Οι αμοιβές των συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα Μουσικά τμήματα των Πανεπιστημίων

Η απόφαση

19/06/2024

Ενημερώθηκε: 19/06/2024, 18:09

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκε , με Κοινή Υπουργική Απόφαση,  αμοιβή κατ’ αποκοπή ή κατά γραπτό δοκίμιο ή κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης ή εξέτασης για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επιτηρητές, τους εξεταστές-βαθμολογητές, τους πιανίστες- συνοδούς, τους επιμελητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, το κάθε είδους εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που απασχολούνται στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της τακτικής περιόδου και στις επαναληπτικές εξετάσεις που διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή σε μουσικά τμήματα των Πανεπιστημίων καθώς και κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών του προέδρου, μελών, γραμματέα καθώς και του αναγκαίου εκπαιδευτικού - διοικητικού προσωπικού της επιτροπής οργάνωσης των εν λόγω εξετάσεων

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

α) Κεντρική Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε), του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.

(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε. 400,00 ευρώ
(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε. 350,00 ευρώ

(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε.Ε. 300,00 ευρώ
(iv) Γραμματέας Κ.Ε.Ε.Ε. 250,00 ευρώ
(v) Βοηθός γραμματέας 200,00 ευρώ
(vi) Υπεύθυνος καταγραφής ηχητικού και μουσικού
κειμένου 250,00 ευρώ
(vii) Εκπαιδευτικός εκτίμησης θεμάτων 120,00 ευρώ (viii) Κάθε μέλος για την υποβοήθηση του έργου της
Κ.Ε.Ε.Ε. 150,00 ευρώ.
(ix) Ιατρός 130,00 ευρώ για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
(x) Ιατρός 80,00 ευρώ για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

β) Επιτροπές Εξεταστών-Βαθμολογητών για τις ειδικές εξετάσεις στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.

(i) Πρόεδρος 200,00 ευρώ
(ii) Κάθε μέλος 150,00 ευρώ
(iii) Πιανίστας - Συνοδός 250,00 ευρώ
(iv) Επιμελητής εξεταστικής διαδικασίας 100,00 ευρώ 

γ) Επόπτες εξετάσεων, του άρθρου 3 της υπό στοιχεία
Φ.253/19033/Α5/2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης. Εφάπαξ αποζημίωση 200,00 ευρώ

δ) Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις ειδικές εξετάσεις στο μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/ Α5/2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.

(i) Πρόεδρος, 150,00 ευρώ
(ii) Μέλος, 100,00 ευρώ
(iii) Γραμματέας 100,00 ευρώ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματέα 80,00 ευρώ
(ν) Κάθε χειριστής συστήματος λήψης θεμάτων 80,00 ευρώ (vi) Μουσικός Επόπτης Εξετάσεων 51,00 ευρώ
(vii) Υπεύθυνος διακίνησης γραπτών 12,00 ευρώ
(viii) Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού 80,00 ευρώ (ix) Για κάθε επιτηρητή για κάθε ημέρα εξέτασης 15,00 ευρώ ε) Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις ειδικές εξετάσεις στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.
(i) Πρόεδρος 200,00 ευρώ
(ii) Μέλος 150,00 ευρώ
(iii) Γραμματέας 150,00 ευρώ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματέα 100,00 ευρώ
(ν) Κάθε χειριστής συστήματος λήψης θεμάτων 80,00 ευρώ
(vi) Υπεύθυνος διακίνησης γραπτών 12,00 ευρώ
(vii) Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού 80,00 ευρώ (viii) Για κάθε επιτηρητή για κάθε ημέρα εξέτασης 30,00 ευρώ

στ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου για τις ειδικές
εξετάσεις στο μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, του άρθρου 16 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/ Α5/2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.
(i) Πρόεδρος 200,00 ευρώ
(ii) Αντιπρόεδρος 150,00 ευρώ
(iii) Μέλος 150,00 ευρώ
(iv) Γραμματέας 150,00 ευρώ
(v) Βοηθός γραμματέα 100,00 ευρώ

(vi) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού για τον καθαρισμό και μέχρι 12 άτομα 100,00 ευρώ
(vii) Ομάδες βαθμολογητών-αναβαθμολογητών, για κάθε βαθμολογούμενο- αναβαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο 2,10 ευρώ

ζ) Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, του άρθρου 15 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης.

(i) Πρόεδρος 50,00 ευρώ
(ii) Κάθε μέλος εξεταστής-(ανα)βαθμολογητής 30,00 ευρώ
(iii) Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ 26,70 ευρώ
(iv) Γραμματέας και κάθε βοηθός γραμματέα 40,00 ευρώ (v) Ιατρός 40,00 ευρώ
(vi) Για κάθε επιτηρητή για κάθε ημέρα εξέτασης 20,00 ευρώ (vii) Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού 40,00 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

1. Η αποζημίωση όσων συμμετέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α, στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή φοιτητών στα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ και απασχολούνται Σάββατα ή Κυριακές ή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη του διδακτικού έτους και με παράλληλη μη χρήση τους ως ημερών θερινής άδειας, προσαυξάνεται, για κάθε ημέρα εργασίας, ως εξής:

Α) Καθηγητές όλων των Βαθμίδων και υπηρετούντες Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ΑΕΙ, κατά 50 ευρώ.

Β) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ιατροί, νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι εκπρόσωποι της νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά 43 ευρώ.

Γ) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται μ’ αυτό, εφόσον έχουν καταταχθεί στα ΜΚ:

α) 1 έως και 6 κατά 25 ευρώ,
β) 7 έως και 12 κατά 30 ευρώ,
γ) 13 έως και 19 κατά 35 ευρώ.
Δ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου κατά 20 ευρώ.

2. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που, κατά το χρόνο συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και στις αντίστοιχες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή των τελειόφοιτων ή αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην Κεντρική ή στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή σε άλλες Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν δικαιούνται την προσαύ-ξηση, που προβλέπεται στην παρ. 1, λόγω απασχόλησης σε εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας του διδακτικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:

α) για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις α, β του Κεφαλαίου Α’, του ΑΛΕ 2120207001 του Ειδικού Φορέα 1020 - 501 - 0000000,

β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α’, του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και των ΑΛΕ 2120207001, ΑΛΕ 2130205001 και ΑΛΕ 2130289001 των Ε.Φ. (1020 - 206 - 992ΧΧΧΧ),

γ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ’ και αφορούν απασχόληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων:

i) α, του κεφαλαίου Α’, του ΑΛΕ 2120202001 του Ειδικού Φορέα 1020 - 501 - 0000000,
ii) β, του κεφαλαίου Α’, του ΑΛΕ 2120202001, ΑΛΕ 2130202001 και ΑΛΕ 2130289001 των Ε.Φ. (1020 - 206 - 992ΧΧΧΧ) και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαρι- στές των τακτικών αποδοχών,

δ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην δεύτερη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ’ και αφορούν απασχόληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των υπόλοιπων περιπτώσεων του κεφαλαίου Α’, του ΑΛΕ 2120202001, ΑΛΕ 2130202001 και ΑΛΕ 2130289001 των Ε.Φ. (1020 - 206 - 992ΧΧΧΧ) και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών,

ε) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ’ και αφορούν απασχόληση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά το πέρας του διδακτικού έτους στις Επιτροπές των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ, ζ, του κεφαλαίου Α’, του ΑΛΕ 2120212001 του Ε.Φ. 1020 - 206 - 992ΧΧΧΧ και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών.

2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α, και στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Γ’ γίνεται με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ), δ) και ε) της περίπτωσης 1 του παρόντος Κεφαλαίου Γ’, πέραν των δικαιολογητικών της περίπτωσης 2, απαιτείται και βεβαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής ή του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας για την προσφορά της παρεχόμε-νης εργασίας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

4. Για όσους συμμετέχουν στα ατομικά ή συλλογικά όργανα του Κεφαλαίου Α’ και μετακινούνται εκτός έδρας, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα και δαπάνες [ν. 4336/2015 (Α’ 93), όπως ισχύει].
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ