Οι 23 προτάσεις για την αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων

Να αναζητηθεί η εξεύρεση τρόπων για τη μείωση του άγχους των μαθητών και της ενδεχόμενης ανάγκης για πρόσθετη φροντιστηριακή στήριξη

14/03/2024

Άκουσε το άρθρο

Εικοσιτρείς προτάσεις για την αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων διατύπωσε προς τη διοίκηση του ΙΕΠ η αρμόδια Επιτροπή.

Εδικότερα προτείνονται οι εξής βελτιώσεις:: 

A. Θα πρέπει ίσως να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν γενικότερες παρεμβάσεις ή διορθωτικά μέτρα, με στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού – ανατροφοδοτικού ρόλου της Τράπεζας Θεμάτων.

B.Θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί η εξεύρεση τρόπων για τη μείωση του άγχους των μαθητών και της ενδεχόμενης ανάγκης για πρόσθετη φροντιστηριακή στήριξη (π.χ. με τη δημιουργία ποικιλίας θεμάτων που θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), έτσι ώστε να απαντούν στα διαφοροποιημένα τα γνωστικά επίπεδα.

Όπου κριθεί αναγκαίο, να επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σπουδών ή/και τα σχολικά εγχειρίδια ώστε να συγκλίνουν με τη λογική των θεμάτων της Τράπεζας ή/και αντίστροφα να συγκλίνουν ακόμη περισσότερο τα θέματα της Τράπεζας με την λογική των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.

Γ.Να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα τα θέματα στο μαθητικό δυναμικό των ΕΝΕΕΓΥΛ καθώς και στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δ.Να διερευνηθούν οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις απόψεις μεταξύ ειδικο- τήτων, ιδιαίτερα στα Γενικά Λύκεια (παιδαγωγικός-ανατροφοδοτικός ρόλος, αξιολο- γικός ρόλος, επιμορφωτικός-ερευνητικός ρόλος κ.λπ.), ώστε να αμβλυνθούν αυτές οι διαφοροποιήσεις.

Ε.Θα πρέπει ίσως να ληφθούν μέτρα για την εκτόνωση της πίεσης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την κάλυψη της ύλης, η οποία φαίνεται να έχει άμεσο α- ντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας τους καθώς και τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών. Η μείωση μέρους της διδακτέας ύλης ή η αύξηση των ωρών διδασκα- λίας κάποιου μαθήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεικτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ζ.Να δοθούν κίνητρα στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός συμ- μετοχής τους στη διαδικασία θεματοδότησης ή/και αξιολόγησης θεμάτων αλλά και
τον σχολιασμό των αναρτημένων θεμάτων, ώστε αφενός να αυξηθεί ο βαθμός απο- δοχής της Τράπεζας και αφετέρου η ποσότητα και ποιότητα των θεμάτων.

Η. Να υποστηριχθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αξιολογική κρίση των θε- μάτων της Τράπεζας, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εγκυρότητα αλλά και η αποδοχή των θεμάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Θ. Θα πρέπει να ενισχυθεί η αντικειμενικότερη στάθμιση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων, ώστε να μην είναι κάποια από αυτά δυσανάλογα δύσκολα ή εύκολα για το σύνηθες επίπεδο των μαθητών. Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευ- τικούς να αξιολογούν όλα τα θέματα της ειδικότητάς τους ως προς το βαθμό δυσκο- λίας τους, σε ένα καθημερινά προσβάσιμο πεδίο εντός της περιοχής του κάθε θέμα- τος, ώστε τα θέματα της Τράπεζας να αποκτήσουν έναν σταθμισμένο βαθμό δυσκο- λίας, ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να αντιστοιχηθεί και με μαθητικές ιδιαιτερό- τητες (π.χ. καθορισμός επιθυμητού βαθμού δυσκολίας των θεμάτων για συγκεκρι- μένη ομάδα μαθητών) αλλά και ως μηχανισμός αναθεώρησης ή διόρθωσης θεμά- των ή ακόμα και ως οδηγός για επιλογή θεμάτων διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Ι. Να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής του ενός από τα τρία κληρωμένα θέματα, η οποία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες προσαρμογής της τελικής εξέτασης.

Κ.Να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των θεμάτων που είχαν χαμηλό βαθμό αποδοχής για επιλογή σε προηγούμενες κληρώσεις.

Λ. Να εξεταστεί η δυνατότητα επιλογής από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον π.χ. ε- γκαίρως και αιτιολογημένα το αιτείται, να μπορεί να αποκλείσει ένα μικρό ποσοστό ενοτήτων από την κλήρωση, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της επιφανειακής κάλυ- ψης της ύλης.

Μ.Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων της τελικής εξέτασης από την Τράπεζα ή να τους δοθεί περισσότερος χρόνος για τη σύνταξη των δικών τους θεμάτων.

Ν. Να δημιουργηθεί μηχανισμός διαρκούς επανελέγχου των θεμάτων της Τράπεζας για πιθανά λάθη ή ασάφειες ή για μη ενδεδειγμένο βαθμό δυσκολίας..

Ξ. Να μελετηθεί η δυνατότητα ενός συστηματικότερου ελέγχου των θεμάτων που αναρτώνται στην πλατφόρμα π.χ. προς την κατεύθυνση της μείωσης των αποκλίσε- ων του βαθμού δυσκολίας μεταξύ των διαφορετικών θεμάτων της ίδιας ενότητας για τελική εξέταση.

Ο. Να εμπλουτιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα της Τράπεζας με λέξεις-κλειδιά (π.χ. περιεχόμενο, γνωστικό επίπεδο κ.λπ.) που θα διευκόλυναν τη στοχευμένη ανα- ζήτησης θεμάτων.

Π.Να προστεθεί πεδίο αναζήτησης στην πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων, με βά- ση τη δημοφιλία των θεμάτων από προηγούμενες αναζητήσεις χρηστών.

Ρ. Να προστεθεί στην πλατφόρμα ένας μηχανισμός αποκλεισμού κλήρωσης θεμά- των από την ίδια ενότητα.

Σ. Να προσαρμοστεί διεπαφή στην Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορ- θή της λειτουργία και μέσω κινητών συσκευών, υποστηρίζοντας έτσι ακόμη περισ- σότερο την εκπαιδευτική και κυρίως τη μαθητική κοινότητα.

Τ. Να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας ακόμη και σε περίπτωση κακόβουλων επιθέσεων.

Υ. Να εξεταστεί η δυνατότητα εύρεσης τρόπων διεύρυνσης και συστηματοποίησης της επικοινωνίας-συνεργασίας του Ι.ΕΠ. με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε θέματα που αφορούν στην Τράπεζα.

Φ. Να δημιουργηθεί υποστηρικτικό υλικό από το Ι.Ε.Π. με αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους αξιοποίησης της Τ.Θ.Δ.Δ. ως αξιολογικού εργαλείου, ευθυγραμμισμένου, τόσο με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος όσο και με τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και τις οδηγίες διδασκαλίας (π.χ. για την κατανομή της ύλης σε δια- θέσιμες ώρες, ανά μάθημα / ανά τάξη / ανά τύπο σχολείου κ.λπ.).

Χ. Να διερευνηθεί η δυνατότητα πιο ευέλικτων και λιγότερο αγχογόνων συνθηκών (ευελιξία ως προς τα παραδοτέα, μείωση του αριθμού και του όγκου εγγράφων & παραδοτέων κ.λπ.) αλλά και καλύτερων απολαβών με έγκαιρη καταβολή τους για τους/τις Συντονιστές/τριες και θεματοδότες/τριες.

Ψ.Να αποφεύγει ίσως το Ι.Ε.Π. κάποιες αιφνιδιαστικές μεταβολές στα Προγράμμα- τα Σπουδών ή τη διδακτέα ύλη, χωρίς προσυνεννόηση με τις ομάδες των θεματοδο- τών/τριών, ώστε να μην προκύπτει έκτακτη ανάγκη τροποποίησης των θεμάτων κα- τά τη διάρκεια της θεματοθεσίας.

Ω. Να δοθεί η δυνατότητα από το Ι.Ε.Π., να βλέπουν και οι Συντονιστές/τριες το ίδιο ακριβώς περιβάλλον της πλατφόρμας που βλέπουν και οι θεματοδότες/τριες, ώστε να μπορούν να τους/τις καθοδηγούν και να διαγράφουν απευθείας προβληματικά θέματα, χωρίς την παρέμβαση του Ινστιτούτου.
Να εκπονηθούν από το Ι.Ε.Π. ενιαίες προδιαγραφές εκπόνησης θεμάτων αλλά και αξιολόγησής τους, ώστε να μην επαφίενται αυτές στη διακριτική ευχέρεια του/της εκάστοτε Συντονιστή/τριας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (8)

Ενήλικας
|

Άσπρη κιμωλία, βλέποντας το όνομα σου, αρχισα να αναρωτιέμαι τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούν κιμωλία στα δημοτικά και οχι μαρκαδόρο όπως στα γυμνάσια και λύκεια. Λες και ζούμε στο 1900.

Η τράπεζα θεμάτων...
|

... πρέπει να περιλαμβάνει τόση ύλη όση μπορεί να διδαχθεί επαρκώς από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και με βαθμό δυσκολίας που να μπορεί επίσης να εμπεδωθεί από τους μαθητές. Οι εξωπραγματικές απαιτήσεις ενισχύουν το άγχος και τη δυσαρέσκεια εκπαιδευτικών και μαθητών, όχι την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Η τράπεζα θεμάτων, με τον όγκο της, δείχνει υπερτιμημένη καθώς τοποθετείται στο επίκεντρο ευνοώντας παράλληλα την αποστήθιση και όχι την κριτική σκέψη, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί απλώς ένα εκπαιδευτικό βοήθημα.

Σώστης
|

Καθηγητές σε όλα τα σχολεία από τον Αύγουστο!! Αναπλήρωση κάθε ώρας!! Αντικατάσταση το λένε στην αδελφή Κύπρο, της οποίας τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ζηλέψατε… τα υπόλοιπα δεν τα ζηλεύετε; Μισθούς κανονικούς με αρχικό 1500, εξετάσεις για διορισμό καθηγητών, σχολεία στην πένα, καμία ώρα χαμένη, αφού στέλνουν την ίδια ώρα αντικαταστάτη του αδειούχου κλπ… τόσα ωραία να μιμηθείτε!!!

Πειραματικός
|

Για ποιο άγχος μαθητών μιλάμε; Αφού δεν μένει κανένας! Οι εκπαιδευτικοί έχουν άγχος με την ύλη που δεν βγαίνει... Αν δεν αλλάξει το σύστημα προαγωγής όλα τα άλλα θα είναι ημίμετρα.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

Να τηρηθούν τα θεμελιώδη όπως πράττουν οι πολιτικοί μηχανικοί και οι παλιοί μαστόροι εδώ και αιώνες. Και ο Ικτίνος τα ίδια έκανε:
Πρώτα τα θεμέλια, μετά το χτίσιμο, στο τέλος το βάψιμο.

Ανέστης Τσιουλάκης
|

Πολλά από αυτά που γράφει το άρθρο είναι σωστά αλλά κατά την γνώμη μου είναι δευτερεουσης σημασίας.
Πρώτα από όλα θα πρέπει το υπουργείο να διορίσει καθηγητές, έτσι ώστε να έχει ο καθηγητής ολόκληρη την σχολική χρονιά για να διδάξει την ύλη σωστά, και όχι την μισή σχολική χρονιά (μπορεί και λιγότερο) επειδή τότε δεησε το υπουργείο να στείλει αναπληρωτή.

Γ.Β.
|

Εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι, για παράδειγμα στη Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου, το τελευταίο θέμα προστέθηκε πριν ένα χρόνο.

ΠΕ 04.01
|

Βασικό: Δεν μπορεί η Φυσική Θετικής Β΄ Λυκείου να έχει στην Τράπεζα 260 θέματα και άλλα μαθήματα να έχουν 70. Ή όλοι 260 ή όλοι 70. Διαφωνίες;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ