Ένσταση κατά της εγκυρότητας των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια που διεξήχθησαν την 18.05.2024

Επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να προσβάλω ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών την εγκυρότητα των διεξαχθεισών εξετάσεων της 18.05.2024

24/05/2024

Ενημερώθηκε: 24/05/2024, 22:08

Άκουσε το άρθρο

Προς:    Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Κοιν.      Υπουργόν Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κ. Πιερρακάκη

Θέμα:    «Υποβολή ένστασης κατά της εγκυρότητας των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια που διεξήχθησαν την 18.05.2024»

Με την παρούσα επιστολή επικοινωνώ μαζί σας προκειμένου να υποβάλω γραπτώς ένσταση κατά της εγκυρότητας των εξετάσεων εισαγωγής σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, οι οποίες διεξήχθησαν την 18/05/2024.

Η ακυρότητα των ανωτέρω εξετάσεων προκύπτει κατά τη γνώμη μου ως συνέπεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε την 21/05/2024 η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (στο εξής ΔΕΠΠΣ) υπό τον τίτλο «Διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια", με αριθμό πρωτοκόλλου 82 / ΔΕΠΠΣ, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της https://depps.minedu.gov.gr/.

Στην προτελευταία παράγραφο της ανωτέρω ανακοίνωσης αναγράφεται επί λέξει:

«Η επιτροπή διευκρινίζει επίσης ότι στις ερωτήσεις εννέα (9), δεκαπέντε (15) και είκοσι τρία (23), είτε λόγω αστοχιών στη διατύπωση είτε εξαιτίας περισσότερων από μία σωστών επιλογών, όλες οι απαντήσεις θα βαθμολογηθούν ως ορθές».

Με την ανωτέρω διατύπωση είναι σαφές ότι η ΔΕΠΠΣ παραδέχεται ρητώς ότι υπήρξαν αστοχίες στη διατύπωση τριών τουλάχιστον ζητημάτων και ότι υπάρχουν ουσιώδη και εγγενή σφάλματα στη δομή και το περιεχόμενο τους, ώστε να επιδέχονται περισσότερες της μιας ορθής απάντησης. Στην προσπάθειά της όμως η ΔΕΠΠΣ να αντισταθμίσει τα σφάλματα αυτά, προβαίνει σε μια ισοπεδωτική απόφαση, η οποία εισάγει νέα προβλήματα και παράλληλα παραβιάζει το πνεύμα του κανονιστικού-νομικού πλαισίου που διέπει τις εν λόγω εξετάσεις. 

Συγκεκριμένα, με την απόφασή της αυτή η ΔΕΠΠΣ:

1.        Στην πράξη εξαιρεί των γραπτών εξετάσεων εισαγωγής σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια τρεις (3) ερωτήσεις Γλώσσας, αφού επί της ουσίας  ό,τι κι αν έχει απαντήσει ένας μαθητής σε αυτές, αυτό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα που να τον διακρίνει από τους υπολοίπους. Συνεπώς οι ερωτήσεις αυτές είναι ως να μην υπάρχουν. Έτσι όμως αίρεται η ισοτιμία Γλώσσας και Μαθηματικών, όπως αυτή επιβάλλεται από το σχετικό ΦΕΚ Β, 1671, της 14ης Μαρτίου 2024, το οποίο στο Άρθρο 4, Παρ. 2 αναφέρει ρητώς ότι «Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών.», ενώ στην Παρ. 4 αναγνωρίζει την ισότητα Γλώσσας και Μαθηματικών, ορίζοντας «ότι σε κάθε ένα από τα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια». Μολονότι λοιπόν η Γλώσσα και τα Μαθηματικά αυτονοήτως θεωρούνται και τυπικώς ορίζονται ως απολύτως ισοδύναμα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία, η ισοτιμία τους αίρεται πλήρως όταν αποδίδονται σε όλους τους εξετασθέντες έξι (6) μόρια σε τρεις ερωτήσεις γλώσσας, οι οποίες οριζόμενες ως καθολικά αληθείς καθίστανται ταυτολογίες και άρα εξαιρούνται της εξεταστικής διαδικασίας. Στην πράξη δηλαδή οι μαθητές καταλήγουν να εξετάζονται σε 22 ερωτήσεις Γλώσσας και σε 25 ερωτήσεις Μαθηματικών, γεγονός το οποίο κατά τρόπο αντικειμενικό και ποσοτικά προσδιορίσιμο αίρει την ισοδυναμία των δύο γνωστικών πεδίων και εισάγει διακρίσεις μεταξύ των μαθητών που δεν έχουν ομοιόμορφες επιδόσεις και κλίση σε αυτά.

2.        Η ανωτέρω προκρούστεια και ισοπεδωτική απόφαση της ΔΕΠΠΣ δημιουργεί επίσης σειρά άλλων προβλημάτων, αφού προκειμένου η ΔΕΠΠΣ να αποφύγει πιθανές αντεγκλήσεις, αποδέχτηκε ως σωστές όλες τις απαντήσεις ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι όλες οι δυνατές απαντήσεις ορθές. Έτσι εξισώνει τους μαθητές που στο πλαίσιο της υφιστάμενης ασάφειας των θεμάτων απάντησαν ορθά, με εκείνους που απάντησαν επιλέγοντας στην τύχη κάποια απάντηση. Δεν διευκρινίζει δε αν η απόφαση αυτή ισχύει και για εκείνους τους μαθητές, οι οποίοι είτε από σύγχυση είτε από απώλεια χρόνου δεν επέλεξαν καμία από τις διατιθέμενες απαντήσεις και άρα τυπικά δεν μπορούν να βαθμολογηθούν σε κάποια από τις παραπάνω τρεις ερωτήσεις.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αλλά και για άλλους, οι οποίοι είτε εννοούνται είτε για οικονομία χρόνου παραλείπονται σε αυτή την επικοινωνία, θεωρώ ότι οι Εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια της 18/05/2024, παρουσιάζουν σοβαρά ελαττώματα, τα οποία δεν αίρονται από τις αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ. Αντιθέτως, τα ελαττώματα αυτά πολλαπλασιάστηκαν από τις δημοσιευθείσες αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ, στην με ημερομηνία 21.05.2024 ανακοίνωσή της.

Για τον λόγο αυτό καλώ τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κ. Πιερρακάκη και τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων να κηρύξουν άκυρες τις διενεργηθείσες εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια της 18.05.2024 και να προκηρύξουν εν ευθέτω χρόνω τη διεξαγωγή νέων εξετάσεων που θα διασφαλίζουν την ισοτιμία των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων και την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, χωρίς τις έμμεσες ή άμεσες διακρίσεις, τις οποίες εισήγαγε η παραδεδεγμένη ελαττωματικότητα των θεμάτων και οι αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ, οι οποίες επεχείρησαν ανεπιτυχώς να διορθώσουν τις υφιστάμενες παθογένειες, αλλά τελικώς τις εμβάθυναν και τις πολλαπλασίασαν.

Για όλα τα παραπάνω, υπό την ιδιότητα του αποφοίτου της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς και ως γονέας τέκνων τα οποία μετέσχον των εξετάσεων, δηλώνω ρητώς ότι επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να προσβάλω ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών την εγκυρότητα των διεξαχθεισών εξετάσεων της 18.05.2024.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (48)

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

@ Άποψη | 27 Μάιος 2024 16:13
Θα αγνοήσω το άσχετο ερώτημά σας σχετικά με τα ολοφάνερα του προβλήματος - πράγματι, ένα και ένα κάνει δύο!.. - και θα σταθώ σ΄ αυτό που γράφετε στο τέλος το οποίο είναι θεμελιώδες για τα Μαθηματικά και όχι μόνον.
Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι εκείνο που προέχει είναι η επιστημονική - εδώ μαθηματική - εγκυρότητα των λύσεων• διαφορετικά είναι πιθανό να δεις έργα (άλλων επιστημών ή τεχνών που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά ως εργαλείο) να καταρρέουν ή τρένα να συγκρούονται. Σκεφτείτε και την παιδαγωγική διάσταση του θέματος (με τα Μαθηματικά τα παιδιά ασκούνται στον ορθό λόγο και στην λογικομαθηματική πειθαρχία. Όλα γίνονται σύμφωνα με μεθόδους στηριζόμενοι σε έγκυρα πορίσματα και κανόνες) και δείτε το βασικό ερώτημα που προκύπτει:

Τι ήθελε ο συντάκτης του προβλήματος να δει στην πραγματικότητα;
Την αυθαίρετη αγνόηση ενός εκ των δύο δεδομένων*, την αυθαίρετη δημιουργία ενός νέου και την εύρεση μιας λύσης για το νέο πρόβλημα που δημιουργείται ή κάτι άλλο συμβατό με όλα αυτά που διδάχτηκαν τα παιδιά (σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά) που δυστυχώς απέτυχε να το διατυπώσει με την αναγκαία σαφήνεια;

Αν λοιπόν θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ να τεκμηριώσετε την απάντησή σας σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα λάβετε υπόψη σας ότι οι μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης καθώς και αυτοί του Γυμνασίου δεν εκπαιδεύονται σε τέτοιου είδους προβλήματα. Γι΄αυτό άλλωστε και δεν βρήκατε ούτε ένα ανάλογο στα σχολικά βιβλία για να μας το παρουσιάσετε εδώ στο esos.

* 1. δοθέν διάγραμμα
2. Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο.

Panagiotis
|

Μόλις 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση-αναγνώριση των λαθών της Επιτροπής, χωρίς να έχει ζητηθεί έστω και μια συγγνώμη (για τα προσχήματα), έρχεται ο Υπουργός να επιβεβαιώσει τη σκοπιμότητα αυτής της "αστοχίας".

Σκοπός τους να διαλύσουν αυτό το - μέχρι χθες αδιάβλητο - σύστημα εξέτασης το οποίο δείχνει την ικανότητα των μαθητών α) να εκφράζονται σωστά (Γλώσσα) και β) να σκέφτονται σωστά (Μαθηματικά) , δηλαδή πόσο έτοιμα είναι να προχωρήσουν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Συζητούν επιπρόσθετα, να εξετάζονται οι μαθητές σε περισσότερα μαθήματα του Δημοτικού (εκτός των θρησκευτικών). Δηλαδή να εξετάζονται στα Φυσικά, την Ιστορία, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ίσως και τη Μουσική, τη Θεατρική Aγωγή;
Το ίδιο είχαν προσπαθήσει και το 2014 με τη Φυσική, όταν τα Πρότυπα σχολεία ήταν μόλις 5 και απέτυχαν οικτρά, γιατί κανένα παιδάκι του δημοτικού δεν καταλαβαίνει φυσική όπως αυτή διδάσκεται στο δημοτικό.

Και είναι λογικό! Με ποια βιβλία; Με αυτά που οι δάσκαλοι και τα λυσάρια τους λένε στα παιδάκια ότι το βάρος μετριέται σε κιλά; Ότι οι μπαταρίες έχουν αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια; Ότι χημική ενέργεια έχουν μόνο τα καύσιμα και τα τρόφιμα; Με αυτά που μιλάνε για τη μάζα ως μέγεθος που μετρά την ύλη ενός σώματος; Ακόμη και με τους διαγωνισμούς της ΕΕΦ για το Δημοτικό, το ίδιο διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια.

Για να μη μιλήσουμε για την Ιστορία όπου τα παιδιά καλούνται να αποστηθίσουν εκατοντάδες ημερομηνίες, τοποθεσίες και ονόματα, χάνοντας το ιστορικό περιεχόμενο. 'Η ακόμη και για τα πεπαλαιωμένα βιβλία της ΚΠΑ...

Άποψη
|

@Ασπρη κιμωλία
Τι από το:
"Το 49ο θέμα έχει δεδομένα λεκτικά ΚΑΙ διαγραμματικά"
δεν καταλαβαίνετε;

Εαν δεν χρειαζόταν το διάγραμμα δεν θα δινόταν.
Από το διάγραμμα είναι σαφές ότι το 15% αναφέρεται στο σύνολο των μαθητών και δεν αναφέρεται ως ποσοστό αυξησης επί των μαθητών που πήραν ροδάκινο.

Συμφωνούμε πάντως ότι η έκφραση "15% περισσότερα παιδιά από" δεν είναι η σωστή.

Σωστότερη συντακτικά θα ήταν η "15% περισσότερα παιδιά εκ του συνόλου ων παιδιών" αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα στην επίλυση της άσκησης αφού είναι σαφές από το διάγραμμα που αναφέρεται το 15%.

Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε εμείς και τα παιδιά μας να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα και να μην αρχίζουμε τα "δικολαβίστικα" για να μην κάνουμε τίποτα.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

@ Άποψη | 26 Μάιος 2024 16:52
Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό του κεφαλιού του.
Η περίτεχνη προσπάθειά σας επιφέρει δυστυχώς το αντίθετο αποτέλεσμα απ΄ αυτό που επιδιώκετε, αφού το πέπλο σιωπής που έχει απλωθεί εδώ και μέρες είναι η απόδειξη της αστοχίας.
Γιατί το ανασηκώνετε;
Επί των δεδομένων
Ανάλογο μαθηματικό πρόβλημα με τη δοθείσα λύση του δεν υπάρχει στα βιβλία των Μαθηματικών της Ε και ΣΤ τάξης. Δεν υπάρχει επίσης και στα βιβλία των συγγραφέων των γνωστών εκδοτικών οίκων. Δεν έχω δει ανάλογό του σε ξένη βιβλιογραφία. Παρακαλώ, αν έχετε δει ένα, στείλτε το στο esos.

Είναι επίσης αναληθές αυτό που γράφετε για τα «σύνθετα πρακτικά προβλήματα της ζωής».
Είτε σύνθετα είτε απλά, τα παιδιά μαθαίνουν στην Ε και ΣΤ τάξη ότι η μετατροπή ενός προβλήματος της ζωής σε μαθηματικό προϋποθέτει τη δημιουργία μαθηματικών δεδομένων/πληροφοριών. Μαθηματικό ασαφές δεδομένο/πληροφορία μπορεί να υπάρξει μόνο κατά τη διαδικασία μετατροπής κι αυτό μέχρι να επισημανθεί και να διορθωθεί, ώστε να δημιουργηθεί τελικά το μαθηματικό πρόβλημα το οποίο είτε θα έχει μία ή περισσότερες λύσεις είτε δεν θα λύνεται. Το 49 λοιπόν είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα σ υ ν τ α κ τ ι κ ά ά ρ ι σ τ ο το οποίο δεν έχει λύση. Οι συντάκτες θα μπορούσαν να το κάνουν πιο δύσκολο - γεγονός απολύτως θεμιτό - αν ρωτούσαν ποιο δεδομένο πρέπει να αλλάξει για να έχει λύση ή να το αφήσουν έτσι όπως είναι, αρκεί να πρόσθεταν ένα κουτάκι ακόμη που θα αντιστοιχούσε στην απάντηση «το πρόβλημα δεν λύνεται».

Επιμύθιο
Μερικοί έμπειροι μαθηματικοί/φιλόλογοι, άσχετοι με την επιτροπή, να λύνουν τα προβλήματα/τις ασκήσεις πριν αυτά δοθούν. Σε δέκα λεπτά θα έχουν τελειώσει!...

Inheritor
|

@Άποψη

Λάθος τίποτα δεν βγαίνει με πλήρη σαφήνεια!
Κάθε δεδομένο στα μαθηματικά έχει μία και μοναδική ερμηνεία.
Έτσι κι αλλιώς η πρόταση:
"Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από όσα πήραν ροδάκινο"
Συνδέει μία δύο ποσότητες της ίδια μονάδας μέτρησης με ένα ποσοστό.
Τούτο σημαίνει ένα μόνο πράγμα: Ότι Πορτοκάλι = ροδάκινο + ροδάκινο x 15%
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δουλεύει και ο Φ.Π.Α.

Άποψη
|

Το 49ο θέμα έχει δεδομένα λεκτικά ΚΑΙ διαγραμματικά.

Οι μαθητές εκτός από την λεκτική διατύπωση οφείλουν να δουν ΚΑΙ το διάγραμμα.
Αυτός είναι και ο σκοπός της ερώτησης άλλωστε.
Εαν έκαναν αυτό η απάντηση βγαίνει εύκολα ότι είναι η Β.

Η φράση "Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο" από μόνη της σημαίνει πορτοκάλι = 1.15*ροδάκινο.

Στην συγκεκριμένη ερώτηση όμως ο μαθητής οφείλει να δει ΚΑΙ το διάγραμμα και να καταλάβει ότι πρόκειται για 15% περισσότερα παιδιά εκ του συνόλου των μαθητών του σχολείου.

Στη ζωή τα παιδιά θα κληθούν να λύσουν σύνθετα πρακτικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν ακριβή λεκτική διατύπωση και θα πρέπει να βρουν μέσω όλων των άμεσα ή έμμεσα δοσμένων ή υπαρχόντων πληροφοριών την σωστή λύση. Δεν είναι λάθος, ούτε αντιπαιδαγωγικό αυτό.

Στο πρόβλημα 49 άλλωστε μια ακριβέστερη συντακτικά διατύπωση θα μπέρδευε περισσότερο τους μαθητές.

ΔΕΠ
|

@Αναστάσιος, @inheritor κ.α.
Όταν η εκπαίδευση σε μια χώρα είναι σε τέλμα για δεκαετίες, όταν η κριτική ανάγνωση και κριτική σκέψη απουσιάζει από όλες τις βαθμίδες για δεκαετίες, τελικά έχεις έναν πληθυσμό ο οποίος δεν μπορεί να κατανοήσει τα απλά πράγματα όπως αυτό με το τι σημαίνει "το Χ είναι 15% μεγαλύτερο από το Ψ".
Και να μαλλιοτραβιέται στα σχόλια για το ποιός έχει δίκιο γιατί "έτσι καταλαβαίνει ο κόσμος" κλπ. Είναι να μας κλαίς.

Αυτές οι ελλείψεις έχουν λοιπόν διαχυθεί τώρα στο γενικό πληθυσμό, σε όλα τα στρώματα, επαγγέλματα, μετερίζια. Θα χρειαστούμε μια πολύ γενναία κυβέρνηση για να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται, από το Δημοτικό ακόμα, ώστε μετά από 20 χρόνια να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν το βλέπω να έρχεται σύντομα.

Σχόλιο
|

Να ακυρωθούν οι εξετάσεις και πάλι από την αρχή ;
Δεν είμαστε καλά !
Να το καταλάβω πχ να μετρήσουν πχ 22 θέματα στη γλώσσα (με άριστα το 50) και 24 (πάλι άριστα το 50) στα μαθηματικά .
Κάτι εξαίρεση μετά το μπάχαλο που έγινε , 46 ερωτήματα είναι αρκετά για να φανεί η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων.
Πέραν τούτου κάθε πρότυπο να δει πως μπορεί πχ να προσθέσει μελλοντικά ..για αρχή μια τάξη ακόμα ..η ζήτηση είναι μεγάλη όπως μεγάλη η απαξίωση του δημοσίου γυμνασίου όπου σε κάποιες γειτονιές , σε κάποιες τάξεις , κουμάντο κάνουν οι νταήδες, μαθητές και γονείς ..

@ @συγκρίνετε την υπόθεση των Τεμπών | 25 Μάιος 2024 11:03
|

Θυμάμαι πως παραιτήθηκαν την ίδια στιγμή μετά το Μάτι όλοι οι σχετικοί υπουργοί. Τι όχι;

@ Ξήλωμα όλοι οι υπεύθυνοι
|

συμφώνω σε όλα σου τα επιστημονικά κλπ, αλλά να επεκταθεί και στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ευθύνη (δεν έβαλε τα θέματα ο υπουργός, αλλά με τη ρητορική της αριστείας, το αναλώσιμο των πολιτικάντηδων - συμβουλοι τα κάνουν όλα , άσχετοι είναι με πρακτικά θέματα, ιδεολογικά το πάνε- θέλουμε απτά και με το παραμικρό ζητήματα ευθιξίας ! )

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

@ Inheritor
Μη μας θυμίζεις κυριακάτικα το 41%….
Δεν αντέχουμε.

Άποψη
|

@Inheritor @Βιοπληροφορική

Τα δεδομένα της ερώτησης 49 ήταν λεκτικά ΚΑΙ διαγραμματικά.

Με βάση το παραπάνω λοιπόν βγαίνει με πλήρη σαφήνεια η σωστή απάντηση Β που οφείλει να απαντήσει οποιοσδήποτε υποψήφιος λύτης μικρός ή μεγάλος, μαθηματικός ή μη.

Αναστάσιος (Μαθηματικός)
|

Βλέπω τα σχόλια κάποιων (λίγων) γονέων και πραγματικά απογοητεύομαι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά είναι να παλεύουν για Αξίες και για την Αλήθεια. Το βασικό πλεονέκτημα των εξετάσεων αυτών είναι ότι αποτελούν έναν θεσμό αξιοκρατίας, τον οποίο παραβιάσε η ΔΕΠΠΣ και κατ΄επέκταση το Υπουργείο Παιδείας με την προχειρότητα των θεμάτων, τα προφανή λάθη, αλλά και τις μετέπειτα αποφάσεις της ΔΕΠΠΣ. Και αυτή την αξιοκρατία πρέπει να διαφυλάξουμε.
Όσον αφορά το Θέμα 49 - μιλώντας ως άνθρωπος με 3 Πανεπιστημιακούς τίτλους στις Θετικές Επιστήμες - λέω ότι η εκφώνηση του ζητήματος είναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ. 'Οταν γράφεται ότι "Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο" στα μαθηματικά σημαίνει ότι αν τα παιδιά που πήραν ροδάκινο είναι 100, τότε αυτά που πήραν πορτοκάλι είναι 115. Και δεν υπάρχει καμία άλλη ερμηνεία, βάση της έννοιας του ποσοστού. Ούτε τα επιστημονικά θέματα ή τα ζητήματα ορολογίας είναι θέμα υστερόβουλης γνώμης του καθενός. Ας σταματήσουν λοιπόν κάποιοι να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα, επειδή νομίζουν ότι αυτό τους συμφέρει. Διδάξτε τα παιδιά να έχουν ηθικές αρχές και να λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και αγωνιστείτε ως γονείς για την ακύρωση των εξετάσεων του 2024, γιατί αυτές προσβάλλουν τα παιδιά σας, τους κόπους σας και τον ίδιο τον θεσμό των προτύπων.

Inheritor
|

@Βιοπληροφορική

Παραθέτω αρχικά το παρακάτω που έγραψες:
"Αν ορισμένοι μαθηματικοί της β'/βάθμιας εκπαίδευσης αποδίδουν (λανθασμένα) λεκτικά την ισότητα ψ=15/100*χ+χ ως "το ψ είναι 15% περισσότερο από το χ", δεν θα την πληρώσουν τα παιδιά που κατάλαβαν το προφανές στο ερώτημα 49 και απάντησαν ορθά το Β."

Ως μαθηματικός θα σου απαντήσω ξανά, όπως με την ίδια ή παρεμφερή ιδιότητα (ο ένας είναι στατιστικολόγος) σου απάντησαν το ίδιο και άλλοι συνάδελφοι σε άλλη θεματική ξανά και ξανά.
Αυτό που νομίζεις εσύ ως προφανές, στα μαθηματικά είναι λάθος!
Δεν έχει βρεθεί και ούτε πρόκειται να βρεθεί μαθηματικός που να ισχυριστεί ότι η άσκηση 49 είναι σωστή.
Ισχυρίστηκες μάλιστα, ότι είμαστε ορισμένοι μαθηματικοί β΄θμιας εκπαίδευσης όλοι όσοι ισχυριζόμαστε ότι η άσκηση 49 είναι λάθος!
Βρήκες δηλαδή από έναν τουλάχιστον μαθηματικό β/θμιας και έναν τουλάχιστον μαθηματικό γ/θμιας εκπαίδευσης που να ισχυρίζονται το αντίθετο;
Βρες μας έστω έναν μαθηματικό που να συμφωνεί μαζί σου. Όχι δύο. Έναν. Κανέναν δεν θα βρεις.
Εσύ ως τί γράφεις; Έτσι για να ξέρουμε. Έβαλες τα θέματα μήπως;
Τουλάχιστον προσπάθησε να απαντήσεις τεκμηριωμένα όπως κάνουμε κι εμείς, χωρίς να μας αρχίσεις πάλι σαχλαμάρες όπως "τεχνικά σωστό" και "νοηματικά σωστό" και ιστορίες για αγρίους, για τυφώνες και ειρωνίες και υπονοούμενα! Αν δεν μπορείς να το κάνεις, μην γράψεις τίποτα!

Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
Στα μαθηματικά και ειδικότερα στα ποσοστά, η πρόταση: "το y είναι 15% μεγαλύτερο από το x"
μπορεί να διατυπωθεί ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ και ως:
"το y ισούται με το x αυξημένο κατά το 15% του x"
ναι καλά το διάβασες. Σημαίνουν το ίδιο πράγμα!
Σπάνια χρησιμοποιούμε όμως τέτοια διατύπωση σαν την τελευταία, για να μην πω ότι δεν τη χρησιμοποιούμε καθόλου! Πολύ δύσκολα θα βρεις βιβλίο μαθηματικών στα ποσοστά με τέτοια διατύπωση.
Διότι στα μαθηματικά όταν λέμε ότι:
"Το ποσό Α είναι κ% μεγαλύτερο (αντίστοιχα μικρότερο) από το ποσό Β" τότε το κ% είναι ποσοστό επί του Β και ισχύει η σχέση: Α = Β + κ%Β (αντίστοιχα Α = Β - κ%Β)
Άνοιξε ένα βιβλίο μαθηματικών που να έχει κεφάλαιο στα ποσοστά και θα δεις ένα σωρό τέτοια παραδείγματα.

Όπως για παράδειγμα όταν λέμε:
"Αυξήθηκαν τα ενοίκια κατά 15%"
προκύπτει σχέση της μορφής y = 1,15x, όπου x η αρχική και y η τελική τιμή του ενοικίου.
Ομοίως όταν λέμε:
"Τα ενοίκια στην περιοχή Α είναι 15% ακριβότερα από εκείνα της περιοχής Β"
προκύπτει πάλι σχέση της μορφής y = 1,15x , όπου ως αρχική τιμή x λογίζεται η τιμή ενοικίου της περιοχής Β και ως τελική τιμή y λογίζεται η τιμή ενοικίου της περιοχής Α.
Αν μιλάμε για μείωση, έχουμε:
"Τα ενοίκια στην περιοχή Δ είναι 15% φτηνότερα από εκείνα της περιοχής Γ"
προκύπτει σχέση της μορφής y = 0,85x , όπου ως αρχική τιμή x λογίζεται η τιμή ενοικίου της περιοχής Γ και ως τελική τιμή y λογίζεται η τιμή ενοικίου της περιοχής Δ.

Πάρε τώρα από την άσκηση 49 την πρόταση:
"Μήλο πήραν τα διπλάσια παιδιά από όσα πήραν βύσσινο."
Αυτή μπορεί να γραφτεί ισοδύναμα ως:
"Μήλο πήραν 100% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν βύσσινο."
Διότι και οι δύο προτάσεις δίνουν σχέση της μορφής y = 2x
Ομοίως πάρε από την άσκηση 49 την πρόταση:
"Αχλάδι πήραν τα μισά από όσα πήραν βύσσινο."
Αυτή μπορεί να γραφτεί ισοδύναμα ως:
"Αχλάδι πήραν 50% λιγότερα παιδιά από αυτά που πήραν βύσσινο."
Διότι και οι δύο προτάσεις δίνουν σχέση της μορφής y = 0,5x

Και φυσικά ούτε να διανοηθείς να μας πεις ότι "η άσκηση 49 έχει ακριβώς δίπλα διάγραμμα, οπότε είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή μιλάει για ποσοστά διαγράμματος άρα το 15% αφορά ποσοστό επί του συνόλου". Κάτι τέτοιο είναι λάθος!
Στα μαθηματικά δεν αλλάζει ποτέ το νόημα μιας πρότασης όταν υπεισέρχεται ένα ακόμη δεδομένο (ακόμα κι αν αυτό είναι διάγραμμα).
Ούτε έχει σημασία με ποια σειρά παρουσιάζονται τα δεδομένα.

Πάρε τώρα την άσκηση από την αρχή:
"Όλα τα παιδιά ενός Δημοτικού Σχολείου πήραν από ένα χυμό.
Στο διάγραμμα φαίνονται τα ποσοστά των παιδιών ανά γεύση χυμού.
Μήλο πήραν τα διπλάσια παιδιά από όσα πήραν βύσσινο.
Αχλάδι πήραν τα μισά από όσα πήραν βύσσινο.
Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο.
Τι ποσοστό των παιδιών πήρε χυμό βύσσινο;"
Είναι τέσσερα τα δεδομένα. Όλα τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
Έχουμε δύο δεδομένα όπου το ένα αναιρεί το άλλο.
Το διάγραμμα αναιρεί την πρόταση "Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο." επομένως η άσκηση δεν έχει λύση.
Το ότι υπάρχουν στο διάγραμμα δύο είδη με διαφορά 15% δεν σημαίνει απολύτως τίποτα! Γιατί είναι άλλο πράγμα τα είδη του διαγράμματος που είναι γεύσεις χυμού και άλλο πράγμα τα παιδιά! Το διάγραμμα μάλιστα ποσοστά παιδιών επί του συνόλου και όχι το πλήθος των παιδιών (όπως πλήθος παιδιών αναφέρουν ξεκάθαρα τα τρία τελευταία δεδομένα της εκφώνησης).
Σημαίνει ότι οι της επιτροπής, δεν διατύπωσαν σωστά αυτό που ήθελαν. Με τίποτα η πρόταση αυτή δεν παραπέμπει στο διάγραμμα.
Ρώτα όποιον μαθηματικό νομίζεις και θα σου το πει.

Αλλά ακόμα κι αν επιμένεις να τα ερμηνεύεις τα υπόλοιπα δεδομένα σύμφωνα με το διάγραμμα (που εξήγησα γιατί είναι λάθος), πάρε πχ τα τελευταία αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών του 2023, όπου η Ν.Δ. συγκέντρωσε 40,79% και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. συγκέντρωσε 20,07%. Διαφορά 20,72%.
Σωστό (μιας και οι πίνακες είναι ήδη σε ποσοστά) είναι να πούμε:
"Η Ν.Δ. συγκέντρωσε 20,72% περισσότερο από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α." ή ισοδύναμα
"Η Ν.Δ. επικράτησε του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με 20,72%"
"Η Ν.Δ. προηγείται του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με 20,72%"
"Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. υπολείπεται της Ν.Δ. κατά 20,72%" θα μπορούσαμε στις παραπάνω προτάσεις στη θέση του % να πούμε ποσοστιαίες μονάδες όπως είναι άλλωστε.
Όποιος όμως πει:
"Ν.Δ. ψήφισαν 20,72% περισσότεροι ψηφοφόροι από αυτούς που ψήφισαν ΣΥ.ΡΙΖ.Α."
έχει λάθος.

Η άσκηση 49 θα μπορούσε να έχει την ισοδύναμη διατύπωση:

Inheritor
|

@Βασιλης

Δεν θα διαφωνήσω, αντιθέτως θα συμφωνήσω, θεωρώ την αδικία που βίωσαν τα παιδιά αυτά (και την αδικία που θα βιώσουν με το να δωθούν οι μονάδες στα λανθασμένα θέματα σε όλα τα παιδιά) κάτι χειρότερο, από το να ξαναδώσουν.
Δεν είναι και εύκολο να προτείνεις επανάληψη, ορισμένα παιδιά και γονείς δεν θα το πάρουν καλά έτσι όπως τα έκανε η επιτροπή.
Βέβαια θα πει κανείς πως, έτσι όπως τα έκανε η επιτροπή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει λύση που να συμφωνήσουν όλοι.
Πραγματικά, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, ειδικά σε εξετάσεις 12χρονων παιδιών, θα πρέπει τουλάχιστον να τιμωρηθούν πραγματικά όλοι οι υπεύθυνοι για αυτό το φιάσκο. Χωρίς αστερίσκους, επιείκιες και προδέρμ. Ξήλωμα όλοι οι υπεύθυνοι για να μην πω και διοικητικό πρόστιμο και απόλυση από το δημόσιο. Να περαστεί το μήνυμα ότι κάτι σοβαρό γίνεται και επιτέλους αλλάζει κάτι στην πράξη όχι στα λόγια. Ότι επιτέλους αυγά σπάνε. Έτσι θα περαστεί και καλύτερα το μήνυμα στα παιδιά και στους γονείς να ξαναδώσουν.

Απάντηση σε "ισοτιμία των εξεταζομενων"
|

Αλήθεια αναρωτιέμαι αν σκέφτεστε ορισμένοι αυτά που γράφετε, πριν τα γράψετε. Τυχαία ημερομηνία εξετάσεων μέσα στη χρονιά? Χωρίς να έχει βγει η ύλη του δημοτικού? Ελπίζω να μην έχετε παιδιά.

Πόσες φορές θα δώσουν;
|

Διάβασα πολλά σχόλια. Και το άρθρο. Κι εγώ πριν σκεφτόμουν να μην τα βάλουμε στην διαδικασία. But wait. Εντάξει το δικό μου δεν πήγε φροντιστήριο. Αλλά πόσα παλιά τεστ έχει κάνει; Τα παιδιά που πήγαν φροντιστήριο πόσες προσομοιώσεις έχουν κάνει; Πόσα online, πόσες φορές έχουν κληθεί να κάνουν το ίδιο πράγμα. Τι θα αλλάξει για αυτά αν το ξανακάνουν; Γνωρίζοντας ότι δεν είναι δικό τους λάθος, αλλά πρέπει να επαναληφθεί; Πόσα φύλλα εργασίας έχουν κάνει στο δημοτικό; Κάθε τρίμηνο γράφουν διαγωνίσματα στο σχολείο. Στο γυμνάσιο, θα γράφουν ακόμα πιο εντατικά. Ποια η δική μας θέση που μας ακούν να λέμε να μην ξαναπεράσουν την διαδικασία; Μην δίνετε εξετάσεις; Μην ξαναδοκιμαζετε είναι δύσκολο ; Δεν ξέρω έχω προβληματιστεί.

Πρότυπος
|

Ενας θεσμος που στηρίζεται στην ανάγκη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά και δεν έχουν οργανική θέση στο τόπο κατοικίας τους, να βρίσκονται κοντά στα σπίτια τους και να μη κάνουν καθημερινά χιλιόμετρα. Επίσης η εισαγωγή μαθητών με εξετάσεις διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία τους και συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος μαθητών με αυξημένες μαθησιακές δυνατότητες, χωρίς όμως αυτά να ωφελούνται από τις παροχές του σχολείου αφού η λειτουργία του είναι ακριβώς όπως όλα τα άλλα σχολεία. Η λειτουργία των Ομίλων που τυχόν λειτουργούν στηρίζεται στο μεράκι και το πάθος κάποιων εκπαιδευτικών χωρίς κανένα ουσιαστικό κίνητρο... Η λειτουργία τους μάλιστα εκτός σχολικού ωραρίου αποτρέπει κυρίως στα Πρότυπα Λύκεια τους μαθητές να τους παρακολουθήσουν αφού ξεκινούν μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου τα φροντιστηριακά μαθήματα και τα ιδιαίτερα μαθήματα....Και για την εγκυρότητα των όσων γράφω, να αναφέρω πως εργάζομαι σε Πρότυπο Σχολείο, πιστεύω στην λειτουργεία τους αλλά με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, πρόγραμμα σπουδών και ουσιαστικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά.

Χρήστος Σ.
|

Η απόλυτη ξεφτίλα των φετινών εξετάσεων στα πρότυπα, φέρνει αλλαγές από το υπουργείο Παιδείας που θα κάνουν την διαδικασία πιο... ξεφτίλα.
Θα εξετάζονται τα παιδιά σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο δημοτικό.
Θα γιγαντωθουν τα φροντιστήρια στο δημοτικό για την πρόσβαση στο πρότυπο
Από το κακό στην χειρότερο.

Γονέας
|

Όταν είπα στο παιδί μου.. «Δεν πειράζει ότι έγινε έγινε, δεν θα σκάσουμε..» μου απάντησε με μάτια βουρκωμένα «Ναι αλλά εγώ δεν έχω άλλη ευκαιρία». Φυσικά του απάντησα κατάλληλα για τις ευκαιρίες στην ζωή… κλπ… Αλλά καταλαβαίνετε σε τι θέση φέρατε τα παιδιά; Το παιδί αντιλήφθηκε την ορθότητα πολλαπλών απαντήσεων και έφαγε πολύτιμο χρόνο. Οπότε μην είστε κάποιοι σίγουροι ότι όλα τα παιδιά δεν θα ήθελαν να ξαναδώσουν. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να του δώσω αυτή την ευκαιρία.
Σας παρακαλώ σταματήστε να μπαίνετε και να γράφετε τις δηλώσεις του Υπουργού με διαφορετικές διατυπώσεις, μας θυμώνετε πιο πολύ. Καλύτερα προσπαθήστε να έρθετε στην θέση των 12 χρόνων και σκεφτείτε το καλύτερα.

@ ισοτιμία των εξεταζόμενων
|

Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό και οκ δεν διαφωνώ. Είναι μία προοδευτική ιδέα που μπορεί να δοκιμαστεί στα πειραματικά σχολεία αρχικά. Γι αυτό άλλωστε είναι τα πειραματικά εάν έχω καταλάβει καλά. Όμως συγνώμη που θα το πω, απο την διατύπωσή σας και την χρονική στιγμή που επιλέγετε να γράψετε αυτό το σχόλιο , με κάνετε και αισθάνομαι σαν να μπήκε κάποιος από το Υπουργείο, ή ίδιος ο Υπουργός, και να προτείνει μια λύση για αύριο. Να τα ρίχνει στα κέντρα μελέτης κλπ… Το πρόβλημα για εμάς που έχουμε παιδιά και δώσανε εξετάσεις είναι τι πρέπει να γίνει σήμερα… τώρα.. χθες .. με όλη αυτή την αδικία που έγινε σε πάνω απο 9.000 παιδιά.

ισοτιμία των εξεταζόμενων
|

Ποια ισοτιμία μεταξύ εξεταζόμενων υπάρχει, όταν κάποια παιδιά πάνε χωρίς φροντιστήριο να δώσουν στα πρότυπα και κάποια άλλα τα έχουν τρελάνει οι γονείς τους στο φροντιστήριο;

Μπορεί το συμφέρον του παιδιού και του γονέα του να είναι να μπει το παιδί του στο πρότυπο, το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ όμως είναι να μπουν τα αξιότερα παιδιά στα πρότυπα, και τα παιδιά αυτά ΔΕΝ είναι πάντα αυτά τα οποία οι γονείς τους τα φουσκώνουν με φροντιστήρια.

Μια λύση λοιπόν θα ήταν να υπάρχει τράπεζα θεμάτων με άπειρα θέματα, και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ , έτσι ώστε να μην προλαβαίνουν οι φροντιστές να βγάλουν την ύλη και τα παιδιά να την παπαγαλίσουν, και άρα να μετράει η πραγματική ικανότητα, η διαίσθηση και η εις βάθος κατανόηση.

Το έχω παρατηρήσει και κάντε και εσείς τις στατιστικές σας. Στα προειδοποιημένα διαγωνίσματα γράφουν καλύτερα όσοι κάνουν φροντιστήριο και οι παπαγάλοι, ενώ στα απροειδοποίητα τεστ γράφουν καλύτερα οι πραγματικά έξυπνοι.

Inheritor
|

@Άποψη

Αντιπαιδαγωγικό το ένα, αντιπαιδαγωγικό το άλλο, άδικο το ένα, άδικο και το άλλο.
Ας μην ξεχνάμε όμως ότι για όλο αυτό ευθύνεται η ίδια η επιτροπή, η οποία συμπεριφέρθηκε και η ίδια τουλάχιστον αντιπαιδαγωγικά με τα λάθη της και τη στάση της.

Ας τολμήσουμε τότε λοιπόν να προτείνουμε το εξής:
Να ξηλώσουν τους υπεύθυνους αυτού του φιάσκου, να ακυρώσουν την εξέταση-φιάσκο και να μπούνε όσα παιδιά εξετάστηκαν με κλήρωση.

ΑΣΠΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ
|

- Ένας σύμβουλος δεν υπάρχει να πει κάτι;
- Μεσημέρι είναι, σώπα!

Απάντηση σε Inheritor
|

Από ότι καταλαβαίνω είναι 7 προβληματικά θέματα δεν γλώσσα και 2 στα μαθηματικά. Απλώς έτσι στη τύχη δήλωσαν ως άστοχα μόνο 3 θέματα στη γλώσσα. Γενικά η διαδικασία είναι μια παρωδία. Η απόλυτη ξεφτίλα...

Βασιλης
|

Απορω σε οσους αναφερονται σε επιπονη διαδικασια για τα παιδια, σχετικα με το να επαναληφθουν οι εξετασεις. Θεωρητικα ναι, ειναι επιπονη. Και το διαβαζω συχνα απο γονεις. Αλλα θα ηθελα να ρωτησω: Η διαδικασια που περνανε τα παιδια τα οποια νιωθουν αδικημενα, που νιωθουν οτι δεν διαγωνιστηκαν με ισους ορους, δεν ειναι πιο επιπονη ? Οσοι λετε για επιπονη διαδικασια, εχετε ρωτησει τα ιδια τα παιδια πως αισθανονται ? Και ο δασκαλος του παιδιου μου τα ιδια μου ειπε, επιπονη διαδικασια και δεν ειναι σωστο τα παιδια να ξαναμπουν σε αυτην την διαδικασια. Και ρωταω το παιδι μου και μου λεει "μακαρι να ξαναδωσουμε εξετασεις. Θα μου φυγει το αισθημα της αδικιας που νιωθω τωρα". Και οσα παιδια εχω ρωτησει, το ιδιο μου απαντανε. Δεν εχω ακουσει απο παιδι που νιωθει αδικημενο να πει "δεν θελω να ξαναδωσω".
Αν τελικα βγουν τα αποτελεσματα με βαση οποιαδηποτε διευκρινηση, παρα πολλα παιδια θα μεινουν με το αισθημα της αδικιας, οποιαδηποτε λυση κι αν δοθει για βαθμολογηση. Αν επαναληφθουν οι εξετασεις, τουλαχιστον δεν θα υπαρχει το αισθημα της αδικιας που νιωθουν τα παιδια. Δεν θα παθουν κατι να ξαναδωσουν οσα παιδια το επιθυμουν. Αντιθετως, αν δεν τους δοθει η ευκαιρια, αυτο θα ειναι επιπονο. Δικαιη λυση δεν υπαρχει. Υπαρχει λιγοτερη αδικη. Οποια παιδια θελουν κρατανε το βαθμο που θα βγει συμφωνα με τις αρχικες απαντησεις ή εστω συμφωνα με τις διευκρινησεις της Επιτροπης. Οσα παιδια, επιθυμουν ξαναδινουν. Βασικη προποθεση η Επιτροπη να βαλει ιδιας δυσκολιας θεματα ώστε να μην υπαρξει μετα παλι η αδικια οτι ηταν πχ πολυ ευκολοτερα κλπ.

Εμπιστοσύνη -41%
|

Επανάληψη εξετάσεων σημαίνει ότι ΔΕΝ θα ξαναγίνουν άλλα λάθη? Ίσως περισσότερα και χειρότερα?
Ποιος το εξασφαλίζει? Οι άριστοι που κόπτονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ οι ίδιοι τα έκαναν παντού θάλασσα?
Ποιος είναι υπεύθυνος για την επιλογή της επιτροπής και με ποια κριτήρια έγινε?

Ψύχραιμα, αλλά όχι ψυχρά...
|

Καλησπέρα, τι ένσταση υπάρχει σχετικά με την άσκηση 49 στα Μαθηματικά;

@Χρηστος
|

Εγω συμφωνω και προφανως και η λογικη και ο νομος. Μακαρι να συμφωνησουν και αυτοι που πρεπει γιατι εγω το παιδι μου δεν το ξαναβαζω σ αυτη τη διαδικασια για κανενα λογο.

Μαρία
|

Είναι σημαντικό οι εξετάσεις για την είσοδο στα πρότυπα γυμνάσια να είναι δίκαιες και αντιπροσωπευτικές της ύλης που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο Δημοτικό. Αν ζητούνται γνώσεις που τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί ή αν ζητείται λεξιλόγιο όπως "επηρμένος" και "ευόδωση", τότε δημιουργείται αδικία εις βάρος των μαθητών.

Η χρήση προχωρημένου λεξιλογίου, που δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη διδακτέα ύλη, μπορεί να προκαλέσει άγχος και απογοήτευση στους μαθητές, καθώς δεν αντανακλά τις πραγματικές τους γνώσεις και τις δυνατότητές τους. Επιπλέον, δημιουργεί ανισότητες, δεδομένου ότι κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον πόρους ή φροντιστήρια, ενώ άλλοι όχι.

Είναι θεμελιώδες οι εξετάσεις να εστιάζουν σε θέματα και δεξιότητες που έχουν διδαχθεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες να επιδείξουν τις ικανότητές τους και να πετύχουν στις εξετάσεις, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο ή άλλες εξωγενείς παραμέτρους.

Συνοψίζοντας, είναι σωστό και δίκαιο να απαιτείται από τους μαθητές να γνωρίζουν και να εξετάζονται σε ύλη που έχουν διδαχθεί στο σχολείο. Οτιδήποτε πέρα από αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη των εξετάσεων και επιβαρύνει και αδικεί τους μαθητές.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ