Η απόφαση για το Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία edudocs.services.gov.gr

28/05/2024

Ενημερώθηκε: 28/05/2024, 17:13

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  απόφαση για το Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την απόφαση καθορίζονται τα   ειδικότερα ζητήματα  που αναφύονται κατά την ψηφιακή τήρηση του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία edudocs.services.gov.gr, μέσω της οποίας ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) δύναται να τηρεί ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων με τις αποφάσεις του.

Το ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών παραμένει αποθηκευμένο στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι θυρίδες   λειτουργούν ως «ψηφιακά αποθετήρια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,

β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του φορέα, διαβαθμισμένη πρόσβαση με ρόλους μέσω εφαρμογής και διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,

γ) οι διαχειριστές/Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των θυρίδων, λαμβάνουν κατά περίπτωση ενημερώσεις για την υπογραφή του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων εκ μέρους των χρηστών ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email).

Το Βιβλίο Πράξεων που καταχωρίζεται στη θυρίδα των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δύναται να αποθηκευτεί σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου.

Οι διαχειριστές εισέρχονται στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής και επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «νέο πρακτικό».

Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουν μέσω της απόφασης/ του πρακτικού που συντάχθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση στην οποία εξεδόθη η ως άνω απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπουν σε αρχεία pdf και την/το υπογράφουν ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή , προκειμένου τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών να την/το εγκρίνουν κατά περιεχόμενο και ύστερα να εναποθέσουν υποχρεωτικά και αμελλητί την ηλεκτρονική υπογραφή τους.

Αν κάποιο εκ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών δεν υπογράψει ηλεκτρονικά την απόφαση/πρακτικό, τότε θεωρείται ότι δεν έχει καταρτισθεί και δεν απορρέουν έννομες συνέπειες, ενώ εμφανίζεται ως εκκρεμότητα η οποία έρχεται σε γνώση του/ της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης, εάν και εφόσον ο/η τελευταίος/α επιλέξει το πεδίο που τιτλοφορείται ως «εκκρεμότητες».

Τόσο η μη εναπόθεση της υπογραφής από το σύνολο ή μέρος των μελών που απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, όσο και η εναπόθεση της υπογραφής, αποτυπώνεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή προς διευκόλυνση του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 97 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και της υπό στοιχεία 108906/Δ4/ 7-9-2021 (Β’4189) υπουργικής απόφασης ο/η Διευθυντής/ ντρια της σχολικής μονάδας, αφού συντάξει ο/η ίδιος/α την απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπει σε αρχείο pdf και την/το υπογράφει ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική πλατφόρμα, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αναφερόμενα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για το περιεχόμενο της απόφασης/του πρακτικού, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση/το ως άνω πρακτικό είναι υποχρεωτική/ο για τους εκεί οριζόμενους εκπαιδευτικούς.

Με κάθε πρόσφορο τρόπο ενημερώνεται και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της οικείας σχολικής μονάδας.

 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα: Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών-Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες και Ικανότητες

Νομικός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης

Προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων που αναφύονται κατά την ψηφιακή τήρηση του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). Η ως άνω ψηφιακή τήρηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) εφεξής ΕΨΠ, στην οποία τηρούνται οι Θυ- ρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

Άρθρο 2
Ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή τήρησης Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας, δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία edudocs.services.gov.gr, και σύμφωνα με τους όρους του ν. 4624/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019, μέσω της οποίας ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) δύναται να τηρεί ψηφιακό Βιβλίο Πρά- ξεων με τις αποφάσεις του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της υπό στοιχεία Φ.353..1/324/105657/ Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία, δύναται δε να λειτουργεί σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)].

2. Το ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών παραμένει αποθηκευμένο στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

3. Οι θυρίδες της παρ. 2 λειτουργούν ως «ψηφιακά αποθετήρια» με τα εξής χαρακτηριστικά: α) Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα, β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκ- παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του φορέα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, διαβαθμισμένη πρόσβαση με ρόλους μέσω εφαρμογής και διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής, γ) οι διαχειριστές/Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των θυρίδων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, λαμβά- νουν κατά περίπτωση ενημερώσεις για την υπογραφή του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων εκ μέρους των χρηστών ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί- ου - email). Το Βιβλίο Πράξεων που καταχωρίζεται στη θυρίδα των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δύναται να αποθηκευτεί σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου.

4. Οι διαχειριστές εισέρχονται στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής  και επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «νέο πρακτικό». Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουν μέσω της απόφασης/ του πρακτικού που συντάχθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση στην οποία εξεδόθη η ως άνω απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπουν σε αρχεία pdf και την/το υπογράφουν ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, προκειμένου τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών να την/το εγκρίνουν κατά περιεχόμενο και ύστερα να ενα- ποθέσουν υποχρεωτικά και αμελλητί την ηλεκτρονική υπογραφή τους. Αν κάποιο εκ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών δεν υπογράψει ηλεκτρονικά την απόφαση/πρακτικό, τότε θεωρείται ότι δεν έχει καταρτισθεί και δεν απορρέουν έννομες συνέπειες, ενώ εμφανίζεται ως εκκρεμότητα η οποία έρχεται σε γνώση του/ της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης, εάν και εφόσον ο/η τελευταίος/α επιλέξει το πεδίο που τιτλοφορείται ως «εκκρεμότητες». Τόσο η μη εναπόθεση της υπογραφής από το σύνολο ή μέρος των μελών που απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, όσο και η εναπόθεση της υπογραφής, αποτυπώνεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 προς διευκόλυνση του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

5. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 97 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και της υπό στοιχεία 108906/Δ4/ 7-9-2021 (Β’4189) υπουργικής απόφασης ο/η Διευθυντής/ ντρια της σχολικής μονάδας, αφού συντάξει ο/η ίδιος/α την απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπει σε αρχείο pdf και την/το υπογράφει ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική πλατφόρμα της παρ. 1, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αναφερόμενα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για το περιεχόμενο της απόφασης/του πρακτικού, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση/το ως άνω πρακτικό είναι υποχρεωτική/ο για τους εκεί οριζόμενους εκπαιδευτικούς. Με κάθε πρόσφο- ρο τρόπο ενημερώνεται και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της οικείας σχολικής μονάδας.

6. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης εκ μέρους των Διαχειριστών.

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδω

1. Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους υπαλλήλους των εκπαιδευτικών δομών:

α) Χρήστες/Εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.: Υπογράφουν αμελλητί και μετά τον Διαχειριστή την απόφαση/το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που τηρείται ψηφιακά στο Ψηφιακό Βιβλίων Πράξεών του, εφόσον έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του άρθρου 2 η σχετική απόφαση.

β) Διαχειριστές/Διευθυντές-ντριες/Προϊστάμενοι-ες: Ορίζουν και διαγράφουν χειριστές, αναθέτουν στον νόμιμο αναπληρωτή του τη διαδικασία τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων, αναρτούν και υπογράφουν ηλεκτρονικά την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών στην ειδική πλατφόρμα του άρθρου 

2. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητας με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»(Β’ 4798).

4. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 μέσω της ΕΨΠ, αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Οι παραπάνω αποφάσεις που υπογράφονται ηλεκτρονικά και τηρούνται στο ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

6. Οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δύνανται, βάσει του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στις αποφάσεις που τηρούνται στο ψηφιακό Βιβλίων Πράξεων.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας/εφαρμογής

1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 δια- λειτουργεί με:
Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. σε κάθε  σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί η διαδικασία της τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων σύμφωνα με το παρόν, για τον λόγο ότι δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ανά σχολική μονάδα από το Π.Σ. «myschool», τότε η απόφαση/το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφεται χειρόγραφα και τηρείται στο Βιβλίο Πράξεων.

Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με την περ. 7 του άρθρου 4 και το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), (Γ.Κ.Π.Δ.)] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για τις διενεργούμενες μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 2 επεξεργασίες, καθώς και για εκείνες στις οποίες προβαίνουν οι δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (οργανικές τους μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.) κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας από κοινού με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Το Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» επέχει θέση εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool, και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και της «ΕΔΥΤΕ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω 

2. Στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. λειτουργεί υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης (helpdesk), με σκοπό την παροχή πάσης φύσεως βοήθειας στους διαχειριστές και χρήστες της ειδικής πλατφόρμας του άρθρου 2 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφιακής τήρησης του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Τα αρμό- δια, κάθε φορά, τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επεξεργάζονται εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. φέρει την ιδιότητα του ανεξάρτητου Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Το «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» παρέχει υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης (helpdesk) δευτέρου επιπέδου, με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης αποκλειστικά για προβλήματα τεχνικής φύσεως, προς το πρώτο επίπεδο υποστήριξης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τους σκοπούς της αυθεντικοποίησης.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμε- νων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας.

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους διαχειριστές και τους χρήστες είναι: α) Το όνομα, β) επώνυμο, γ) ο Αριθμός Μητρώου εκπαιδευτικού, δ) η θέση/ιδιότητα, ε) η βαθμίδα εκπαίδευσης, στ) ο κλάδος εκπαιδευτικού/μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., ζ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και η σχολική μονάδα υπηρέτησης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους/τις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι: α) Το όνομα, β)το επώνυμο, γ) ο Αριθμός Μητρώου μαθητή, δ) η σχολική μονάδα, ε) τα ειδικά δεδομένα που σχετίζονται με τυχόν αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και αφορούν στην έκδοση αξιολογικών εκθέσεων ως προς τη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, στ) η επιβολή του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 31 της υπό στοιχεία 79942//ΓΔ4//21-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ζ) ο χαρακτηρισμός της διαγωγής του/της μαθητή/τριας και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που μπορεί να σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης.

6. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας τήρησης των αποφάσεων/πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ψηφιακό Βιβλίο Πράξεών του.

7. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 35 Γ.Κ.Π.Δ.), άλλως τεκμηριώνει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους η εκπόνηση σχετικής μελέτης δεν κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας θυρίδων

Η έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας του άρθρου 2 εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των δε θυρίδων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) με την έκδοση κοινής διαπιστωτικής πράξης των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Mε απόφαση/πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση από την δημοσίευση της παρούσας, αποφασίζεται ο τρόπος τήρησης του Βιβλίου Πράξεών του.

Έναρξη Ισχύος

Με την επιφύλαξης του άρθρου 6, η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχόλια (37)

Stelloudio3
|

Γνωμη μου: σε καμια περιπτωση οι γονεις δεν πρεπει να εχουν προσβαση στο πρακτικο.Πρεπει δηλ να ξερει ο κηδεμονας ποιος πχ καθηγητης ψηφισε υπερ της τιμωριας του παιδιου του κ ποιος οχι;Και ποιο σκεπτικο εχει ο καθενας ετσι ωστε να τον ελεγξει κ να τον χαρακτηρισει;Αυτο ειναι πολυ επικινδυνο.
Τωρα το κατα ποσο το ψηφιακο πρακτικο θα ειναι ευχρηστο η οχι, αυτο μενει να το δουμε.Και κατι αλλο : το υπουργειο θα εχει προσβαση στα πρακτικα;Αυτο τωρα δε γινεται κ ελπιζω ετσι να παραμεινει.

Ρίχτο Πιερ.... Πιερ Ρίχτο....
|

Ακόμα πέφτουν σοβάδες και πόρτες, ακόμα εξωσχολικοί αλωνίζουν, ακόμα έχουμε 50.000 αναπληρωτές, ακόμα έχουμε βιβλία του προηγούμενου αιώνα, ακόμα για να μείνεις στην ίδια τάξη θέλεις μέσον.... αλλά θα έχουμε το "ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών"!
Θα μπορούσε ίσως να δημοσιευθεί και στο Economist, με τίτλο "Ψηφιακά άλματα στο υπό κατεδάφιση ελληνικό σχολείο"....

@πλαταρος
|

Αγαπητέ δυστυχώς δεν Υπάρχει πια διαθέσιμος χρόνος στους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου για "χαρτουρα". Οπως γνωρίζουν όλοι - και εσείς επιδεικτικά παραβλεπετε - δεν υπάρχει υποστήριξη από διοικητικό προσωπικό, δηλ. γραμματέα 2) η γνωστικη διεύρυνση δεν είναι γραμματέας - διοικητικό προσωπικό σχολείου αλλιώς θα το είχα φροντίσει 3) το υπουργείο δεν δείχνει ενδιαφέρεται για "μπιγκ ντατα" παρα μόνο δείχνει να ενδιαφέρεται για οτιδήποτε λειτουργεί ως άλλοθι στις αποφάσεις διάλυσης του εκπαιδευτικού ρόλου του σχολείου και του ρόλου των εκπαιδευτικών. 4) ενδιαφέρουσα η πρόταση για αγορά λογισμικού αλλά δυστυχώς προέχουν άλλα σημαντικότερα όπως μικρο επισκευές, αναλώσιμα, καθαριότητα κλπ 5) απόλυτη αλήθεια έχετε όταν λέτε μην κάνετε τίποτε αν δεν έχετε δοκιμάσει πρώτα. Τέλος λυπάμαι πραγματικά αν κάποια σχολεία ακολουθούν λανθασμένες πρακτικές και σας μεταφέρουν εμπειρίες σχετικά με παρατυπίες στον τρόπο λειτουργίας τους. Όμως για κάθε σοβαρό η έστω επιφανειακό λάθος υφιστάμενων την ευθύνη την έχει πάντα ο προϊστάμενος και επειδή το σχεδιασμό στο δημόσιο τον έχει αναλάβει το κάθε υπουργείο αυτό φέρει και τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ομως οσο πιο ψηλά στην ιεραρχία συμβαίνουν τα λάθη τόσο μεγαλύτερα είναι και πάντα "φορτωνονται* σε αυτούς που βρίσκονται στα πιο χαμηλά κλιμάκια. Το είδαμε άλλωστε να συμβαίνει, δυστυχώς, πολλές φορές..

Το πρακτικό κρυπτογραφημένο στο υπουργείο
|

Τα πράγματα είναι απλά. Επειδή ΔΕΝ εμπιστευόμαστε ότι το υπουργείο θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών μας, πρέπει το πρακτικό να ανεβαίνει κρυπτογραφημένο στο υπουργείο και το κλειδί αποκρυπτογράφησης να φυλάσσεται στο σχολείο.

Δεν πληρώνω....
|

@Πλατάρος Γιάννης
Την κυρά παπαδιά στο Κολοκοτρωνίτσι τη θυμάστε? Όταν μάθαινε κάτι, το μάθαινε κι ολόκληρη η Πελοπόννησος. Μην διαρρεύσουν πάλι τίποτα προσωπικά δεδομένα και πληρώνουμε κι άλλα 400αρια χιλιάρικα και για άλλα Υπουργεία....

ΔΑΣΚΑΛΑ
|

Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να γίνει αυτό!
Οι σύλλογοι θα πρέπει να ελέγχονται για την νομιμότητα των αποφάσεών τους!
Όχι αποφασίζουμε κατά βούληση!Κατα συνέπεια θα πρέπει να λυθεί η δυσκολία των εκπκών που υπηρετούν στο Ολοήμερο, ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση(μιλώ για την Α/Εκπαίδευση).
Τώρα θα έχει άλλη βαρύτητα και άλλη επικινδυνότητα η καταγραφή αποφασεων.
Άρα ή ηλεκτρονικά από το σπίτι, εκτός ωραρίου ή ....;
Αλλιώς το τραγούδι : Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα ,χωρίς εμένα, το ξέρετε;

@Διαφάνεια από όλους για όλους
|

Πρόσβαση στο πρακτικό μπορείτε να αποκτήσετε κατόπιν αίτησης σε τμήμα που αφορά το παιδί σας και μόνο. Ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ΟΧΙ, δεν επιτρέπεται, λόγω προσωπικών δεδομένων. Είναι ξεκάθαρο;

Πλατάρος Γιάννης
|

@Ματιας
Δεν καταλάβαίνετε ότι δεν μπορούσα να εννοώ αυτό που καταλάβατε;
Διευρύνετε το γνωστικό σας επίπεδο!
Τώρα θα τα βλέπει το υπουργείο! Τώρα θα θα βλέπει! Πριν δεν τα έβλεπε!
Τώρα θα κάνει εξωρυξη δεδομένων.
Θα έχει μπιγκ ντατα! Αναλύτικς! Στατιστικές! Θα βγάζει αυτόματα στατιστικά δεδομένα για το τι συζητάτε. Τα πάντα όλα, αυθεντικά, έγκαιρα, έγκυρα, καθολικά, επί του πληθυσμού.
Αν έχει μια κεντρικη καταγγελία από γονέα, θα σας ελέγχει επί τόπου αν έχει βάση αλήθειας, που πήγατε, τι είπατε, τι κάνατε, πότε, πως.
Για να είναι αποδοτικά και να μην δημιουργούν παραπάνω γραφειοκρατία πρέπει να υπάρχουν πρότυπα παραδείγματα, προσυμπληρωμενα.
1. Λίστα Καθηγητών, έτοιμη για παρόντες και απόντες.
2. Την νομοθεσία μετά το "έχοντας υπ όψιν"
3. Την εισήγηση.
4. Την τελική πρόταση για ψηφιση, αναλόγως. "αποφασίζει"
5. Τυχόν σημείωμα για πρακτικά, οποίου το επιθυμεί. Όχι χειρόγραφο, απαγορεύεται, μόνο ψηφιακό επεξεργασία, σε μεηλ του σχολείου.
6. Υπογραφή από την ειδική εφαρμογή στο myschool. Για τα. Pdf. Όχι κάτι άλλο! Να βρείτε τρόπο!... Μην σας πούνε "δεν γινεται"
7. Αγοράστε μια επαγγελματική έκδοση επαξεργασιας. Pdf και δώστε την σε όλους τους καθηγητές. (nitro, acrobat)
8. Μην θέσετε σε εφαρμογή τίποτα αν δεν έχετε χειροπιαστή, δοκιμασμένη εφαρμογή, σαφώς φιλική, μετρήσιμα ευκολότερη, χρηγοροτερη, ευέλικτη, με έστω εικονικές δοκιμές προσομοίωσης. Υπάρχει χρόνος.
Πολλά έτοιμα, ευέλικτα, πρότυπα.

Βασιλική
|

Το ψηφιακό πρακτικό ποιος θα το συντάσσει; Ο διευθυντής ή μέλος του συλλόγου διδασκόντων, όπως γίνεται με το χειρόγραφο;

Διαφάνεια από όλους για όλους
|

Στους καθηγητές εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας για πολλά χρόνια. Θεωρώ αδιανόητο στα πρακτικά αυτά να μην έχουμε πρόσβαση εμείς οι γονείς, οι οποίοι σαφώς και έχουμε έννομο συμφέρον να γνωρίζουμε τι αποφασίζουν οι δάσκαλοι και καθηγητές για τα παιδιά μας. Θέλουμε να ξέρουμε αν και πώς οι καθηγητές νοιάζονται για τα παιδιά μας και ιδιαίτερα τη στιγμή που οι ίδιοι αρνούνται κάθε μορφής αξιολόγηση. Και να μην ακούω για δήθεν "προσωπικά δεδομένα", εμείς είμαστε οι κηδεμόνες και προστάτες των δεδομένων των παιδιών μας.

Ψηφιακό πρακτικό με Φυσική υπογραφή
|

Η πρόταση του υπουργείου αυξάνει την γραφειοκρατία. Το σωστό είναι το πρακτικό να είναι μεν ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, αλλά να ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ, να υπογράφεται με ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ από τους ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και στην συνέχεια να ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΤΑΙ. Και μετά αν θέλει κάποιος να το ανεβάσει στο υπουργείο, σκανάρισμα σε pdf και ψηφιακή υπογραφή από τον διευθυντή. Η μόνη σωστή λύση, όλα τα άλλα αυξάνουν την γραφειοκρατική δουλειά των εκπαιδευτικών εις βάρος της εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονική υπογραφή
|

Το κείμενο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή; Αν ναι τότε πρέπει να εφοδιάσει το υπουργείο με κατάλληλες συσκευές τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχει κανένα δικαίωμα το υπουργείο, ό διευθυντής, ούτε ακόμα και ο σύλλογος διδασκόντων να απαιτεί από έναν εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας το προσωπικό του τηλέφωνο ή τον υπολογιστή. Αν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθεί κοινόχρηστος υπολογιστής του σχολείο για τις υπογραφές, θα πρέπει αυτός ο υπολογιστής να είναι 100% ασφαλής. Γιατί σε περίπτωση κλοπής των διαπιστευτηρίων οποιουδήποτε εκπαιδευτικού, ευθύνη θα έχει αποκλειστικά ο διαχειριστής του κοινόχρηστου υπολογιστή.

Δύσκολο να υπάρχουν "νε(ώ)τερα"
|

@Τί γίνεται...υπάρχουν νεώτερα;;;;;;
Εδώ νομίζω ότι ταιριάζει ένα σχόλιο που είδα σε άλλο δημοσίευμα και που λέει : μη σπρώχνεστε, αριστεία για όλους, αξιοκρατία....

Ζ
|

Στο εξής στο σύλλογο διδασκόντων θα ομιλούμε απευθείας με το υπουργείο και τον υπουργό! Κρύβεται λόγια ή καλύτερα μη μιλάτε καθόλου. Γιατί τώρα που να μπεις στη διαδικασία του δεν το είπα έτσι, άλλο είπα, αυτό να διορθωθεί, το άλλο να αλλάξει, ας μη μπει αυτό ή εκείνο κ.λπ. Τώρα, καλύτερα να βάλουμε την τεχνίτη νοημοσύνη να μας πει τι πρέπει ή δε πρέπει να λέμε στις συνεδριάσεις. Όσο για το πάντα μπορούσαν, δημόσια είναι τα πρακτικά, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κ.λπ. ... βάλτε κάμερες παντού να τελειώνουμε. Κι ως κινούμενες μηχανές πράγματι.... δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.

Κ.Α.
|

Διαβάζω στο τέλος: Mε απόφαση/πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση από την δημοσίευση της παρούσας, αποφασίζεται ο τρόπος τήρησης του Βιβλίου Πράξεών του.
----
Οπότε αύριο στα Γυμνάσια που είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τη δημοσίευση της απόφασης, οι Σύλλογοι δεν θα ασχοληθούν με φοίτηση μαθητών, βαθμούς β τετραμήνου κλπ, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουν εάν πλέον θα έχουν έντυπο ή ψηφιακό πρακτικό. Κλαίω...

Τί γίνεται...υπάρχουν νεώτερα;;;;;;
|

Με τα αποτελέσματα/μοριοδότηση των περιφερειακών εποπτών ποιότητας της εκπ/σης τί γίνεται;;;;; πότε θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για τις επιλογές των εποπτών ποιότητας της εκπ/σης των Διευθύνσεων Εκπ/σης και των προϊσταμένων εκπ/κών θεμάτων των διευθύνσεων ΠΕ & ΔΕ.........χρονοδιαγράμματα;;;;;;;;;

Στράτος
|

Σύμφωνα με την εγκύκλιο "ο Σύλλογος...δύναται να τηρεί ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων με τις αποφάσεις του". Με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας που περιγράφεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι περισσότεροι Σύλλογοι ΔΕΝ θα ΔΥΝΑΝΤΑΙ να τηρούν τέτοιο Βιβλίο και θα συνεχίσουν με το έντυπο βιβλίο πράξεων.
Η πάταξη της γραφειοκρατίας δεν γίνεται με αντικατάστασή της από ψηφιακή χειρότερη της έντυπης, περισσότερο πολύπλοκη και χρονοβόρα και με πολλούς περιορισμούς.
Μετά τη γκάφα του e parents τώρα και η απογοήτευση από τον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού Πρακτικού. Δεν αρκεί μόνο η ψηφιοποίηση, αν δεν συνοδεύεται από απλούστευση. Αλλά στο Μαρούσι μοιάζει να συνεχίζουν να αγνοούν πλήρως την καθημερινή ζωή του σχολείου, την πίεση, τους χρονικούς περιορισμούς, την συνεχώς αυξανόμενη επιβάρυνση του εκπαιδευτικού προσωπικού με άχρηστη ψηφιακή γραφειοκρατία (το χειρότερο δείγμα η διαδικασία ανούσιας αυτοαξιολόγησης σχολείων και αξιολόγησης εκπαιδευτικών).

Tα σχολεία
|

Χρειάζονται γραμματείς οπωσδήποτε. Ειδικά οι μαγάλες εκπαιδευτικές μονάδες.

JOHN DEWEY
|

1. Όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, η ευχή έγινε κατάρα και τα ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται για να παράγουν τα έντυπα έγγραφα. Το αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιούνται αυτά τα πανάκριβα μηχανήματα και τα ανταλλακτικά τους μελάνια που λέγονται εκτυπωτές. Αφού υπάρχει η αξιολόγηση ότι κάνουμε πρέπει να το γράφουμε κάπου και στο τέλος μόνο η κάμερα θα μας σώσει...Απλοποίηση γίνεται, όχι σε πρακτικά ίσως. Στο ΩΠ όμως που εγκρίνεται ηλεκτρονικά, τι το θέλεις το Α3 με γραμματοσειρά 6 !!!
2. Το δυνατό σημείο του Υπουργού είναι αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην Εκπαίδευση. Ας κάνει την μεταρρύθμιση που μπορεί και ξέρει. Να μην τον εμποδίσει κανείς.

Ματιας
|

@πλαταρος.
Αγαπητέ τι εννοείς με το "Τα ηλεκτρονικά πρακτικά, τα βλέπει και το υπουργείο. Δεν τα έβλεπε μέχρι τώρα." Τα πρακτικά είναι δημόσια,παραμενουν για πάντα και μπορούν να ζητηθούν αντίγραφα από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και φυσικά από τ κάθε προϊσταμένη αρχή και το υπουργείο. Στόχος είναι ο έλεγχος μέσω της ψηφιοποίησης της γραφειοκρατίας ή η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με μείωση της γραφειοκρατίας και περισσότερο δημιουργικό ρόλο και χρόνο στον εκπαιδευτικό?

Τεο
|

Πραγματικά το καταφέρατε και το τερματίσατε. Πιστεύαμε ότι με κάποιον κάπως κάποτε θα έληγε η γραφειοκρατία αλλά εσείς απόδείξατε το αντίθετο. Δεν μιλάμε πια για βαρέλι χωρίς πάτο της γραφειοκρατίας αλλά για μαύρη τρύπα που ρουφάει όλη τη θετική ενέργεια και τον πολύτιμο διδακτικό και παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών.

ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΛΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
|

εαν πας να διαφοροποιηθείς δε θα γραφεί καθώς το pdf "εκλεισε"

Πλατάρος Γιάννης
|

Προσέξατε ότι δεν έγραψα για την μορφή των πρακτικών αλλά κυρίως για τα πρακτικά;;;
Ίδια και λίγο παραπάνω φασαρία θα έχει το ηλεκτρονικό.
Και ασύγκριτα παραπάνω διαφάνεια από το υπουργείο, όπου οι διενεξεις και τα αν επιτρεπτα που γράφονται θα είναι πιο εύκολα σε διοικητικές διώξεις.
Μέχρι εκεί....
Ο Χουρδακη είπε μια ουσια....
Την συμπληρωνω·
Έχετε δει κάτι πρότυπα έγγραφα με τελιτσες και γραμμούλες και αποσιωπιτικα και πάλι τελιτσες;
Κυκλοφορούν δεκαετίες!
Προοριζονται για εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση.
Το θέμα είναι άλλο όμως για το οποίο έχω έρθει σε διενεξεις από παλιά...
Ορθογώνια παραλληλογραμμα για ηλεκτρονική συμπλήρωση και εκτύπωση μέσω word οπου Τα πλαίσια Τα ορθογώνια δεν φαίνονται, είναι αόρατα εκτυπώνεται μόνο το περιεχόμενο.
Μιλάω για ιστορία 25 ετών, μετά τα word 2000 Και ιίγουρα μετά τα 2007 που άνοιξαν τα συρτάρια και έγιναν καρτέλες.
Κοιτάξτε τα πρότυπα έγγραφα που φτιάχνουν πληροφορικοί. Είναι για κατάσχεση πτυχίου....
Τέλος πάντων....
Τα πρότυπα έγγραφα, τα προανήγγειλε ο υπουργός. Δεν το διαβάσατε οι σχολιαστές....
1. Πρότυπο για πρακη ανάληψης.
2. Πρότυπο για εκδρομή.
3 Πρότυπο για περίπατο.
4. Για αποτελέσματα, φοίτησης, προαγωγής, ανάθεσης καθηκόντων.
Να υπάρχουν δίπλα και άλλο ένα παράθυρο να βλέπουμε το περυσινό.
Για κεδασυ πρότυπα... Για βραβεία, επαίνους....
Και πολλά πρότυπα για μη συνήθη.
Με προεκτυπωση, προσυμπληρωση του "έχοντας υπ όψιν"
Με προσυμπληρωση των ονοματεπώνυμων των μελών. Παρόντων, απόντων.
Πολλά, πολλά, υποδείγματα!
Πλήρη.
Έγκαιρα.
Επικαιροποιουμενα!
Παρακληση:
Μην γράφετε σχόλια αν δεν έχετε να προσθέσετε έναν κόκκο άμμου.
Εγω πλέον αισθάνομαι πλήρη ασφάλεια στα σχολια:
Είμαι προσωπικό παρακολούθημα σχολιαστεί όπως το ψαράκι δορυφόρος στον καρχαρία του Αρκα.
Δεν φοβάμαι λανθασμενες σκέψεις, διατυπώσεις και ορθογραφικά.
Δυστυχώς δεν μου παρέχει μέιλ για προληπτική λογοκρισία.
Έχει την χαρά να με διορθώνει μετά....
Ευτυχώς με προστατεύει κι ο έλεγχος σχολίων κόβοντας κάποιο ποσοστό κακόβουλων σχολίων και ένα κλικ περισσότερων δικών μου!
Ποιος έχει προσωπικό διορθωτή;
Μόνον εγώ και μπράβο μου!....

ΝΙΚΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
|

Δεν σώνεται αυτή η χώρα με τίποτα! Αποφασίζουν αυτοί που δεν έχουν ιδέα από εκπαίδευση και λειτουργία σχολείων

Πρακτικός
|

Πρακτικά, πρακτικά, πρακτικά για τα πάντα!!!!

nik
|

Συνεχίζεται η εύκολη ιστορία με τις πλατφόρμες και τους προϋπολογισμούς πολλών εκατομμυρίων. Νέα γραφειοκρατία προστίθεται με σκαναρίσματα σε μεγάλα σκάνερ και ψηφιακές υπογραφές (άμα θυμάσαι να υπογράφεις). Αποτέλεσμα κανένα, καθόλου δεν βελτιώνεται το έργο του εκπαιδευτικού. Συνεχίζεται η προσπάθεια ελέγχου της εκπαίδευσης διοικητικά χωρίς καμία ουσία. Πάμε ολοταχώς προς τα κάτω.

@ριστεία, όχι αστεία
|

Οι Ιάπωνες ακόμα θέλουν συμβουλές;

Ερτ
|

Προσθήκη στο πρακτικό δεν υπάρχει ΜΕΤΑ τη συνεδρίαση. Μόνο κατά τη διάρκειά της μπορείς να δώσεις γραπτώς ένα κείμενο. Άπαξ και υπογράψει ο διευθυντής δεν αλλάζει τίποτα παρά μόνο με επισημειωματική πράξη του ίδιου.

Διευθυντής, Μ.Ed., M.A., Ph.D.
|

Βρε παιδιά, εσείς που τον συμβουλεύετε τον άμοιρο τον υπουργό μας, έχετε διευθύνει ένα μέσο σχολείο; Έχετε γράψει ποτέ πρακτικό; Το έχετε δώσει να το υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί σας; Διότι τίποτα δεν αλλάζει με αυτό που, ως καινοτόμο, κομίζετε. Αλήθεια! Ίσως τελικά είναι λιγότερο χρονοβόρο να το γράψει το πρακτικό σε ένα βιβλίο ένας συνάδελφος και να το δώσει προς υπογραφή. Όπως αναφέρει και ο κ. Χουρδακης παρακάτω, οφείλετε να μειώσετε τη γραφειοκρατία μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων και εργαλείων. Όμως, εσείς, με τον ιδιαίτερο, θεωρητικό, τρόπο σας, την αυξάνετε με ολέθριες συνέπειες για την εκπαίδευση στην πράξη . Ίσως, πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι ότι πρόκειται για συνειδητή και μεθοδευμένη ενέργειά σας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το μεγαλύτερο, δε, πρόβλημα είναι ότι δεν διαμαρτύρεται κανείς από τα ανώτατα στελέχη της εκπαίδευσης. Αλήθεια, πιστεύουν ότι με αυτές τις αποφάσεις θα εξορθολογιστεί η γραφειοκρατία; Ας ψελλίσουν κάτι!!! Τόσα διδακτορικά και μεταδιδακτορικά χαμένα στη σιωπή της προσμονής της διατήρησης ή της προς τα άνω εξέλιξης.

Γνωρίζει
|

το υπουργείο ότι κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα προσθήκης στο πρακτικό?
Αν είναι pdf, πως ακριβώς θα γίνεται η ενδεχόμενη προσθήκη?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ