Η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Οδηγίες για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος

12/03/2024

Ενημερώθηκε: 12/03/2024, 19:43

Άκουσε το άρθρο

Εκδόθηκε από το υπουργείο  Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η Προκήρυξη  για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ ́ της προκήρυξης) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ ́ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
dikaiol@psnet.gr από την Τετάρτη 20/03/2024 έως και την Πέμπτη 28/03/2024.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της προκήρυξης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι δηλώσει προτίμηση για τις ανωτέρω Σχολές με την Αίτηση - Δήλωση, την οποία είχαν καταθέσει στο Λύκειο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

1) στο τηλέφωνο 213215 7895-7896-7897-7898 (Επιτροπές Διενέργειας & Παραλαβής)
2) στο e-mail Πληροφοριών: epdiag@psnet.gr
3) στο e-mail αποστολής δικαιολογητικών: dikaiol@psnet.gr
(ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έως και την ολοκλήρωση των ΠΚΕ).

Βήματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Οδηγίες για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους/τις υποψηφίους/ες για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και έχουν ως στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την εισαγωγή τους στις ανωτέρω σχολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

1. α. Μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι/ες ιδιώτες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (εντός των αναφερόμενων στην παρούσα προκήρυξη προθεσμιών), ο υπερσύνδεσμος (link) της οποίας επισυνάπτεται στη δημοσίευση της προκήρυξης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

β. Οι υποψήφιοι/ες που ανήκουν στο ΠΣ (με το βαθμό του Δοκ. Πυροσβέστη, Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμου) υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο site www.fireservice.gr (https://atomika.fireservice.gr).

2. Στην αίτηση συμμετοχής, ο/η ενδιαφερόμενος/η επιλέγει τη/τις σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την/τις οποία/ες επιθυμεί να διαγωνιστεί, τον τρόπο εισαγωγής του/της (από ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή με το 10% των προηγούμενων ετών), αν ανήκει σε ειδική κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. Α, καθώς και αν προτίθεται να συμμετέχει στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος ή έτερης αρχής (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.). Με την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει αυτόματα (μέσω e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση) ενημερωτικό μήνυμα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί για την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, η αίτηση εκτυπώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται-θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.

Στην αίτηση αυτή αναγράφονται και τα υποχρεωτικά και ανά κατηγορία δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων τους στην εφαρμογή (όνομα, επώνυμο, e-mail κ.λπ.) προκειμένου να γίνεται σωστή διασταύρωση στοιχείων αλλά και επικοινωνία με την Επιτροπή.

3. Διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες, ιδιώτες και Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι, Δόκιμοι Πυροσβέστες, Π.Π.Υ., Π.Ε.Α. και Π.Δ.Ε), αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα σαρώνουν (μόνο σε μορφή PDF) και τα αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά στο e- mail: dikaiol@psnet.gr, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσης. Η αποστολή γίνεται ΑΠΑΞ και με θέμα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»
π.χ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 24070740, 2548.

Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών:

α. Αποστέλλει αυτοματοποιημένο e-mail επιτυχούς λήψης του μηνύματος. Στο e-mail αυτό θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στο διαγωνισμό και, μόνο εφόσον έχει επιλέξει να υποβληθεί στις ΠΚΕ του ΠΣ, θα του/της αποστέλλεται και υπερσύνδεσμος (link) από τον οποίο θα εκτυπώσει το Υγειονομικό Δελτίο Εξέτασης. Αν ο/η υποψήφιος/α δε λάβει το μήνυμα αυτό εντός εύλογου διαστήματος, να το αναζητήσει σε φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Σε έτερη περίπτωση, να ελέγξει ότι πληκτρολόγησε χωρίς τυπογραφικό λάθος την διεύθυνση αποστολής (dikaiol@psnet.gr) καθώς και ότι το συνολικό μέγεθος και το μέγεθος των απεσταλμένων αρχείων είναι μικρότερο από 10 MByte, και αν χρειαστεί να επαναλάβει την αποστολή.

β. Με νέο της μήνυμα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και μόνο σε περίπτωση υποψηφίων που απέστειλαν ελλιπή ή μη έγκυρα δικαιολογητικά, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικό e-mail, με το οποίο ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες για την εκ νέου αποστολή των ορθών δικαιολογητικών.

γ. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υποψήφιος/α, εισάγοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην Αναζήτηση Υποψηφίου-Αίτησης και πατώντας Υποβολή θα μεταβεί στην αναλυτική ατομική του/της καρτέλα, στην οποία θα αναγράφονται τα ελλιπή ή μη έγκυρα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει. Στη συνέχεια αποστέλλει τα ορθά δικαιολογητικά με τη διαδικασία που αναφέρθηκε και κατά την καθορισμένη προθεσμία, με θέμα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ».

4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, εκδίδεται οριστικός πίνακας υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο οποίος επίσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

5. Ο/Η υποψήφιος/α, μόνο εφόσον δηλώσει ότι θα υποβληθεί σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις από τις Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτυπώνει το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης από τον υπερσύνδεσμο (link) που του αποστέλλεται με το e-mail επιτυχούς υποβολής δικαιολογητικών, επί του οποίου επικολλάται μία (1) φωτογραφία του, και μεταβαίνει σε κρατικό, στρατιωτικό ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή ιδιώτες ιατρούς για να υποβληθεί στις Υγειονομικές Εξετάσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω Δελτίο.

6. Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ):

Οι ημερομηνίες και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα οριστούν με σχετικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr. Ο/Η υποψήφιος/α θα υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε της παρούσης. Στα εξεταστικά κέντρα ο/η υποψήφιος/α εισέρχεται χωρίς συνοδούς και αποχωρεί από αυτές με την ολοκλήρωση της εξέτασης του.

Ειδικότερα:

α. Κατά τις Υγειονομικές Εξετάσεις, ο/η υποψήφιος/α προσκομίζει στην αρμόδια Επιτροπή το συμπληρωμένο και θεωρημένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει προβλήματα όρασης, οφείλει να φέρει διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

β. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, ο/η υποψήφιος/α οφείλει να έχει μαζί του/της στυλό διαρκείας (μαύρου ή μπλε χρώματος), μολύβι και γομολάστιχα.

γ. Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών, ο/η υποψήφιος/α θα παρουσιαστεί με αθλητική περιβολή της επιλογής του/της. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες γίνεται αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιαδήποτε συσκευή χρονομέτρησης ή/και βιντεοσκόπησης κατά τη διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών. Οποιαδήποτε σχετική παράβαση αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την συμμετοχή στις ΠΚΕ.

δ. Σε όλες τις Επιτροπές του ΠΣ όπου παρουσιάζεται ο/η υποψήφιος/α οφείλει να προσκομίζει το δελτίο ταυτότητάς του/της ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ε, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του/της. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

7. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες που έχουν ολοκληρώσει τις ΠΚΕ σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και βρεθούν ικανοί/ες με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, θα εξεταστούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων των ανωτέρω Αρχών (μεταφορά αλτήρων). Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα των ΠΚΕ. Η βεβαίωση ικανότητας που παραλαμβάνουν από τις ανωτέρω αρχές προσκομίζεται αυτοπροσώπως και αποκλειστικά την ημέρα που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων του Πυροσβεστικού Σώματος (παρ. β του Κεφαλαίου Ε).

8. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και διαδικασίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού σώματος www.fireservice.gr.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ