Έγιναν 52.263 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι διαδικασίες προσλήψεων και τοποθετήσεων

30/03/2024

Ενημερώθηκε: 30/03/2024, 23:14

Άκουσε το άρθρο

Για το σχολικό έτος 2023-2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά στη Γενική Eκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσλήψεις 52.263 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ. Πιο συγκεκριμένα, στην Α/θμια Εκπαίδευση( ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης), έως τις 22-2-2024 προσλήφθηκαν 183 αναπληρωτές Νηπιαγωγοί (ΠΕ60). Περαιτέρω στη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας(ΣΜΕΑΕ/ΤΕ) προσλήφθηκαν 17 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Τα παραπάνω στοιχεία κατέθεσε στη Βουλή η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή , ενώ για την διαδικασία των προσλήψεων ανέφερε τα εξής:

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται σύμφωνα με τα δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β ́) Υ.Α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)». 

Σύμφωνα με την παρ. 9 α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στις διατάξεις της περ. β ́ της παρ.9 του άρθρου 5 της προαναφερθείσας αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. ορίζεται ότι:

 « β. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

 Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε 

α) εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΒΠ λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

 β) σχολικούς νοσηλευτές, δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι σχετικές εισηγήσεις δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης».

Διευθυντές  Εκπαίδευσης

α) Στις διατάξεις του άρθρου 5 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ (και για ξένα σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα)» της αριθμ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 ΥΑ (ΦΕΚ 6273 Β/28-12-2021) ΥΑ με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» ορίζεται, μεταξύ άλλων: Τοποθετούν στις σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προσωρινούς αναπληρωτές. 

Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) έναντι των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) καθώς και κενών/κενούμενων θέσεων σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, με προτεραιότητα στα μονοθέσια και ακολούθως στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία.

β) στις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 16 του Ν.3699/2008, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 48 του Ν.4692/2020: «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης...».

γ) Στην αριθμ. 138415/Δ3/04-12-2023 (ΑΔΑ: 636546ΝΚΠΔ-ΘΦΓ) διευκρινιστικής εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες - κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης», στην οποία, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι:

«Τμήμα Ένταξης 

Η δυνατότητα υποστήριξης μαθητή/μαθήτριας από τον/τους εκπαιδευτικό/κούς του τμήματος ένταξης παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της μαθησιακής διαδικασίας και της παιδαγωγικής πράξης σε μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τόσο στον σχεδιασμό του ΕΠΕ όσο και στην κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος του εκπαιδευτικού Τμήματος Ένταξης δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη του μαθητή εντός της τάξης του. 

Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μια τέτοια ανάγκη μπορεί να είναι ενδεικτικά, όταν οι μαθησιακοί στόχοι του ΕΠΕ αφορούν την εκπαίδευση του μαθητή σε γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος προηγούμενων τάξεων από την τάξη φοίτησης.

Η υποστήριξη του μαθητή εκτός της τάξης στις περιπτώσεις Τμήματος Ένταξης με «κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα» γίνεται ατομικά ή με συμμετοχή σε μικροομάδα, για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι απαραίτητο. 

Δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία (και επομένως δεν επιτρέπεται) η δημιουργία ενός ξεχωριστού τμήματος με συγκεκριμένο αριθμό μαθητών οι οποίοι αποκόπτονται σε μόνιμη βάση από το τμήμα φοίτησής τους για να «φοιτούν» για ένα ή περισσότερα μαθήματα αποκλειστικά στην «αίθουσα του Τμήματος Ένταξης».

Σχόλια (6)

Χαιρετίσματα
|

Αυτό το θεματακι με τους αναπληρωτές, ωρομισθιους, συμβασιούχους κ.λπ. να το κοιτάξετε που θέλετε και τα εύσημα επειδή πήρατε αναπληρωτές. Παιδεία και υγεία δεν λειτουργούν έτσι εδώ και χρόνια. Αλλάξτε το χθες και αφήστε τους κομπασμους για τους εργαζόμενους.

Οργανικές θέσεις
|

Χωρίς οργανικές θέσεις στον τόπο που θέλουν, πάρα πολλοί μόνιμοι παίρνουν απόσπαση με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες θέσεις αναπληρωτών.

Ε
|

Όλες οι θέσεις στην παράλληλη στήριξη πήγαν φέτος παρά στις ειδικότητες.

Τεο
|

Στόχος είναι η δραστική μείωση προσωπικού. Τμήματα με 26-27 μαθητές, εκπαιδευτικοί να μετάκινούνται σε 5 και 6 σχολεία τα οποία απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους και χωρίς να καλύπτονται τα εξόδα μετακίνησης....

Σουρωτήρι, έλα συ φύγε συ
|

Αυτό που γίνεται είναι ίσως για ρεκόρ Γκινες στην εκπαίδευση, με αναγωγή σε πληθυσμιακά κριτήρια. Ενδιαφέρον είναι να δημοσιευτούν και τα στοιχεία με αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός σχολικών μονάδων, για να τεθεί στην σωστή του διάσταση το μέγεθος της "εξυπηρέτησης".

Απορώ
|

Μονιμοποιήθηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί και δούλεψαν αναπληρωτές χιλιάδες. Μόλις μονιμοποιούνται αρχίζουν την αμφισβήτηση. Γιατί δε φεύγουν αφού δεν τους αρέσει;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ