Θέση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. για τον επαγγελματικό αποκλεισμό χιλιάδων φοιτητών και αποφοίτων Μηχανικών 5ετούς φοίτησης

22/02/2024

Ενημερώθηκε: 22/02/2024, 13:09

Άκουσε το άρθρο

Ενώ προωθείται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική εδραίωση «μη κρατικών» πανεπιστημιακών νομικών οντοτήτων, τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που μετεξελίχθηκαν από τα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, εξακολουθούν να παραμένουν σε ένα νομικό κενό τα 5 τελευταία έτη και να είναι μετέωρα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, με απόφοιτους πλήρως αποκλεισμένους από οποιοδήποτε πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος. 

Για χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτους που εκπαιδεύθηκαν με δημόσιους πόρους, το τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα των σπουδών τους είναι να τίθενται τελείως εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Το γεγονός συνιστά στρέβλωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας των Μηχανικών της χώρας, ευρείας κλίμακας «κλείσιμο» του επαγγέλματος του Μηχανικού και σοβαρό πλήγμα για το κράτος δικαίου.

Πράγματι, η ως άνω θεσμική εκκρεμότητα έρχεται σε αντίθεση και με το αρθ.22 του Συντάγματος («Προστασία της Εργασίας») καθώς και με το δικαίωμα της πρόσβασης σε εργασία, ενός δηλαδή εκ των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις. 

[βλ. σχετικά:  (α) Αρθ.22 Συντάγματος: «H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών…»,  (β) «Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα», άρθ. 6 & 7, ΟΗΕ, 1966 όπως κυρώθηκε με το Ν.1532/1985,  (γ) «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», άρθ.23, ΟΗΕ, 1948]

Επιπρόσθετα δε, το γεγονός αυτό έρχεται σε συνέχεια της – επί δεκαετίες – παράλειψης νομοθέτησης πλαισίου άσκησης επαγγέλματος για δεκάδες χιλιάδες απόφοιτους Μηχανικούς Τ.Ε., υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια σωρεία δικαστικών αποφάσεων, που έχουν καταλήξει στην επιδίκαση αποζημιώσεων στους προσφεύγοντες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου (σ.σ.: αναμένεται να εκδοθούν και πολλές άλλες όχι μόνο στα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν τη νομική και δικαστική οδό που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθηθεί από τους απόφοιτους διπλωματούχους των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μηχανικών 5ετούς φοίτησης, εφόσον μάλιστα η νομική εκκρεμότητα συνεχιστεί.  

Προς ενίσχυση των προαναφερθέντων, επισημαίνονται και τα εξής, ειδικά για τα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.):

Α. Οι 5ετείς σπουδές της Σχολής Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν αξιολογηθεί και κριθεί με ομόφωνα θετική γνώμη της ΕΘΑΑΕ (2021), ως προγράμματα επιπέδου 7 (Integrated Master), όπως όλες οι άλλες 5ετείς πολυτεχνικές σπουδές της χώρας.

Β. Τα 8 Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ (2022, 2023) με εξαιρετική επιτυχία: Έξι (6) εξ αυτών και μεταξύ τους οι κλασσικές ειδικότητες Μηχανικού, έχουν πιστοποιηθεί με “A” (άριστα – “fully compliant”) ενώ δύο (2) Τμήματα (Πολιτικοί Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανικοί) αξιολογήθηκαν με απόλυτο άριστα (12 “A” και στους 12 θεματικούς άξονες της Πιστοποίησης). Οι εξαιρετικές Πιστοποιήσεις έγιναν από 5μελείς Επιτροπές, όπου συμμετείχαν Καθηγητές ξένων ΑΕΙ και εκπρόσωποι του ΤΕΕ με τη σύμφωνη γνώμη τους. Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι Πιστοποιήσεις αρκετών από τα Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν γίνει με βαθμολογίες υψηλότερες σε σχέση με πολλά από τα καθιερωμένα πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας.

Γ. Οι 5ετείς σπουδές Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α., οι οποίες – ειδικά στην Ελλάδα – τίθενται εν αμφιβόλω και κρίνονται από έξω-ακαδημαϊκές Επιτροπές για το εάν θα αντιστοιχηθούν ακαδημαϊκά, αντιστοιχίζονται και αναγνωρίζονται – ακαδημαϊκά και επαγγελματικά – σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.  Αντιστρόφως δε, σπουδές Μηχανικών από όλον τον υπόλοιπο κόσμο (για τις οποίες ουδείς διερευνά από ποιον και εάν έχουν πιστοποιηθεί) έρχονται στην Ελλάδα και αντιστοιχίζονται – αναγνωρίζονται συλλήβδην (ακαδημαϊκά και επαγγελματικά), με τις συνοπτικές διαδικασίες του ΔΟΑΤΑΠ και τις κατ` επίφαση «εξετάσεις» του ΤΕΕ.

Παράλληλα, άλλες «μη κρατικές» νομικές οντότητες αναμένεται με το παρόν Ν/Σ να εγκαθιδρυθούν στην Ελλάδα, με ευοίωνες τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων τους.

Η έως τώρα ισχύουσα νομική ρύθμιση αντιστοίχισης με πολυτεχνικά Τμήματα/Σχολές μέσω της Επιτροπής του αρθ.66 (Ν.4610/2019), παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για μη επίλυση του θέματος, αφού, με τη σύνθεση της ως άνω Επιτροπής, ένας καθοριστικός – για τη θετική γνωμοδότηση – αριθμός μελών της θα διατυπώσει κρίση, εκπροσωπώντας φορείς που έχουν πολλαπλώς, δημοσίως και διαχρονικά τοποθετηθεί εναντίον των κρινομένων και επιπλέον, έχουν προδήλως αντικρουόμενα συμφέροντα με τα κρινόμενα Τμήματα Μηχανικών και την επακόλουθη επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων τους.

Συμπερασματικά, για τη δίκαιη επίλυση του θέματος απαιτείται ρητή διατύπωση στο παρόν νομοσχέδιο (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ) που θα ορίζει ως αντίστοιχα – με τα καθιερωμένα πολυτεχνικά Τμήματα/Σχολές της χώρας – τα νέα 5ετούς φοίτησης Πανεπιστημιακά Τμήματα Μηχανικών που έχουν επιτυχή Πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, και στα οποία απονέμεται τίτλος σπουδών επιπέδου 7 (Integrated Master). Εναλλακτικά, η νομική ρύθμιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ως απαιτούμενες προϋποθέσεις, την πληρότητα των ισχυόντων κριτηρίων αντιστοίχισης που πιστοποιούνται από την ΕΘΑΑΕ, όπως ακριβώς αυτά προβλέπονται από την ήδη εφαρμοζόμενη ΚΥΑ 241205/28-7-2022 (Β’ 4124).

Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης σύμφωνη με τη δηλωμένη πρόθεση του παρόντος νομοσχεδίου για ενίσχυση και διασφάλιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου ενώ καλύπτει την επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της νομιμότητας, του κράτους δικαίου και θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου για χιλιάδες εμπλεκόμενους φοιτητές και απόφοιτους.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.)

Σχόλια (7)

Κωνσταντίνος ΠΑΔΑ
|

Μέσα σε αυτόν τον πανικό εγώ έχω μια απορία.
Εφόσον εμείς οι φοιτητές του ΠΑΔΑ δεν έχουμε ακόμα τα δικαιώματά μας και τα προηγούμενα ιδρύματα που ανήκαμε (ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) δεν υπάρχουν πια, εμείς τι επίπεδο εκπαίδευσης έχουμε?
ΕΠΑΛ? Λυκείου?
Άρα μετά από 5+ χρόνια σπουδών θα βγούμε έξω στην αγορά και θα μας λένε "βρε καλως τον κάτοχο απολυτηρίου?..."

padaciv
|

Το κρατος πρεπει καποια στιγμη να σταθει στο υψος των περιστασεων και να λαβει τις αποφασεις εκεινο και οχι καθε μια τυχαια επιτροπη. Πολη σωστη η τοποθετηση του τμηματος. Δεν γινεται ο ελεγκτικος μηχανισμος του κρατους (ΕΘΑΕΕ) να σε πιστοποιει με Αριστα και η αποφαση να μην ειναι του Υπουργειου. Πρεπει να σταματησουν οι υπεκφυγες απο μερους του γιατι δυστυχως αν συνεχισει ετσι δειχνει οτι ειναι ομηρο σε καθε συντεχνια.

Κακώς...
|

...ιδρύθηκαν τόσες πολυτεχνικές σχολές ανά την Ελλάδα. Ειδικά σε Κρήτη και Αττική είναι εντελώς παράλογο, αλλά γενικά η χώρα δεν χρειαζότανε τόσες σχόλες μηχανικών ΠΕ. Αντιθέτως καταργήθηκαν οι πολύ χρήσιμες σχολές των ΤΕΙ, καλό είναι να ξαναγίνουν 4ετείς εφαρμοσμένων επιστημών όλες αυτές. Κανείς δεν θα τους αρνηθεί Ε.Δ

ΠΑΔΑ
|

Η σύσταση της επιτροπής είναι λανθασμένη δεν γίνεται να σε κρίνει αυτός που έχει συμφέρων να είσαι εκτός.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
|

Η τοποθετηση ειναι σωστη και προτρεπει την κυβερνηση να λυσει αμεσα το θεμα. Δεν βλεπω ομως καποια σοβαρη απαντηση. Ο υπουργος Υποδομων επειτα απο συναντησεις με φοιτητες ειπε πως ψαχνουν να βρουν το πεμπτο μελος της επιτροπης για να δωσει το ΝΑΙ. Μα καλα... ποιος κυβερνα την χωρα το ΤΕΕ ή η κυβερνηση;

ΠΑΔΑ
|

Επιτέλους κάποιος τολμά να πει τα πράγματα με το όνομά τους.

Πάλι τα ίδια;
|

Ακούει κάποιος εισαγγελέας μήπως;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ