Γνωμοδότηση για τη δικηγορική ιδιότητα εκπαιδευτικού προσωπικού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Σε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια για την εκτός υπηρεσίας απασχόλησή του ως δικηγόρου

24/05/2024

Ενημερώθηκε: 24/05/2024, 09:17

Άκουσε το άρθρο

Α) Η δικηγορική ιδιότητα του..., τακτικού μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και δη της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή νομικών μαθημάτων με τριετή θητεία, παραμένει ενεργή κατά την διάρκεια της υπόψη θητείας. 

Β) Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ως απασχόληση πέραν του ωραρίου εργασίας εκπαιδευτικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι συμβατή με τα κύρια εκπαιδευτικά καθήκοντά του. 

Γ) Σε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια για την εκτός υπηρεσίας απασχόλησή του ως δικηγόρου.

Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε, ομόφωνα, το Δ' τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από ερώτημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη.

Ιστορικό

Από το έγγραφο του ερωτήματος και από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό:

1. Εκπαιδευτικός που έχει εκλεγεί και υπηρετεί επί θητεία με βαθμό Επίκουρου Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας Νομικού, σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ζήτησε τη χορήγηση άδειας για εκτός υπηρεσίας απασχόληση και συγκεκριμένα για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Η αίτηση αυτή ήταν η αιτία υποβολής του εξεταζόμενου ερωτήματος.

2. Η πρόσληψη του εν λόγω εκπαιδευτικού έλαβε χώρα κατόπιν της με αριθμό ... προκήρυξης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία ορίζονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής:  ́ ́Προκηρυσσόμενες θέσεις ανά ΑΕΝ, βαθμίδα και ειδικότητα: ...Α.Ε.Ν. Μακεδονίας: ...Επίκουροι καθηγητές (με τριετή θητεία) Ναυτικών Μαθημάτων ...Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων: Μία (1) θέση ειδικότητας Νομικού. ...Κεφάλαιο Γ ́. Ειδικά προσόντα διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ...να κατέχουν ανά βαθμίδα και ειδικότητα τα ακόλουθα προσόντα: 1. ...2...3. ..4. Για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι...β) αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται...γ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δ) τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας...ε) συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων ...  ́ ́.

3. Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος με την από ...αίτησή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. , ζήτησε άδεια για την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και δη του δικηγορικού λειτουργήματος επ ́ αόριστον, άλλως μέχρι την ... 

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνήλθε την ...και διατύπωσε αρνητική γνώμη.

 Ο εν λόγω Καθηγητής Α.Ε.Ν. κατέθεσε την από ... ιεραρχική προσφυγή του, η οποία έγινε δεκτή με την... απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου και ειδικότερα του άρθρου 15 του ν.2638/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 14 του ν. 4597/2019, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας, καθώς επίσης και λόγω κακής σύνθεσης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (δεδομένου ότι συμμετείχε κατά τη συζήτηση του αιτήματός του ο αιτών), ακυρώθηκε η ..... απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και το .... Πρακτικό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Α.Ε.Ν.  , και αναπέμφθηκε η αίτηση του προσφεύγοντος για νέα, πλήρως αιτιολογημένη κρίση επί όλων των αιτημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Στην ως άνω .... απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γίνονται δεκτά, μεταξύ άλλων, τα εξής: «....Επειδή οι Α.Ε.Ν. εντάσσονται οργανικά στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και διαφοροποιούνται καταφανώς από τα Α.Ε.Ι. που αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. , πλήρως αυτοδιοικούμενα σύμφωνα με το άρθρο 16 Σ, μεταξύ άλλων. Επειδή κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων ο ν. 2638/1998, και συγκεκριμένα το άρθρο 15 αυτού, είναι ειδικότερος του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, και συγκεκριμένα του άρθρου 34 αυτού, και αφορά, μεταξύ άλλων, ειδικότερα τους δημοσίους λειτουργούς μέλη των Ε.Π. των Α.Ε.Ν. και την υπηρεσιακή κατάσταση αυτών. Ερμηνευόμενο δε το άρθρο 15 κατά την αιτιολογική έκθεση της τροποποίησής του από το άρθρο 14 του ν. 4597/2019, ...καταφάσκει τον ειδικότερο στόχο της προσέλκυσης νομικών/δικηγόρων που να δύνανται παράλληλα με την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων εφόσον διοριστούν ως μέλη του Ε.Π. , να ασκούν ελευθέριο δικηγορικό επάγγελμα, χωρίς να είναι απαραίτητο a priori να το εγκαταλείψουν. 

Επειδή επίσης κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων με την παροχή σύμφωνης γνώμης του Ε.Σ., που πάντα προηγείται της παροχής αδείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έπεται της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, πρέπει να εξετάζονται αιτιολογημένα, πλήρως και ειδικώς, τρία κυρίως ζητήματα. 

Συγκεκριμένα, για την εν λόγω περίπτωση, αν πληροίται προϋπόθεση ότι ο αιτών θα απασχολείται εκτός υπηρεσίας σε εφαρμογές του επιστημονικού του κλάδου οι οποίες είναι συμβατές με τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα και την επιστημονική του εξειδίκευση, αν πληρείται ο όρος του νόμου ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας δικηγόρος εντάσσεται στην έννοια του ελευθέριου επαγγέλματος και αν δύναται ο αιτών να απασχοληθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη θίγεται η υποχρέωση ολοκληρωμένης προσφοράς στην Α.Ε.Ν. όλες τις εργάσιμες ημέρες...». 

Εν συνεχεία, εκδόθηκε το 17/8.2.2023 Πρακτικό της Α.Ε.Ν.  (λόγω της εν τω μεταξύ απόσπασης του αιτούντος Καθηγητή στην Ακαδημία αυτή).

Το παραπάνω Πρακτικό διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την υποβολή του ερωτήματος, και συγκεκριμένα την ..., και από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Α.Ε.Ν.   έκανε δεκτά, μεταξύ άλλων, τα εξής :  ́ ́1..2. Σε ό,τι αφορά στα αιτήματα του Επίκουρου Καθηγητή κ.  .., το Δ.Σ., ομόφωνα (πλην του αιτούντος) εισηγείται θετικά για την ικανοποίησή τους προς την Προϊσταμένη Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι το ωράριο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του εκτός Α.Ε.Ν., δεν θα παρακωλύει το εκπαιδευτικό του έργο στην Α.Ε.Ν. , σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα αυτής, καθ ́ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους. 

Ειδικότερα, για την αίτηση ασκήσεως ελευθέριου δικηγορικού επαγγέλματος, το Δ.Σ. θεωρεί ότι αρμόδια για ν ́ απαντήσει είναι η προϊσταμένη αρχή δεδομένης της ειδικής φύσεως των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν ́ ́.

4. Eπίσης, με τη με αριθμ. πρωτ. .... βεβαίωσή της, που περιήλθε στο Γραφείο του Ν.Σ.Κ. του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την ...., η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κάνει γνωστό ότι στον αιτούντα, από την ανάληψη υπηρεσίας του μετά το διορισμό του, έγιναν οι κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., Ε.Ο.ΠΥ.Υ., Κλάδου σύνταξης, Τ.Π.Δ.Υ., ΤΕΑΔΥ, ΤΥΑΔ, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%.

5. Κατά της φερόμενης ως σιωπηρής απόρριψης του αιτήματός του για χορήγηση άδειας άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος ,ο αιτών έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, η οποία έχει προσδιοριστεί προς συζήτηση την ...2024 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

6. Επίσης, με την από ...2024 αίτησή του, ο ως άνω Επίκουρος Καθηγητής Α.Ε.Ν. επαναφέρει το αίτημά του για χορήγηση της άδειας του άρθρου 15 του ν. 2638/1998.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ