Σύνοδος Πρυτάνεων: Οι εννέα προτάσεις στον Κ. Πιερρακάκη

Έξυπνη ψηφιακή κάρτας για τους φοιτητές/τριες -Παιδαγωγική Επάρκεια -Ποιοτικά προγράμματα σπουδών και αγορά εργασίας

19/04/2024

Ενημερώθηκε: 19/04/2024, 16:30

Άκουσε το άρθρο

Εννέα προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν από το τετραήμερο των εργασιών της Συνόδου στην Αλεξανδρούπολη, παρουσίασαν οι Πρυτάνεις στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

 Ειδικότερα οι Πρυτάνεις εισηγήθηκαν στον υπουργό Παιδείας τα εξής:

Α. Σύγχρονες δεξιότητες, ποιοτικά προγράμματα σπουδών και αγορά εργασίας

Tο Σώμα διαπίστωσε ότι το θέμα της περαιτέρω ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών σε σχέση με την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Προτάθηκε να ενισχυθούν δεξιότητες, ψηφιακές, επικοινωνίας, μάθησης, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και κριτικής σκέψης μέσω της ένταξης περισσότερων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ.

 Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ΑΕΙ και της αγοράς εργασίας και να επιδιωχθεί η ανατροφοδότηση από τους αποφοίτους και τους εργοδότες σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων σπουδών. 

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η ανάπτυξη/ενίσχυση της συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα σταδιοδρομίας είναι σημαντική για τον καθορισμό της επαγγελματικής πορείας μετά την αποφοίτηση.

Παράλληλα προτείνεται η συστηματική ιχνηλάτηση των αποφοίτων των ΑΕΙ και των σπουδαστών των προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ως οριζόντια δράση. 

Προκειμένου να επιταχυνθεί η επίτευξη των ανωτέρω προτείνεται να ενταχθούν σε σχετική δράση η οποία θα αντλήσει πόρους από τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ.

Β. Φοιτητική Μέριμνα – Δομές στήριξης ακαδημαϊκού έργου ΑΕΙ

1. Η Σύνοδος διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει εντοπίσει τα προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο τόσο του εν λόγω Ιδρύματος όσο και των ΑΕΙ:

  • Θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΑΕΙ και καθορισμός αρμοδιοτήτων
  • Ιδιαιτέρως χαμηλό ύψος ημερησίου σιτηρεσίου των φοιτητών/τριών
  • Αδυναμία κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών/τριών
  • Ανάγκη Συντήρησης - ανακαίνισης φοιτητικών εστιών
  • Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη φοιτητική μέριμνα.

Μετά από διεξοδική συζήτηση διαπιστώθηκε η ανάγκη για την οργάνωση μιας συνάντησης της Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις Διοικήσεις των ΑΕΙ προκειμένου να αναπτυχθεί συνεργατικά ένας Οδικός Χάρτης στον οποίο θα εξειδικευθούν οι ενέργειες για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

2. Προτείνεται η ανάπτυξη μιας έξυπνης ψηφιακής κάρτας για τους φοιτητές/τριες στην οποία θα αποτυπώνονται και τα στοιχεία που αφορούν στη σίτιση και στέγαση.

Σχετικά με τη φύλαξη των φοιτητικών εστιών, προτείνεται να συζητηθεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης.

3. Αναφορικά με τα Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης το Σώμα διαπίστωσε ότι έχουν οργανωθεί και είναι λειτουργικά αναπτύσσοντας διαφόρων τύπων δράσεις. Κρίνεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η υποστήριξη της λειτουργίας τους με χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ.

4. Για τα Κέντρα Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (άρθρο 128 ν. 4957/2022) το Σώμα κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα να διασφαλιστεί η κατάλληλη στελέχωσή τους και η απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Προτείνεται η προκήρυξη θέσεων μονίμων στελεχών στα ΚΕΨΥΣΥ από το ΥΠΑΙΘΑ

Παράλληλα και έως ότου στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό προτείνεται μια τροποποίηση του άρθρου 128 παρ. 3 που διευκολύνει την πρόσληψη στελεχών με σύμβαση μέσω χρηματοδοτήσεων, ως εξής : «Αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό των ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, το ΚΕΨΥΣΥ δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο προσωπικό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 και η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας του να βαρύνει ιδιωτικούς πόρους και χρηματοδοτήσεις, ίδιους πόρους, διεθνείς πόρους και εθνικούς πόρους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 230 του ν. 4957/2022».

Αντίστοιχη αλλαγή προτείνεται και στο άρθρο 209 του ν.4957/2022 που αφορά στην προσβασιμότητα.

5. Το Σώμα διαπίστωσε ότι παρόλο που είναι σε ισχύ ο ν. 4672/2020 που αφορά στη διάθεση σε εντυπο-ανάπηρα άτομα των προστατευόμενων έργων (συγγραμμάτων) σε ψηφιακή μορφή και παρότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έχει ορίσει πρότυπα και καθορίσει κατευθυντήριες οδηγίες για την παραγωγή και διάθεση προσβάσιμου υλικού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η διάθεση των έργων δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά.

Το Σώμα ζητά την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα του ΥΠΑΙΘΑ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας προς όφελος των εντυπο -ανάπηρων φοιτητών/τριών μας. 

Παράλληλα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμπερίληψης και της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων προτείνεται η ενίσχυση μέσω πόρων του ΕΣΠΑ για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

6. Οι Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού έχουν οργανωθεί ωστόσο απαιτείται να ενισχυθούν για να προχωρήσει η υλοποίηση και η παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου των ΑΕΙ. 

Ταυτόχρονα ενίσχυση χρειάζονται και οι Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας προκειμένου να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των πιστοποιήσεων. 

Προτείνεται επίσης να οργανωθούν δράσεις επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 
7. Σε σχέση με την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (Άρθρο 99 ν.4957/2022) και την Πρακτική Άσκηση (άρθρο 69 ν.4957/2022) το Σώμα επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δρομολογηθούν άμεσα κατάλληλες τροποποιήσεις στο πνεύμα των προτάσεων που έχουν τεθεί από παλαιότερες Συνόδους, καθώς η παράταση που δόθηκε αφορά μόνο στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο ώστε τα ΑΕΙ να προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες.

8. Το Σώμα διαπίστωσε αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4957/2022 ότι προκύπτουν προβλήματα ιδιαίτερα σε σχέση με το έργο της διδασκαλίας των Εντεταλμένων Διδασκόντων. 

Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ προτείνεται η παρακολούθηση και η τεκμηρίωση της ολοκλήρωσης του έργου των διδασκόντων να βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα του/της εκάστοτε Τμήματος/Σχολής που σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.1 περ. στ)/άρθρο 26 περ.ζ).

Σχόλια (3)

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
|

αποτυχία,
άλλα λέγανε μέσα άλλα είπανε στο τέλος στον Υπουργό...

Αδιάφορο το αποτελεσμα
|

Επιδερμικά θέματα, που επανέρχονται διαχρονικά, κάτι γίνεται, κάτι νεότερο ζητάμε.
Κυρίως μπαίνει το νερό στο αυλάκι με τα ιδιωτικά και σύντομα η σύνοδος θα καλός είσαι και τους πρυτάνεις των ιδιωτικών.

Κώστας - Μέλος ΔΕΠ
|

Πως γίνεται να μην ζητάνε οι Πρυτάνεις ΠΟΤΕ από τον Υπουργό την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη ; αυτό που έχει περισσότερο από οτιδήποτε ανάγκη η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.
Προφανώς, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ