Υφ. Παιδείας: Τι ισχύει για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

14/06/2024

Άκουσε το άρθρο

Σε  γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού Σ. Χ. Ασημακοπούλου σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, αναφέρει τα εξής:

Οι γενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων μοριοδότησης, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ 50/96, του Π.Δ 100/97 καθώς και του Ν.3848/10 (αρ.30 & 31), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4038/2012 (αρ.33).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ45Α’/08-03-1996), αρμόδιο όργανο για τις μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή είναι το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ), ενώ για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις ειδικών κατηγοριών από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, καθώς και για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, που μετατίθενται ως ειδική κατηγορία, η αρμοδιότητα ανήκει στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ).

Προκειμένου για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 13 του ΠΔ 50/1996 (όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 17 του N. 3402/2005), σύμφωνα με τις οποίες, για την απόδειξη των λόγων αυτών, απαιτείται βεβαίωση Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

Επιπλέον, για τους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α ́), χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
Διευκρινίζεται, ωστόσο ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (177 Α ́) η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (Α' 13) αντικαθίσταται ως εξής: «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 154/1996 (Α' 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών».

Περαιτέρω όσον αφορά στις αποσπάσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι «οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

Προκειμένου να ενισχυθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί με προβλήματα υγείας στο πλαίσιο της διαδικασίας των αποσπάσεων, όσοι έχουν σοβαρούς λόγους υγείας, που δεν εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία, μοριοδοτούνται ως προς το ποσοστό αναπηρίας. Συγκεκριμένα λαμβάνουν α. 5 μονάδες για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, 20 μονάδες για ποσοστό 67-79% και 30 μονάδες για ποσοστό 80% και άνω, των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή των συζύγων τους, β. 1 μονάδα για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και 3 μονάδες για ποσοστό 67% και άνω, των γoνέων των ίδιων των εκπαιδευτικών, που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση και γ. 5 μονάδες για ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω των αδελφών τους, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών καθώς και όσων δεν αποσπώνται κατά την Α ́ και Β ́ φάση αποσπάσεων διαβιβάζονται στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά.
 

Σχόλια (1)

Βασιλης ΠΕ3
|

άρες μάρες ...
Η ερώτηση ήταν η εξής
Προτίθεσθε να παρέμβετε, ώστε να αναμορφωθεί και να επικαιροποιηθεί το φάσμα
των ασθενειών που διέπουν τις Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του Π.Δ. 50/1996,
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. και τις υποδείξεις της ΕΣΑμεΑ;
Επίσης στο κείμενο γίνεται αναφορά και στο έγγραφό του ΣτΠ που θίγει γενικότερα το
ζήτημα του κλειστού αριθμού των ασθενειών.
Προφανώς δεν ζητούσε να κοινοποιηθεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο των ειδικών κατηγοριών μετάθεσης των εκπαιδευτικών!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ