Δεκτά τα πτυχία των Κολλεγίων για την μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων από ΔΕ σε ανώτερη βαθμίδα ΠΕ

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή

01/03/2024

Ενημερώθηκε: 01/03/2024, 15:32

Άκουσε το άρθρο

Η κατοχή από διοικητικό υπάλληλο του ΑΠΘ του τίτλου σπουδών “Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing” που απονεμήθηκε από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης «University of Ulster» του Ηνωμένου Βασιλείου και του οποίου έχει αναγνωριστεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 38/2010, με απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), η επαγγελματική ισοδυναμία με τους απονεμόμενους τίτλους των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, αρκεί για την μετάταξη του στον κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, κατά το άρθρο 70 του ν. 2528/2007 (Α΄ 26), χωρίς να απαιτείται ο εν λόγω τίτλος να έχει λάβει και αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας, κατά τις ήδη ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 308 έως 312 ν. 4957/2022 (Α΄ 141). 

Την παραπάνω (ατομική) Γνωμοδότηση εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή,  ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του Πρύτανη του ΑΠΘ:

Εάν για να μεταταγεί διοικητικός υπάλληλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, στην κατηγορία ΠΕ, στον κλάδο Διοικητικού- Οικονομικού, ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), αρκεί να κατέχει τίτλο σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, του οποίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 38/2010 (Α ́ 78), έχει αναγνωριστεί, με απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η επαγγελματική ισοδυναμία του με απονεμόμενο τίτλο Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή απαιτείται και η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας του εν λόγω τίτλου σπουδών.

Ιστορικό .

Από τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο του ερωτήματος,  του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ, το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του ΑΠΘ και τα λοιπά έγγραφα που το συνοδεύουν προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού,  αιτήθηκε την μετάταξή του σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας και,
συγκεκριμένα, στον κλάδο Διοικητικού-Οικονομικού, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, προσκομίζοντας τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:

α) Αντίγραφο τίτλου σπουδών “Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing” που απονεμήθηκε το έτος 1994, από το University of Ulster, εκπαιδευτικό ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης του Ηνωμένου
Βασιλείου.

β) Αντίγραφο σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας του πιο πάνω Ιδρύματος, συνοδευτικού του πτυχίου, με βεβαίωση του Βρετανικού Συμβουλίου για την γνησιότητα αυτού ως εκδοθέντος από το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας, με επίσημη μετάφρασή του και στο οποίο (αντίγραφο σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας) αναφέρεται ως τίτλος σπουδών “Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing”, διάρκεια σπουδών τέσσερα έτη, με αναγνώριση προηγούμενης μάθησης και δύο έτων σπουδών   στο Κολλέγιο της πόλης της Θεσσαλονίκης “Internasional College for Bisiness (ICBS)” και
γ) Την με αριθμό ...απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία αναγνωρίστηκε η επαγγελματική ισοδυναμία του πιο πάνω τίτλου σπουδών «Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing» του ιδρύματος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης University of Ulster του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους απονεμόμενους τίτλους των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας. 

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΑΠΘ, στο οποίο εισήχθη η πιο πάνω αίτηση μετάταξης, προκειμένου να εκφράσει την γνώμη του, κατά τα άρθρα 70 παρ. 1 και 73 παρ. 3 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007), στη συνεδρίαση  , ανέβαλε την έκδοση απόφασης, προκειμένου να υποβάλει, δια του Πρύτανη, το πιο πάνω ερώτημα προς το Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΑΠΘ.

Σχόλια (23)

Μαρια
|

Καλησπέρα είμαι δε νοσηλεύτρια σκέφτομαι να ξεκινήσω το προπτυχιακό ελπ στο ΕΑΠ προκειμένου να κάνω μετάταξη πε δοικητικου γίνεται...

Παλιό ΙΕΚ
|

Τι ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων θα αντιστοιχηθεί επί της ουσίας με το ελληνικό;;;; Θα ΓΙΝΡΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ -οπως γίνεται στην Ευρωπη-;;

@ Steven
|

Βρήκα τα εξής:

(1) Παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν. 4653/2020:
"Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,
β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο."

(2) Παρ. 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 38/2010, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2.β του άρθρου 164 του ν. 4763/2020:
"Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο
πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2,
παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών στον οικείο επαγγελματικό φορέα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1."

(3) Άρθρο 7 του ΠΔ 85/2022:
"1. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, πλην των τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και έχουν λάβει ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον επίσημο φορέα της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον σκοπό αυτό, γίνονται, επίσης, δεκτοί:
α) όσοι έχουν λάβει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α΄ 149),
β) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
γ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78),
δ) όσοι έχουν λάβει τίτλο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α΄ 178),
ε) όσοι έχουν λάβει διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986 (Α΄ 31) 38/2010 (Α΄ 78), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986 (Α΄ 35) , 53/2004 (Α΄ 43) , 40/2006 (Α΄ 43) και την Υ.Α. Α4/5226/1987 (Β΄ 613),
στ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως ισχύει,
ζ) οι κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως ισχύει.
2. Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση κάλυψης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)."

Steven
|

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος
|

@Απόφοιτος ΤΕΙ

''Αφου είστε απόφοιτος ΤΕΙ, σημαίνει οτι η εκπαίδευσή σας ειναι τεχνική'' .
Με τον όρο ''τεχνική'' τι εννοείτε;

@Πτυχιούχος ΤΕΙ

Ο όρος ''τεχνολογική εκπαίδευση'' είναι μη ορθός και λανθασμένος. Η εκπαίδευση στην τριτοβάθμια βαθμίδα με 4 ετή διάρκεια σπουδών είναι επιστημονική και παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια για την σωστή και πλήρη εκπαίδευση του επιστήμονα. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση που ένα Πανεπιστήμιο λέγεται π.χ. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ή Τεχνικό Πανεπιστήμιο αυτό συμβαίνει για άλλους λόγους. Σε καμία όμως περίπτωση το Τεχνολογικό ή Τεχνικό δεν υποβιβάζει/μειώνει την ακαδημαϊκότητα του ως ίδρυμα. Γνωστά Πανεπιστήμια της Ευρώπης είναι Τεχνολογικά.

Μάλιστα...
|

@2 Μαρ 2024 14:12, ευτυχώς τα μαθήματα που έδωσα μου απέφεραν τα επαγγελματικά δικαιώματα που προσδοκουσα και μάλιστα σε μεγαλύτερη έκταση από όσο ανέμενα.
Ωραίο είναι να αγνοούμε τις συντεχνίες όταν μας είναι βολικό. Προφανώς αναγνωρίζετε μια όψη της πραγματικότητας και το επιβεβαιώνει και το σχόλιο σας. Αγνοείτε ή λόγω πεποιθήσεων δεν αναγνωρίζετε την άλλη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάλληλος στο Δημόσιο (π.χ. ΕΦΚΑ και γενικότερα όπου υπάρχει θέση διοικητικού οικονομικού) διορισμένος με πτυχίο Θεολόγου χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικου Αντίστοιχα υπάλληλος πτυχιούχος ΤΕΙ Διοικητικού - Οικονομικού χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος ΤΕ. Παρόμοια παραδείγματα μπορώ θέσω υπόψιν σας και για άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.
Μπορείτε να μου πείτε ποια μαθήματα πέρασε ο Θεολόγος ώστε να χαρακτηριστεί
ως υπάλληλος Οικονομικού ;
Οι συντεχνίες απέτρεψαν διαχρονικά , ,σε ορισμένες ειδικότητες πτυχιούχων ΤΕΙ , την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων αντίστοιχων των σπουδών τους και όχι όπως τεχνηέντως και ψευδώς παραπληροφορούσαν γνωστοί-άγνωστοι, αντίστοιχα των Πολυτεχνείων.
Ποτέ καμία ένωση πτυχιούχων ΤΕΙ δεν ζήτησε επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα των Πολυτεχνείων και προφανώς δεν θα μπορούσε για προφανείς λόγους. Αυτή η ανακρίβεια, επιεικώς, έχει διαψευσθεί πολλαπλώς!

@ Απόφοιτος ΤΕΙ
|

Δυστυχώς η εκπαίδευση αφορά νούμερα και τίτλους και όχι γνώσεις και ικανότητες. Δεν είναι μυστικό πουθενά ότι τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά και γενικότερα ότι σπουδαίο μπορεί να έχει καταφέρει κάποιος δεν μετράει αν δεν έχει το χαρτί με το σωστό τίτλο. Προτείνω εξωτερικό σε όποιον θέλει να δουλέψει πραγματικά και ας φαγωθούν οι υπόλοιποι για μια θέση στο δημόσιο. Μερικές φορές για να σωθούμε πρέπει να αποχωρήσουμε από το θέατρο του παραλόγου. Τα κολλέγια κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν και πολύ σωστά κάνουν. Εδώ υπάρχουν "επαγγελματίες" που θεωρούν τα ΤΕΙ κατώτερα των ΙΕΚ.

@
|

Για συντεχνίες να μίλαγες αν έπαιρνες το πτυχίο σου με τα μαθήματα και κυρίως τα θέματα που το πήρα εγώ αγαπητέ. Με τη διπλωματική μου, που τράβηξε 16 δύσκολους μήνες. Τα περί Ευρώπης είναι απλά στάχτη στα μάτια.
Αυτά, γιατί αναφέρθηκε κάπου η λέξη "αδικία".

Γιώργος
|

@Απόφοιτος ΤΕΙ
|
1 Μαρ 2024 19:51
Αφου είστε απόφοιτος ΤΕΙ, σημαίνει οτι η εκπαίδευσή σας ειναι τεχνική. Πως θέλετε να είστε ΠΕ? Δεν ειναι μονο τα χρόνια σπουδών αλλά και σε τι εκπαιδευτήκατε.

Πρέπει να μάθετε την διαφορά Τεχνικής απο Τεχνολογικής εκπαιδευσης.....

@
|

Εγώ δεν είπα ότι δεν κατατάσσονται. Εφόσον μιλάμε σε επίπεδο "αδικίας" νιώθω πολύ αδικημένος που μετά από κόπους ετών στο τμήμα ΗΜΜΗΥ το δίπλωμά μου είναι το ίδιο με αυτό του τμήματος του ΤΕΙ ηλεκτρολόγων στο οποίο έχω διδάξει χρόνια και μπορώ καλύτερα απ' τον καθένα να κάνω σύγκριση σε όλα τα επίπεδα!!!

Περί πτυχίου ΤΕΙ
|

Αγαπητές / οι η λέξη "τεχνική" στην Ελλάδα για πολλούς έχει αρνητική ακαδημαϊκή χροιά και παραπέμπει σε επαλ οαεδ κλπ..
Εγώ θα αναφέρω το εξής. Τα πολυτεχνεία, είναι στα αγγλικά technical universities και επίσημα τεχνικά πανεπιστήμια σε ελεύθερη μετάφραση. Αυτό σημαίνει ότι στερούνται ακαδημαϊκότητας?

Επιπλέον, η λέξη τεχνολογικά είναι παρωχημένη και αυτήν την άποψη ενστερνίζονται όχι μόνο φυσικά οι απόφοιτοι, αλλά και ακαδημαϊκοί. Δεν είναι τυχαίο που σχολές πρώην ΤΕΙ πχ Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Τεχνολογία Τροφίμων κ.α. ως 4 ετείς σχολές υφίστανται χρόνια στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά, με ίδια προγράμματα σπουδών, κύρος και επαγγελματική αναγνώριση. Επιπλέον τα τμήματα αυτά ανέκαθεν είχαν το δικαίωμα διοργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών.

Για του λόγου το αληθές, ομοίως και εγώ όπως ο παραπάνω σχολιαστής, έχω βασικό πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων, ένα μεταπτυχιακό στην χημική ανάλυση, δεύτερο στην μοριακή φαρμακολογία και εργάζομαι ως μετά διδάκτορας στο Εκπα με έρευνα πάνω στην ανακάλυψη αντικαρκινικών ουσιών στα τρόφιμα. Επιπλέον εκτελώ επικουρική διδασκαλία σε φοιτητές ιατρικής, χημείας και φαρμακευτική.
Τι σημαίνει, επειδή τελείωσα ΤΕΙ δεν είχα μυαλο να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές ή ήμουν άτομο "που δεν πήγαινε τα γράμματα" επειδή ήθελα να περάσω στο τμήμα αυτό στο προπτυχιακό?

(ερώτηση για αυτούς τους σχολιαστές που αναφέρατε πως το πτυχίο ΤΕΙ δεν έπρεπε να συνεχίζει παραπάνω σε σπουδές).

Προς τους σχολιαστές του Αποφοίτου ΤΕΙ
|

Εάν δεν το ξέρετε, στο δημόσιο ο ΔΕ (απόφοιτος Λυκείου) μετά από μερικά έτη αναγνωρίζει οποιοδήποτε πτυχίο Πανεπιστημίου και γίνεται ΠΕ. Ο απόφοιτος ΤΕΙ, με 2 μεταπτυχιακά και 1 διδακτορικό δεν μπορεί να γίνει ΠΕ. Δηλαδή, σε 2 περιπτώσεις τα πανεπιστήμια τον δέχτηκαν για εξειδικευμένες σπουδές (τις οποίες ολοκλήρωσε επιτυχώς) και σε 1 για πολυετή έρευνα (την οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς). Η εξελισσόμενη και διά βίου μάθηση δε σημαίνει τίποτε για εκείνους που θέτουν επιχειρήματα για "τεχνικές σπουδές", για το "τι σπουδάσατε" κ.ά. Τέτοια επιχειρήματα είναι άνευ σημασίας και απλώς αναδεικνύουν τα συμπλέγματα εκείνων που τα έθεσαν.

Μάλιστα....
|

@Να όμως που υπάρχουν και σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο αναγνωρίζονται,και αμοίβονται, ως πρώτο ακαδημαϊκό πτυχίο και έχουν τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές! Αυτή είναι η πραγματικότητα αλλά κατά τη γνωστή Ελληνική πραγματικότητα (συντεχνία..) όταν δεν μας αρέσει, απλά αλλάζουμε την πραγματικότητα!

@πτυχιουχος ΤΕΙ
|

Ήδη πολλά προπτυχιακά πανεπιστημιακα πτυχία (περίπου 100 μεχρι στιγμής) κατατάσσονται στο επίπεδο 7! Τα ΤΕΙ ουδέποτε, ουσιαστικά και νομικά, ήταν και είναι πανεπιστήμια.

Εννοείται ότι υφίστανται ακόμα ΤΕ και σήμερα, είναι οι πτυχιούχοι της ΑΣΠΑΙΤΕ! Επίσης, μισθολογικα μόνο, ως "ΤΕ" είναι ακόμα και οι πτυχιούχοι ανώτερων σχολών.

Στην Ελλάδα πολλοί θέλουν το ΠΕ, ενώ δεν φοιτησαν σε πανεπιστήμιο! Για τα ψηφαλακια, όμως, σιγά σιγά γίνονται όλα...

Τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση
|

Όποιος θέλει τεχνική εκπαίδευση πρέπει να σπουδασει τρια χρόνια στα ΕΠΑΛ (ή δυο αν έχει απολυτήριο λυκείου) συν ένα έτος προαιρετική μαθητεία (με πιστοποίηση) και όποιος θέλει τεχνική κατάρτιση πρέπει να σπουδάσει 3,5 ή 4 χρόνια στις ΣΑΕΚ (συν υποχρεωτική πιστοποίηση).

Τα άλλου είδους πτυχία που αναφέρθηκαν από άλλους σχολιαστές, δεν προσφέρουν τα ανωτέρω!

πτυχιουχος ΤΕΙ
|

τα πτυχια ΤΕΙ κατατασσονται μαζι με τα πτυχια πανεπιστημιων στο επιπεδο 6 συμφωνα με το ευρωπαικο πλαισιο προοσντων!! ειναι εκπαιδευση τεχνολογικη οχι τεχνικη που λαθος λενε καποιοι! ισοτιμα κανουν μεταπτυχιακα και διδακτορικα τοσα χρονια! καιρος να γινει προσφυγη δικαστικη κατα της διακρισης πλεον. ειδικοτητες πρωην ιδρυματων ΤΕΙ πλεον διδαασκονται στα νεα πανεπιστημια αρα αυτοδικαια πρεπει να αλλαξει σε ΠΕ αφου δεν υφισταται ΤΕ πλεον...!!

Αγάπες
|

Δεν υπάρχει πτυχίο κολεγίου, υπάρχει πτυχίο ξένου πανεπιστημίου μέσω κολεγίου, οπότε, υπάρχουν δικαιώματα εργασιακά και όχι ακαδημαϊκά, επομένως σωστά και μπράβο!!!

@
|

Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά με σπουδές ΤΕΙ. Από κει ξεκινάει όχι η αδικία απλώς, αλλά το θέατρο του παραλόγου. Για τα κολέγια ό,τι και να πει κανείς...

Geo
|

Και τα ΤΕΙ περιμένουν.

Έχουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια που έρχονται.
Ε έπρεπε να γίνει η αναγνώριση..

Λυπηρό.

@Απόφοιτος ΤΕΙ
|

Αφου είστε απόφοιτος ΤΕΙ, σημαίνει οτι η εκπαίδευσή σας ειναι τεχνική. Πως θέλετε να είστε ΠΕ? Δεν ειναι μονο τα χρόνια σπουδών αλλά και σε τι εκπαιδευτήκατε.

Δηλαδή….
|

Υπάρχει δεδικασμένο;;;;

Μπράβο!
|

Επιτέλους! Τα αυτονόητα γίνονται πράξη!!!

Απόφοιτος ΤΕΙ
|

Είμαι απόφοιτος ΤΕΙ, με 2 μεταπτυχιακά, 1 διδακτορικό και 20 χρόνια προϋπηρεσία στο Δημόσιο. Θεωρούμαι κατηγορία ΤΕ με τόσα χρόνια σπουδών επειδή το βασικό μου πτυχίο είναι του ΤΕΙ. Ένας απόφοιτος κολλεγίου θα είναι ΠΕ και τόσοι απόφοιτοι ΤΕΙ θα είμαστε ΤΕ; Που είναι η ισότητα; Μεγάλη αδικία. Πρέπει τα πτυχία ΤΕΙ να αναγνωριστούν ως ΠΕ τουλάχιστον για όσους έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Αντί να αναγνωρίζονται τα χρόνια σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια αναγνωρίζονται τα 3 χρόνια σπουδών από 1 κολλέγιο. Λυπάμαι...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ