Επαναπιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι: από 15/03/2024 έως 31/12/2026

20/03/2024

Ενημερώθηκε: 20/03/2024, 12:41

Άκουσε το άρθρο

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καλεί τα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) (σε λειτουργία) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι: από 15/03/2024 έως 31/12/2026

Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα πραγματοποιείται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλλει την Πρόταση εγκαίρως, το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης του ΠΠΣ του.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η στρατηγική του Ιδρύματος είναι επικαιροποιημένη και περιλαμβάνει τη στρατηγική διασφάλισης ποιότητας. Η πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος και διατυπώνεται με τη μορφή δήλωσης, η οποία δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Έχει ως αντικείμενο την επιδίωξη ειδικών στόχων, σχετικών με τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών, που προσφέρει η ακαδημαϊκή μονάδα.
Ενδεικτικά, η δήλωση πολιτικής ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας περιλαμβάνει τη δέσμευση της ακαδημαϊκής μονάδας για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η ακαδημαϊκή μονάδα δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών

β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού

ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής
μονάδας

στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα

ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι
υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας

θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΠΣ

Οι ακαδημαϊκές μονάδες σχεδιάζουν τα προγράμματα σπουδών τους, στο πλαίσιο μιας συντεταγμένης διαδικασίας. Στο σχεδιασμό αυτό, προσδιορίζονται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών, οι στόχοι, τα γνωστικά αντικείμενα, η δομή και η οργάνωσή τους, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διαδικασία έγκρισης ή αναθεώρησης των προγραμμάτων περιλαμβάνει έλεγχο της τήρησης των βασικών απαιτήσεων του Προτύπου από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

 • τη στρατηγική του Ιδρύματος
 • την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών
 • τη γνώμη εξωτερικών φορέων από την αγορά εργασίας, αποφοίτων
 • την ομαλή μετάβαση των φοιτητών σε όλα τα στάδια σπουδών
 • τον προβλεπόμενο όγκο σπουδών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
 • τη δυνατότητα παροχής ευκαιριών εργασιακής εμπειρίας στους φοιτητές
 • τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
 • το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και την επίσημη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος από το Ίδρυμα

3. ΦΟΙΤΗΤΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η φοιτητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κινήτρων των φοιτητών, στην αυτοαξιολόγησή τους και στην ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή συνεπάγεται μία συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

Η εφαρμογή της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας

 • σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών και φροντίζει τις ποικίλες ανάγκες τους υιοθετώντας ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις
 • μελετά και χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους παράδοσης, ανάλογα με την περίπτωση
 • χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών μεθόδων με ευέλικτο τρόπο
 • αξιολογεί τακτικά τους τρόπους παράδοσης και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων και
  επεμβαίνει ρυθμιστικά για τη βελτίωσή τους
 • αξιολογεί τακτικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως
  τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγησή του από τους φοιτητές
 • ενισχύει την αίσθηση αυτονομίας του φοιτητή, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει επαρκή καθοδήγηση
  και την υποστήριξή του από τον καθηγητή
 • προάγει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ανάληψης πρωτοβουλιών και ικανότητας επίλυσης
  προβλημάτων
 • αναπτύσσει δεξιότητες ομαδικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας
 • προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό στη σχέση φοιτητή - καθηγητή
 • εφαρμόζει διαδικασίες για τη διαχείριση των φοιτητικών παραπόνων
 • λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των φοιτητών, αποφοίτων και των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών

Επιπλέον:

 • Oι καθηγητές είναι γνώστες του υπάρχοντος συστήματος και μεθόδων εξετάσεων και υποστηρίζονται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε αυτό τον τομέα
 • Τα κριτήρια και η μέθοδος αξιολόγησης δημοσιεύονται εκ των προτέρων
 • Η αξιολόγηση των φοιτητών αποτυπώνει το βαθμό επίτευξης των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στους φοιτητές παρέχονται πληροφορίες οι οποίες συνοδεύονται -εάν είναι απαραίτητο- από συμβουλές σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία
 • Η αξιολόγηση των φοιτητών διεξάγεται από εξεταστές περισσότερους του ενός, όπου αυτό είναι
  δυνατό
 • Ο κανονισμός για την αξιολόγηση φοιτητών αφήνει συγκεκριμένα περιθώρια επιείκειας
 • Η αξιολόγηση των φοιτητών έχει συνοχή, εφαρμόζεται δίκαια σε όλους τους φοιτητές και
  διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Ιδρύματα και οι ακαδημαϊκές τους μονάδες οφείλουν να δημιουργήσουν διαδικασίες και εργαλεία, προκειμένου να συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τη φοιτητική πρόοδο, να τις διαχειρίζονται και να πράττουν ανάλογα.

Ειδικότερα, μέσω των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τις σπουδές, θα πρέπει να ρυθμίζεται η διαδικασία απονομής και αναγνώρισης των τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, της χρονικής διάρκειας των σπουδών, των προϋποθέσεων για την προαγωγή και διασφάλιση της προόδου των φοιτητών στις σπουδές τους, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την ενίσχυση της κινητικότητάς τους. Οι ορθές διαδικασίες αναγνώρισης των σπουδών βασίζονται στις σχετικές ακαδημαϊκές πρακτικές για την αναγνώριση της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και Ιδρυμάτων της Ευρώπης, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Προσόντων της Λισσαβόνας

Η αποφοίτηση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της περιόδου των σπουδών. Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα, που περιγράφουν την ειδίκευση που απέκτησαν και τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία πέτυχαν, όπως επίσης και το πλαίσιο γνώσεων, τη βαθμίδα, το περιεχόμενο και το επίπεδο των σπουδών που ακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς (παράρτημα διπλώματος).

5. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΠΣ

Τα ΑΕΙ και οι ακαδημαϊκές τους μονάδες έχουν πρωταρχική ευθύνη για το επίπεδο του διδακτικού τους προσωπικού και οφείλουν να του παρέχουν το υποστηρικτικό εκείνο περιβάλλον που θα του επιτρέψει να αναπτύσσει ικανοποιητικά την επιστημονική του δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή μονάδα θα πρέπει:

 • να οργανώνει και να ακολουθεί σαφείς, διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες για την επιλογή προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα καθώς και να παρέχει συνθήκες απασχόλησης με σεβασμό στη σημασία της διδασκαλίας και έρευνας
 • να προσφέρει ευκαιρίες και να προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού
 • να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, έτσι ώστε να ενισχύεται η σύνδεση εκπαίδευσης
  - έρευνας
 • να ενθαρρύνει την καινοτομία στις διδακτικές μεθόδους και τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ποσότητας και ποιότητας του ερευνητικού έργου των μελών της
  ακαδημαϊκής μονάδας
 • να εφαρμόζει τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας του διδακτικού προσωπικού και του
  λοιπού προσωπικού (τήρηση των απαιτήσεων παρουσίας, επιδόσεων, αυτοαξιολόγησης,
  επιμόρφωσης κ.λπ.)
 • να εφαρμόζει πολιτικές προσέλκυσης μελών ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου

6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Τα Ιδρύματα και οι ακαδημαϊκές τους μονάδες πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και μέσα, σε προγραμματισμένη και μακροχρόνια βάση, προκειμένου να υποστηριχθεί η μάθηση και η εν γένει ακαδημαϊκή δραστηριότητα, ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές το βέλτιστο δυνατό επίπεδο σπουδών. Τα ποικίλα αυτά μέσα μπορεί να είναι υποδομές όπως, λ.χ., οι απαραίτητές γενικές και ειδικότερες βιβλιοθήκες και δυνατότητες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, αίθουσες μελέτης, εκπαιδευτικός και επιστημονικός εξοπλισμός, υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υποστηρικτικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για τη διάθεση και κατανομή των πόρων λαμβάνονται υπ’ όψη οι ανάγκες του συνόλου των φοιτητών (π.χ. πλήρους ή μερικής απασχόλησης, εργαζόμενοι και διεθνείς φοιτητές, φοιτητές με αναπηρίες) και η ενίσχυση της φοιτητο-κεντρικής μάθησης καθώς και η υιοθέτηση ευέλικτων τρόπων μάθησης και διδασκαλίας. Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες και οι χώροι μπορούν να οργανωθούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο, η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας αποδεικνύει αφενός μεν την ποσότητα και την ποιότητα των διαθέσιμων υποδομών και υπηρεσιών αφετέρου δε ότι οι φοιτητές είναι ενήμεροι για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Ο ρόλος του υποστηρικτικού και διοικητικού προσωπικού είναι σημαντικότατος σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες στήριξης και, κατά συνέπεια, πρέπει το προσωπικό αυτό να είναι εξειδικευμένο και να του παρέχονται δυνατότητες ανάπτυξης των ικανοτήτων του.

7. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΠΣ

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει και να λειτουργούν πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου να γίνεται η διαχείριση και παρακολούθηση των δεδομένων των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και οργάνωσης των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τα αξιόπιστα δεδομένα είναι ουσιώδους σημασίας για τη σωστή πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων καθώς και για τον εντοπισμό των σημείων που λειτουργούν σωστά και εκείνων που χρήζουν περισσότερης προσοχής. Οι αποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με προγράμματα σπουδών και άλλες δραστηριότητες τροφοδοτούν με στοιχεία το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται εξαρτώνται, ως ένα βαθμό, από το είδος και την αποστολή του Ιδρύματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

 • οι βασικοί δείκτες επιδόσεων
 • το προφίλ του φοιτητικού πληθυσμού
 • η πορεία φοίτησης, επιτυχίες και ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών
 • η ικανοποίηση των φοιτητών για τα προγράμματα σπουδών που παρακολουθούν
 • η διαθεσιμότητα μαθησιακών πόρων και φοιτητικής στήριξης
 • η μελλοντική σταδιοδρομία των αποφοίτων

Για τη συλλογή πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι φοιτητές και το προσωπικό στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και στο σχεδιασμό μελλοντικής διαχείρισής τους.

8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες των ΑΕΙ είναι χρήσιμες για τους μελλοντικούς αλλά και τους σημερινούς φοιτητές, όπως επίσης και για τους αποφοίτους, τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό.

Συνεπώς, τα Ιδρύματα και οι ακαδημαϊκές τους μονάδες παρέχουν πληροφόρηση για τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που προσφέρουν, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τους τίτλους που απονέμουν, τις εφαρμοζόμενες διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες, όπως και εκείνες που αφορούν στην αξιολόγηση, τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις και τις μαθησιακές ευκαιρίες που προσφέρουν. Πληροφόρηση παρέχεται και για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων.

9. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ

Η τακτική παρακολούθηση, ο έλεγχος και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών στοχεύουν στη διατήρηση του επιπέδου των εκπαιδευτικών παροχών και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές.

Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση:

 • του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα στο κάθε γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο σύγχρονος χαρακτήρας του προγράμματος
 • των μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας
 • του όγκου εργασίας, της πορείας και ολοκλήρωσης των φοιτητικών σπουδών
 • της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αξιολόγησης των φοιτητών
 • των φοιτητικών προσδοκιών και αναγκών καθώς και της ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα
  σπουδών τους
 • του μαθησιακού περιβάλλοντος, των υποστηρικτικών παροχών και της καταλληλόλητάς τους για
  το πρόγραμμα στο οποίο αφορούν

Τα προγράμματα σπουδών εξετάζονται και αναθεωρούνται τακτικά με τη συμμετοχή των φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Γίνεται ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται και ακολουθεί η προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τα νέα στοιχεία. Τέλος, γίνεται η δημοσίευση των χαρακτηριστικών του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών.

10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ

Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών οργανώνεται από την ΕΘΑΑΕ και πραγματοποιείται με διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών παρέχεται από την ΕΘΑΑΕ για συγκεκριμένη διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας πραγματοποιείται επαναπιστοποίησή του. Η πιστοποίηση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών λειτουργεί ως μέσο εξακρίβωσης της συμμόρφωσης του προγράμματος σπουδών με τις απαιτήσεις του Προτύπου και ως καταλύτης για τη βελτίωσή του, ενώ μπορεί, επιπλέον, να προσφέρει νέες προοπτικές στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των απονεμόμενων τίτλων.

Οι ακαδημαϊκές μονάδες και τα Ιδρύματα συμμετέχουν στην περιοδική εξωτερική διασφάλιση ποιότητας, στην οποία λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου, βάσει του οποίου λειτουργούν.

Η διασφάλιση ποιότητας, εν προκειμένω η πιστοποίηση, είναι μία συνεχής διαδικασία η οποία δεν λήγει με την εξωτερική παροχή πληροφοριών ή αναφορά ή με τη διαδικασία εσωτερικής περαιτέρω παρακολούθησης του Ιδρύματος. Επομένως, τα Ιδρύματα και οι ακαδημαϊκές τους μονάδες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε, η πρόοδος που συντελέστηκε από την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε η διαδικασία της εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, να ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία της επομένης.
 

Σχόλια (7)

@Να αξιολογείται και η γβθμια, δεν κατάλαβα!
|

Να, αυτά διαβάζουμε και τραβάμε τα μαλλιά μας, από τους "αρνητές της αξιολόγησης" στα σχολεία. Κύριε/κυρία μου, οι καθηγητές και διδάσκοντες των ΑΕΙ αξιολογούνται εδώ και καμιά 15αριά χρόνια, χωρίς κλάψες και γκρίνιες (ίσως για το λόγο αυτό να σας διέφυγε).

@Να αξιολογείται και η γβθμια, δεν κατάλαβα
|

Δεν έχεις ιδέα προφανώς σε τι αναφέρεσαι... Η αξιολόγηση στα ΑΕΙ υπάρχει και πραγματοποιείται εδώ και χρόνια.Μαλιστα είναι ο πρώτος φορέας που ξεκίνησε. Εδώ μιλάμε για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών. Τα όσα αναφέρεις περί εργασίας κτλ ούτε τα σχολιάζω. Μακάρι να μην είσαι εκπαιδευτικος απλά..

Γελοιότητα
|

Έχω ζήσει αυτή τη διαδικασία κάποιες φορές. Τι νόημα έχει το συνεχές γαϊτανάκι αυτό, δεν έχω καταλάβει. Πρόκειται για γραφειοκρατική διαδικασία, που μόλις τελειώσει βασικά πρέπει να την ξαναξεκινήσεις. Στο μεταξύ το feedback που λαμβάνει είναι...αμφίβολο. Και κάτι άλλο: έχετε ακούσει τμήμα/πρόγραμμα σπουδών που να ΑΠΕΤΥΧΕ να πιστοποιηθεί; Ούτε εγώ. Όταν στηνεις μια τόσο χρονοβόρα διαδικασία που απασχολεί τόσα ΔΕΠ και προσωπικό για να πεις "περάστε" όλοι, τότε κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ταλαιπωρίας το ανάγνωσμα.

Να αξιολογείται και η γβθμια, δεν κατάλαβα!
|

Όπως κάνει κάθε χρόνο και η δβθμια! Ο άλλος θέλει και διοικητικο προσωπικό... η δβθμια που δεν έχει κανένα, πώς τα καταφέρνει? Ε, θα δουλέψετε λίγο παραπάνω, όχι μόνο διμεροτριημερα... πώς θα γίνει?

Άριστες αστειότητες
|

Κάθε φορά τα ίδια. Γραφειοκρατία στο μέγιστο βαθμό χωρίς καμία ουσία, απλά να φαίνεται η "βιτρίνα". Από την άλλη πλευρά (της καθημερινότητας) η αναλογία φοιτητών καθηγητών είναι αστεία πλέον συγκρινόμενη με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο αριθμός μελών ΔΕΠ φθίνει, η χρηματοδότηση μειώνεται ενώ η προσπάθεια των ακαδημαϊκών δασκάλων συνεχώς αυξάνεται. Όλα άριστα δηλαδή. Δυστυχώς όμως, υπάρχει το κατάλληλο κοινό για τους κωμικούς αυτού του τύπου, και είναι μεγάλο.

Κώστας
|

Άλλαξε τίποτα από τα κριτήρια σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που πιστοποιήθηκαν; Ξέρει κανείς;

stop///
|

μήπως να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι?? Είναι πολύ κουραστικό όλη την ώρα να ασχολούμαστε με την ΕΘΑΑΕ καταλήγοντας να δίνουμε τα ίδια πράγματα.
Η διαδικασία οφείλει να αυτοματοποιηθεί. Να γίνεται πιστοποίηση και στην συνέχεια να παρακολουθούνται αυτόματα οι όποιοι δείκτες. Εφόσον αλλάξει κάτι τότε να γίνεται η κατάλληλη προσαρμογή, αλλά όχι όλη την ώρα να βρισκόμαστε σε δουλειά επειδή η ΕΘΑΑΕ πρέπει να δείχνει απασχολημένη.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ διοικητικό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για τέτοιες πολυτέλειες.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ