Ευνοϊκή ρύθμιση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ των υποψηφίων αδελφών που απεβίωσαν στο σεισμό της Σάμου το 2020

Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

27/03/2024

Άκουσε το άρθρο

Ευνοϊκή ρύθμιση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ των υποψηφίων αδελφών που  απεβίωσαν στο σεισμό  της Σάμου το  2020,υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025 και 2025-2026, των οποίων οι αδελφοί απεβίωσαν συνεπεία του σεισμού της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Άρθρο 2
Εισαγωγή δικαιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ

1. Όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2024, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου. Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών. Προϋπόθεση μετά από την προσαύξηση του δευτέρου εδαφίου είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο εφαρμόζονται και στους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, τακτικής και επαναληπτικής περιόδου, του έτους 2025.

2. Οι εν λόγω υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες εισαγωγής και υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς την προσαύξηση. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΕΑ, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο εντός του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο με τη γενική σειρά των υποψηφίων στην οποία ανήκουν. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής της δεύτερης επιλογής σχολών, οι εν λόγω υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, με την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την πρώτη σχολή της επιτυχίας τους, εφόσον είχαν ήδη εγγραφεί.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις διαδικασίες της παρούσας

Για την συμμετοχή τους στη διαδικασία της δεύτερης επιλογής για την καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με κάθε πρόσφορο μέσο, υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά ως ακολούθως:

i) Ληξιαρχική πράξη θανάτου αδελφού που απεβίωσε συνεπεία του σεισμού της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020.

ii) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η σχέση συγγένειας κατά τον χρόνο του σειμού με όσους αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 4
Διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης

1. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας, στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, εντός μηνός Μαΐου, των ετών 2024 και 2025, αντίστοιχα, σε προθεσμία που θα ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Τα ανωτέρω σχετικά, από τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε. και από εκεί άμεσα στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό αρχείο του άρθρου 5 της παρούσας, ενημερώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε μετά την έκδοση των αρχικών αποτελεσμάτων εισαγωγής να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εφαρμογή της παρούσας. Ο τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής αυτού του νέου μηχανογραφικού δελτίου θα ανακοινώνεται κάθε έτος με σχετικό δελτίο τύπου.

3. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος υποψήφιος συμμετάσχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, η διαδικασία της παρούσας, επαναλαμβάνε-ται αναλόγως, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με σχετικά Δελτία Τύπου.

Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις

1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται από την κατά περίπτωση αρμόδια Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και δημιουργείται το οριστικό αρχείο των δικαιούχων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Κατά τα λοιπά, ιδίως ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής, εφαρμόζεται ο ν. 4186/2013 (Α’ 193).

3. Οι πίνακες με τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εγκρίνονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής των υποψηφίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται στις σχολές και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των επιτυχόντων σε αυτά, σε διάστημα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

Σχόλια (5)

μπάρμπα Μήτσος
|

Το μέτρο είναι λανθασμένο, η πολιτική παρέμβαση σωστή. Αντί για άκοπα μόρια, δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία. Άμεση, αμέσως μετά το δυσάρεστο γεγονός και για όλα τα παιδιά του τόπου που θα καλύπτουν τα κριτήρια που θα θεσμοθετηθούν.

@Μπορεί κάποιος να εξηγήσει την λογική;
|

Γιατί σας κάνει εντύπωση, είναι ακριβώς η ίδια λογική με την πολιτική των κουπονιών ή "pass". Σε λίγο θα μοριοδοτείται και το παιδί ανέργου/εργαζομένου με ασφαλιστικές οφειλές που πέθανε λόγω μη ασφαλιστικής κάλυψης (μόλις κόπηκε σε πολλές περιπτώσεις), συγγενείς πλημμυρισμένων περιοχών, θυμάτων κακοτεχνιών στους δρόμους κτλ.
Ο κόσμος το ζήτησε και τώρα το έχει! Ζήτω η αριστεία, ζήτω η αξιοκρατία!

Αηδία.
|

Άλλο ένα αντίδωρο-παραθυράκι, για να κάνουμε όσο διάτρητο μπορούμε το μοναδικό αδιάβλητο υποτίθεται θεσμό στη χώρα, τις εισαγωγικές εξετάσεις. Μόρια για σεισμούς, για πλημμύρες, για αδικοχαμένους συγγενείς, για θρησκευτικούς λόγους, για αρρώστους, για αλλογενείς, για 100 άλλα. Γιατί όχι μόρια για όποιον έχασε τον αδελφό του γενικά δηλαδή; Μόνο στη Σάμο "πονάνε"; Για όποιον έχασε γονιό; Για όποιον έπαθε κατάθλιψη;
Σταματήστε να μεταχειρίζεστε τα ΑΕΙ ως αποθήκη για να κάνετε τους καλούς και τους "πατερούληδες". Ατυχίες και δυστυχίες στη ζωή υπάρχουν παντού και πάντα. Το να εισάγεις φοιτητές απ'το παράθυρο κατεβάζοντας de facto τη βάση μόνο για αυτούς, είναι αδικία, δεν είναι "ρύθμιση".

Για τη Θεσσαλία τίποτε;
|

Στη Θεσσαλία τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας είναι τουλάχιστον έναν μήνα στην ύλη λόγω του Daniel. Σε αντίστοιχες καταστροφές οι μαθητές της Γ Λυκείου είχαν κάποια extra πριμοδότηση μορίων. Φέτος τίποτε;

Μπορεί κάποιος να εξηγήσει την λογική;
|

Μπορεί κάποιος να εξηγήσει την λογική πίσω από αυτή την απόφαση;
Όποιος χάνει τον αδελφό του 4 χρόνια πριν, θα έχει από εδώ και πέρα 20% προσαύξηση στους βαθμούς του στις πανελλήνιες;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ