Ζ. Μακρή: Ευνοϊκή ρύθμιση για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου των περιοχών που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Η απόφαση με την οποία θα καθοριστούν οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης ρύθμισης θα εκδοθεί μεταξύ τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου

22/04/2024

Ενημερώθηκε: 22/04/2024, 18:30

Άκουσε το άρθρο

"Βασική προϋπόθεση για να υποβάλουν οι υποψήφιοι την αίτηση - δήλωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι να έχει ήδη κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (ν.3013/2002, Α΄102)".

Τα παραπάνω δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα  Μακρή,  σήμερα στη Βουλή , κατά τη συζήτηση σχετικών επίκαιρων ερωτήσεων για τη Θεσσαλία και τον Έβρο και ανακοίνωσε ότι η απόφαση με την οποία θα καθοριστούν οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης ρύθμισης θα εκδοθεί μεταξύ τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου.

"Ο νόμος 4186/2013, (άρθρο 13Β), ο οποίος τροποποιήθηκε με νόμους των ετών 2018, 2020, 2021 και 2022, (παρ. 4, άρθρο 42, ν.4521/2018, άρθρο 68, ν.4653/2020, άρθρο 7, ν.4777/2021, άρθρο 77, ν.4975/2022), προβλέπει ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕ.Λ. και των ΕΠΑ.Λ. περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών", τόνισε η Ζέττα Μακρή και ανέφερε τα εξής: 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕ.Λ. και των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτών των περιοχών, ακόμη και εάν υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης.

Η υφυπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις και για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό.

 Η εισαγωγή τους αφορά στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 

Βασική προϋπόθεση για να υποβάλουν οι υποψήφιοι την αίτηση - δήλωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι να έχει ήδη κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (ν.3013/2002, Α΄102). 

Η  διαδικασία

Η  διαδικασία καθορισμού των δικαιούχων ειδικού ποσοστού για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, έχει ως εξής:

Αρχικά, οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης υποβάλλουν το αίτημα και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του υπουργείου. 

Απαιτούνται: 

α) αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις οποίες αποφασίσθηκε η κήρυξη και η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, 

β) επιστολές του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, με τις οποίες ζητείται ο καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση των μαθητών και αποφοίτων των Δήμων και

γ) Διάφορες επιστολές και αιτήματα, εφόσον υπάρχουν, από Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δημάρχους των πληγεισών περιοχών, Ομοσπονδίες ενώσεων γονέων και κηδεμόνων, κ.λπ., με τις οποίες ζητείται ο καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων.

Στη συνέχεια, οι μαθητές συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Θα πρέπει να έχουν επιτύχει:

 α) την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,

 β) την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και

 γ) τον συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό του αριθμού των μορίων, που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Μεταξύ τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, εκδίδεται απόφαση του υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Εννοείται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν υποβάλει αίτηση - δήλωση συμμετοχής.

Με την απόφαση καθορίζονται: 

α) η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό εισακτέων, β) οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

δ) η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Το ειδικό ποσοστό των εισακτέων αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία Λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό). 

Το ειδικό ποσοστό των εισακτέων δεν πρέπει να υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%).

Τέλος, η αρμόδια Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, μετά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Υ.Α.), προχωράει στη σύνταξη πίνακα ανά περιοχή, όπου αναγράφεται το σύνολο των δικαιούχων υποψηφίων και τα αποστέλλει έντυπα και ηλεκτρονικά στο ΥΠΑΙ.Θ.Α., προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους.

 Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση, κάθε υποψήφιος των πληγεισών περιοχών, που υπέβαλε αίτηση, θα κριθεί για την επιλογή του στις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε τμήμα.

Έβρος

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 ανά κατηγορία είναι 

  • 763 υποψήφιοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, 
  • 419 Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.,
  •  18 Εσπερινών Γενικών Λυκείων και 
  • 24 Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

Μέχρι στιγμής, μόνον ο Δήμος Σουφλίου έχει υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου αίτημα για τον καθορισμό του ειδικού ποσοστού.

Θεσσαλία

Επίσης, ο συνολικός αριθμός υποψηφίων των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2024, ανά κατηγορία είναι

  •  5.389 υποψήφιοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, 
  • 1.650 Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.,
  •  24 Εσπερινών Γενικών Λυκείων και
  •  183 Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία (αρ.2367/26-2-2024) έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, με το οποίο διαβιβάστηκε επιστολή των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των Λυκείων της Περιφερειακής Εκπ/σης Καρδίτσας.

 Επιπλέον, έχουν υποβληθεί αιτήματα και από άλλους φορείς της Θεσσαλίας, όπως από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (16-04-2024), την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπ/σης Νομού Μαγνησίας (17-04-2024), την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, την ΕΛΜΕ, κ.λπ.

Σχόλια (2)

ανδρέας
|

η Ζάκυνθος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη με το πετρέλαιο στο νερό; θα ισχύσει και εκεί το μέτρο;

Ότι να 'ναι πάλι
|

Αντί να βελτιώσουμε υποδομές, χαρίζουμε θέσεις σε ΑΕΙ εις βάρος των άλλων παιδιών και του επιπέδου σπουδών σε ΑΕΙ.. Ξεκινήσαμε με τις φωτίες, πήγαμε στις πλημμύρες, τώρα γενικότερα όταν μια περιοχή κηρυχθεί σε "έκτακτη ανάγκη".
Οι θέσεις θα αφορούν και σε ιδιωτικά ΑΕΙ ή εκεί δεν έχουμε δωρεάν ψηφοθηρία?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ