Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδειας

20/02/2024

Ενημερώθηκε: 20/02/2024, 19:28

Άκουσε το άρθρο


Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) προωθεί, στηρίζει και στοχεύει στη βελτίωση και ενδυνάμωση της Έρευνας και Τεχνολογίας (E&T), στη σύνδεση και αμφίδρομη σχέση των φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ΕΚ) και στη σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό τη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΧΑΕΕΤ) στην Ελλάδα. 

Οι βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου, που πρέπει να διέπει την Ε&Τ, συνοψίζονται στα εξής κύρια σημεία:

  • άρση του κατακερματισμού του δημόσιου ερευνητικού ιστού,
  • εγκαθίδρυση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΧΑΕΕΤ),
  • μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και σταθερή, επαρκής χρηματοδότηση μιας Εθνικής Ερευνητικής Πολιτικής,
  • ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης κονδυλίων έρευνας χωρίς αγκυλώσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για τη βέλτιστη ανταπόκριση του ερευνητικού και ακαδημαϊκού ιστού της χώρας στις μεταβολές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα, αλλά και για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τα αποτελέσματα της έρευνας και καινοτομίας για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας, απαιτούνται: ορθολογικός και ρεαλιστικός σχεδιασμός, ισχυρές ερευνητικές και ακαδημαϊκές δομές με σημαντική κρίσιμη μάζα, μεγάλες και ισχυρές συνέργειες, δικτυακή οργάνωση και διασύνδεση, καθώς και διοικητική και οικονομική ευελιξία.

Δυστυχώς το παρόν σ/ν είναι ένα ακόμη άτολμο σ/ν του ΥΠΑΙΘ που δεν περιλαμβάνει νομοθετικές ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του ενιαίου χώρου ΑΕ&Ε, της ενίσχυσης των συνεργειών και της ουσιαστικής μείωσης της γραφειοκρατίας.  

Επιπλέον περιλαμβάνει νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατ’ επίφαση ενίσχυση των Δημόσιων ΑΕΙ χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών. Ταυτόχρονα κύριο τμήμα του σ/ν αποτελεί η ίδρυση «μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών» Πανεπιστημίων.

Η ΕΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για την ευκολία με την οποία:

  • επιχειρείται να παρακαμφθεί το Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα να υποτιμηθεί η σημασία του Άρθρου 16
  • χρησιμοποιούνται, διασπείρονται και διακινούνται με επικοινωνιακό τρόπο παραπλανητικές ή στρεβλές περιγραφές για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία, την θέση και τον ρόλο τους στο παγκόσμιο Ακαδημαϊκό Σύστημα
  • τα Δημόσια Πανεπιστήμια, που κατατάσσονται σε πολύ υψηλές θέσεις στο διεθνές Ακαδημαϊκό Σύστημα, καταδικάζονται σε σταδιακή απαξίωση λόγω της τεράστιας υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.

Η ΕΕΕ συντάσσεται με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) των Δημόσιων Πανεπιστημίων και ζητά κατά προτεραιότητα: i) σημαντική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των Δημόσιων Πανεπιστημίων στο ύψος του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου Χρηματοδότησης, ii) σημαντικό αριθμό νέων προσλήψεων σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού των Δημόσιων Πανεπιστημίων για να εξισωθεί ο λόγος φοιτητών προς διδάσκοντες (43 προς 1) στον ύψος του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου (13 προς 1) και iii) απελευθέρωση της λειτουργίας των Δημόσιων Πανεπιστημίων από την συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατία. Τα τρία παραπάνω αιτήματα αφορούν κατ’ αναλογία και στη λειτουργία των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων. Επιπλέον πιστεύουμε ότι στις ρυθμίσεις θα πρέπει ρητά να προβλέπεται η άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα και η μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων σε οργανικές (δεν έχει και δημοσιονομικό κόστος).
Υποστηρίζουμε την απόσυρση του Κεφαλαίου του σ/ν που αφορά στην ίδρυση «μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών» Πανεπιστημίων και την έναρξη διεξοδικής και ειλικρινούς συζήτησης με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και άλλους κοινωνικούς φορείς για το αν είναι αναγκαία και χρήσιμη η λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιο στρατηγικό σχεδιασμό. Εφόσον διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), αυτή να υλοποιηθεί μόνο μετά από αναθεώρηση του Συντάγματος και τροποποίηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Στη βάση των προαναφερθέντων καταθέτουμε τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας επί του ν/σ.

Άρθρο 31
Εργασιακές σχέσεις και έργο διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Η παράγραφος 2 αναφέρεται στα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στα οποία περιλαμβάνονται και οι «Ερευνητές» χωρίς σαφή προσδιορισμό. Επειδή δυστυχώς ο τίτλος του «Ερευνητή» έχει απονεμηθεί σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού των ΑΕΙ, κατά παρέκκλιση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων για μια ακόμη φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο τίτλος του «Ερευνητή» ορίζεται με σαφήνεια στον Ν. 4310/2014, στην παρ. 2 του άρθρου 18, (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), όπου και ορίζεται ότι: «Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών Α.Ε.Ι., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς».

Επιπλέον στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι οι τριμελείς επιτροπής αξιολογικής κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. αποτελούνται μόνο από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι., αποκλείοντας τους Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων (Ν.1514/1985 και Ν.4310/2014).

Πρόταση της ΕΕΕ:

Συνεπώς προς αποφυγή οποιοδήποτε παρερμηνειών και τη θεσμική θωράκιση των ΣΕΠ ζητούμε την προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 31 ως ακολούθως: «Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ….Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 …».
Στην παρ. 4 του άρθρου 31 προτείνουμε την ακόλουθη προσθήκη ως ακολούθως: «Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, συγκροτείται ανά Θ.Ε. τριμελής επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. και Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε. ή της Ε.Θ.Ε..”

Αρθρο 83
Ομότιμοι Καθηγητές - Αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού- Τροποποίηση άρθρου 170 ν. 4957/2022

Με σεβασμό στην προσφορά και το έργο των ομότιμων μελών ΔΕΠ όπως αντίστοιχα και των ομότιμων Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ)  θεωρούμε ότι η «διοικητική εξίσωση» των ομότιμων με τους εν ενεργεία σε ότι αφορά στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση και ανασταλτικό παράγοντα για την ανανέωση του προσωπικού και την αξιοποίηση νέου επιστημονικού δυναμικού που τόσο έχει ανάγκη το ερευνητικό και ακαδημαϊκό σύστημα της χώρας,. Συνεπώς είμαστε αντίθετοι με το παρόν άρθρο.  
Λόγω έλλειψης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης  οι Ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες Ερευνητές των ΕΚ με τη συνταξιοδότησή τους απολύουν την ιδιότητα του επιβλέποντα ή και του μέλους των Επιτροπών για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικών διατριβών που είχαν όσο ήταν εν ενεργεία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει και οι Ερευνητές των ΕΚ να δύναται να συνεχίσουν να κατέχουν την ιδιότητα του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής που είχαν μέχρι την ολοκλήρωση της.

Πρόταση της ΕΕΕ:

Προς επίλυση του θέματος  ζητούμε την προσθήκη παραγράφου ζ) στο άρθρο 94 του Ν.4954/2022 ως ακολούθως: «ζ) Ομότιμοι Ερευνητές και αφυπηρετήσαντες Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014».

Άρθρο 97

Προγραμματισμός προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού-Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4957/2022

Συμφωνούμε με την ρύθμιση όσον αφορά στον Προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: « Για τα έτη 2025 έως 2030, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133) μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. προβλέπεται τουλάχιστον μία θέση πρόσληψης για κάθε μία  αποχώρηση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και  ειδικής διάταξης.»
Πρόταση της ΕΕΕ:

Ζητούμε αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και για τις προσλήψεις των Ερευνητών στα ΕΚ του άρθρου 13Α  του Ν.4310/2014

Αρθρο 99
Ομάδα Έργου - Απασχόληση σε έργα/προγράμματα –Τροποποίηση περ. α) παρ. 1, περ. δ) παρ. 4 και παρ. 7 άρθρου 243 ν. 4957/2022

Κατ’ αντιστοιχία με την προτεινόμενη νομοθετική  ρύθμιση για το ΙΔΟΧ προσωπικό τα ΑΕΙ ζητούμε αντίστοιχη τροποποίηση και για το ΙΔΟΧ προσωπικό των ΕΚ.
Πρόταση της ΕΕΕ:
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 243  Ν 4957/2022 ως ακολούθως: «γ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, καθώς και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258)»

Αρθρο107
Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 143 ν. 4957/2022

Στις προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή αναφέρεται ως εναλλακτική της  απαιτούμενης διδακτικής εμπειρίας η διεύθυνση ΕΚ ή/και Ινστιτούτων, η/και διευθυντική θέση σε οργανισμό. Θεωρούμε ότι είναι άστοχη η προτεινόμενη ρύθμιση γιατί η διευθυντική εμπειρία είναι διοικητική και όχι διδακτική εμπειρία  και συνεπώς δεν σχετίζεται με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Επιπλέον όσον αφορά στην επίβλεψη αναφέρεται ως προαπαιτούμενη η ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή 1 διδακτορικής διατριβής ενώ σύμφωνα με τον Ν.4957/2022 επιβλέπων μπορεί να είναι και Ερευνητής ΕΚ του Ν. 4310/2014.

Συνεπώς για την τήρηση των ίσων κανόνων και της ισονομίας στη διαδικασία εκλογής και κρίσης  προτείνουμε την τροποποίηση των προαναφερθέντων ρυθμίσεων.   

Πρόταση της ΕΕΕ:

Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 143 Ν 4957/2022 ως ακολούθως:
γγ) διδακτική εμπειρία, επί τριετία, τουλάχιστον, σε αναγνωρισμένα προγράμματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση υψηλού κύρους οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γδ) επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, μίας (1) τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο (2) τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους. Ειδικώς τα μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis) σύμφωνα με την παρ. 2 δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Προτεινόμενη ρύθμιση για νομοθέτηση και ενσωμάτωσή της στο παρόν σ/ν

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων –Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017

Η ΕΕΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει την τροποποίηση του άρθρου 133 του Ν. 4472/2017 ώστε να επιλυθεί το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (ΕΛΕ). Στον Ν. 4957/2022 συμπεριλήφθηκε αντίστοιχη διάταξη για τα μέλη ΔΕΠ στο άρθρο 288 παρ. 1 όπως ισχύει με την οποία επιλύθηκε το θέμα. Δυστυχώς, αν και ζητήσαμε να συμπεριληφθεί αντίστοιχη διάταξη και για τους ερευνητές και ΕΛΕ, το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό.

Να τονίσουμε για μία ακόμη φορά, ότι η μισθολογική απομείωση αλλά και η θεσμική υποβάθμιση των Ερευνητών που επήλθε με την εφαρμογή του Ν.4472/2017 όπως ισχύει αλλά και τον  Ν.5045/2023 (επίδομα βιβλιοθήκης)  σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέλκυση νέων Ερευνητών στον ερευνητικό ιστό και, ειδικότερα, από το εξωτερικό (brain gain).
Επιπλέον οφείλουμε να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο της ισονομίας είναι αναγκαία  η νομοθέτηση και για τους ερευνητές και ΕΛΕ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας κατ’ αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ.

Πρόταση της ΕΕΕ:

Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 133 του Ν. 4472/2017 που αναφέρεται στην προϋπηρεσία των ερευνητών και ΕΛΕ, ως ακολούθως:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 473 Ν. 4957/2022

Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 και το άρθρο 246 παρ. 4: «Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους. Οι παρακρατήσεις αποτελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την περ. δ) του άρθρου 230.» .

Η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε με παλαιότερο νόμο στα ΑΕΙ για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ μαζί με άλλες διατάξεις οι οποίες δεν ίσχυαν στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και συμπεριλήφθηκε εκ νέου στον Ν. 4957/2022. Στις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου, στο άρθρο 473 παρ. 8, αναφέρεται συνοπτικά ότι τα άρθρα 229-259 (πλην του άρθρου 257) εφαρμόζονται και στα ΕΚ. Στο άρθρο 246 ορίζεται σαφώς ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται σε μέλη ΔΕΠ και δεν ορίζεται ότι όπου στα άρθρα που εφαρμόζονται στα ΕΚ αναφέρονται τα μέλη ΔΕΠ νοείται το ερευνητικό προσωπικό.

Ο τρόπος νομοθέτησης δημιούργησε ασάφειες και ανησυχία στα ΕΚ λόγω του δημοσιονομικού χαρακτήρα της ρύθμισης και κατ’ επέκταση εμπλοκή του ερευνητικού προσωπικού στη συγκεκριμένη διάταξη χωρίς να τεκμαίρεται ρητώς. Προς αποφυγή περαιτέρω δυσλειτουργιών  ζητούμε την  ακόλουθη νομοτεχνική βελτίωση στον Ν. 4957/2022.

Πρόταση της ΕΕΕ:

«Η παρ. 8 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, βελτιώνεται νομοτεχνικά με τη διάρθρωσή της σε περιπτώσεις, στο υφιστάμενο πρώτο εδάφιο εξειδικεύεται η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 246 του ως άνω νόμου και διαμορφώνεται ως εξής:
«8. α) Το Κεφάλαιο ΚΖ’, πλην του άρθρου 257 και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 246, εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προγραμμάτων τους.»

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας
       Δημήτρης Σακελλαρίου

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ