Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025

23/04/2024

Ενημερώθηκε: 23/04/2024, 08:57

Άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4589/2019 και την εγκύκλιο 41904/E2/19-04-2024 του Υπουργείου Παιδείας από 22-04-2024 έως και 01-05-2024 πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων μετάταξης.

Κατηγορίες μετατάξεων

1.    Από την Α/θμια Εκπαίδευση:

α. σε άλλους κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης 
β. σε άλλους κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης
γ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ (κλάδων ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ23,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) 
δ. σε κλάδους εκπαιδευτικών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)
ε. σε θέσεις μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
ζ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (κλάδων ΠΕ23, ΠΕ30)

2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση: 

α. σε άλλους κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
β. σε άλλους κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης, 
γ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ (κλάδων ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ23,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) ή ΕΒΠ (ΔΕ01) 
δ. σε κλάδους εκπαιδευτικών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) 
ε. σε θέσεις μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31) 
ζ. σε θέσεις μελών ΕΕΠ στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (κλάδων ΠΕ23, ΠΕ30)

3. Από τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων.

4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ): 

α. σε άλλους κλάδους μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 
β. σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης, 
γ. σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
δ. σε κλάδους εκπαιδευτικών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

Προϋποθέσεις μετάταξης

Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης προϋπηρεσίας) στον κλάδο που υπηρετούν.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του.

Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο (από ΔΕ σε ΤΕ ή ΠΕ, από ΤΕ σε ΠΕ) επιτρέπεται, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. 

Δεν επιτρέπεται μετάταξη σε ανώτερο κλάδο πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από τον διορισμό εφόσον ο εκπαιδευτικός είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του. 

Δεν επιτρέπεται μετάταξη σε κατώτερο κλάδο. 

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Ε.Α.Ε. υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον διορισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5 του ν.4589/2019. 

Δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν ή μετατάχθηκαν μέσω ΕΣΚ, δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.4 του ν.4807/2021. Εξαίρεση αποτελεί η μετάταξη για λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4440/2016.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους/ες του/της ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους/τις υποψηφίους/ες στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι τις 15-05-2024.

Οι αιτήσεις για τις κατηγορίες 1. α,β,γ, & 2. α,β,γ, οι οποίες αναφέρονται στην αρχή του ενημερωτικού, υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά.

Οι αιτήσεις για τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κατηγορία 3 στην αρχή του ενημερωτικού) υποβάλλονται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων/Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Οι αιτήσεις για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (κατηγορία 4 α,β,γ,δ στην αρχή του ενημερωτικού) υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για όσους ανήκουν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Για τις μετατάξεις που αφορούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (κατηγορίες 1. δ,ε,ζ, 2. δ,ε,ζ, και 4. δ στην αρχή του ενημερωτικού) οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οργανικά κενά μετατάξεων

Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται σε οργανικές θέσεις βάσει των κενών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο 41904/E2/19-04-2024.

Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ