Εγγραφές στο σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για "Επόπτες" και "Εισηγητές/Αξιολογητές"

24/04/2024

Ενημερώθηκε: 24/04/2024, 12:31

Άκουσε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απευθύνει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων  για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub. 1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3453/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΟΞΛΔ-ΙΟ7) πρόσκληση, αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 15:00 έως και τη Δευτέρα 13-05-2024 και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ενσωματωθεί οι κάτωθι διευρύνσεις με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Έργου και τη βέλτιστη υλοποίησή του:

Α) στους δικαιούχους αίτησης της κατηγορίας «Εισηγητές/Αξιολογητές» προστίθενται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εκτός των μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας Εκπαίδευσης και αορίστου χρόνου της ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Β) στα κριτήρια ένταξης (on/off) για την κατηγορία «Επόπτες» i) περιλαμβάνονται και μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών στο πεδίο των ΤΠΕ ή την Πληροφορική με τεκμηριωμένη μερική συνάφεια ως προς το αντικείμενο του έργου, έναντι της αποκλειστικά ολικής συνάφειας, και ii) οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή διδακτική εμπειρία (έναντι της 10ετούς)

Γ) στα κριτήρια ένταξης (on/off) για την κατηγορία «Εισηγητές/Αξιολογητές» οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή διδακτική εμπειρία (έναντι της 10ετούς).

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι αιτήσεως και τα κριτήρια ένταξης (on/off) ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για τις θέσεις των Εποπτών Εισηγητών/Αξιολογητών:

Δικαιούχοι αίτησης για τις θέσεις Εποπτών Εισηγητών/Αξιολογητών είναι Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. ή εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής), δημόσιας και ιδιωτικής (μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Εκπαίδευσης και αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής Εκπαίδευσης).
Κριτήρια Ένταξης (On/Off)

Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις και τα προσόντα που αποτελούν κριτήρια ένταξης (on/off), ως εξής:

1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ συναφούς με τα Γνωστικά Υποπεδία της πρόσκλησης.

2. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών με ολική ή μερική συνάφεια* με το πεδίο των ΤΠΕ ή την Πληροφορική, ιδίως στο αντικείμενο του Έργου (ανάπτυξη ψηφιακών πόρων/ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων, εκπαιδευτική τεχνολογία κ.λπ.) ή να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε αντικείμενο σχετικό με το πεδίο των ΤΠΕ ή της Πληροφορικής σε ΑΕΙ, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, αντιστοίχως συναφές με το Έργο.

3. Να διαθέτουν εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά/διεθνή/(συν)χρηματοδοτούμενα έργα με εκπαιδευτικό προσανατολισμό (τουλάχιστον σε ένα (1)).

4. Να διαθέτουν διδακτική εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο του υπό ανάθεση Υποπεδίου, και συγκεκριμένα:

i. Τα μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. να διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

ii. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή διδακτική εμπειρία σε σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής.

5. Να διαθέτουν εμπειρία στη δημιουργία διαδραστικών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων/OERs (τουλάχιστον ενός), η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή OER βάσει του σχεδίου δείγματος και τις προδιαγραφές περί αποδεκτών πόρων που αναφέρονται στην οικεία πρόσκληση.

* Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προκύπτει από το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών και των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ή το περιεχόμενο της Διδακτορικής Διατριβής και τεκμηριώνεται αντίστοιχα με την προσκόμιση Αναλυτικής Βαθμολογίας ή/και Βεβαίωσης Μαθημάτων ή/και αποδεικτικών για τον τίτλο και την περίληψη (abstract) της Διδακτορικής Διατριβής.

2. Για τις θέσεις των Εισηγητών/Αξιολογητών:

Η εν λόγω κατηγορία εμπειρογνωμόνων διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες:

I. Εισηγητές/Αξιολογητές OERs, Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Ψηφιακών Μαθημάτων (στο εξής Εισηγητές/Αξιολογητές OERs, ΕΣ και ΨΜ)

II. Εισηγητές/Αξιολογητές OERs, ΕΣ και ΨΜ όσον αφορά τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά και Αξιολογητές των τεχνικών - λειτουργικών χαρακτηριστικών των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 2 (στο εξής Εισηγητές/Αξιολογητές τεχνικών - λειτουργικών χαρακτηριστικών).

2.1. Για τις θέσεις της κατηγορίας Ι: Εισηγητές/Αξιολογητές OERs, ΕΣ και ΨΜ

Δικαιούχοι αίτησης για τις θέσεις της εν λόγω κατηγορίας είναι εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής), δημόσιας (μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες) και ιδιωτικής (αορίστου χρόνου) εκπαίδευσης.

Κριτήρια Ένταξης (On/Off)

Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις και τα προσόντα που αποτελούν κριτήρια ένταξης (on/off) ως εξής:

1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα, κλάδους και ειδικότητες της παρούσας πρόσκλησης

2. Να διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών *

3. Να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή διδακτική εμπειρία

4. Να διαθέτουν εμπειρία στη δημιουργία διαδραστικών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων/OERs (τουλάχιστον ενός), η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή OER βάσει του σχεδίου δείγματος και τις προδιαγραφές περί αποδεκτών πόρων που αναφέρονται στην οικεία πρόσκληση.

* Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για τους εξής κλάδους/ειδικότητες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: α) ΠΕ89.02, β) ΠΕ90, γ) ΠΕ 89.01, όπου απαιτείται μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στα on/off κριτήρια, αυτός λαμβάνεται υπόψη ως προαιρετικός, εάν υπάρχει, στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προκηρυσσόμενες θέσεις, όλες ή μερικές, από υποψηφίους που συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης λόγω έλλειψης πλήρωσης αυτού του κριτηρίου. Οι υποψήφιοι εκ των ανωτέρω που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών προηγούνται υποχρεωτικά σε περίπτωση ισοψηφίας με τους λοιπούς συνυποψηφίους που πληρούν τα λοιπά κριτήρια.

2.2. Για τις θέσεις της Κατηγορίας ΙΙ: Εισηγητές/Αξιολογητές Τεχνικών - Λειτουργικών Χαρακτηριστικών
Δικαιούχοι αίτησης για τις θέσεις της εν λόγω κατηγορίας είναι Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π., Ερευνητές Ερευνητικών Φορέων εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) ή το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. που έχουν εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα/προγράμματα με αντικείμενο συναφές με το Έργο ή εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής), δημόσιας (μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες) και ιδιωτικής (αορίστου χρόνου) εκπαίδευσης.

Κριτήρια Ένταξης (On/Off)

Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις και τα προσόντα που αποτελούν κριτήρια ένταξης (on/off), ως εξής:

1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφών αναγνωρισμένων (σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά ΑΣΕΠ).

2. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών με αντικείμενο την Πληροφορική ή το πεδίο των ΤΠΕ με συνάφεια στο αντικείμενο του Έργου (ανάπτυξη ψηφιακών πόρων/ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων, εκπαιδευτική τεχνολογία, κ.λπ.) ή να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αυτοδύναμο διδακτικό αντικείμενο σχετικό με το πεδίο των ΤΠΕ ή της Πληροφορικής σε ΑΕΙ, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, αντιστοίχως συναφές με το Έργο.

3. Να διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών (εκπαιδευτικοί) ή διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων (μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π.) ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών (Ερευνητές Ερευνητικών Φορέων εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) ή το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

4. Να διαθέτουν εμπειρία στη δημιουργία διαδραστικών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων/OERs (τουλάχιστον ενός), η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή OER βάσει του σχεδίου δείγματος και τις προδιαγραφές περί αποδεκτών πόρων που αναφέρονται στην οικεία πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση και για υποβολή αιτήσεων:
https://pes.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/1-5174142

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (2)

Φωτογραφίζει μέλη ΔΕΠ
|

Η συγκεκριμένη προκήρυξη ταιριάζει μόνο σε μέλη ΔΕΠ…

Τα λόγια είναι περιττα
|

Άλλο ένα έργο-πράξη που μάλλον δεν θα υλοποιηθεί και πιθανον θα μείνει στα αζήτητα. Η αρχική προκήρυξη είχε βγει πριν περίπου έναν χρόνο και ακόμα επαναπρικυρησσονται αρκετές ξένες θέσεις.Σίγουρα θα βγει και Τετάρτη και Πέμπτη προκήρυξη κλπ.Και τα χρόνια περνούν όμορφα με τα παραμύθια της γιαγιάς η της χαλιμας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ