Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας: 22 Ερωτήσεις-απαντήσεις

17/05/2024

Ενημερώθηκε: 18/05/2024, 09:44

Άκουσε το άρθρο

Οι ερωτήσεις-απαντήσεις αφορούν  την Πρόσκληση του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας».

1. Ερώτηση: Πού υποβάλλονται οι ερευνητικές προτάσεις;

Απάντηση: Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου με ηλεκτρονική διεύθυνση: https://trustyourstars.minedu.gov.gr/. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 24η /04/2024 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία τη 10η/06/2024 και ώρα 16:00.

2. Ερώτηση: Ποια η διάρκεια του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ερευνητικών προτάσεων; 

Απάντηση: Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31/12/2025. Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εκτείνεται από τον μήνα υποβολής της πρότασης και, κατά μέγιστο, έως τότε. Σε περίπτωση παράτασης του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ο διαθέσιμος για υλοποίηση χρόνος των προτάσεων παρατείνεται αντιστοίχως, χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εναπόκειται στον φορέα της πρότασης η διαχείριση της απαιτούμενης συνολικής ανθρωποπροσπάθειας και η κατανομή της στον χρόνο και σε στελέχη ώστε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να έχουν ολοκληρωθεί και το έργο να έχει καταστεί λειτουργικό εντός της επιλέξιμης περιόδου αναφοράς, όπως κάθε φορά ισχύει. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από την ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης.

3. Ερώτηση: Πώς ορίζεται ο Μεταδιδάκτορας στο πλαίσιο της πρόσκλησης; 

Απάντηση: Ως μεταδιδάκτορας ορίζεται ο κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

4. Ερώτηση: Σε πόσες δράσεις μπορεί να συμμετέχει ένας μεταδιδάκτορας;

Απάντηση: Κάθε μέλος της ομάδας έργου -ανεξαρτήτως ερευνητικής βαθμίδας- μπορεί να συμμετέχει σε μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης ανά δράση, ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και συνολικά στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας». Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρείται το Μέλος ΔΕΠ με την ιδιότητα του Επόπτη, ο οποίος μπορεί έχει δύο (2) συμμετοχές στο πλαίσιο του έργου, ήτοι μία (1) στη Δράση Ι με την ιδιότητα του Επόπτη και μία (1) στη Δράση ΙΙ με την ιδιότητα του Μέλους ΔΕΠ.

5. Ερώτηση: Εκλεγμένο Μέλος ΔΕΠ για το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάληψη υπηρεσίας, μπορεί να συμμετέχει ως Μέλος ΔΕΠ στη Δράση ΙΙ ή ως Επόπτης Μέλος ΔΕΠ στη Δράση Ι ή και τα δύο;

Απάντηση: Επιτρέπεται η συμμετοχή του μόνον στη Δράση ΙΙ με την ιδιότητα του Μέλους ΔΕΠ εφόσον κατά την έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ενός εγκεκριμένου ερευνητικού έργου έχει εκδοθεί η διοικητική πράξη διορισμού και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να συμμετέχει ως μεταδιδάκτορας. Στην περίπτωση που στο μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάληψη καθηκόντων του ως Μέλος ΔΕΠ ισχύουν τα ακόλουθα: δύναται να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του ως μη αμειβόμενο μέλος της ομάδας έργου ή να αντικατασταθεί από άλλο μέλος αντίστοιχων προσόντων ή ερευνητικής βαθμίδας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις.

6. Ερώτηση: Στην περίπτωση που αμειβόμενο μέλος της ομάδας έργου (μεταδιδάκτορας) διοριστεί στη διάρκεια του έργου σε θέση μέλους ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ (ημεδαπής) από τον Φορέα Υλοποίησης, μπορεί με κάποιον τρόπο να συνεχίσει τη συμμετοχή του στο έργο ως αμειβόμενο μέλος;

Απάντηση: Όχι, εφόσον έχει απωλέσει την ιδιότητά του. Δύναται όμως να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες χωρίς να αμείβεται. Σε διαφορετική περίπτωση, δύναται να αντικατασταθεί από άλλο μέλος αντίστοιχων προσόντων ή ερευνητικής βαθμίδας έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις.

7. Ερώτηση: Είναι δυνατή η συμμετοχή ομότιμων και συνταξιούχων καθηγητών ΑΕΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης;
Απάντηση: Ναι, επιτρέπεται η συμμετοχή ομότιμων και συνταξιούχων καθηγητών ΑΕΙ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι δεν δύναται να ενταχθούν στη ερευνητική ομάδα ως Επόπτες στη Δράση Ι ή Συντονιστές έργου στη Δράση ΙΙ.

8. Ερώτηση: Αναφέρεται ότι πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας/μία Υποψήφιος Διδάκτορας. Πρέπει να κατονομαστεί κατά την υποβολή της πρότασης;

Απάντηση: Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Υποψήφιου διδάκτορα ως μέλους της ομάδας έργου, είτε ως ονοματισμένου ή μη ονοματισμένου μέλους.

9. Ερώτηση: Χρειάζεται να υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα σε τρία πανεπιστήμια που θα υποβάλλουν κοινή ερευνητική πρόταση, ακόμη κι αν μετέχει μόνο ένα μέλος ΔΕΠ απ' το κάθε Πανεπιστήμιο;

Απάντηση: Στην Δράση ΙΙ οι συμπράξεις θα αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον δύο (2) διαφορετικά Α.Ε.Ι. εκπροσωπούμενα από τους οικείους Ε.Λ.Κ.Ε. Για τη συμμετοχή στη δράση -μεταξύ άλλων- απαιτούνται: α) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση υποβολής της αιτήσεως χρηματοδότησης και του Συμφωνητικού Συνεργασίας και β) Υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

10. Ερώτηση: Υπάρχει περιορισμός ως προς τα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση επιστημονικά πεδία μιας ερευνητικής πρότασης;

Απάντηση: H Πρόσκληση αφορά στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων όπως αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

11. Ερώτηση: Μπορεί να οριστεί επιστημονικός υπεύθυνος μεταδιδάκτορας που έχει απλά ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή ή χρειάζεται βεβαίωση έναρξης μεταδιδακτορικών σπουδών από κάποιο πανεπιστήμιο; Επιπροσθέτως, υπάρχει κάποιος περιορισμός αμοιβής για τους ήδη
εργαζόμενους μεταδιδάκτορες;

Απάντηση: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ως προς τις αμοιβές του μεταδιδάκτορα ισχύει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (ν. 4386/2016, όπως ισχύει) και τα οριζόμενα στον Οδηγό Προγράμματος Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων ή όπως αλλιώς ονομάζεται του οικείου ΕΛΚΕ.

12. Ερώτηση: Μεταδιδάκτορας Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητική πρόταση ως μέλος της ερευνητικής ομάδας Έργου;

Απάντηση: Ναι, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής αδείας από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Φορέα του, εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη κατηγορία ερευνητή δεν μπορεί να λάβει θέση Επιστημονικού Υπευθύνου Έργου στη Δράση Ι.

13. Ερώτηση: Οι ΕΛΚΕ των ΑΣΕΙ (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων) ανήκουν στους δυνητικούς δικαιούχους της Προσκλήσεως;

Απάντηση: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ενισχύονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) του άρθρου 3 του ν.4957/2022 στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ).

14. Ερώτηση: Σχετικά με την προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»: για τη Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.» μπορεί το δεύτερο ΑΕΙ να είναι από εξωτερικό;

Απάντηση: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. της χώρας.

15. Ερώτηση: Μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μιας πρότασης να μην ανήκει σε ΑΕΙ; Για παράδειγμα, πρώην μέλος ΔΕΠ μπορεί να υποβάλλει πρόταση ως Επιστημονικός Υπεύθυνος στο παραπάνω πρόγραμμα; Επίσης, μπορεί στην ομάδα έργου να απασχοληθούν άτομα (μεταδιδάκτορες, ερευνητές, κ.λπ.) που δεν ανήκουν σε ΑΕΙ;

Απάντηση: Για τις ανάγκες επιστημονικής παρακολούθησης του έργου ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου (ΕΥ) με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Σελ. 23/68 σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022 όπως ισχύει και τον Οδηγό Χρηματοδότησης του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. Επίσης, Το προσωπικό διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΟΡΙΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και στο Παράρτημα VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

16. Ερώτηση: Η μικτή μηνιαία αμοιβή σε καμία κατηγορία ερευνητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.000,00€ σύμφωνα με την αναφορά της πρόσκλησης: Το ύψος της μικτής μηνιαίας αμοιβής για το έκτακτο προσωπικό των ΕΛΚΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, βάσει των μηνιαίων συνολικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης (global timesheets);

Απάντηση: Το ποσό των 3.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αποτελεί το ανώτατο όριο της μικτής μηνιαίας αμοιβής.

17. Ερώτηση: Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να θεωρηθούν έκτακτο προσωπικό;
Απάντηση: Ναι, μπορούν να θεωρηθούν έκτακτο προσωπικό και η αμοιβή τους να καθοριστεί αναλόγως και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εφόσον συμβάλλονται με σύμβαση μίσθωσης έργου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μισθολογικά κλιμάκια του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

18. Ερώτηση: Η ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα;

Απάντηση: Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Συντονιστή Φορέα υποχρεωτικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» στην ελληνική γλώσσα.

19. Ερώτηση: Υπάρχει συγκεκριμένο template για την Ερευνητική Πρόταση που υποβάλλεται; Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχει. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σε αυτά μπορούν να γίνουν οι προσθήκες που κρίνονται απαραίτητες από τους υποψηφίους προκειμένου να ενισχύσουν βαθμολογικά την πρότασή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι το αρχείο θα πρέπει να είναι ένα ενοποιημένο αρχείο PDF (1 αρχείο που αφορά το σύνολο του έργου) και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 40 σελίδες. Στο κείμενο να γίνει χρήση της γραμματοσειράς Calibri, 11 στιγμών. Η στοίχιση πρέπει να είναι πλήρης και το διάστιχο γραμμής μονό.

20. Ερώτηση: Ποιος είναι ο ανώτατος Π/Υ μιας ερευνητικής προτάσεως, σύμφωνα με τον πίνακα 21 της Προκήρυξης;

Απάντηση: Ο ανώτατος Π/Υ της Δράσης Ι είναι 200.000 € και της Δράσης ΙΙ 1.000.000 €. Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι έμμεσες δαπάνες διαμορφώνονται σε σταθερό ποσοστό 7% επιλέξιμων δαπανών των κατηγοριών Ι έως V. Εκ παραδρομής αναφέρεται «Τα ανώτατα ποσά του πίνακα και αντίστοιχα τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών είναι δεσμευτικά ανά κατηγορία δαπάνης», καθώς όπως προκύπτει και από τον πίνακα δεν υπάρχουν ποσοστά αλλά μόνον ανώτατα οριζόμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης. Επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη του Π/Υ μιας ερευνητικής πρότασης δεν είναι δυνατή η εξάντληση των ανωτάτων ορίων για όλες τις κατηγορίες δαπανών ταυτόχρονα.

21. Ερώτηση: Οι «Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες» είναι επιλέξιμη κατηγορία ερευνητών;

 Απάντηση: Ναι, οι Ειδικοί λειτουργικοί Επιστήμονες, όπως και οι Ερευνητές όλων των βαθμίδων αποτελούν επιλέξιμα αμειβόμενα μέλη ομάδων έργου στην κατηγορία «Δαπάνες Προσωπικού» της Δράσης ΙΙ («Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.»). Η συμπεριληπτική αναφορά σε ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 και 4310/2014 όπως ισχύουν, περιλαμβάνει τους Ερευνητές όλων των βαθμίδων καθώς και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες.

22. Ερώτηση: Στην κατηγορία δαπανών «Αναλώσιμα και λοιπές άμεσες δαπάνες» συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες προς τρίτους, όπως υπεργολαβίες υπηρεσιών, έρευνα επί συμβάσει ή η χρήση υποδομών/εξοπλισμού.

Απάντηση: Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στην ενότητα 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της πρόσκλησης. Δεν προβλέπονται δαπάνες παροχής υπηρεσιών ή υπεργολαβίας στις κατηγορίες ΙΙ Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού και V. Αναλώσιμα και λοιπές άμεσες δαπάνες.

Σχόλια (11)

SP
|

Δηλαδή για να καταλάβω. Δεν υπάρχουν ενεργοί μεταδιδάκτορες ΔΥ. Απλά είδαν κάποιοι φως και μπήκαν για επιμίσθιο. Τι επιχείρημα είναι αυτό!!!

Κίνητρο συμμετοχής ιδιωτών
|

ΠΡΟΣ: @Περι αστεριων |18 Μάιος 2024 22:19 & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: |18 Μάιος 2024
Δεν έχει να κάνει με ωράρια απασχόλησης ή διακρίσεις μεταξύ ΔΥ και ιδιωτών. Η μόνη λογική εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι αυτό λειτουργεί ως ένα κίνητρο για ιδιωτικές εταιρείες με τμήματα R&D να συνεργάζονται, πληρώνοντας κάποιον ερευνητή τους μέσω της επιδότησης των "Αστεριών" ή/και άλλων ομοειδών ερευνητικών προγραμμάτων. Το τι συμβαίνει στην πράξη (κατά την υλοποίηση) είναι άλλο μυστήριο θέμα!

Polar_Fish
|

Οπως ειναι η διατυπωση της πρόσκλησης ο στόχος ειναι να ενισχυθουν οι ομάδες που ηδη υπάρχουν στα ΑΕΙ. Ο χρόνος υλοποίησης του εργου ειναι πολυ περιορισμένος.

καθηγητής Πανεπιστημίου
|

άρπα κόλα καθυστερημένες προκυρήξεις. Υπάρχει περίπτωση να γίνει σοβαρή δουλειά με 18 μήνες από την υποβολή φακέλου έως την λήξη του έργου; κοροϊδία.

Μεταδιδάκτορας
|

Κάτι δεν καταλαβαίνω. Οι περισσότεροι μεταδιδάκτορες ευελπιστούν να καταλάβουν μια θέση ΔΕΠ, και κάποιοι θα το καταφέρουν κατά τον επομενο ενάμιση χρόνο.
Αυτό σημαίνει (ερωτήσεις 5 και 6) ότι χάνουν την αμοιβή για την εργασία που θα παράσχουν στο υπόλοιπο του έργου, δηλαδή αναγκάζονται να παρέχουν την εργασία αμισθί για να μην κρεμάσουν όλο το έργο; δεν είναι από άδικο έως παράνομο κάτι τέτοιο;
Σημειώνω ότι πρακτικά είναι αδύνατον να αντικατασταθούν, δηλαδή να βρεθεί άλλος μεταδιδάκτορας, με τα ίδια προσόντα και τις ίδιες απαιτούμενες γνώσεις, που να προλάβει να καταλάβει τι γίνεται στο τρέχον έργο και να αρχίσει να αποδίδει για έργα που θα έχουν διάρκεια μεταξύ 12-16 μήνες!

@Περι αστεριων
|

Εγώ είμαι εκπαιδευτικός και δουλεύω 6 ώρες max την ημέρα και με αποκλείει. Ο ιδιωτικός υπάλληλος που δουλεύει 8+ ωρες την ημέρα δηλαδή θες να μας πεις ότι θα προλαβαίνει καλύτερα από εμένα? Για τον ιδιωτικό υπάλληλο δεν είναι επιμισθιο ενώ για εμένα είναι μόνο? Διάβασε καλύτερα την πρόσκληση να δεις τι γίνεται.

Περι αστεριων
|

Η προσκληση αφορα ενεργους μεταδιδακτορες κ υποψηφιους στο χωρο της ερευνας. Σε αυτους απευθυνεται κ οχι σε ΔΥ που αναζητουν επιμισθιο. Ο ερευνητης θα ειναι στο εργαστηριο απο το πρωι μεχρι το βραδυ. Αν εσεις εργαζεστε στο δημοσιο πως θα βρισκεστε εκει?

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
|

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ) ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΊΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ Q&A) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ (ΑΣΕΙ). ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ. ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΛΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΑ Η ΜΟΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ?

Νίκος
|

Ο SP έχει δίκιο. Ένα Q&A δεν μπορεί να αναιρεί τους όρους της αρχικής πρόσκλησης. Αυτό σηκώνει προσφυγή.

Jethro Tull
|

Τα ΑΣΕΙ εκτός....Εκεί δεν υπάρχουν αστέρια !!!

SP
|

Πως γίνεται μια προκήρυξη να μην αναφέρει κάτι σχετικό για ΕΥ μεταδιδακτορικό Δημόσιο Υπάλληλο και λίγες μέρες πριν την τελική υποβολή να αποκλείονται ωμά από την υποψηφιότητα. ?????

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ