Τι ισχύει για τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών

Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά τάξη

26/03/2024

Ενημερώθηκε: 26/03/2024, 07:44

Άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με έγγραφο της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή προς τη Βουλή, ύστερα από ερώτηση στη Βουλή σχετικά  με τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών και τον αριθμό μαθητών ανά τάξη:

Οργανικά κενά και πλεονάσματα: Τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσδιορίζονται με σαφήνεια βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ΠΔ 50/96 (ΦΕΚ 45τ.Α ́), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ΠΔ 100/97 (ΦΕΚ 94τ.Α ́), και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τ.Α ́), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταχωρίζουν αρμοδίως σε ηλεκτρονικό σύστημα τις συστημένες οργανικές θέσεις, τους οργανικά ανήκοντες, καθώς και τα κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) τη γνώμη του επί των στοιχείων, ώστε να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο.
Σχετικά με τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σημειώνεται ότι αυτά προσδιορίζονται με σαφήνεια βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή. 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δηλώνουν αρμοδίως τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τη γνώμη του επί των στοιχείων, ώστε να καταρτιστούν πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.

Ο υπολογισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες που αναφέρονται σε εγκυκλίους που εκδίδονται κάθε έτος από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ειδικότερα, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο υπολογισμός κενών/πλεονασμάτων γίνεται με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς και τις οργανικές ανάγκες των σχολικών μονάδων ανάλογα με τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών και των προβλεπόμενων τμημάτων. 

Υπολογισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων: Σημειώνεται, επίσης, ότι για τον υπολογισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τόσο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία όσο και οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τ.Α ́) και του άρθρου 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25τΑ ́).
Στόχος είναι πάντοτε η αντικειμενική κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης και η ορθολογική διαχείριση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., το οποίο οφείλει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο διδασκαλίας.

Μετατάξεις: Επισημαίνεται, ότι τα εναπομείναντα - μετά τις μεταθέσεις - οργανικά κενά, διατίθενται για τις μετατάξεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους της γενικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕΔΑΣΥ (παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 4823/2021 – ΦΕΚ 136τ.Α ́) και συμπεριλαμβάνονται σε σχετική πρόσκληση που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Αποσπάσεις: Επίσης, όσον αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδεται κάθε έτος εγκύκλιος αποσπάσεων των μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την οποία υποβάλλονται αιτήσεις απόσπασης από τους ενδιαφερόμενους. 

Μετά τη δήλωση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των λειτουργικών κενών και με γνώμονα τις κείμενες διατάξεις για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου από τους εκπαιδευτικούς, τις δυνατότητες διδασκαλίας με δεύτερη/τρίτη ανάθεση ή και δεύτερη ειδικότητα και την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για τη συγκρότηση τμημάτων και τις αναθέσεις μαθημάτων, πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο : Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2, του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α ́109 ) όπως ισχύει: «Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι πέντε (25). Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα πέντε (15) ανά τμήμα.».

Η οργανικότητα : Η οργανικότητα για τα δημοτικά σχολεία προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά εικοσιπέντε (25) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο σύμφωνα με την Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (Β ́ 1507) Κ.Y.A..

Αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο: Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 της παρ. 2 του ΠΔ 79/2017 (Α’109) όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4589/2019 (Α ́13) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια. 

Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων: Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια. 

Στις σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι πέντε (5) ενώ στα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι δέκα πέντε (15) σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α ́111).

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Λύκεια: Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β ́ 2451). Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει το άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70).

Αριθμός φοιτώντων μαθητών στα ΕΠΑΛ: Επίσης, ο μέγιστος αριθμός φοιτώντων μαθητών στα τμήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ρυθμίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β ́ 833) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια. Βάσει της ανωτέρω υπουργικής απόφασης οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις καθορίζουν το μέγιστο αριθμό μαθητών στη Γ ́ Τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και στις Τάξεις των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ).

Πιο συγκεκριμένα, βάσει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (Α ́70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Γ ́ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22) ενώ Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να προσαυξάνεται κατά 10% με απόφαση οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Κ3/58084/25-05-2021 (Β’ 2180) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» προβλέπεται ότι οι μαθητές σε κάθε τμήμα της Α, Β' και Γ' τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι δύο (22).

Τέλος, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τμήματος Γενικής Παιδείας της Α ́ τάξης, Τμήματος Τομέα Β ́ τάξης και Τμήματος Ειδικότητας της Γ ́ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθορίζεται στις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β ́ 2891) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α ́ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β ́ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». 

Ελάχιστος αριθμός  μαθητών:  Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού μαθητών βασίζεται στην κατάταξη των σχολικών μονάδων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε δεκατρείς (13) αξιολογικές κατηγορίες (Α ́ έως ΙΓ) με κριτήρια τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, την οργανικότητα, την απόστασή τους από την έδρα του νομού, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, το υψόμετρο. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση για τη δημιουργία Τμήματος Γενικής Παιδείας της Α ́ Τάξης, Τομέα της Β ́ Τάξης ή Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στις αξιολογικές κατηγορίες Α ́ έως Γ ́ απαιτούνται δεκαπέντε (15), δεκατρείς (13) και δέκα (10) μαθητές, αντίστοιχα.

Στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. των κατηγοριών Δ ́ έως Ζ οι αντίστοιχοι αριθμοί μαθητών είναι δώδεκα (12), δέκα (10) και οκτώ (8) μαθητές ενώ στα ΕΠΑ.Λ. των κατηγοριών Η ́ έως ΙΒ ́ δέκα (10), οκτώ (8) και έξι (6) μαθητές. 

Ταυτόχρονα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 της ανωτέρω Υπουργικής παρέχεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η δυνατότητα αναπροσαρμογής επί το ευνοϊκότερο των κατώτατων ορίων μαθητών για τη δημιουργία Τμήματος Γενικής Παιδείας της Α ́ Τάξης, Τομέα της Β ́ Τάξης και Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης στα ΕΠΑ.Λ., με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για τις περιπτώσεις των απομονωμένων Επαγγελματικών Λυκείων της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας ή τα τμήματα Τομέων και Ειδικοτήτων που είναι τα μοναδικά του ίδιου Τομέα ή Ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας μιας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

 Επισημαίνεται ότι για την ικανοποίηση των μαθητικών αναγκών κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 με τις υπ’ αριθ. 95129/Y2/31-08-2023 (ΑΔΑ:6Ο4Ψ46ΝΚΠΔ- Π1Ω) και 103452/Y2/19-09-2023 (ΑΔΑ:929Β46ΝΚΠΔ-Ρ52) Υ.Α., έχει εγκριθεί η κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων λειτουργία χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1470) ολιγομελών Τμημάτων Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας σε ΕΠΑ.Λ. όλης της Επικράτειας. Τα τμήματα αυτά λειτουργούν με αριθμό μαθητών μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην προαναφερθείσα υπ’ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017
(Β ́ 2891) υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση τμήματος Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. των κατηγοριών (Η ́ έως ΙΒ ́), δηλαδή δέκα (10), οκτώ (8) και έξι (6) μαθητές αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ