Δώδεκα νέες αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των υποψηφίων για τα Μουσικά Τμήματα

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα

15/04/2024

Ενημερώθηκε: 15/04/2024, 17:53

Άκουσε το άρθρο

Τροποποιητική απόφαση με δώδεκα αλλαγές στις επικείμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις , που θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στα Μουσικά τμήματα των Πανεπιστημίων, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα οι αλλαγές έχουν ως εξής:

1Η ΑΛΛΑΓΗ

1. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής, τη συμμετοχή στην εξέταση των 2 μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει».

2Η ΑΛΛΑΓΗ

2. Στο τέλος του άρθρου 1Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα για τα μαθήματα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος).

Για τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α) και β) καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της επίτευξής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018.»

3Η ΑΛΛΑΓΗ

3. Μετά από το άρθρο 2Α προστίθεται άρθρο 2Β, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 2Β
Συντελεστές Βαρύτητας μουσικών μαθημάτων για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής.
Για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα οποία απαιτεί- ται εξέταση στα μουσικά μαθήματα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία όπως ορίζεται με την Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργική απόφαση, οι συντελεστές βαρύτητας των μουσικών μαθημάτων έχουν οριστεί με την υπό στοιχεία Φ.251/81919/Α5/21-7-2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 4805) και ισχύουν για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής».

4Η ΑΛΛΑΓΗ

4. Στο τέλος του άρθρου 3Α προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ισχύει ο τρόπος υπολογισμού μορίων που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/ 14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει».

5Η ΑΛΛΑΓΗ

5. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται παρ. 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, οι υποψήφιοι Ημερήσιων ή Εσπερινών ΓΕΛ που διεκδικούν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπό στοιχεία Φ.253/66947/ Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργική απόφαση, μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο που τους αντιστοιχεί σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση, το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

5. α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, δύνανται να διεκδικήσουν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ με τη διαδικασία και τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται επιπλέον αριθμός θέσεων στα οικεία τμήματα που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 των θέσεων που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

β) Αντίστοιχα οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, δύνανται να διεκδικήσουν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ με τη διαδικασία και τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται επιπλέον αριθμός θέσεων στα οικεία τμήματα που αντιστοιχεί στο έξι τοις εκατό (6%) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και στο τέσσερα τοις εκατό (4%) για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 των θέσεων που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013».

6Η ΑΛΛΑΓΗ

6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, τμήμα- τα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013 και το άρθρο 19 του ν. 4559/2018. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμο- λογική τους επίδοση.»

7Η ΑΛΛΑΓΗ

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αρμόδια Διεύθυνση, αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν, τις τιμές των Ε.Β.Ε.: α) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και β) των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας.».

8Η ΑΛΛΑΓΗ

8. Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 7 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα 2 μουσικά μαθήματα, προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής είναι όσα ορίζονται με την Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργική από- φαση, όπως κάθε φορά ισχύει.

9Η ΑΛΛΑΓΗ

9. Στο τέλος της παρ. 4Α του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος ζ ως εξής:

«ζ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/22.2.2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.»

10Η ΑΛΛΑΓΗ

10. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του αποκόμματος (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.τ.λ.) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο φωτοτυπίας του αποκόμματος».

11Η ΑΛΛΑΓΗ

11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 22 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση επιπλέον μπορεί να ορίζεται ένας (1) ιατρός του Δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκεται εντός του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής».

12Η ΑΛΛΑΓΗ

12. Η παρ. 1 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις ανάγκες της υποστήριξης των πανελλαδικά διεξαγόμενων εξετάσεων για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των ειδικών μαθημάτων καθώς και των μουσικών μαθημάτων κατά την τακτική και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, η οποία αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο πρόεδρος και ο γραμματέας της επιτροπής από τα μέλη της. Το έργο της επιτροπής δύναται να επικουρείται από διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα και το οποίο ορίζεται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής».
 

Σχόλια (1)

Όνειρο
|

Ζω για να δω τη χρονιά στην οποία δε θα γίνει ΚΑΜΙΑ αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. Έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ, καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν αλλάζει συνεχώς τώρα αυτό μετά το άλλο στην εκπαίδευση, με κεντρικό σχεδιασμό και με τέτοια ταχύτητα. Μακάρι κάποτε να γίνουμε κανονικό κράτος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ