Κυλικεία: Απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος για όσο διαρκούν καταλήψεις

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή

16/05/2024

Άκουσε το άρθρο

Είναι δυνατή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 288 Α.Κ., μείωση του οφειλομένου μηνιαίου μισθώματος ακόμα και απαλλαγή από την καταβολή αυτού, στους μισθωτές των κυλικείων, που λειτουργούν σε Σχολές του Ιδρύματος κατά το χρονικό διάστημα της κατάληψης των χώρων αυτών από εκπροσώπους των φοιτητικών συλλόγων μέχρι την λήξη της και την επαναλειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Ε.Μ.Π.

Τη γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (σ.σ. η οποία έγινε αποδεκτή),  ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

"Ερωτάται, εάν είναι δυνατή η μείωση του οφειλομένου μηνιαίου μισθώματος στους μισθωτές των κυλικείων, που λειτουργούν σε Σχολές του Ιδρύματος ή ακόμα και, απαλλαγή τους από τη σχετική υποχρέωση, κατά το χρονικό διάστημα της κατάληψης των χώρων αυτών από εκπροσώπους των οικείων φοιτητικών συλλόγων μέχρι την λήξη της και την επαναλειτουργία των υπ’ όψη ακαδημαϊκών μονάδων.-Ανωτέρα βία".

Ιστορικό

1. Με το από 30-10-2020 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και του ...εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (για συντομία Σ.Η.Μ.Μ.Υ.), για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τρία χρόνια, με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα ...ευρώ αναπροσαρμοζόμενο, μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή προσαυξημένος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής σχέσης ορίστηκε η 2-10-2020.

2. Με το από 30-10-2020 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και της εταιρείας με την επωνυμία «...» εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (για συντομία Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τριών χρόνων, με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα ....ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίστηκε η 2-11-2020.

3. Με το από 4-11-2022 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και του ... εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Χημικών Μηχανικών για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τριών χρόνων με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα .... ευρώ αναπροσαρμοζόμενο, μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μισθώματος ορίστηκε η 21-11-2022.

4. Με το από 27-9-2023 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και της εταιρείας με την επωνυμία «....» εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για την λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τρία χρόνια με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα....ευρώ αναπροσαρμοζόμενο, μετά τη λήξη του πρώτου μισθωτικού έτους, κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίστηκε η 1-10-2013.

5. Με το από 9-1-2023 μισθωτήριο συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε.Μ.Π. και της εταιρείας με την επωνυμία «...» εκμισθώθηκε χώρος εντός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για τη λειτουργία κυλικείου. Η εκμίσθωση συμφωνήθηκε να έχει διάρκεια τρία χρόνια, με δυνατότητα παράτασης δύο περαιτέρω ετών, με μηνιαίο μίσθωμα.... ευρώ αναπροσαρμοζόμενο μετά τη λήξη του πρώτου έτους και κατ’ έτος, σύμφωνα με το ύψος μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίστηκε η 20-1-2023.

6. Με την από 9-2-2024 αίτησή τους απευθυνομένης προς το `Ιδρυμα οι ανωτέρω ζήτησαν (κατά την κύρια βάση τους) να απαλλαγούν από την σχετική υποχρέωση καταβολής μισθώματος από 11-1-2024, οπότε και άρχισε η κατάληψη των αντίστοιχων Σχολών από εκπροσώπους των φοιτητικών συλλόγων, μέχρι την λήξη αυτών και την επαναφορά των εκπαιδευτικών μονάδων στους συνήθεις ρυθμούς λειτουργίας τους, επικαλούμενοι ότι, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, αδυνατούσαν να έχουν πρόσβαση και να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, γιατί οι πόρτες των Σχολών ήσαν κλειστές και οποιαδήποτε απόπειρα εισόδου τους εγκυμονούσε κινδύνους αντιδράσεων από τους καταληψίες.

Παρόλα αυτά, οι ίδιοι υποχρεώνονταν να καταβάλλουν, πλήρως, τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολούσαν, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και τους σχετικούς λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, χωρίς, εν τούτοις, να έχουν αποκτήσει εισόδημα, κατάσταση η οποία τους έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

7. Η αναφερόμενη αίτηση των μισθωτών δημιούργησε τον προβληματισμό στην υπηρεσία του ΕΜΠ, εάν είναι νόμιμη η αίτηση στο σύνολό της (διατυπώνονται τρία αιτήματα), ιδιαίτερα ως προς την κύρια βάση της, δηλαδή της απαλλαγής αυτών από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων από την έναρξη των καταλήψεων στις αντίστοιχες Σχολές μέχρι την λήξη τους και την επαναλειτουργία των μονάδων.
 

Σχόλια (5)

@ @@ | 17 Μάιος 2024 08:45
|

Ισχύει για εργαστηριακά αντικείμενα. Για τα υπόλοιπα όχι απαραίτητα.

Ιπτάμενος ΔΕΠ
|

@ @@ κολλάς σε κάτι λεπτομέρειες...

@@
|

Σύμφωνοι, αλλά όταν δεν σε αφήνουν να μπεις στο κτίριο, πώς θα κάνεις έρευνα;

@ Για όλα υπάρχουν λύσεις | 16 Μάιος 2024 18:44
|

Οι καθηγητές στα πανεπιστήμια δεν πληρώνονται ανάλογα με τις ώρες μαθήματος που κάνουν. Υπάρχει και κάτι που λέγεται επιστημονική έρευνα.

Για όλα υπάρχουν λύσεις
|

Με το ίδιο αυτό σκεπτικό οδηγηθήκαμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως λύση για την κανονική καταβολή μισθών καθηγητών και υπαλλήλων των ΑΕΙ κατά τη διάρκεια καταλήψεων. Η "ανωτέρα βία" δεν μας εμποδίζει να εκτελέσουμε το λειτούργημά μας, συνεπώς όλα καλά και όλα ανθηρά. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν το Υπουργείο ζητούσε πίσω μισθούς για μαθήματα που δεν έγιναν...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ