Οι θέσεις της Συγκλήτου του ΓΠΑ επί του πολυνομοσχεδίου του υπ. Παιδείας

Η Σύγκλητος υπενθυμίζει πως με βάση το Άρθρο 16 του Συντάγματος η Ανώτατη Εκπαίδευση οφείλει να έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα

21/02/2024

Ενημερώθηκε: 21/02/2024, 21:54

Άκουσε το άρθρο

Η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία:611/21.02.2024) αφού έλαβε υπόψη: 

(α) το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» 

(β) τη συζήτηση μεταξύ των μελών της Συγκλήτου

Αποφασίζει, ομόφωνα, τα ακόλουθα :

Όσον αφορά το Μέρος Β:

1.    Αναφορικά με τα άρθρα (13-126) τα οποία σχετίζονται με την ενίσχυση και τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου, κρίνει πως η προτεινόμενη μείωση (Άρθρο 91) κατά 10% (από 80% σε 70%) της τακτικής επιχορήγησης με βάση την κατανομή που προτείνει η ΕΘΑΑΕ, θα δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας στα περιφερειακά, ιδίως Τμήματα και αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Θεωρεί επίσης πως τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ισχύουσας αναλογίας (80-20) πρέπει να κριθούν σε ικανό βάθος χρόνου, ενώ επίσης θεωρεί ότι η χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων του Κριτηρίου Α θα έπρεπε ούτως ή άλλως να αντιστοιχεί στο 100% της τακτικής επιχορήγησης και η αντίστοιχη επίτευξη των στόχων στα υπόλοιπα Κριτήρια (Β-Ε) να συνδέεται με ενίσχυση επιπλέον της τακτικής χρηματοδότησης.

2.    Η Σύγκλητος θεωρεί ότι ο προβλεπόμενος τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών (Ε.Ε.) (Άρθρο 92) με την άμεση εκλογή των έξι (6) μελών από  τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο ενέχει τον κίνδυνο άνισης εκπροσώπησης των Σχολών στην Ε.Ε. οπότε προτείνει να υπάρξει ρύθμιση ως προς τη σχετική ποσόστωση. 

3.    Επίσης η Σύγκλητος θεωρεί ότι η δυνατότητα μεταφοράς στρατηγικής φύσης αρμοδιοτήτων από τη Σύγκλητο στον Πρύτανη (άρθρο 45) και κατά αναλογία αρμοδιοτήτων της Γ.Σ. της Σχολής/Τμήματος στον Κοσμήτορα/Πρόεδρο (άρθρα 46 και 48) αποδυναμώνει τον συλλογικό χαρακτήρα της λήψης των σχετικών αποφάσεων των εν λόγω οργάνων ενώ ενισχύει υπέρμετρα τα μονοπρόσωπα όργανα.

4.    Αναγνωρίζονται ως θετικές οι προτεινόμενες βελτιώσεις σε θέματα εγκρίσεων και τροποποιήσεων του τακτικού προϋπολογισμού και την οργάνωση ξενόγλωσσων Π.Π.Σ. και Π.Μ.Σ, καθώς και στις διαδικασίες των ΕΛΚΕ. Ωστόσο διαπιστώνεται η απουσία ρυθμίσεων οι οποίες θα ενίσχυαν σημαντικά το αυτοδιοίκητο, κυρίως ως προς το σκέλος της δυνατότητας του στρατηγικού αναπτυξιακού του σχεδιασμού. Αντίθετα, όπως συνέβη με τον ν. 4957/2022, παρατηρείται μία υπερρυθμιστική προσέγγιση για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τις εκλογές οργάνων διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επισημάνσεις και προτάσεις:

  • Να απαλειφθεί η απαίτηση της έγκρισης από το Υπουργείο των τροποποιήσεων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ εφόσον δεν επιφέρουν μεταβολή προς τα άνω του συνολικού ποσού (Άρθρο 43).
  • Να μην προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος από συναφές Τμήμα (Άρθρο 49).
  • Να μην έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο Διοίκησης στον έλεγχο νομιμότητας στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ (Άρθρο 76).
  • Να δοθεί περισσότερος χρόνος και πόροι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων (Άρθρο 116).

Όσον αφορά το Μέρος Δ:

1.    Η Σύγκλητος υπενθυμίζει πως με βάση το Άρθρο 16 του Συντάγματος η Ανώτατη Εκπαίδευση οφείλει να έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα. 

2.    Θεωρεί επίσης πως η περιγραφή του προτεινόμενου πλαισίου λειτουργιάς των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε) σε μόλις 28 άρθρα (127-155), αποτελεί́ ένα σύνολο γενικών διατυπώσεων, παραπέμποντας σχεδόν για όλα τα κρίσιμα θέματα στους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Μητρικών Ιδρυμάτων. Αναδεικνύεται έτσι η προοπτική της άνισης κανονιστικής μεταχείρισης των εν λόγω Ν.Π.Π.Ε σε σχέση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια και της πιθανής ανεξέλεγκτης λειτουργίας τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την τήρηση των συνθηκών πλήρους ακαδημαϊκής ελευθερίας, τις εργασιακές σχέσεις και σειρά άλλων θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό, πέραν των άλλων, δημιουργούνται συνθήκες ακραίου αθέμιτου ανταγωνισμού́.

3.    Τέλος η Σύγκλητος θεωρεί ότι απαιτείται άμεσα (α) η σημαντική, ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, δωρεάν και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα (Άρθρο 16), με χρηματοδότηση της αύξησης του προσωπικού όλων των κατηγοριών και των υποδομών έτσι να καταλήξουν να αντιστοιχούν τουλάχιστον στον μέσο ευρωπαϊκό όρο  και (β) η ευρύτερη μελέτη αποτύπωσης των αναγκών ανά γνωστικό πεδίο, από την οποία να προκύπτει η αποτύπωση των αντικειμενικών εθνικών αναγκών σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης.

Σχόλια (3)

@Αλαλούμ
|

Κάποιο επιχείρημα με το θέμα να δούμε την οπτική σου θα αναφέρεις ή όταν δεν έχουμε από αυτά, τότε θυμόμαστε να λέμε για... ρήσεις;

Πάντως, για παράδειγμα, οι βάσεις στο ΓΠΑ είναι στα τάρταρα για ΑΕΙ εντός Αττικής και μάλιστα έχει αρκετές κενές θέσεις (ΓΕΛ 90%)! Αυτό δείχνει, ότι δεν έχει και μεγάλη ζήτηση τελικά για εκεί που είναι, ούτε το πολυθέλουν τα παιδιά της πόλης! Ίσως όντως θα έπρεπε να μεταφερθεί στην επαρχία, π.χ. Καλαμάτα, για να εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό του.

Έτσι και αλλιώς έχουμε τόσα γεωπονικά τμήματα πλέον (πάνω από 30!), από τα οποία τα περισσότερα είναι με πάρα πολλές κενές θέσεις ελέω ΕΒΕ και ως χώρα χωρίς σχέδιο και επενδύσεις στη γεωργία εδώ και πολλές δεκαετίες λογικά δεν υπάρχουν και πολλές (σοβαρές) δουλειές.

Αλαλουμ
|

Πως φαίνεται ότι δεν έχεις περάσει ούτε απέξω από το ΓΠΑ.. Σε παραπέμπω στη γνωστή ρήση περί γνώμης του Κλιντ Ηστγουντ....

ΓΠΑ
|

Το 2024, τί σκοπό εξυπηρετεί το ΓΠΑ στα 3 χλμ μακριά από την Ομόνοια; Πριν εκατό τόσα χρόνια εκεί οκ μπορεί να είχε χωράφια και στάβλους, τώρα? Σπουδές με γεωπονία με την απλή λογική θα έπρεπε να είναι στην επαρχία... να ένα ίδρυμα που πρέπει να μεταφερθεί προς τα εκεί! Άλλωστε, οι φοιτητές του (συντριπτική πλειοψηφία, έστω) από επαρχία θα είναι, όχι από την Αθήνα!

Τώρα για το θέμα του δημοσιεύματος, παρατήρησα μόλις δύο σειρές για το άρθρο 16 (μόνο δημόσια ΑΕΙ) και πολλά λόγια για το "θέλουμε και άλλα λεφτά" και το "αυξήστε τους μισθούς μας"...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ