Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

26/02/2024

Ενημερώθηκε: 26/02/2024, 13:32

Άκουσε το άρθρο

Το  κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα τηρεί μητρώο φοιτητών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων των παραρτημάτων – Ν.Π.Π.Ε. έχουν:

α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με μέσο όρο στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τους μεγαλύτερο ή ίσο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8 κατά το έτος συμμετοχής τους,

β) οι κάτοχοι ισότιμων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αναγνωρισμένων ξένων σχολείων της ημεδαπής (επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων),

γ) οι κάτοχοι διεθνών απολυτήριων τίτλων Δ.Ε. που χορηγούνται από σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι ισοδύναμου του Λυκείου απολυτήριου τίτλου Δ.Ε. ή ισοδύναμου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία φοιτούν.

Για τους αποφοίτους της περ. α) , πριν από το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και όσους είναι κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν τεθεί από το μητρικό ίδρυμα για την επιλογή και εισαγωγή φοιτητών.

Για την εφαρμογή του παρόντος το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί, ενημερώνει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του καταλόγους με ισότιμους του Λυκείου απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά χώρα της αλλοδαπής.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4957/2022 (Α ́ 124).

 Τα πρόσθετα κριτήρια εισαγωγής ανά προγράμματα κύκλων σπουδών περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και ελέγχονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, πριν από την εφαρμογή τους.

Οσοι τελείωσαν το Λύκειο πριν το 2021

Για τους αποφοίτους  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έλαβαν απολυτήριο πριν από το σχολικό έτος 2021, πριν δηλαδή τεθεί σε εφαρμογή η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εφαρμόζονται  οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το μητρικό ίδρυμα για την εισαγωγή φοιτητών.

Τι σημαίνει ΕΒΕ Επιστημονικού Πεδίου των Πανελλαδικών για την εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Ο όρος πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα Μη Κερδοσκοπικά Μη Κρατικά Πανεπιστήμια που ανακοινώθηκε   από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκης σημαίνει ότι θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των Επιστημονικών Πεδίων, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Δηλαδή από τα ακόλουθα τέσσερα επιστημονικά πεδία θα ισχύσει για όλα τα πεδία η χαμηλότερη  Ελάχιστη  Βάση Εισαγωγής, για λόγους συνταγματικής ισότητας. Με βάση τους παρακάτω υπολογισμούς την χαμηλότερη ΕΒΕ την έχει   το 4ο πεδίο με 8,34. Άρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  , ως πορϋπόθση για την εγγραφή στα Μη Κρατικά πανεπιστήμια ,  θα είναι η μικρότερη όλων των πεδίων, που είναι  8,34.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, εάν κάνουμε τους υπολογισμούς, είναι η εξής ανά Επιστημονικό πεδίο

  • 9,42 για το 1ο Πεδίο
  • 9,87 για το 2ο Πεδίο
  • 9,31 για το 3ο Πεδίο
  • 8,34 για το 4ο Πεδίο

Πως προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1o ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,78Χ 0,80=9,42
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 
   14,14

2ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    12,34Χ0,80=9,87
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     14,81

3ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,64 Χ0,80=9,31
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     13,97

4ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    10,43Χ0,80=8,34
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 12,54

Ωστόσο , όπως διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας, το κάθε μητρικό Πανεπιστήμιο που θα εγκαταστήσει παράρτημα στην Ελλάδα θα μπορεί να ορίσει βαθμό  ανώτερο από τη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι στις περιζήτητες σχολές , όπως Ιατρικές,  από τα μητρικά Πανεπιστήμια  , για λόγους φήμης, θα  τεθεί   ως προϋπόθεση εγγραφής τουλάχιστον κοντά στη   χαμηλότερη  βάση των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

Εάν σε ένα Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο γίνει παύση στη λειτουργία του οι φοιτητές θα μείνουν "ξεκρέμαστοι";

Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται, κατά προτεραιότητα, τα καταβληθέντα δίδακτρα στους φοιτητές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή μητρικό ίδρυμα καθίσταται πλέον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο παράρτημα πανεπιστημίου, χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

Τίτλοι σπουδών

1. Κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε., το οποίο παρέχει πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο και αναγνωρισμένο από το μητρικό ίδρυμα και πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, χορηγεί στους αποφοίτους του τίτλο σπουδών του μητρικού ιδρύματος. Πριν από τη χορήγηση τίτλων σπουδών, το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα σχετική ενημέρωση με συνημμένο κατάλογο αποφοίτων, καθώς και το σώμα των τίτλων σπουδών και το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στη
σφράγισή τους.

2. Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, το οποίο τηρεί ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών δεν υποβάλλεται στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Οι διδάσκοντες θα έχουν τα ίδια προσόντα με των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ;

Οι διδάσκοντας στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι δυο κατηγοριών:

1. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας. Το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή
επιστήμης.

2. Τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης εγκρίνονται από το μητρικό ίδρυμα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Η οργάνωση και η παροχή ακαδημαϊκού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται κατεξοχήν το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, γίνονται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

4. Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης καθορίζεται από το είδος και το μέγεθος του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, όπως πιστοποιείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε..

5. Η επιλογή των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του παραρτήματος – Ν.Π.Π.Ε. εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα και αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα προς έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 1.

Ειδικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

1. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. δύναται να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής
υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. προσλαμβάνονται διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι σε κατάλληλη διοικητική δομή.

Τα προγράμματα σπουδών θα περνούν από "φίλτρο" κάποιου ελληνικού φορέα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών  , που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα, υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης και οδηγεί στη χορήγηση αναγνωρισμένου τύπου τίτλων σπουδών, που εγκρίνεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

Ποια όργανα θα διοικούν το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

Το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή του. Η σύγκληση, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό του  

Πόσες σχολές θα λειτουργεί το κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

α) Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διαθέτει κατ ́ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες είκοσι (20) θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων,  δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών.  

Ποιες θα είναι οι υποδομές του;

Κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και τους λοιπούς κανονισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία και μελέτη και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας. 

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει

  • λειτουργική βιβλιοθήκη,
  • χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, 
  • οπτικοακουστικά μέσα και 
  • εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 Το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας, ενώ δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων, στις οποίες διαθέτει αυτοτελή εγκατάσταση. 

Ως προς τη χωροθέτηση της χρήσης και την ανέγερση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

Χορήγηση υποτροφιών

1. Τα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. χορηγούν σε φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου υποτροφίες αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους
κατάσταση.

2. Η χορήγηση υποτροφιών γίνεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί των εγγεγραμμένων φοιτητών, ανά ακαδημαϊκό έτος. Το ισοδύναμο ποσό δύναται να χορηγείται σε ευρύτερο αριθμό φοιτητών.

3. Το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. καταρτίζει κατάλογο που περιλαμβάνει τους υποτρόφους φοιτητές και τα καταβλητέα ποσά υποτροφιών, τον οποίο υποβάλλει προς έλεγχο στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ακαδημαϊκή ελευθερία

Στα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.  

 

Σχόλια (14)

Η κυρά μας η μαμή πάει για ιατρική
|

@28 Φεβ 2024 17:29
- 120.000 και φροντιστήρια : Δεν θυμάμαι να άκουσα ότι τα "παραρτήματα" θα γίνουν μόνο "για αυτούς που έγραψαν 18αρια και πέρασαν στην Αλεξανδρούπολη/Γιάννενα και είναι απο την Αθήνα". Τι κρίμα για τη θεία μου την Τούλα. Όσοι δεν πηγαίνουν φροντιστήρια πάντως, ακόμα και η θεία Τούλα γνωρίζει ότι δεν γράφουν εύκολα 18άρια, την ώρα που πολλοί που πηγαίνουν φροντιστήρια, γράφουν κάτω από 15άρια στις Πανελλαδικές.
- target group : Μην υποτιμάτε τις χασαποταβέρνες και τα τσιπουράδικα. Πανεπιστήμια της ζωής είναι κι αυτά κι ας μη δίνουν ντοκτορά. Η αγορά έχει ΕΝΑ νόμο. Αυτόν της προσφοράς και της ζήτησης. Όχι κλινικές λοιπόν.... αλλά ακόμα και ζήτηση για διαστημόπλοια να υπάρξει, αύριο η NASA θα τα βγάζει σε εργοστάσιο σαν Cinquecento, εάν υπάρχουν πελάτες που θα τα πληρώνουν.
- 12.000.000 : Υπολογίζοντας μόνο τα έσοδα, ούτε περίπτερο δεν ανοίγει σήμερα ένας σοβαρός επιχειρηματίας. Θα επενδύσει κανείς σήμερα τα ποσά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους, για να κάνει απόσβεση (εάν κάνει) μετά από 10 και 20 χρόνια?
Για τον εάν θα είναι 100 ή 1.000 ή 10.000 οι φοιτητές τους, κανείς δεν θα βάλει την υπογραφή του ή το χέρι του στη φωτιά.... και προφανώς δεν θα γίνει μόνο ένα τέτοιο παράρτημα, οπότε και η "πίτα" θα μοιραστεί.
- Οι Κύπριοι φοιτητές : Ρωτήστε τους ίδιους και θα σας πουν. Στα ιδιωτικά της Κύπρου προφανώς και σπουδάζουν, όσοι σπούδαζαν πριν στα ιδιωτικά του ΗΒ και των ΗΠΑ.... κι όχι στα δημόσια της Ελλάδας.
ΥΓ. Το esos είναι εκπαιδευτικό site ξέρετε. Οι υποθέσεις, τα φανταστικά σενάρια και οι εικασίες, δεν πείθουν ανθρώπους που γνωρίζουν. Μήπως να δοκιμάζατε αλλού?

@Η κυρά μας η μαμή πάει για ιατρική
|

120.000 -Φροντιστηρια: Μα συζητάμε για αυτούς που έγραψαν 18αρια και πέρασαν στην Αλεξανδρούπολη/Γιάννενα και είναι απο την Αθήνα. Χωρίς φροντιστήρια, τέτοιοι υποψήφιοι θα μπορούσαν να πετύχουν 15αρια (πανω απο τη ΕΒΕ) και να γραφτούν σε ιδιωτικό. Πιστέυω οτι δεν θα είναι αναγκαίο να πηγαίνουν φροντιστήρια όσοι απο τη αρχή αποφασίσουν οτι θα πάνε σε ιδιωτικό εδώ (ή στην Κύπρο και την Ρουμανία). Κάποιοι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν.
target group: είναι που μάλλον που στον νου σας μονο χασαποταβέρνες και τσιπουράδικα έχετε. Στις ιατρικές το όριο θα καθορίζεται απο τον αριθμό που μπορούν να βάλλουν στις κλινικές. Πιστεύω οτι ούτε οι φοιτητές θα θέλουν να δίνουν 20.000 για να είναι 150 σε αίθουσες των 50, ούτε οι ιδιωτικές κλινικές και πανεπιστήμια θα θελουν κακό όνομα.
12.000.000: Έγραψα έσοδα μόνο. Ενδεικτικά το έγραψα, μιλάμε για μόνο 100 εισακτέους σε σύγκριση με τους 10.000 (?) του ΕΚΠΑ. Προφανώς θα έχουν κι άλλα τμήματα και άλλους εισακτέους (δείτε ενδεικτικά αριθμούς στην Κύπρο, και ψάξτε και το "Αθανάσιος Παπαϊωάννου Τα μη κρατικά ΑΕΙ φέρνουν δίδακτρα" για εξοδα-εσοδα κέρδη κλπ)
Οι Κύπριοι φοιτητές: Δημόσια πανεπιστήμια και πανεπιστήμια αλλων χωρών υπήρχαν κι οταν ήταν περισσότεροι οι κύπριοι φοιτητές στη χώρα μας. Ας το θέσω διαφορετικά. Που νομίζεις θα πήγαιναν για σπουδές οι 8.971 αν δεν υπήρχαν τα ιδωτικά τους; Πιστεύω με δεδομένο οτι τα δημόσια ειναι κορεσμένα, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Η κυρά μας η μαμή πάει για ιατρική
|

@27 Φεβ 2024 09:58
- 120.000 : Μόνο Αθηναίοι θα σπουδάζουν στα ιδιωτικά της Αθήνας? Οι μισοί φοιτητές τους που λογικά θα είναι από την επαρχία, δεν θα έχουν επιπλέον έξοδα για ενοίκιο, φαγητό, διασκέδαση, μετακινήσεις? Πώς λοιπόν υπολογίσατε ανεξαιρέτως ως έξοδα σπουδών, μόνο τα δίδακτρα? Ή μήπως τα "ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά", θα φιλοξενούν και θα ταΐζουν δωρεάν τους φοιτητές της επαρχίας μας?
- Φροντιστήρια : Όποιος δηλαδή θα σπουδάζει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν θα πηγαίνει πια φροντιστήριο λέτε? Οι Έλληνες φοιτητές στα ιδιωτικά της Κύπρου, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (για να μην αναφέρω αυτά των ΗΠΑ και του ΗΒ με τις αστρονομικές τιμές) δεν πήγαν σε φροντιστήριο στη διάρκεια του σχολικού τους βίου?
- Πόσα ιδιωτικά, target group κλπ. : Εάν πχ ένα καφέ έχει 100 τραπέζια και έρθουν 150 πελάτες, πάντα έχει παραπάνω τραπέζια στην αποθήκη για να τους βολέψει όλους. Πελάτης που περισσεύει ΔΕΝ "εφευρέθηκε" ακόμα στο εμπόριο. Τραπεζάκια έξω λοιπόν, όπως σας είπα και στο προηγούμενο σχόλιο.
- 12.000.000 το χρόνο : Ναιιι αλλά μετά τον 6ο χρόνο όμως.... και χωρίς να υπολογίσετε έξοδα, απρόβλεπτες δαπάνες, αστοχίες και ατυχίες. Αν γραφτούν 10 κατά το 1ο έτος και άλλοι 5 το 2ο.... θα βάλει λουκέτο ή όχι? Ποιος ζει ποιος πεθαίνει άλλωστε ως το 6ο έτος, στη χώρα του "πάμε κι όπου βγει"? Μου αρέσει πάντως που επικεντρωθήκατε στην "πχοιότητα".... των μη κερδοσκοπικών!
- Οι Κύπριοι φοιτητές : Υποστηρίζετε ότι σπουδάζουν λιγότεροι Κύπριοι στην Ελλάδα ΓΙΑΤΙ σπουδάζουν πλέον στα ιδιωτικά της Κύπρου? Έχετε στοιχεία ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο? Τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου λένε ότι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στα 7 ιδιωτικά της σπούδαζαν 8.971 Κύπριοι φοιτητές.... και 9.219 στα 3 δημόσια. Γιατί λοιπόν οι Κύπριοι που δεν σπουδάζουν στην Ελλάδα, να σπουδάζουν οπωσδήποτε στα ιδιωτικά και όχι στα δημόσια της Κύπρου? Γιατί όχι πχ και σε δημόσια πανεπιστήμια άλλων χωρών?
ΥΓ. Ούτε μάντης είμαι ούτε τα μπακαλίστικα του Ζήκου κατέχω εγώ. Εσείς μπορείτε να κάνετε όσα σενάρια, εικασίες και υποθέσεις θέλετε, για το τι μέλλει γενέσθαι με τα ιδιωτικά και δήθεν μη κερδοσκοπικά. Αυτό που ΔΕΝ μπορείτε να κάνετε όμως, είναι να νομίζετε ότι θα πουλήσετε καθρεφτάκια σε ιθαγενείς.

@Η κυρά μας η μαμή πάει για ιατρική
|

-120.000 τα δίδακτρα για ενα προγραμμα σπουδών ιατρικής στην Αθήνα (για 20.000/ετος). 60.000-100.000 (μαζι με τα φροντιστήρια) έξοδα για σπουδες (κανονικής διάρκειας) ιατρικής, κτηνιατρικής, φαρμακευτικής, Βιολογίας κλπ στην επαρχία.
- πόσα ιδιωτικά (σύμφωνα με αυτον τον νόμο ) νομίζεται οτι θα μπορούν να υποστηρίξουν σπουδές ιατρικής; 3-4; Το target group τους λοιπόν μπορεί να είναι 18, 17, 16αρια απο τους επιτυχόντες επαρχία, κάποιους που θα πηγαιναν Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία (άγνωστες οι επιδόσεις τους στις πανελλήνιες), αλλά και απόφοιτους ιδιωτικών σχολείων που δεν θα δώσουν πανελλήνιες (πολλοί απο τους οποίους θα μπορούσαν να πετύχουν 19αρια, αλλα πάνε απευθείας εξωτερικό - αυτό ειδικά αν τα ιδιωτικά φτιαξουν όνομα ποιοτικών σπουδών)
- 100 φοιτητές ιατρικής (μόνο) για 6 έτη με 20.000 είναι έσοδα 12.000.000 το χρόνο. Η τακτική επιχορήγηση όλου του ΕΚΠΑ το 2023 ήταν 13.000.000
- Γνωρίζεται πόσοι φοιτητές μπαίνουν στις ιατρικές με χαμηλότερους βαθμούς ή χωρίς εξετάσεις ως ειδικές περιπτώσεις/κατηγορίες;
- Δεν θα έχουν μονο σπουδές ιατρικής, αλλα και νομικές και άλλες .... θα φτανουν τις "1000δες". Οι Κύπριοι φοιτητές στη χώρα ήταν > 10.000 πριν τα ιδιωτικά τους, τώρα είναι < 5.000.

Μήπως μπερδεύεστε με τα πίτουρα?
|

@@Η κυρά μας η μαμή πάει για γιατρός 26 Φεβ 2024 21:47
Πολύ μεγάλη ανησυχία έχετε για να μας ξεμπερδέψετε.... Αφήστε το καλύτερα, γιατί το 'χει αναλάβει ο "Ηρακλής". Κι αν (αν λέμε) δεν μας ξεμπερδέψει, τότε σίγουρα θα μας ξεπαστρέψει....

Η κυρά μας η μαμή πάει για ιατρική
|

@26 Φεβ 2024 21:34
Σαν να μη μας τα λέτε καλά-άριστα.... Σε Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία δεν γράφεται δηλαδή κανένας με 10άρια? Οι 1000δες που φοιτούν εκεί, έγραψαν 18άρια στις Πανελλαδικές και δεν πέρασαν Αθήνα και Θεσσαλονίκη.... αλλά Πάτρα και Γιάννενα?
Αυτούς τους 1000δες δεν μας λένε άλλωστε (επίσημα χείλη) ότι προσδοκούμε να κρατήσουμε στη χώρα? Εάν το "target group" περιοριζόταν στους 100-200 με τα 18άρια, τότε γιατί να επενδύσουν τόσα λεφτά και τι ταμείο θα κάνουν.... τα "μη κερδοσκοπικά"?
Προφανώς και κατανοώ το "πρόβλημα" που επισημαίνετε, που μάλλον δεν είναι άλλο, από το να ΜΗΝ υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσοι, ποιοι και πώς θα εισάγονται. Όλοι οι καλοί (έχοντες) χωράνε.... κι αν χρειαστεί βγάζουμε και τραπεζάκια έξω?
@Μάλιστα... (το γράψατε και σε άλλο δημοσίευμα)
Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.... Δεν γνώριζα
- ούτε ότι όσοι πηγαίνουν φροντιστήριο (δηλ. οι 9/10 Έλληνες) είναι πλούσιοι....
- ούτε ότι το κόστος των φροντιστηρίων είναι πάνω κάτω το ίδιο με τα 20.000 ανά έτος σε μια ιδιωτική ιατρική....
- ούτε ότι τα ιδιωτικά μας θα είναι φθηνότερα από της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας....
- ούτε ότι η κυρά μας η μαμή θα σπουδάσει τελικά ιατρική.... στο σπίτι της....
ΥΓ. Είμαι ασυγχώρητος να μην επιλέξω την ομοιοκαταληξία από την αρχή....

@Η κυρά μας η μαμή πάει για γιατρός
|

και η ΕΒΕ της σχολής/τμήματος ειναι 9 - 13. Μπερδεύεται την ΕΒΕ, με τη βαση εισαγωγής που εξαρτάται απο τη ζήτηση. Αν δεν υπήρχε ζήτηση θα μπορούσε κανείς να εισαχθεί με 9 στην ιατρική (συμβαίνει ηδη στις ειδικές περιπτώσεις). Τωρα που θα (αν) πέσει η ζήτηση στα περινφερειακα θα δούμε κι εκει τη βάση εισαγωγής να πέφτει προς την ΕΒΕ.

@Η κυρά μας η μαμή πάει για γιατρός
|

κοιτάξτε, στην πράξη κανένας με 10000 μόρια δε θα γραφτεί σε ιατρική γιατί πριν από αυτόν στην ουρά θα υπάρχουν 100 άτομα με 17, 18, 19000 μόρια που δεν πέρασαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι άλλο: αναγκάζεις κάποιον να δώσει πανελλαδικές, ενώ άλλον (αυτόν του ΙΒ) όχι, ενώ για να φοιτήσω κατευθείαν στο μητρικό ίδρυμα επίσης δε χρειάζομαι πανελλαδικές αλλά μόνο απολυτήριο.Δεν υπάρχει λογική σε τέτοια πολιτική 3ών ταχυτήτων. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για "δωράκι" στα φροντιστήρια και τίποτε άλλο.

@ Αριστεία όχι αστεία | 26 Φεβ 2024 19:11
|

Μα θα έχει ΕΒΕ και στα μη κρατικά; Το τσιτάτο αυτό ακυρώθηκε. Δεν σας το είπαν στην καθοδήγηση;

Μάλιστα...
|

@Η κυρά μας η μαμή πάει για γιατρός, ελάτε τώρα.....Πόσοι φτωχοί μπορούν να γράψουν 18-18 στο 3ο πεδίο χωρίς φροντιστήριο ή ιδιαίτερα; Οι μη φτωχοί επιλέγουν πολλά χρόνια τώρα Ρουμανία , Ιταλία, Βουλγαρία....Δεν περίμεναν τα μη κρατικά!

Αριστεία όχι αστεία
|

ΕΒΕ για το φτωχό λαό, περάστε κόσμε για τους έχοντες... Γελάνε και οι πέτρες.

@ριστεία, όχι αστεία
|

Θα γκώσουμε στους άριστους.
Ντροπή και κατάντια.

Η κυρά μας η μαμή πάει για γιατρός
|

@EBE για τους φτωχούς μόνο
Ελάτε τώρα.... Αφού πρόκειται για την ΕΒΕ του πεδίου και όχι για την ΕΒΕ της σχολής φοίτησης.
Για ιατρική η απαιτούμενη ΕΒΕ θα είναι πχ από 9 έως 11. Στην ουσία, θα θέλει μέσον για να ΜΗΝ σε γράψουν!
Συνεπώς, για τους φτωχούς θα έχει Πανελλαδικές με ΕΒΕ 18-19.... ενώ για τους μη φτωχούς θα έχει Πανελλαδικές "για τα μάτια του κόσμου".... με ΕΒΕ "να 'χαμε να λέγαμε"....

EBE για τους φτωχούς μόνο
|

Ωραίοι. Αν πληρώσεις για ΙΒ περνάς σαν κύριος ασχέτως βαθμών. Αν δεν έχεις τόσα πολλά φράγκα, πέρνα από την ΕΒΕ γιατί...."δικαιοσύνη". Για κλάματα είστε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ