Οι δύο νέες ρυθμίσεις για τον ΔΟΑΤΑΠ

29/02/2024

Άκουσε το άρθρο

Δύο  διατάξεις που ρυθμίζουν   εκ νέου θέματα  του ΔΟΑΤΑΠ, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίοι συζητείται στη Βουλή.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές:

α. Διευρύνεται ο σκοπός του ανωτέρω Οργανισμού με τη χορήγηση βεβαίωσης για την αξιολόγηση περιόδων σπουδών, που έχουν πραγματοποιηθεί σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η οποία (βεβαίωση) συνίσταται στη γραπτή εκτίμηση των εκπαιδευτικών προσόντων των αιτούντων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Καταργείται η δυνατότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετεί, με αποτέλεσμα η απασχόλησή του στον Οργανισμό να καθίσταται, εφεξής πλήρης και αποκλειστική.

Ακολουθούν οι διατάξεις

Άρθρο 125
Αξιολόγηση περιόδων σπουδών στην αλλοδαπή από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση άρθρου 298 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 298 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του σκοπού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. γ), β) στην περ. ε) της παρ. 2
διαγράφεται η αναφορά σε δημοσίευση και το άρθρο 298 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 298 Σκοπός

1. Σκοπός του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:
α) η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή,
γ) η αξιολόγηση και γραπτή εκτίμηση περιόδων σπουδών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

2. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επίτευξη του σκοπού του:
α) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης,
β) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στον χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τα Πανεπιστήμια για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης,
γ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 304.
δ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του τους πίνακες αντιστοιχίας συστημάτων βαθμολόγησης ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών,
ε) καταρτίζει και ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303,
στ) εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης και πληροφόρησης (ENIC-NARIC), του οποίου είναι μέλος,
ζ) συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποτελεί το «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως, παρέχει στους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών μελών και τρίτων χωρών, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που προβλέπεται στο παρόν.».

Άρθρο 126
Περίοδος σπουδών – Αξιολόγηση περιόδων σπουδών - Ορισμοί – Προσθήκη περ. ιδ) και ιε) στο άρθρο 299 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 299 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί ορισμών, προστίθενται περ. ιδ) και ιε) ως εξής:
«ιδ) «Περίοδος σπουδών» είναι η οποιαδήποτε συνιστώσα ενός προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αξιολογηθεί και τεκμηριωθεί και, αν και δεν είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών από μόνο του, εν τούτοις αντιπροσωπεύει μια σημαντική απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων.

ιε) «Αξιολόγηση περιόδων σπουδών» είναι η γραπτή εκτίμηση και αξιολόγηση περιόδων σπουδών ενός ατόμου στην αλλοδαπή από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..».

Άρθρο 127
Μέλη και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 301 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) περί της ένταξης σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) από το πεδίο εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου απαλείφεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ, β) από το τρίτο εδάφιο απαλείφεται η φράση «είτε είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, είτε έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης», γ) προστίθεται νέο, τέταρτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο υπηρετεί, εφόσον το επιθυμεί, άλλως τίθεται σε αναστολή καθηκόντων.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για τον Αντιπρόεδρο είτε είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022, περί των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καταργείται η περ. δ), και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το Δ.Σ. λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπως αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και ιδίως:
α) συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα, αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων στο πλαίσιο των σκοπών του,
β) εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
γ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης,
δ) [καταργείται]
ε) αποφασίζει για την κατάρτιση, ενημέρωση και δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του των πινάκων βαθμολογικής αντιστοιχίας ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. Αν δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος,
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και αξιολογεί το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η έκθεση υποβάλλεται τον Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στον Πρόεδρο της Βουλής.».
Άρθρο 128
Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής – Προσθήκη άρθρου 314Α στον ν. 4957/2022
Στον ν. 4957/2022 (Α’ 141), μετά το άρθρο 314, προστίθεται άρθρο 314Α, ως εξής: «Άρθρο 314Α

Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής

1. Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χορηγεί, κατόπιν υποβολής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών, οι οποίες έχουν διανυθεί σε αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής. Η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου συνίσταται στη
γραπτή εκτίμηση των εκπαιδευτικών προσόντων του αιτούντος.

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης της βεβαίωσης αξιολόγησης περιόδων σπουδών ανήκει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

3. Τα στοιχεία της βεβαίωσης της παρ. 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον το αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, τη διάρκεια των περιόδων σπουδών, τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και τον τύπο του τίτλου σπουδών που θα χορηγούνταν από το ίδρυμα προέλευσης.».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ