Η Σύγκλητος του Παν. Θεσσαλίας για το πολυνομοσχέδιο του υπ. Παιδείας

18/02/2024

Ενημερώθηκε: 18/02/2024, 16:17

Άκουσε το άρθρο

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αφού συζήτησε το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο Λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» και λαμβάνοντας υπόψιν τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος που απεστάλησαν, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι:

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, όσον αφορά το Μέρος Γ΄, με τίτλο «Ενίσχυση Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς διορθώνει αρκετές από τις αστοχίες του Ν.4957/2022, ωστόσο χρειάζεται να γίνουν περισσότερες βελτιώσεις που θα τείνουν προς την περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου τόσο σε προβλεπόμενα κονδύλια στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό (διδακτικό-διοικητικό προσωπικό), ερευνητικό εξοπλισμό και κτηριακές υποδομές.

Προτεινόμενες βελτιώσεις ακολουθούν στο τέλος του κειμένου.

Όσον αφορά το Μέρος Δ’, με τίτλο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», προτείνεται η αναστολή της θέσης προς ψήφιση του συγκεκριμένου τμήματος του νομοσχεδίου στην παρούσα, αφενός γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και αφετέρου γιατί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των Νομικών Προσώπων δεν είναι αποσαφηνισμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρερμηνείες. Επιπροσθέτως, εκφράστηκαν ανησυχίες για την πιθανή συρρίκνωση των περιφερειακών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, άμα τη εφαρμογή του, με όποιο αντίκτυπο έχει αυτό και στην τοπική ανάπτυξη.

Επίσης, από μέλη της Συγκλήτου τονίστηκε ότι

α) οι αισθητά διαφοροποιημένες προϋποθέσεις εισαγωγής των φοιτητών από τη μια στα κρατικά ιδρύματα και από την άλλη στα προβλεπόμενα «ειδικά νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» θέτουν θέματα ανισότιμης, με οικονομικούς όρους, μεταχείρισης μεταξύ των υποψηφίων φοιτητών και 

β) συνολικότερα οι διατάξεις που περιέχει το Μέρος Δ’ του νομοσχεδίου εγείρουν εύλογα ζητήματα συνταγματικότητας από τη στιγμή που δεν έχει προηγηθεί η αναθεώρηση των ρυθμίσεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, οι οποίες ορίζουν ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοι­κούμενα.

Προτάσεις της Συγκλήτου προς αναμόρφωση των προς ψήφιση διατάξεων, πέραν των ανωτέρω:

Άρθρο 43: Να μην υποβάλλονται για έγκριση στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι αναμορφώσεις του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ εφόσον δεν επιφέρουν επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος

Άρθρο 49: Να αποσυρθεί το εδάφιο που λέει ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος και αντιπρόεδρος Τμήματος Καθηγητής ή αναπληρωτής Καθηγητής από συναφές τμήμα και να μην αυξηθεί η θητεία τους σε τρία έτη.

Άρθρο 58: Να απαλειφθεί η διάταξη για δίδακτρα για τους αλλοδαπούς φοιτητές.

Άρθρο 68: ΚΕΔΙΒΙΜ- Να υπάρχουν εισηγήσεις/προτάσεις είτε του Συμβουλίου Διοίκησης είτε της Συγκλήτου σε θέματα του Σ.Δ. του ΚΕΔΙΒΙΜ. Να μη διαγραφεί η φράση «υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο ή το εν γένει επιστημονικό ή ερευνητικό του έργο ή η επιστήμη που θεραπεύει σχετίζεται με τον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο του προς έγκριση προγράμματος»

Άρθρο 76: Να μην έχει το Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΕΙ τον έλεγχο νομιμότητας για ακαδημαϊκές διαδικασίες

Άρθρα 90 και 91: Να μην αυξηθεί το ποσοστό της τακτικής επιχορήγησης που κατανέμεται με βάση τους δείκτες ποιότητας από 20% σε 30%.

Άρθρο 92: Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών να εκλέγονται από τα μέλη της κάθε Σχολής και όχι από όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 93: Η Επιτροπή Ερευνών να μην αποφασίζει για προγραμματικές συμφωνίες απουσία εισηγήσεων είτε Συμβουλίου Διοίκησης είτε Συγκλήτου

Άρθρο 97: Ο προγραμματισμός προσλήψεων μελών ΔΕΠ για κάθε αποχώρηση μέλους ΔΕΠ να επεκταθεί και πέραν της πενταετίας 2025-2030 και να προβλέπει μεγαλύτερο αριθμό πρόσληψης μελών ΔΕΠ.

Άρθρο 107: Βιομηχανικά διδακτορικά- Η συμμετοχή εκπροσώπου της σχετικής βιομηχανίας, έστω χωρίς ψήφο, εν είδει παρακολούθησης της πανεπιστημιακή διαδικασίας αναφορικά με τα «βιομηχανικά διδακτορικά» υπονομεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία.
Να γίνει σαφές και ρητό ότι τα βιομηχανικά διδακτορικά θα δημοσιεύονται και δεν θα κρατάει την έρευνα ο ιδιώτης που έχει δωρίσει τη χρηματοδότηση προς ίδιον όφελος.

Άρθρο 108: Να γίνει νομοθετική ρύθμιση για επανεκκίνηση της διαδικασίας εκλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης σε όσα ΠΑΚΕΚ έχουν λήξει οι θητείες τους.

Άρθρο 116: Απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και περαιτέρω διευκρινίσεις/ρυθμίσεις για πεπαλαιωμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό που έχει αγοραστεί μέσω προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών.

Επιπλέον:

 • Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων να λαμβάνει υπόψιν τον αριθμό των φοιτητών ανά Τμήμα και να προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χρηματοδότησης ανά φοιτητή
 • Η χρηματοδότηση - προκήρυξη νέων θέσεων διδασκόντων, εργαστηριακού, διοικητικού και έκτακτου προσωπικού να λαμβάνει υπόψιν την αναλογία της κάθε κατηγορίας προς τον αριθμό φοιτητών (π.χ. αριθμός ΔΕΠ/φοιτητές) με στόχο να υπάρχει κοινή αναλογία μεταξύ των δημοσίων πανεπιστημίων και αυτή η αναλογία να προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Να επανέλθει ο θεσμός του ακαδημαϊκού υποτρόφου στα Ιδρύματα.
 • Να δοθεί δυνατότητα σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου των ΑΕΙ με διδακτορικό και αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα να μετακινηθούν στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 • Να ενισχυθεί η σύνδεση και αλληλεπίδραση των ΑΕΙ με την κοινωνία - Αύξηση της χρηματοδότησης για πιστοποίηση των εργαστηρίων, ώστε με τη σειρά τους να μπορούν να πιστοποιούν υπηρεσίες και προϊόντα επιχειρήσεων
 • Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων να αναλαμβάνει την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων, δεδομένου ότι δεν αντιστοιχεί σε κάθε Τμήμα συγκεκριμένος επαγγελματικός φορέας ή ένας μόνο επαγγελματικός φορέας.
 • Η ΕΘΑΑΕ να λειτουργεί με συγκεκριμένα αυστηρά χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών.
 • Λείπει η διάταξη για ίδρυση νέων Τμημάτων από τα ίδια τα Ιδρύματα στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου.
 • Η Εκλογή του Πρύτανη να γίνεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
 • Η Εκλογή Κοσμήτορα να γίνεται με καθολική ψηφοφορία από τα μέλη της οικείας Σχολής
 • Να αναπροσαρμοστούν κάποιες αρμοδιότητες που αφορούν στον Πρύτανη και τον Κοσμήτορα ώστε να διευκολυνθούν ακαδημαϊκές λειτουργίες του Ιδρύματος
 • Με την αλλαγή Διοίκησης των ΑΕΙ να λήγει αυτοδίκαια η θητεία όλων των Επιτροπών

Η Σύγκλητος αποδέχεται τις επιμέρους παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων άρθρων του Γ΄ Μέρους του νομοσχεδίου όπως αυτές περιλαμβάνονται στις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ