Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών: Οδηγίες του υπουργείου Παιδείας (Παραδείγματα)

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

23/02/2024

Ενημερώθηκε: 23/02/2024, 12:52

Άκουσε το άρθρο

Οδηγίες σχετικά με τις ημερήσιες και πολυήμερες μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, με σχετική εγκύκλιο την οποία υπέγραψε η υφυπουργός παιδείας Ζέττα Μακρή,  κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων που τίθενται, ιδίως από σχολεία της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

α) Ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής σε αποστάσεις μέχρι 35 χλμ.

i) Στις μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής και εντός αυτής σε προορισμούς που η απόσταση μετάβασης είναι μέχρι 35χλμ. από το σχολείο, προκειμένου να διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος των λεωφορείων μεταφοράς, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής/εκπαιδευτικής μετακίνησης συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στην αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας σχετικό ενημερωτικό έγγραφο1, καθώς και ηλεκτρονικά αντίγραφα (σε μορφή αρχείων .pdf, .jpg) των παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία οφείλει να του έχει αποστείλει εγκαίρως ο υπεύθυνος για τα οχήματα της μετακίνησης:

  • Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου (άρθρο 88 ν. 2696/1999 [Κ.Ο.Κ.])
  • Άδεια οδήγησης (άρθρο 94 ν.2696/1999 [Κ.Ο.Κ.])
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (άρθρο 94 ν.2696/1999[Κ.Ο.Κ.])
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο λεωφορείου (ν.489/1976])
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) (άρθρο 86 ν.2696/1999[Κ.Ο.Κ.])
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο (υπ' αριθμ. Φ450/89969/22-03-2023 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ Β ́ 1858).

Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την Υπηρεσία της Τροχαίας με το ως άνω ενημερωτικό έγγραφο για την πραγματοποίηση της εκδρομής/ εκπαιδευτικής μετακίνησης και τα συνημμένα δικαιολογητικά κοινοποιείται πάντοτε και στον υπεύθυνο της εταιρείας για τα οχήματα της μετακίνησης.

ii) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και πριν την εκκίνηση της εκδρομής, η Υπηρεσία της Τροχαίας ενημερώνει, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ότι κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν ηλεκτρονικά, αυτά είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι κάποιο ή κάποια από τα δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ, η Υπηρεσία της Τροχαίας έγκαιρα και πριν την εκκίνηση της εκδρομής, ενημερώνει κατά τον ίδιο τρόπο τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

iii) Για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις/μεταβολές του διατιθέμενου οχήματος ή/και των οδηγών, ο υπεύθυνος της εταιρείας για τα οχήματα της μετακίνησης ενημερώνει άμεσα και οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση της εκδρομής την αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά με τις αλλαγές/ τροποποιήσεις/ μεταβολές, ανά περίπτωση, έγγραφα, με κοινοποίηση αυτών στη σχολική μονάδα. Η Υπηρεσία της Τροχαίας ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), για το αποτέλεσμα του ελέγχου κατά την παραπάνω οριζόμενη διαδικασία.

β) Ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις σε αποστάσεις άνω των 35 χλμ. και πολυήμερες μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής:

i) Στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής τόσο στις πολυήμερες όσο και στις ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις σε προορισμούς που η απόσταση μετάβασης είναι μεγαλύτερη των 35 χλμ., προκειμένου να διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος των λεωφορείων μεταφοράς, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής/εκπαιδευτικής μετακίνησης συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στην αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας, ενημερωτικό έγγραφο2 για την πραγματοποίηση της μετακίνησης.

ii) Η αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, κατόπιν της ως άνω ενημέρωσής της, μεριμνά από κοινού με τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας για τη διενέργεια επιτόπιου τροχονομικού ελέγχου των λεωφορείων μεταφοράς, σε κατάλληλο χώρο και ώρα.

iii) Για τυχόν αλλαγές/ τροποποιήσεις/ μεταβολές του διατιθέμενου οχήματος ή/και των οδηγών, ο υπεύθυνος της εταιρείας για τα οχήματα της μετακίνησης ενημερώνει άμεσα και οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση της εκδρομής την αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά με τις αλλαγές/ τροποποιήσεις/ μεταβολές, ανά περίπτωση, έγγραφα με κοινοποίηση αυτών στη σχολική μονάδα, ώστε να διενεργηθεί ο επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος κατά τα παραπάνω.

γ) Ημερήσιες και πολυήμερες μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων των λοιπών περιφερειών (πλην Αττικής):

i) Στις σχολικές μονάδες των λοιπών περιφερειών τόσο στις πολυήμερες όσο και στις ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις και ανεξαρτήτως της χιλιομετρικής απόστασης μετάβασης, προκειμένου να διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος των λεωφορείων μεταφοράς, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής/ εκπαιδευτικής μετακίνησης συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στην αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας, ενημερωτικό έγγραφο3 για την πραγματοποίηση της μετακίνησης.

ii) Η αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, κατόπιν της ως άνω ενημέρωσής της, μεριμνά από κοινού με τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας για τη διενέργεια επιτόπιου τροχονομικού ελέγχου των λεωφορείων μεταφοράς, σε κατάλληλο χώρο και ώρα.

iii) Για τυχόν αλλαγές/ τροποποιήσεις/ μεταβολές του διατιθέμενου οχήματος ή/και των οδηγών, ο υπεύθυνος της εταιρείας για τα οχήματα της μετακίνησης ενημερώνει άμεσα και οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση της εκδρομής την αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά με τις αλλαγές/ τροποποιήσεις/ μεταβολές, ανά περίπτωση, έγγραφα με κοινοποίηση αυτών στη σχολική μονάδα, ώστε να διενεργηθεί ο επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος κατά τα παραπάνω.

Πολυήμερες και ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις με ενδιάμεσο τμήμα θαλάσσιας ή εναέριας μετακίνησης

Στις πολυήμερες και ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδιάμεσο τμήμα θαλάσσιας ή εναέριας μετακίνησης, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στις υπό στοιχεία 2α), 2β) και 2γ) της παρούσας, ανά περίπτωση, ως εξής:

α) Στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής, εάν η απόσταση μετάβασης από το σχολείο στον λιμένα ή το αεροδρόμιο αναχώρησης είναι μέχρι 35 χλμ. εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. 2α) της παρούσας, ενώ εάν η απόσταση μετάβασης είναι μεγαλύτερη των 35 χλμ. εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. 2β) της παρούσας.

β) Στις σχολικές μονάδες των λοιπών περιφερειών εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. 2γ) της παρούσας ανεξαρτήτως της χιλιομετρικής απόστασης μετάβασης από το σχολείο μέχρι τον λιμένα ή το αεροδρόμιο αναχώρησης.

γ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πολυήμερης ή ημερήσιας μαθητικής οδικής μετακίνησης, στην οποία μεσολαβεί τμήμα θαλάσσιας ή εναέριας μετακίνησης, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας αποστέλλει το ενημερωτικό έγγραφο4 για την πραγματοποίηση της εκδρομής/ εκπαιδευτικής μετακίνησης, εκτός από την Υπηρεσία της Τροχαίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει στο σχολείο κατά τα παραπάνω, και στην Υπηρεσία της Τροχαίας που είναι αρμόδια για την περιοχή εκκίνησης του τελικού τμήματος της χερσαίας μεταφοράς – μετάβασης. Η τελευταία, κατόπιν της ως άνω ενημέρωσής της, μεριμνά από κοινού με τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας για τη διενέργεια επιτόπιου τροχονομικού ελέγχου των λεωφορείων μεταφοράς, σε κατάλληλο χώρο και ώρα που καθορίζεται από κοινού. Για τυχόν αλλαγές/ τροποποιήσεις/ μεταβολές του διατιθέμενου οχήματος ή/και των οδηγών, ο υπεύθυνος της εταιρείας για τα οχήματα της μετακίνησης ενημερώνει άμεσα και οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση του τελικού τμήματος της χερσαίας μεταφοράς – μετάβασης της εκδρομής την αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά με τις αλλαγές/ τροποποιήσεις/ μεταβολές, ανά περίπτωση, έγγραφα με κοινοποίηση αυτών στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, ώστε να διενεργηθεί ο επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος.

Επί παραδείγματι:

Α) Σχολείο της Αττικής πραγματοποιεί εκδρομή προς την Κρήτη από τον Λιμένα Πειραιώς προς και μέσω του Λιμένα Ηρακλείου.

1) Εάν η απόσταση μετάβασης από το σχολείο μέχρι τον λιμένα Πειραιώς είναι μέχρι 35 χλμ., ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου θα αποστείλει την ηλεκτρονική επιστολή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας στον Νομό Αττικής για τον έλεγχο ισχύος αυτών, και παράλληλα θα αποστείλει την ως άνω ηλεκτρονική επιστολή στην Υπηρεσία Τροχαίας Ηρακλείου για τη διενέργεια του επιτόπιου τροχονομικού ελέγχου. Η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας στον Νομό Αττικής θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικό έλεγχο των δικαιολογητικών, ενώ ο επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας Ηρακλείου.

2) Εάν η απόσταση μετάβασης από το σχολείο μέχρι τον λιμένα Πειραιώς είναι μεγαλύτερη των 35 χλμ., ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου θα αποστείλει ηλεκτρονική επιστολή τόσο στην αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας στον Νομό Αττικής για επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο πριν την αναχώρηση όσο και στην Υπηρεσία Τροχαίας Ηρακλείου για τη διενέργεια του επιτόπιου τροχονομικού ελέγχου στο σημείο εκκίνησης του τελικού τμήματος της χερσαίας μεταφοράς - μετάβασης. Η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας στον Νομό Αττικής θα πραγματοποιεί επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο πριν την εκκίνηση της μετακίνησης προς τον λιμένα/αεροδρόμιο μετακίνησης, ενώ επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος στο σημείο εκκίνησης του τελικού τμήματος της χερσαίας μεταφοράς - μετάβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας Ηρακλείου.

Β) Σχολείο από τον Νομό Αχαΐας πραγματοποιεί εκδρομή προς την Κρήτη από τον Λιμένα Πειραιώς προς και μέσω του Λιμένα Ηρακλείου.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου θα αποστείλει ηλεκτρονική επιστολή τόσο στην αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας στον Νομό Αχαΐας για επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο πριν την αναχώρηση όσο και στην Υπηρεσία Τροχαίας Ηρακλείου για τη διενέργεια του επιτόπιου τροχονομικού ελέγχου στο σημείο εκκίνησης του τελικού τμήματος της χερσαίας μεταφοράς - μετάβασης. Η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας στον Νομό Αχαΐας θα πραγματοποιεί επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο πριν την εκκίνηση της μετακίνησης προς τον λιμένα/αεροδρόμιο μετακίνησης, ενώ επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος στο σημείο εκκίνησης του τελικού τμήματος της χερσαίας μεταφοράς - μετάβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας Ηρακλείου.

Πέραν των ανωτέρω διαδικασιών, επισημαίνεται ότι – σε κάθε περίπτωση- εφόσον στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή σε άλλον/η εκπαιδευτικό δημιουργηθούν υπόνοιες από τον τρόπο ομιλίας, βαδίσματος κ.λπ. περί της ικανότητας οδήγησης του οδηγού του λεωφορείου, δύνανται να καλέσουν την οικεία Υπηρεσία της Τροχαίας,προκειμένου να διενεργηθεί επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος

Σχόλια (24)

Ιωάννης της ... κλίμακος
|

ΘΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ... ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΛΕΞΑΜΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ..... ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.... ΟΛΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ... ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ...

Poyet
|

41 τακατό. Δε θέλω γκρίνιες, παρακαλώ.

Άλλο ένα πρόβλημα
|

Η λύση είναι μία: καταργούμε τις εκδρομές. Ας πάνε τα παιδιά και οι γονείς να διαμαρτυρηθούν στον Υπουργό

Στάθης
|

Απαράδεκτη γραφειοκρατική διαδικασία. Υποχρεωμένοι είναι οι ιδιοκτήτες μέσων μετακίνησης μαθητών, να ανεβάζουν σε μια πλατφόρμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προσκομίζουν στο σχολείο μόνο ένα εκτυπωμένο έντυπο ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Η διαδικασία που ορίζεται στην εγκύκλιο, ειδικά για την Αττική, μετατρέπει τον διευθυντή του σχολείου σε επαγγελματία ελεγκτή λεωφορείων. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα των μετακινήσεων με τέτοιου είδους ελέγχους, τότε να ζητάμε και από τα πλοία ή τα πλοιάρια μετακινήσεων σε θάλασσα ή λίμνη τα απαραίτητα τεχνικά δελτία ελέγχου. Το ίδιο βέβαια πρέπει να κάνουμε και με τα αεροσκάφη σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, ώστε να πιστοποιούμε ότι είναι ασφαλή!! Ζήτω ο παραλογισμός της γραφειοκρατίας!!!

Πού είναι η μπάλα οέο?
|

@ΚΩΣΤΑΣ
31 μπαλάκια προίκα άφησε πίσω της η πρώην "πινγκπονίστρια" του Υπουργείου (από ένα για κάθε ημέρα του μήνα και με καβάντζα για τους ζυγούς) αλλά ο "Ηρακλής" από την πολλή του τη δύναμη, τα πετάει δύο δύο στην εξέδρα....

Χουρδάκης Μιχαήλ
|

Για να δουλέψει μία δουλειά περνάς την ευθύνη σε αυτόν που καίγεται να γίνει σωστά, δηλαδή το πρακτορείο.

Φτιάχνεις νόμο που λέει ότι τα λεωφορεία της εκδομής ελέγχονται με ευθύνη του πρακτορείου από την τροχαία το πολύ 24 ώρες πριν την εκδρομή και παρουσιάζεται η ψηφιακή βεβαίωση της τροχαίας στο ηλεκτρονικό σύστημα (την ανεβάζει το πρακτορείο).

Χωρίς αυτό, δεν αποδεσμεύονται τα λεφτά που έχουν δεσμευτεί από την RF πληρωμή που έχουν κάνει τα παιδιά μέσω του e-banking.

Τι; Έχουμε ακόμα μετρητά και χειρόγραφα;
Περαστικά παιδιά, είμαστε στο 2024.

ΚΩΣΤΑΣ
|

Tο μπαλάκι τώρα έχει πέσει κατά κύριο λόγο στην τροχαία. Η τροχαία είναι επίσης υποστελεχωμένη και θα υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασίας για τις μικρές μετακινήσεις αφού τα σχολεία είναι πολλά και τα τμήματα λίγα για να κάνουν τον έλεγχο τον θεωρητικό Αυτός ο έλεγχος θα έπρεπε να γίνει από τους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν ζητώντας άδεια, δίπλωμα, κτεο και τέλος. Στις μεγάλες σε νησιά δεν χρειάζεται να ελέγχεται το όχημα δύο φορές αλλά μία είτε στην αναχώρηση είτε στον τελικό προορισμό διότι αν υπάρχει γραφειοκρατία και καθυστέρηση που συνήθως παρατηρείτε, μπορεί να χαθούν δρομολόγια πλοίων και η εκδρομή να τιναχτει στον αέρα.
Η πιο εύκολη λύση είναι να πηγαίνουν τα λεωφορεία στην τροχαία από μόνα τους για έλεγχο και να παίρνουν ένα σημείωμα ότι ελέγχθηκαν με ισχύ π. χ. 3μηνη και να έλεγχαν οι εκπαιδευτικοί το χαρτί αυτό και τέλος. Δεν υπάρχει το χαρτί δεν γίνεται η εκδρομή.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
|

1η ερώτηση: Κυκλοφορούν λεωφορεία χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις; Και γιατί αυτό επιτρέπεται;
Έπρεπε να γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Στη ψηφιακή εποχή γνωρίζουν πότε ένα λεωφορείο έχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, αν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου.
Αν σαν πολιτεία δεν τα γνωρίζουμε τότε πρέπει να αποδοθούν ευθύνες πριν θρηνήσουμε θύματα. Αδιανόητο να κυκλοφορούν λεωφορεία που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών.
2η ερώτηση: Αν σε ένα λεωφορείο γίνει ο έλεγχος για το χ Γυμνάσιο Αθήνας γιατί σε μια εβδομάδα να ξαναγίνει έλεγχος για το ψ ΓΕΛ Αθήνας;
Παρατήρηση: Σχολείο ταξιδεύει στο εξωτερικό με αεροπλάνο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα γίνει έλεγχος στο λεωφορείο που θα μεταφέρει τους μαθητές/τριες στο αεροδρόμιο. Όμως στο λεωφορείο που θα επιστρέψει τους μαθητές/τριες από το αεροδρόμιο στο σχολείο η εγκύκλιος δεν προβλέπει τίποτα.

T34
|

Οσονούπω ιδρύεται μεταπτυχιακό στη Νομική με θέμα το εκδρομικό δίκαιο...

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
|

Να πεδίο δόξης λαμπρό να κατασκευαστεί άλλη μια πλατφόρμα στην οποία θα ανεβάζουν τα σχολεία τα έγγραφα και θα τα επεξεργάζεται η Τροχαία....
Τώρα σοβαρά, αυτή η γραφειοκρατία σημαίνει πως η Κυβέρνηση παραδέχεται πως πολλά λεωφορεία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και όταν μεταφέρονται μαθητές κάνουν ένα κόπο να τα ελέγξουν και ξανα-ελέγξουν άπειρες φορές ενώ όταν μεταφέρουν απλούς πολίτες τρέχα γύρευε. Φυσικά αν η Τροχαία όλη τη μέρα ελέγχει λεωφορεία με μαθητές που να μείνει χρόνος για κανονικούς ελέγχους στα υπόλοιπα επαγγελματικά οχήματα.

ΣΚΟΤΟΣ
|

Για τα σχολεία της Περιφέρειας δεν αλλάζει και κάτι ιδιαίτερο. Όμως για αυτά της Αττικής, η γραφειοκρατία και το βάρος ευθύνης που πέφτει στους Διευθυντές μόνο σκοταδισμό θυμίζει. Ζήτω ο εκσυγχρονισμός του ψηφιακού Υπουργού Παιδείας!

Στάθης
|

περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερα έγγραφα...καμία επαφή με την πραγματικότητα..χαρά στα τμήματα Τροχαίας για τόσα έγγραφα!

Επιτέλους
|

Βάλατε τάξη στο χάος δημιουργώντας μια "μαύρη τρύπα". Η γραφειοκρατία πέθανε ΖΗΤΏ η γραφειοκρατία!!!

Οπωσδήποτε γραμματέας στα σχολεία
|

Ο Διευθυντής του σχολείου αντί να ασχολείται με τα ουσιαστικά θέματα ( παιδαγωγικά, οργανωτικά) έχει γίνει γραμματέας. Εάν θέλουμε ουσιαστική αναβάθμιση της παιδείας πρέπει να υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί να απασχολούνται μόνο για τα διδακτικά, παιδαγωγικά θέματα και όχι τα διοικητικά. Ο όγκος της γραφειοκρατικής δουλειάς για τους διευθυντές είναι δυσβάστακτος με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο να μιλήσουν με τους μαθητές.

Βαλκανική Κορέα
|

Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαα!!!!!!!!!! Σε άλλη ανάρτηση ο γνωστός Πλατάρος αποθεώνει τον ψηφιακό Πιερ που πολεμάει τη γραφειοκρατία!!!!!!!!!!!!

Γεώργιος Αρβανιτίδης
|

Μήπως πρέπει να ερωτηθούν επί της ουσίας κάποιοι διευθυντές σχολείων με αποδεδειγμένη παρουσία στο εκπαιδευτικό λειτούργημα ώστε αυτή η ανιστόρηρη μεθολογία αξιολόγησης της καταλληλότητας των τροχοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις μετακινήσεις να γίνει ρεαλιστική και να μην πλήττεται η υπερπροσπάθεια των εκπαιδευτικών να διοργανώσουν δράσεις ούτε και η ουσία των ορθών τουριστικών υπηρεσιων;

Γιώργος
|

Στα Δημοτικά η "ημερήσια εκδρομή" είναι μία (1) και μοναδική (αν πάνε όλες οι τάξεις μαζί). Άραγε μόνο για αυτή τη μετακίνηση θα ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες ή για όλες τις διαδακτικές επισκέψεις π.χ. 3-4 ωρών σε ένα μουσείο?

Αυτος
|

Εδώ δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Σιγά μη βάλουν γραμματείς.

Οι άνθρωποι
|

δεν έχουν ιδέα από σχολική πραγματικότητα.

ΞΕΦΤΙΛΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ!
|

Αντί να απλοποιούμε τα πράγματα τα κάνουμε πιο σύνθετα. Ποιός θα σαρώνει τα έγγραφα, ποιός θα τα στέλνει, πότε θα γίνει η συνάντηση, αν αργήσει η τροχαία και χάσεις το πλοίο, ποιός πληρώνει τα έξοδα και τη χασούρα. ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΟΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ.

ΥΕΝΕΔ
|

περισσότερη γραφειοκρατία από την υφιστάμενη. Τα σχολεία και οι εργαζόμενοι σε αυτά είχαν έλλειψη από γραφειοκρατικές διαδικασίες!!!. Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από ανθρώπους που αγνοούν παντελώς την διαδικασία λειτουργίας των σχολείων.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση π.χ., αναφέρω ότι η προσφορά για το ποιο πρακτορείο θα κάνει την μετακίνηση μπορεί και να αποφασιστεί την προηγούμενη μέρα. Το υπουργείο λοιπόν μας λέει να ασχολούμαστε καμιά 10 καριά μέρες πριν με την μετακίνηση. Και δεν είναι και λίγες οι μετακινήσεις κατά την διάρκεια της σχ. χρονιάς.

mm
|

Τόσο απλά...

Νικος
|

ΒΑΛΤΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

Ελπίδα
|

Απλά πράματα...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ