Οδηγίες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

22/02/2024

Ενημερώθηκε: 22/02/2024, 15:37

Άκουσε το άρθρο

Οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2023-2024, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο  Παιδείας,  κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων από τις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα, η  εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α' 111) και τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 66 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136) ως προς:

α) τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου (πεδίο A1) από τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας),

β) το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης (πεδίο Α2) από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας,

γ) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β) από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης (μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας).
Όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς ασκούν καθήκοντα Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και Προϊσταμένου/ης σε ΠΕΙ.Σ., κατά την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4823/2021, αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί στα πεδία Α1 και Α2, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 και στην παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4823/2021. Οι Προϊστάμενοι/ες μονοθέσιων ΠΕΙ.Σ. (νηπιαγωγείων και δημοτικών) αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ιδίου νόμου, καθώς και στην με στοιχεία 16870/ΓΔ5/16.02.2024 εγκύκλιο.

Β. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

i. Δόκιμοι εκπαιδευτικοί που

iα) υπηρετούν με μονοετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19
του ν. 4692/2020 (Α ́111), όπως ισχύει,
 

iβ) έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για κάλυψη λειτουργικού κενού
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α ́111), όπως ισχύει και έχουν ήδη ενταχθεί στην διαδικασία αξιολόγησης που αναφέρεται στην υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 (Β ́ 602) Κ.Υ.Α..

ii. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που

iiα) υπηρετούν με θητεία η οποία λήγει 31-08-2024, εφόσον επιθυμούν την ανανέωση της
θητείας τους. Εκπαιδευτικοί με θητεία με λιγότερα έτη υπηρεσίας προηγούνται αυτών με περισσότερα έτη. Στην περίπτωση κατά την οποία εκπαιδευτικός με θητεία καλύπτει το διδακτικό του ωράριο και σε άλλα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αξιολογείται στο σχολείο που έχει τοποθετηθεί με θητεία,

iiβ) υπηρετούν ως Υποδιευθυντές/ντριες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και ως Προϊστάμενοι/ες ΠΕΙ.Σ. και έχουν θητεία εκπαιδευτικού στο σχολείο ευθύνης τους, ως εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας,

iiγ) που υπηρετούν ως Διευθυντές/ντριες Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και έχουν θητεία εκπαιδευτικού στο σχολείο ευθύνης τους, ως εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας,

iiδ) υπηρετούν με απόσπαση και έχουν τοποθετηθεί με απόφαση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 «Στη διάρκεια της απόσπασής του ο εκπαιδευτικός υποβάλλεται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού του έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς του, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με απόσπασή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..»,

iiε) έχουν τοποθετηθεί με διάθεση με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για κάλυψη λειτουργικού κενού, μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 21 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111): «Στη διάρκεια της διάθεσης οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με τη μορφή διάθεσης σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.».

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που τελούν σε μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, αναρρωτική κ.ά.), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του έτους που θα αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία: «Αν εκπαιδευτικός απουσιάζει κατά τη διάρκεια του τελευταίου διδακτικού έτους της θητείας του, αξιολογείται στη διάρκεια του έτους, κατά το οποίο αναλαμβάνει εκ νέου υπηρεσία».

Δ. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την ανανέωση της θητείας τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καταθέτουν στην σχολική μονάδα σχετική υπεύθυνη δήλωση μέσω της ΕΨΠ (gov.gr), η οποία διά του/της Διευθυντή/ντριας διαβιβάζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί με τη λήξη της θητείας τους επιστρέφουν στην οργανική τους θέση ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, κατά περίπτωση και αξιολογούνται στη σχολική μονάδα που υπηρετούν την επόμενη αξιολογική περίοδο. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη.

Ε. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α ́111) θετική θεωρείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των οποίων η επίδοση στις εκθέσεις αξιολόγησης των αντίστοιχων πεδίων αξιολόγησης χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον, ως ικανοποιητική.

α) Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης των παραπάνω εκπαιδευτικών, κατόπιν αίτησής τους, τοποθετούνται με θητεία ή ανανεώνεται η θητεία τους για τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς παρά τη θετική τους αξιολόγηση δεν υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης με θητεία ή ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για τέσσερα (4) έτη, επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

β) Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και για τα επόμενα τρία (3) σχολικά έτη δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α ́111) και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Στ. Στην περίπτωση κατά την οποία στην οικεία σχολική μονάδα υπηρετούν κατ’ αναπλήρωση Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ε ́ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στην με στοιχεία 16870/ΓΔ5/16.02.2024 εγκύκλιο, οι παραπάνω διευθυντές/προϊστάμενοι δεν αξιολογούν στο πεδίο Α2 τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις οικείες σχολικές μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί (μεταξύ των οποίων οι μόνιμοι και δόκιμοι εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα διευθυντή/ προϊστάμενου κατ’ αναπλήρωση) αξιολογούνται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 67 του νόμου 4823/2021, στο πεδίο Α1 από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), και στο πεδίο Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείρισης της τάξης) από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης (μέλος του ΕΠ.Ε.Σ.).

Ζ. Όσον αφορά στην αξιολόγηση Διευθυντών/ντριών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών/ντριών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στο άρθρο 64 του ν. 4823/2021 «Ειδικές ρυθμίσεις για τα στελέχη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων», μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής:
Στην περίπτωση που η θητεία Διευθυντή/ντριας Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως εκπαιδευτικού λήξει, λόγω αρνητικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, τότε λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του ως στελέχους του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Αυτό εφαρμόζεται ως προς τους Yποδιευθυντές και Προϊσταμένους των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ακόμα και στην περίπτωση που δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους ως εκπαιδευτικών των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020.

Η. Αν εκπαιδευτικός, ο οποίος υπηρετεί με θητεία σε ορισμένο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του σε θέση διευθυντή άλλου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή άλλης σχολικής μονάδας, τότε λήγει αυτοδικαίως η θητεία του ως εκπαιδευτικού στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

ΙΙ. Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης

Α. Για τη διενέργεια της διαδικασίας χρησιμοποιείται η ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 81 του ν. 4823/2021 (Α ́136) και της προαναφερθείσας υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 602), https://axiologisi-minedu.gov.gr/

Β. Η διαδικασία της αξιολόγησης που αφορά στο στο πεδίο Α1 (γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου) δύναται να λαμβάνει χώρα την ίδια χρονική περίοδο με τη διαδικασία που αφορά στο πεδίο Α2 (παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης) και έπεται η διαδικασία αξιολόγησης του πεδίου Β (υπηρεσιακή επάρκεια).

Γ. Από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 των άρθρων 67 και 73 του ν. 4823/2021 και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 (Β’ 388) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η αξιολόγηση των πεδίων Α1 και Α2 πραγματοποιείται με βάση:

α) Τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης, στο πλαίσιο των συμπληρωματικών στοιχείων και βοηθητικών τεκμηρίων. Συνακόλουθα, στο αντίστοιχο πρακτικό καταγράφονται και δράσεις/πρακτικές που ο εκπαιδευτικός υλοποιεί το πλαίσιο στις επίτευξης των σκοπών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

β) Τις παρατηρήσεις δύο (2) διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή. Στην περίπτωση των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., η μια παρατήρηση διδασκαλίας στο πεδίο Α1 δύναται να γίνει στο πλαίσιο των ομίλων υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα του ομίλου αναφέρεται σε αντικείμενο της ειδικότητας του εκπαιδευτικού ή της ενισχυτικής διδασκαλίας, κατόπιν συνεννόησης με τον αξιολογούμενο.

γ) Την έκθεση αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει.

δ) Τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και

ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει/αναρτήσει ο αξιολογητής, συνεκτιμώμενων των
τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει/αναρτήσει ο/η αξιολογούμενος/η στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα - εφαρμογή.

Δ. Ο εκπαιδευτικός καταχωρίζει στον ηλεκτρονικό φάκελο τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ, καθώς και τις δράσεις που έχει υλοποιήσει κατά την διάρκεια της θητείας του ή της απόσπασης του ή της διάθεσής του στο ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ. και οι οποίες συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών των ΠΕΙ.Σ. (άρθρο 10, παρ. 2. άρθρου 11, παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4692/2020).

Ειδικότερα, ο αξιολογούμενος καταχωρίζει, επιπροσθέτως, όσον αφορά στο υπό στοιχείο γ) των καταχωριζόμενων στοιχείων της ως άνω ΚΥΑ, την επιμόρφωση του στα νέα προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο της εφαρμογής τους στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., στο υπό στοιχείο δ) την συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και στο υπό στοιχείο στ) τη λειτουργία ομίλων, τη συμμετοχή σε πρακτική άσκηση/mentoring φοιτητών στο πλαίσιο συνεργασίας του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι, λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, καινοτόμες δράσεις εγκεκριμένες από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το ΙΕΠ, κατά περίπτωση, καθώς και συνεργασίες με ΑΕΙ που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Προκειμένου να εισέλθουν στην προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Εισέρχονται στην ιστοσελίδα https://axiologisi-minedu.gov.gr/ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

2. Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΕΨΠ (gov.gr).

3. Γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων τους.

4. Στη συνέχεια, επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης. Στην αυτή φάση πρόκειται για τα πεδία Α/Α1 και Α/Α2. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφεται και το όνομα του αξιολογητή, ο οποίος πρόκειται να τους αξιολογήσει στο συγκεκριμένο πεδίο.

5. Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν 9950/ΓΔ5/2023 (Β ́ 388) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για κάθε πεδίο χωριστά.

6. Έπειτα, συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό τα στοιχεία της προϋπηρεσίας του (η χρονική διάρκεια αναγράφεται αριθμητικά).

7. Στη συνέχεια, συμπληρώνονται τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), κ.λ.π. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Ακολουθεί η παράθεση του σχετικού συγγραφικού έργου και τέλος, καταγράφονται τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την περίπτωση. Καταγράφεται η εμπειρία της συμμετοχής στην επιμόρφωση του ΙΕΠ για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής στα Π. Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και η πιθανή συγγραφή, στο παραπάνω πλαίσιο, εκπαιδευτικού υλικού (άρθρο 11Α του ν. 4692/2020).

8. Στο επόμενο βήμα παρατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του αξιολογούμενου.

9. Αντίστοιχα, παρατίθενται και στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του αξιολογούμενου σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.

10. Ο αξιολογούμενος παραθέτει επίσης στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα βήματα. Καταγράφονται οι δράσεις που υλοποίησε ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της θητείας του στο Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίες συνέβαλλαν στην προώθηση των σκοπών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

11. Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο αξιολογούμενος. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το σχετικό έγγραφο, ο αξιολογούμενος θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «έκδοση».

12. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός εγγράφου και δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα επιμέρους πεδία.

13. Στο πρακτικό που συντάσσεται πριν την παρατήρηση καθώς και στο έγγραφο αποτίμησης μετά την παρατήρηση θα πρέπει ευδιάκριτα να αποτυπώνεται η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην επίτευξη των σκοπών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και η αξιολόγησή της (Θετική/Αρνητική).

14. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 της με στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 (Β ́388) ΚΥΑ από τους αξιολογητές ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας της ΠΕΠΠΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) στην περιοχή ευθύνης της οποίας ανήκει το Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 της παραπάνω Κ.Υ.Α...

Ε. Ο/Η Προϊστάμενος/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καλείται, το αργότερο μέχρι 01/3/2024, να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου για τα πεδία Α1 και Α2 των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. που θα αξιολογηθούν στην παρούσα φάση με τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στην παράγραφο Β του κεφ Ι της παρούσας, να προβεί στην ανάρτησή τους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή και να ενημερώσει σχετικά τους/τις αξιολογητές/τριες και αξιολογούμενους/ες.

ΣΤ. Οι αξιολογούμενοι το αργότερο μέχρι τη συζήτηση προετοιμασίας με τον αξιολογητή τους θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.1.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).

Ζ. Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ως αξιολογητής, οφείλει το αργότερο μέχρι τις 15/3/2024 να δρομολογήσει τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 11 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ώστε το αργότερο μέχρι τις 22/03/2024 να έχει εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του/της.

Η. Η διαδικασία αξιολόγησης ως προς το πεδίο Β θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 24/5/2024.

ΙΙI. Ενστάσεις

Α1. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται αρνητικά («μη ικανοποιητικοί» κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020) δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021.

Α2. Αν η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κληθεί να εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικού που έχει αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία εξέτασης της ένστασης από την επιτροπή και τη θέση του λαμβάνει ο αναπληρωτής του.

Α3. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του και συνοδεύεται από τα στοιχεία που τη στοιχειοθετούν.

Α4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης, με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτήν.

Α5. Οι επί θητεία εκπαιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της λήψης γνώσης της απόφασης επί της ένστασης.

Β. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ενώπιον της ΠΕΠΠΣ στην περιοχή ευθύνης της οποίας ανήκει η οικεία σχολική μονάδα, ένσταση κατά των εκθέσεων αξιολόγησης και στην περίπτωση που το έργο του στα πεδία Α1, Α2, Β αξιολογείται θετικά αλλά αποτιμάται με τον χαρακτηρισμό «ικανοποιητικό»-ή «πολύ καλό». Για τις ως άνω ενστάσεις εφαρμόζονται αναλογικά, κατά τα λοιπά, τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8, 9, 10 του άρθρου 79 του ν. 4823/2021 (Α ́136).

Σχόλια (8)

Βαγγέλης
|

Απορώ ειλικρινά με την ανικανότητα του αυτοτελούς και του υπουργείου. Είναι απαράδεκτοι όλοι. Έτσι στα ξαφνικά αξιολόγηση; Διαλύστε τα πάντα ...41%

Νίκος
|

Αυτο το έκτρωμα της δήθεν αξιολόγησης πρέπει να το πάρετε πίσω χθες και να δηλώσετε παραίτηση όλοι από το αυτοτελές. Ζητάτε ξαφνικά να ετοιμαστούν καθηγητές και σύμβουλοιεσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με την απειλή της λήξης της θητείας αν δε συμμορφωθούν οι δεύτεροι; Είναι σοβαρή η αξιολόγηση αυτή; Ποιος θα αξιολογήσει; Ένας σύμβουλος που μόλις ανέλαβε υπηρεσία
; Ένας διευθυντής που μόλις τοποθετήθηκε σε ένα σχολείο; Και όλα αυτά στο πόδι απλά για να δηλώσετε στους ανώτερους ότι προχώρησε η αξιολόγηση. Την ίδια στιγμή διανύετε τα σχολεία. Πώς ένας διευθυντής σε μεγάλο σύλλογο θα καταφέρει να παρακολουθήσει τόσες ώρες δειγματικής διδασκαλίας , ενώ σε λίγο καιρό πλησιάζουν οι διακοπές του Πάσχα; Πώς ένας σύμβουλος θα βρει χρόνο να παρακολουθήσει τόσα 2ωρα που επιβάλλεται ενώ ακόμα δεν έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση των νεοδιόριστων; Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είναι απλά μια ακόμα ντροπιαστική κίνηση του υπουργείου.

Μαρθα
|

Από πού να το πιασω, αλήθεια.
Να μιλήσω για το βιαστικό του πραγματος; Για το ανεφικτο; Για το ότι είμαι σε νέο σχολείο με διευθυντή πού δεν (απλά δεν); Για το ότι για να συμπληρώσω τις διαφορές πλατφόρμες κ να συγκεντρώσω το υλικό προς αξιολόγηση, μάλλον θα πρπει να σταματήσω να κάνω μαθημα; Για το ότι αξιολογηθηκα πριν 6 μήνες για να μπω στα προτυπα και πάλι θ αξιολογήθω;
Μια φορά αυτό το υπουργείο ν αντιδράσει με ουσία και όχι απλά για ν αντιδράσει. Βεβαίως και θέλω ν αξιολογήθω! Μέσα σ έναν μηνα; Όχι ευχαριστώ. Θα προλάβουν όλοι οι συνάδελφοι ν αξιολογηθουν ως τον Μαη; Οχι;; ΤΙ εννοείτε οχι; Άλλοι τώρα, άλλοι μετα; Εκπαιδευτικοι 192 ταχυτήτων, όχι μόνο 2!!! Οι μισοί στα προτυπα θα είναι αξιολογημενοι ως το τελος της χρονιας, οι μισοί όχι.
Για να καταλαβω: ποιο ακριβώς ήταν το θέμα να "τρεξει" από Σεπτέμβρη η διαδικασια;

Ντροπή
|

Μπράβο τα καταφέρατε.
Ας δούμε που οδήγησε ήδη η προχθεσινή εγκύκλιος για αξιολόγηση στα Πρότυπα.
Αγχωμενοι οι εκπαιδευτικό αναπροσαρμοζουν τους στοχους κ τις δράσεις τους.
Το επείγον της διαδικασιας ( σε λιγότερο απο μηνα η πρωτη παρουσιαση), οδηγεί τους καθηγητές πρωτίστως να ενδιαφέρονται για τη συμπλήρωση του ατομικού τους φακέλου κ τη συλλογη βεβαιώσεων κ δευτερευοντος για το σχεδιασμό των δυο ατομικών παρουσιάσεων. Καμια σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητων.
Καποιοι συνάδελφοι ηδη προσεγγιζουν τους διευθυντες μια κ αξιολογουνται απο αυτούς προκαλώντας τη χλευη απο τους υπόλοιπους που βλεπουν αυτη τη κατάσταση. Το κλιμα και η ατμόσφαιρα στο σχολείο διαλύθηκε μεσα σε μια μερα.
Πώς κύριοι του Υπουργειου ενας διευθυντης θα αξιολογηση για το διοικητικη τους επάρκεια κ συνέπεια εκπαιδευτικους που ελάχιστα γνωρίζει?
Δεν επρεπε να δωθει χρονος στα νεα στελεχη εκπαιδευσης να γνωρισουν τους εκπαιδευτικούς κ να μπορέσουν να εχουν μια πλήρη κ ολοκληρωμένη εικονα για αυτους? Ντροπή σας!
Η αγνοια σας κ ο τρόπος που καιτε το νεο σύστημα αξιολογησης παροιμιώδης.
Θεωρείτε δεδομένους τους εκπαιδευτικους τω προτυπων κ απλα τους χρησιμοποιείτε για να καλυψετε την αδυναμια σας να εφαρμόσετε αυτό που έχετε σχεδιάσει. Στις αντιδρασεις τους απαντάτε "μα εσεις υπηρετειτε σε σχολεία που βασίζονται σε αξιολογηση".
Φυσικα κυριοι, κ ηδη στο παρελθον έχουμε αξιολογηθεί, οχι με αυτό το τρόπο. Οχι απο ανθρώπους που ανελαβαν μολις, κ ουτε καν εχουν κουλτουρα αξιολογητη.
Δν αξιολογεί κάποιος με διωρη διαδικτυακη επιμόρφωση. Αν στοιχειωδως σέβεστε τον εαυτο σας, κ τον κλαδο στον οποιο υπηρετειτε παρτε πισω το εκτρωμα που πατε να εφαρμοσετε. Αφηστε την ηρεμια να επιστρεψει στα σχολεια, να ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά και την επόμενη, με στελέχη περισσότερο ενημερωμένα κ καταρτισμενα πανω στα καθηκοντα του νεου τους ρόλου προχωρήστε με αξιοπρέπεια κ σεβασμό. Υπαρχει χρόνος.

Για να φάμε τα χρήματα της ΕΕ...
|

γίνονται όλα αυτα και για αυτό εφαρμόζονται όπως-όπως! Τί κάθεστε και ασχολείστε σοβαρά?

Και στην επιμόρφωση νεοδιοριστων, εμεις με το ΕΠΠΑΙΚ τουλάχιστον δεν μάθαμε τίποτα καινούργιο... τα ίδια συνέχεια καο σβούρες γύρω από τον εαυτό μας (Νεοδιοριστος εδώ και 3 έτη που δεν τον έχει απασχολήσει κανένας για οποιοδήποτε στάδιο "αξιολογησης").

Μια Σύμβουλος Εκπαίδευσης
|

Αυτό το χάλι να προστίθενται κάθε εβδομάδα νέα ονόματα για το Α1 όχι μόνον δοκιμών αλλά και μόνιμων για να δίνεται η εντύπωση ότι τρέχει με τρελούς ρυθμούς η ατομική αξιολόγηση έχει οδηγήσει ήδη σε απόγνωση πολλούς/ές Συμβούλους. Δεν είναι εφικτό να βγουν αυτά τα νούμερα εκτός αν κάνουμε παρωδία τη διαδικασία... Όποιος εργάζεται με ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια αντιμετωπίζει ήδη μεγάλο πρόβλημα, με τους ΔΠΕ και ΔΔΕ να μην αντιλαμβάνονται τα αδιέξοδα, την ταλαιπωρία και την οικονομική εξάντληση των Συμβούλων. Και μη βγει κανένας/καμία και πει το κοινότοπο "άμα δεν μπορείς παραιτήσου", γιατί δεν είναι αυτή η λύση! Και να παραιτηθούμε όσοι είμαστε Σ.Ε. το πρόβλημα παραμένει όσο το Υπουργείο κωφεύει...

ΜΥΛΟΣ
|

Κάθε μέρα προστίθενται νέοι προς αξιολόγηση. Τώρα μπήκαν και τα πειραματικά. Αποκλείεται να αξιολογηθούν όλοι όσου έχουν χρεωθεί στους ΣΕ. Δε φτάνει ο χρόνος. Γιατί δεν πάνε φέτος μόνο στους νεοδιόριστους; Πρέπει η διαδικασία να γίνει ορθολογική και με κεντρική καθοδήγηση προκειμένου να προχωρήσει πιο γρήγορα. Και πού να ανοίξει και η πλατφόρμα για το σχολικό εκφοβισμό...

ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
|

Κυρίες και κύριοι του Αυτοτελές,
Είστε εκτός πραγματικότητας ,εκτός καθημερινότητας ενός σχολείου με 300 μαθητές,  άλλους τόσους γονείς ο καθένας μια κατηγορία από μόνος του , συναδέλφους τρελαμένους με χίλια προγράμματα και δράσεις για το καλό των μαθητών μας, θέματα που καθημερινά προκύπτουν κι απαιτούν να ρυθμιστούν χθες, η γραφειοκρατία στο τέρμα γκάζι, άλμα από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, ούτε στον κάμπο Θεσσαλίας τόση πλατφόρμα. .μας στέλνετε τώρα το κερασάκι!!! ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ Β ΠΕΔΊΟ, εκτός από το Α1 ΚΑΙ Α2 . μέχρι το Μάη γιατί...«Όντας έπρεπε δεν έβρεχε, το Μάη χαλαζώνει.» ή «Θεέ μου, δωσ’ μου την υγειά μου, να φορώ το Μάη γούνα.» ή ""Που να σε κάψει του Μάη η μέρα "" 
κι όλα αυτά Για το καλό μου, για το καλό μου Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου
Πήρε ανάποδες στροφές για το καλό μου
Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου
Στην ηρεμία μήπως βρω τον εαυτό μουΓια το καλό μου, για το καλό μου
Έχει μουδιάσει το κορμί και το μυαλό μουΤι να κάνει ο έρμος ο Δντης με 25 συναδέλφους προς αξιολόγηση , επί 2 αυτός επί 2 ο σύμβουλος συν το Β πεδίο από κοινού, με 25 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ κάθε μέρα μέσα στην τάξη, στην αρένα του κάθε μοναδικού μαθητή, της κάθε μοναδικής ψυχής. ΒΑΣΤΑ ΔΑΣΚΑΛΕ 
 Και μετά σου λένε.. τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε; Μην είναι ο κακός τους ο καιρός, μην είναι ο πυρετός;...Μήπως να παραιτηθώ;. ... μα φταίει το ποσό, τα 20 εκατομμύρια του ευρώ που πήρε το ΙΕΠ. ΩΩΩΩ ΤΙ ΦΟΒΕΡΟ!!!
"""Ώρες μας έπαιρνε τ’ αυτιά ποια φωνήεντα είναι μακρά, ποια βραχέα και τι τόνο να βάλουμε, οξεία ή περισπωμένη. Κι εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο, τους μανάβηδες, τους κουλουρτζήδες, τα γαϊδουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισσες που γελούσαν και περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι, να γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε το δάσκαλο να ιδρώνει απάνω στην έδρα, να λέει, να ξαναλέει και να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη γραμματική, μα ο νους μας ήταν έξω στον ήλιο και στον πετροπόλεμο. Γιατί πολύ αγαπούσαμε τον πετροπόλεμο και συχνά πηγαίναμε στο σκολειό με το κεφάλι σπασμένο. Μια μέρα, ήταν άνοιξη, χαρά Θεού, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά κι έμπαινε η μυρωδιά από μιαν ανθισμένη μανταρινιά στο αντικρινό σπίτι. Το μυαλό μας είχε γίνει κι αυτό ανθισμένη μανταρινιά και δεν μπορούσαμε πια ν’ ακούμε για οξείες και περισπωμένες. Κι ίσια ίσια ένα πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σκολειού και κελαηδούσε. Τότε πια ένας μαθητής, χλωμός, κοκκινομάλλης, που ’χε έρθει εφέτο από το χωριό, Νικολιό τον έλεγαν, δε βάσταξε, σήκωσε το δάχτυλο:-Σώπα, δάσκαλε, φώναξε. Σώπα, δάσκαλε, ν’ ακούσουμε το πουλί!   """Νίκος Καζαντζάκης – Απόσπασμα από το βιβλίο «Αναφορά στον Γκρέκο» 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ