Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ για αδειοδότηση και Προγράμματα Σπουδών των μη Κρατικών Πανεπιστημίων

"Για τη διαδικασία της αδειοδότησης ενός παραρτήματος, η ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να εκδώσει ένα νέο πρότυπο-οδηγό που θα εξειδικεύει τις προβλέψεις του νόμου"

29/02/2024

Ενημερώθηκε: 01/03/2024, 09:40

Άκουσε το άρθρο

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται με ενιαία κριτήρια, διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, τα οποία εφαρμόζονται και ελέγχονται από την ΕΘΑΑΕ για τα ΝΠΠΕ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων), όπως και για τα ΑΕΙ της χώρας, τόνισε ο   πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας, σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,  κατά τη συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας .  

Παράλληλα εισηγήθηκε τη θέσπιση  κριτηρίου για τη θεματική και χωροταξική διάσταση κατά την εγκατάσταση των ΝΠΠΕ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων), καθώς και τα δύο αυτά ζητήματα επηρεάζουν το εθνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης και τη βιωσιμότητα των ΑΕΙ, κυρίως των περιφερειακών, εισηγήθηκε ο   πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας, σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,  κατά τη συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας .

Ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, επισήμανε στους Βουλευτές, ότι κρίνεται σκόπιμο: 

Α.  Να προσδιοριστεί το νομικό καθεστώς στο οποίο θα υπάγεται το προσωπικό των ΝΠΠ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων) και 

Β.  Να προβλεφθεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων, του τόπου εγκατάστασης του ΝΠΠΕ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων), για κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά με τη λειτουργία τους.

Ο Περικλής Μήτκας , τόνισε επίσης τα εξής:

Αδειοδότηση-Προγράμματα Σπουδών: Η αδειοδότηση, η αξιολόγηση του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του, αποτελούν διακριτές έννοιες και παράγουν διαφορετικό αποτέλεσμα η κάθε μία. 

Επιπλέον, η κάθε μια θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική διαδικασία και να τοποθετείται στον κατάλληλο χρόνο ή στάδιο (π.χ. κατά την ίδρυση ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας, κ.λπ.). 

Για τον λόγο αυτό, η ΕΘΑΑΕ πρότεινε συγκεκριμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο κείμενο του σχεδίου με τις οποίες αποσαφηνίζονται τα εξής:

α)     η διαδικασία αδειοδότησης, η οποία αποτελεί το πρώτο αναγκαίο βήμα για την έναρξη λειτουργίας του ΝΠΠΕ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων), 

β)    η διαδικασία της αρχικής πιστοποίησης κάθε προγράμματος σπουδών, ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας του, 

γ)    η αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΝΠΠΕ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων)για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της διασφάλισης ποιότητας,  

δ)    η περιοδική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (π.χ. κάθε 5 έτη) και 

ε)    η αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας του ΝΠΠΕ, 

i) ετησίως, μέσω της υποβολής δεικτών και επιδόσεων, και 

ii) περιοδικά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΝΠΠΕ.

Οι 4 από τις παραπάνω 5 διαδικασίες, πλην της αρχικής αδειοδότησης, εφαρμόζονται ήδη στα δημόσια πανεπιστήμια.

 Οι ίδιες διαδικασίες, με τα ίδια πρότυπα, που είναι ευθυγραμμισμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ENQA (δηλ. του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και παράλληλα ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα εφαρμοστούν και στα παραρτήματα. 

Η ενδεχόμενη πιστοποίηση του ΝΠΠ Ε(Μη Κρατικών Πανεπιστημίων) και των προγραμμάτων σπουδών του από το μητρικό Ίδρυμα δεν θεωρείται ότι έχει κάποια σημαντική αξία στον έλεγχο της ποιότητας των υπό ίδρυση ΝΠΠΕ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων).

Αντιθέτως, η αξιολόγηση και πιστοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται με ενιαία κριτήρια, διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, τα οποία εφαρμόζονται και ελέγχονται από την ΕΘΑΑΕ για τα ΝΠΠΕ (Μη Κρατικών Πανεπιστημίων), όπως και για τα ΑΕΙ της χώρας.  

Βελτιωτικές παρεμβάσεις: Για τον λόγο αυτό, η ΕΘΑΑΕ προέβη σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο, ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η αξιολόγηση και πιστοποίηση αποτελούν αποκλειστικά εθνική διαδικασία, ανεξάρτητα αν έχουν εφαρμοστεί και από το μητρικό ίδρυμα.

Πρότυπο-οδηγό: Για τη διαδικασία της αδειοδότησης ενός παραρτήματος, η ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να εκδώσει ένα νέο πρότυπο-οδηγό που θα εξειδικεύει τις προβλέψεις του νόμου.

Διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΘΑΑΕ: Για να καλυφθούν οι νέες αρμοδιότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου νόμου, πρέπει να αυξηθεί η διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΘΑΑΕ. 

Οι πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών, η αξιολόγηση εκθέσεων επιτευγμάτων και φακέλων αδειοδότησης τριτοβάθμιων ιδρυμάτων απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συσσωρευμένη εμπειρία που αποκτώνται μετά από μακρά τριβή του προσωπικού με τα εν λόγω αντικείμενα και δεν μπορούν να στηρίζονται σε έκτακτο προσωπικό. 

Η ΕΘΑΑΕ δεν μπορεί να λειτουργεί με τα δεδομένα μιας απλής δημόσιας υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων του ν.4653/2020 που αφορούν στον τρόπο στελέχωσης της επιστημονικής και διοικητικής υπηρεσίας. 

Η οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από πρόσθετες ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των ΝΠΠΕ, προτείνεται να αντιμετωπισθεί με συγκεκριμένη θεσμοθέτηση μηχανισμού είσπραξης και διαχείρισης εσόδων από καταβολή παράβολου που θα βαρύνει τα ΝΠΠΕ.  

Γενικότερα, ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του συστήματος χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης της Αρχής είναι αναγκαίος, καθώς και η προσαρμογή των υφισταμένων διατάξεων του ν. 4653/2020 στις απαιτήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις αντίστοιχες Αρχές που λειτουργούν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ΕΘΑΑΕ έχει καταθέσει σχέδιο με τις αντίστοιχες προτάσεις τροποποίησης των διατάξεων του ν. 4653/2020 και προσβλέπει στην άμεση θεσμοθέτησή τους. 

Σχόλια (3)

Νίκος
|

Σίγουρα η αξιολόγηση θα γίνει πριν την έναρξη. Εκεί το υποψήφιο Ίδρυμα μπορεί θεωρητικά να υποβάλει ένα τέλειο υπόμνημα. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος αν τηρείται το πρόγραμμα αυτό και σίγουρα πριν πάρουν πτυχίο οι πρώτοι απόφοιτοι. Καλό είναι οι αξιολογητές να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ των δημόσιων ΑΕΙ και οι πιστοποιήσεις να γίνουν και σε θέματα που αφορούν τα θέματα των εξετάσεων και την ύλη πέραν των άλλων. Όσο το προσωπικό αυτών των Ιδρυμάτων ελέγχονται από ιδιώτη υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την ακαδημαϊκή ελευθερία που θα έχουν οι διδάσκοντες.

Προτάσεις στο "κουφό λιοντάρι" του fund
|

Οι μάσκες πέσανε, ούτε τα προσχήματα δεν τηρούνται πλέον, είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για εκδούλευση στο fund το οποίο υπαγορεύει και τις διατάξεις για τα ΝΠΠΕ!
Η πιο αναίσχυντη παρέμβαση που γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το Σύνταγμα και την ακαδημαϊκότητα.

Στέλιος Κ.
|

Εξαιρετικές προτάσεις ενός σοβαρού ανθρώπου. Ακούει κανείς;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ