Οι αμοιβές των απασχολούμενων στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους

23/04/2024

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκε, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η  αποζημίωση  των απασχολούμενων στις εξετάσεις της 14ης Απριλίου 2024 για την απόκτηση του «Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση» και διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι αποζημίωσης

Για τα όργανα τα οποία προβλέπονται στην υπ’αρ.15478/23-02-2024 απόφαση του ΓενικούΓραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Β’ 1368) και για τη συνολική τους συνεισφορά στην διοργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ορίζεται αποζημίωση ως εξής:

1. Για τα συλλογικά όργανα ως εξής:

α.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600,00€).
α.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέ- ντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).
α.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων ευρώ (400,00€).

β. Περιφερειακές Επιτροπές Οργάνωσης Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π.
β.1. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων ευρώ (300,00€).
β.2. Για τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).
β.3. Για τους Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π.
γ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€).
γ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00€).
γ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00€).

δ. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων
δ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€).
δ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00€).
δ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00€).

Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέδρου, μέλους, γραμματέα ή βαθμολογητή, η κατά περίπτωση αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα μεταξύ των δικαιούχων με πράξη του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας.

2. Για τα ατομικά όργανα ως εξής:

α. Αξιολογητές προφορικού λόγου: ενενήντα ευρώ (90,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

β. Ειδικές Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για τους υποψηφίους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 7 του ΚΕΙ: εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: τρία ευρώ (3,00€) ανά γραπτό.

δ. Επιτηρητές: εκατόν δέκα ευρώ (110,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

ε. Υγειονομικοί: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

στ. Βοηθητικό προσωπικό: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Για τις ομάδες εργασίας ως εξής:

α. Ομάδα μετάδοσης θεμάτων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

β. Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

γ. Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιστημονικής Επιτροπής: διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

δ. Ομάδα Επικουρικού Προσωπικού της Οργανωτικής Επιτροπής: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) εφάπαξ αποζημίωση.

ε. Ομάδα εκκαθάρισης του συνόλου των αποζημιώσεων των συλλογικών οργάνων, των ατομικών οργάνων και των ομάδων εργασίας: εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).

στ. Ομάδα υποστήριξης της Οργανωτικής Επιτροπής: εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600,00€).

Όλες οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται με τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176).

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών και θα βαρύνουν τον ΑΛΕ 2120206001 του Ειδικού Φορέα της Γενικής Γραμματεία Ιθαγένειας (Ε.Φ.1007-202).

2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Συλλογικά όργανα

α. Πρόεδροι των Συλλογικών Οργάνων:

i. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Βαθμολογικών Κέντρων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ii. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Εξετάσεων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
iii. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων, βεβαίωση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β. Μέλη των Συλλογικών Οργάνων:

Για τα μέλη των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν

γ. Γραμματείς των Συλλογικών Οργάνων:

Για τους γραμματείς των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν.

Τα δικαιούχα μέλη των συλλογικών οργάνων, της παρ. 1 του άρθρου 1, θα πρέπει να προσκομίσουν και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1) Το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών του κάθε μέλους, 2) οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του κάθε μέλους δεν είναι ανώτερες του συνόλου των αποδοχών της οργανικής του θέσης σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ 2 του Συντάγματος και 3) οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του κάθε μέλους εν γένει δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κεφαλαίου  Β του ν. 4354/2015 (Α ́ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Ατομικά όργανα

α. Βαθμολογητές - Αξιολογητές: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.

β. Ειδικές Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για τους υποψηφίους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 7 του ΚΕΙ: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: Βεβαίωση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που απασχολήθηκαν στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

δ. Επιτηρητές: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

ε. Υγειονομικοί: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

στ. Βοηθητικό προσωπικό: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Γ. Ομάδες εργασίας

Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π., συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 15478/ 23.02.2024 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Β’ 1368) θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους σε ειδική πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αντλούνται αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση και η ολοκλήρωση της πληρωμής, θα πρέπει σε ειδικό σημείο να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσης και να συμπληρωθεί ο αριθμός λογαριασμού ελληνι- κού τραπεζικού ιδρύματος σε μορφή IBAN.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01-02-2024.

Σχόλια (3)

Ελένη Τσ.
|

Είχα πάει δύο φορές ως βαθμολογητρια γραπτών και έκανα και φέτος αίτηση για να ξαναδιορθωσω. Και φέτος ούτε τον Νοέμβριο ούτε τον Απρίλιο δεν με κάλεσαν. Έστειλα email ρωτώντας με ποια κριτήρια γίνεται πλέον η επιλογή των βαθμολογιών ( δεδομένου πως έχω διορθώσει ξανά στο παρελθόν γραπτά δύο φορές) και δεν έλαβα καμία απάντηση .Ξέρεις κανεις να με διαφωτίσει ή να μου πει που θα απευθυνθώ για να λύσω την απορία μου ?

Θανασης
|

Τον ίδιο βαθμό είχα πάρει και στο απολυτήριο γυμνασίου με μόνη διαφορά η εξέταση ήταν προφορική. Στο λύκειο ήταν γραπτή και αξιολογήτε παραπάνω από το προφορικό γιατη αυτή η αδικία σε νυχτερινό ήμουν άλλοι πήραν 20 στο απολυτήριο και άλλη ποιο χαμηλά. Εξεταστετο σας παρακαλο στο λύκειο που ήμουν εγώ ήταν τέσσερα χρόνια με δύο τάξεις την ίδια από μισή τάξη τη χρονιά.

Θανασης
|

Αφήστε αυτά όλα και ασχολήθητε με τα απολυτήρια παλιόν αποφοιτον Λύκειον να αλλάξετε το νόμο και να έχει δυνατότητες ο κάθε παλιός απόφοιτος να διεκδικήσει καλύτερο απολυτήριο με άριστα κοντά και καλά κάνετε και δημοσιεύεται τα σχόλια για να γράφει ο καθένας αυτά που θέλει να πει εγο προσωπικά για αυτό έκατσα να ασχολιθο να Φανή δημόσια μηπος και δοθη μια δυνατότητα να αλλάξει ο νόμος έκδοσης στα απολυτήρια και να δυνονται και άλλες ευκαιρίες για καλύτερο βαθμό μέσο όρο να χης τη δυνατότητα να μπης στο πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φεβρουαρίου και να ξαναδοσεις στα χαμηλόβαθμα μαθήματά για να αύξησης το βαθμό μέσο όρο . Απολυτήριο με χαμηλό βαθμό δεν είναι απολυτήριο εγώ έχω πάρει 13 μέσο όρο για λύκειο και θελο να τα αλλαξο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ