Η εισήγηση του ΙΕΠ για αλλαγές στη Γλώσσα και Μαθηματικά μετά τις εξετάσεις της ελληνικής PISA

Γλώσσα Δημοτικού: Μείωση της ύλης για μεγαλύτερη εμβάθυνση και ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών πεδίων του γλωσσικού μαθήματος

19/06/2024

Άκουσε το άρθρο

Σειρά προτάσεων για αλλαγές στη Γλώσσα και Μαθηματικά  Δημοτικού και Γυμνασίου κάνει η Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ, με βάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της ελληνικής PISA , οι οποίες διεξήχθησαν στον Μάιο του 2023,  σε στρωματοποιημένο δείγμα 300 Δημοτικών σχολείων και 300 Γυμνασίων σε όλη τη χώρα (Συμμετείχαν συνολικά περίπου 6000 μαθητές Δημοτικού και 6000 μαθητές Γυμνασίου).

Γλώσσα Δημοτικού

Ειδικότερα,σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό η Επιστημονική Επιτροπή  προτείνει:

Μείωση της ύλης για μεγαλύτερη εμβάθυνση και ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών πεδίων του γλωσσικού μαθήματος.

Ο χρόνος είναι σημαντικό να διατίθεται για καλλιέργεια και του προφορικού λόγου των μαθητών/τριών, για επαναλήψεις ιδιαίτερα σε κεφάλαια που είναι περισσότερο απαιτητικά, για δημιουργικές δραστηριότητες.

Η παράμετρος της χρονικής επάρκειας καθιστά εφικτή και την αξιοποίηση ποικιλίας μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας σε μεγαλύτερο εύρος και βαθμό εφόσον είναι πιο απαιτητικές και χρονοβόρες από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική.

Μικρό πλήθος κειμένων ανά ενότητα του σχολικού εγχειριδίου- μέχρι την Δ  ́Δημοτικού τουλάχιστο- και ομοιογένεια ως προς το είδος τους (μόνο αφηγηματικά ή μόνο περιγραφικά κείμενα σε μία ενότητα) ώστε να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική διδασκαλία του κάθε κειμενικού είδους.

Είναι σημαντικό να ολοκληρώνεται η διδασκαλία σε όλα τα στάδιά της, στο βάθος και την έκταση που απαιτείται ώστε να κατανοούν οι μαθητές/ήτριες και να χρησιμοποιούν ορθά στον γραπτό τους λόγο τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε κειμενικού είδους (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματικός λόγος κ,λπ.) πριν τη διδασκαλία του επόμενου.

Έμφαση στη διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου (στάδια στρατηγικές) με συνέχεια και συνέπεια και πρόβλεψη χρόνου για διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών μέσα στην τάξη και εμπλουτισμός του βιβλίου του εκπαιδευτικού με μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές.

Έμφαση σε δραστηριότητες σχετικά με τις τεχνικές πύκνωσης λόγου και στη δομή του κειμένου. Δεδομένου ότι ο ρόλος της γλωσσικής συνοχής και της νοηματικής συνεκτικότητας είναι κομβικός στην επιζητούμενη κατανόηση πρέπει να αναδει- χθεί μέσα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας αλλά και από τον τρόπο διδασκαλίας

Εμπλουτισμός του βιβλίου του εκπαιδευτικού με μεθοδολογικά εργαλεία, γνωστικές και μεταγνωστικές τεχνικές/στρατηγικές διεύρυνσης του λεξιλογίου. Το λεξιλόγιο πρέπει να διδάσκεται οργανωμένα με συνέχεια και συνέπεια από το απλούστερο και περισσότερο εύληπτο, προς το δυσκολότερο και πιο σύνθετο.

Διαμόρφωση εύχρηστων εγχειρίδιων για εκπαιδευτικούς και μαθητές/ήτριες που θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία με τις διαφοροποιημένες μορ-φές της, με προσανατολισμό στην κριτική και αναστοχαστική μάθηση.

Σχετικά με το επιμορφωτικό έργο και την ενδυνάμωση του έργου του/ης εκπαιδευτικού στο γλωσσικό μάθημα προτείνονται Επιμορφώσεις εργαστηριακού τύπου, ε- παναλαμβανόμενες με ανατροφοδοτικό χαρακτήρα σχετικά με την κειμενοκεντρική προσέγγιση με στόχο την ενίσχυση του/ης εκπαιδευτικού με μεθοδολογικά εργα- λεία, στρατηγικές/πρακτικές για τη :

α. Διδασκαλία των κειμενικών ειδών και των δομικών συστατικών τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

β. Διδασκαλία του λεξιλογίου ως αναπόσπαστου μέρους της κειμενοκεντρικής προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος με σκοπό τη βελτίωση του λεξιλογίου των μαθητών/τριών, την ορθή χρήση των λέξεων ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από ευάλωτο κοινωνικό περιβάλλον

Γλώσσα Γυμνασίου

Για τη Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου η Επιστημονκή Επιτροπή   υποδεικνύει  την ανάγκη για:

Ενίσχυση της λεξιλογικής ικανότητας των μαθητών με στοχευμένες στρατηγικές στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής διδασκαλίας της Γλώσσας αντλώντας υλικό από ποικίλες πηγές και κειμενικά είδη. 

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας θα συνεισέφερε σημαντικά στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου και στην ενίσχυση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών/-τριών.

Συστηματικότερη καλλιέργεια γνωστικών στρατηγικών δεξιοτήτων πύκνωσης και συνδυαστικής ερμηνείας, οργάνωσης και κατανόησης της δομής του κειμένου.

Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας, στη διάκριση του επουσιώδους από το ουσιαστικό, στην αναγνώριση των δομικών στοιχείων του κειμένου, των σχέσεων μεταξύ αυτών των στοιχείων, τον τρόπο οργάνωσής του και στη διαγραμματική του απόδοση.

Μία τέτοια προσέγγιση θα αποβεί προς όφελος των μαθητών/-τριών ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, όσον αφορά στη διαδικασία σύνθεσης και οργάνωσης των υπό επεξεργασία πληροφοριών.

Εμβάθυνση και συστηματική εξάσκηση στις περιπτώσεις φαινομένων που παρου- σιάζουν αυξημένη δυσκολία, δεδομένου ότι σε ερωτήσεις οι οποίες διαμορφώθη- καν, για να διερευνηθούν συνήθεις παρερμηνείες, παρανοήσεις και λάθη, οι μαθητές/-ήτριες δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά.

Αν και έχουν διδαχτεί τα φαινόμενα αυτά κατ’ επανάληψη σε διαφορετικές τάξεις και διαφορετικές βαθμίδες μέσω της σπειροειδούς διάταξης της ύλης, δεν έχουν εμπεδωθεί.

Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται:

1. Οι συγγραφείς των νέων σχολικών εγχειριδίων να έχουν μελετήσει τη διάταξη της ύλης και τον τρόπο παρουσίασης των φαινομένων που επανεξετάζονται και εμπλουτίζονται σε επόμενες τάξεις, καθώς και τη χρήση της μεταγλώσσας κατά τη μετάβαση από τάξη σε τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης, ώστε ο τρόπος που παρουσιάζουν την ύλη να δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-ήτριες να ανακαλούν τις προγενέστερες γνώσεις τους, να οικοδομούν σε αυτές τη νέα γνώση και να αξιοποιούν ποικίλες στρατηγικές, προκειμένου να εμβαθύνουν. Όταν οι συγγραφικές ομάδες των διαδοχικών τάξεων είναι διαφορετικές, είναι απολύτως αναγκαίο το ΙΕΠ να επο- πτεύει και να διασφαλίζει τη συνέχεια από τάξη σε τάξη.

2. Η καταγραφή από τους/τις εκπαιδευτικούς και η συγκέντρωσή τους από τους/τις Ενδοσχολικούς/-ες Συντονιστές/-στριες αναφορών σχετικά με διδα- κτικές ενότητες, γνώσεις και έννοιες που λόγω μη επάρκειας διδακτικών ωρών ή ανομοιογένειας τάξης ή υψηλού βαθμού δυσκολίας τους δεν εμπεδώθηκαν, ώστε οι εκπαιδευτικοί που θα αναλαμβάνουν την επόμενη σχολική χρονιά να έχουν πληρέστερη εικόνα των μαθησιακών αναγκών των μαθητών/-τριών των τάξεών τους.

3. Η διεπίδραση της αρχαίας και της νέας ελληνικής στη διδακτική μεθοδολογία, όταν γίνεται συμπληρωματικά καθίστανται σαφείς στους μαθητές/- τριες οι μεταξύ τους συνδέσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στην βαθύτερη κατανόηση των μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων, της ετυμολογίας των λέξεων και στην καλλιέργεια του γλωσσικού αισθήματος,

4. Ο εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση σε συμπεριληπτικές διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό δεξιότητες μαθητές/-τριες που φαίνεται να έχουν δυσκολίες στην κατανόηση ακόμη και των απλών γλωσσικών λειτουργιών, με αυξημένες πιθανότητες να καταστούν λειτουργικά αναλφάβητοι, εάν δεν διασφαλισθούν οι αναγκαίες εκ- παιδευτικές προϋποθέσεις. Χρήσιμες κρίνονται διδακτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της παραγωγής γραπτού λόγου λόγω των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών/-τριών και της δυσκολίας τους να δίνουν τεκμηριωμένες επαρκώς αναλυμένες απαντήσεις. H ανταπόκριση στις απαιτήσεις παραγωγής γραπτού ανάλογα με τη μαθησιακή ωριμότητα και την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι μαθητές συγκαταλέγεται στις βασικές σχολικές ικανότητες, αλλά αποτελεί στόχο που διατρέχει το αναλυτικό πρόγραμμα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γι’ αυτούς τους λόγους «σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα με δεδομένη την κατάκτηση των δομικών συστημάτων της γλώσσας από το παιδί πριν τη σχολική ηλικία, η διδασκαλία της πρότυπης γλωσσικής ποικιλίας στους/στις φυσικούς/-ές ομιλητές/-τριες επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη πρακτικών λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού και επομένως στην καλλιέργεια δεξιοτήτων παραγωγής καιπρόσληψη του γραπτού και του προφορικού λόγου».15 Προς αυτήν την κατεύθυνση καλό θα ήταν να λειτουργούν υποστηρικτικά για τους/τις εκπαιδευτικούς συνεχείς στοχευμένες επιμορφώσεις εργαστηριακού τύπου.

5. Η καλλιέργεια αναστοχαστικών πρακτικών, οι οποίες δίνουν στους/στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εντοπίζουν ενότητες και έννοιες που παρουσιάζουν δυσκολίες, να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα τη διδασκαλία, να αναθεωρούν πρακτικές τους να διευρύνουν το ρεπερτόριό τους, να δια- μορφώνουν από κοινού εκπαιδευτικούς πόρους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα την πρακτική τους τεχνογνωσία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων επιμορφώσεων σε μοντέλα αναστοχασμού και εργαλεία αποτύπωσης αναστοχαστικών πρακτικών, μέσω συνεχούς υποστήριξης ποικίλων μορφών συνεργασίας από τους/τις Συντονι- στές/-στριες Εκπαιδευτικού Έργου/ Συμβούλους Εκπαίδευσης (π.χ. συνδιδα- σκαλίες, από κοινού σχεδιασμός, αλληλοπαρατήρηση κ.λπ.) στο πλαίσιο διαμόρφωσης κοινοτήτων μάθησης.

Μαθηματικά Γυμνασίου

α) Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών με τρόπο που να διασφαλίζεται η κατάκτησή τους απ’ όλους/όλες τους/τις μαθητές/- ήτριες. Ενδεχομένως, χρειάζεται να υπάρχει αυξημένη υποστήριξη των μαθητών/τριών που παρουσιάζουν δυσκολίες ή εμπόδια μάθησης και, όπου κρίνεται σκό- πιμο, να προσφέρεται αντισταθμιστική εκπαίδευση.

β) Να γίνουν κάποιες μετατοπίσεις στη διδακτική πρακτική, δηλαδή να μειωθεί ο διδακτικός χρόνος στον οποίο οι μαθητές/τριες παρακολουθούν τον/την διδάσκο- ντα/ουσα και να αυξηθεί αντίστοιχα ο διδακτικός χρόνος που είναι ενεργοί οι ίδιοι/ες, υλοποιώντας κάποια συνεργατική διερευνητική δραστηριότητα ή κάποια συνεργατική δραστηριότητα επίλυσης ρεαλιστικού προβλήματος. Σε τέτοιες δραστηριότητες, τόσο στην ομάδα όσο και στην ολομέλεια, οι μαθητές/τριες θα έχουν μια σχετική αυτενέργεια και αυτορρύθμιση και μέσα από την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων θα ενισχύονται δεξιότητες κριτικής σκέψης, μαθηματικού συλλογισμού, ε- πιχειρηματολογίας κ.ά. Επίσης, χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη σύνδεση των μαθη- ματικών με τον κόσμο π.χ. με τη μοντελοποίηση ρεαλιστικών προβλημάτων, την κρι- τική ανάγνωση και επεξεργασία στατιστικών διαγραμμάτων, τη διερεύνηση προβλη- μάτων με περισσότερες από μία λύσεις κ.ά.

γ) Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές, όπως οι έννοιες και οι ιδιότητες που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή στην άλγεβρα (ρίζες και δυνάμεις, πολυώνυμα, αλγεβρικές πράξεις, εξισώσεις) και όχι μόνο στην αλγοριθμική ευχέρεια. Επιπλέον, μεγαλύτερη έμφαση χρειάζεται σε βασικές έννοιες και αναπα- ραστάσεις της Στατιστικής, στην έννοια της ισότητας στη Γεωμετρία και στη σχετιζόμενη χρήση των κριτηρίων ισότητας τριγώνων.

Επισημαίνεται ότι τα νέα Προγράμματα Σπουδών των μαθηματικών του Γυμνασίου που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο, όσο και οι ετήσιες Οδηγίες Διδασκαλίας ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό προτάσεις έμφασης σε νέες περιοχές και εστίασης σε πτυχές και ικανότητες.

 Έτσι, για παράδειγμα, η στατιστική σκέψη (στο πλαίσιο των Στοχαστικών Μαθηματικών) αναπτύσσεται επαρκώς στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, η εστίαση στις έννοιες, τις σχέσεις και τις ιδιότητές τους είναι συστατικό στοιχείο τόσο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών όσο και των Οδηγιών Διδασκαλίας. Ωστόσο, φαίνεται να είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση με αφορμή την παρούσα έρευνα.

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναγνωριστεί η μεγάλη δυσκολία μετατόπισης των καθημερινών διδακτικών πρακτικών και η ανάγκη μακροπρόθεσμης και πολύπλευρης προσπάθειας προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σύμφωνα και με τους διεθνείς, ερευνητικά τεκμηριωμένους προσανατολισμούς, μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να ενσωματώνει πρακτικές στις οποίες οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε ομάδες για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, τη δημιουργία και κοινή χρήση εκπαιδευτικού υλικού, την μελέτη προβλημάτων της διδασκαλίας, τον κριτικό αναστοχασμό, κ.λπ.

 Μία πρόταση άμεσων παρεμβάσεων θα μπορούσε να είναι η προσπάθεια διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας σε όλους τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ03. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από ένα σεμινάριο/εργαστήριο με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ03, οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν εργαστήρια ή/και σεμινάρια με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης τους. 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την έκθεση

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (14)

Ελπίδα
|

@Να μην ξεχνάμε | 22 Ιουν 2024 00:00
Έχει όμως και σημαντικά πλεονεκτήματα η μέθοδος. Όχι για την κοινωνία φυσικά. Ποτέ οι πολιτικές δεν είναι βλαβερές για όλους.
1. Οι γονείς που έχουν χρήματα "χαίρονται" που τα δικά τους παιδιά, με την ενίσχυση της παραπαιδείας, είναι πιο μπροστά από τα υπόλοιπα κι ας τα βασανίζουν από την κούνια όλο το απόγευμα για να μάθουν πράγματα πέρα από τις δυνάμεις τους και τις ανάγκες τους. (Επειδή τα "αγαπάνε" και πρέπει να βασανιστούν σήμερα για να "πετύχουν" αύριο - να γίνουν πχ διάσημοι δικηγόροι).
2. Καλλιεργείται το έδαφος για να ριζώσει η άποψη περί του κακού εκπαιδευτικού (τεμπέλης, δημόσιος υπάλληλος κλπ) που "απέτυχε" στην αποστολή του να διδάξει ύλη Βθμιας στην Αθμια και πανεπιστημιακής στη Βθμια.
3. Δημιουργείται άφθονο πεδίο για δαπανηρές (για τους πολλούς και κερδοφόρες για λίγους) δήθεν "μεταρρυθμίσεις" που θα λύσουν το "πρόβλημα". Το πρόβλημα φυσικά δεν λύνεται με αυτό τον τρόπο ενώ αντίθετα ενισχύονται τα 1 και 2. Το 3 λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής: Κερδών για λίγους και προβλημάτων για πολλούς.
Τα "προβλήματα" επιζητούν "λύσεις". Οι "λύσεις" "κοστίζουν". Άρα τα "προβλήματα" είναι απαραίτητα.

Να μην ξεχνάμε
|

Ότι στην Ευρώπη τα παιδιά κάνουν πρωτοβάθμια εξίσωση στα 15 που έχουν κατακτήσει την αφηρημένη σκέψη αλλά εδώ στην πέμπτη δημοτικου για να παπαγαλισουν 6 τυπους δεν παίζει κανένα ρόλο σε κανένα αποτέλεσμα....
Βάλτε λίγη ακόμα υλη να ξεχάσουν και αυτά που ξέρουν!!

σίγουρα
|

το παιδί μου απέκτησε περισσότερες γνώσεις ρωτώντας με να του εξηγήσω και να του δώσω πληροφορίες για λέξεις στίχων τραπ τραγουδιών που ακούει, απ ότι στο σχολείο.

Mac
|

Για την κατάντια της ελληνικής Παιδείας ο ένοχος είναι ξεκάθαρος. Κυβερνητική πολιτική , πρόγραμμα σπουδών και ΙΕΠ. Όλα αυτά τα χρόνια μας τριβελίζουν το μυαλό με αξιολογήσεις και οποιαδήποτε άλλη μπούρδα για να καλύψουν την ανεπάρκεια τους. Από την εποχή που εφαρμόστηκε ο ΑΣΕΠ, ώστε να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί πριν διοριστούν (γιατί η αξιολόγηση του Πανεπιστημίου δεν ήταν αξιόπιστη και καλά), με τα δεκάδες φροντιστήρια που κάνουν οι μαθητές πώς γίνεται το επίπεδο των μαθητών να κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά; Δυστυχώς αυτό συμβαίνει όταν την παιδαγωγική πολιτική τη σχεδιάζουν οικονομολόγοι, δικηγόροι, μάνατζερς και γενικά άτομα ξένα με το ήθος που απαιτείται από έναν παιδαγωγό αλλά και άσχετα με την παιδαγωγική διαδικασία. Άσε που οι περισσότεροι από αυτούς τους "σχεδιαστές" εξυπηρετούν "ίδια" συμφέροντα (ιδιωτικών σχολαρχών κλπ που δεν έχουν και πρόβλημα να το παραδεχτούν ανοιχτά) και βλέπουν το Δημόσιο Σχολείο ως το πεδίο που μπορούν να κάνουν καριέρα.

Πίτερ Παν
|

Ωραιότατα διατυπωμένες -δεν υπάρχει αμφιβολία - οι θεωρητικές προσεγγίσεις του προβλήματος από τους σοφούς του ΙΕΠ! Οι οποίοι στοχάζονται δημιουργικά για πολλά, αλλά πολύ μακριά από την τάξη και τους χρόνους της. Δύο σύντομα ερωτήματα, κύριοι: κι αυτά όλα που προτείνετε για τη βελτίωση της γλώσσας του Γυμνασίου θα γίνουν στο (κομμένο από χρόνια) δίωρο της γλώσσας; Κι επίσης: σε αυτό το σαραβαλιασμένο, ξεχαρβαλωμένο και κοινωνικά ρημαγμένο σχολείο, το οποίο έχει αφεθεί στο έλεός του δεκαετίες κι όπως πέφτουν οι σοβάδες, καταρρέουν κι όλοι όσοι βρίσκονται εντός του (αφού κι όλη η κοινωνία καταρρέει υπό το βάρος της ακρίβειας και της συμπίεσης), σε αυτό το σχολείο λοιπόν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γίνουν οι μοχλοί της αντιστροφής μιας κοινωνίας σε ταχύτατη πτώση; Βαρύ ρόλο τους δίνετε, που δεν τους αναλογεί. Μήπως γιατί δεν θέλετε να αναλάβετε τον δικό σας;

Γιάννης Ν
|

Γλώσσα, μαθηματικά, φυσικά το πρώτο τετράωρο υποχρεωτικά στο δημοτικό και οπωσδήποτε πριν από μάθημα ειδικότητας.

Τεο
|

Όλα αυτά θα εφαρμοστούν με 27 μαθητές σε κάθε τμήμα από τους οποίους τουλάχιστον 3 αντιμετωπίζουν ΕΜΔ, τουλάχιστον 1 ΕΕΑ και τουλάχιστον άλλοι 4 έχουν τεράστια μαθησιακά κενά για διάφορους λόγους???

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ
|

Εδώ και είκοσι χρόνια γράγονται βιβλία, Διδακτορικά, Μεταπτυχιακά, άρθρα, εισηγήσεις συνεδρίων για την κειμενοκεντρική προσέγγιση.
Το ΙΕΠ τώρα το ανακάλυψε με την ελληνική PISA;
Τα βιβλία που θα βγάλει θα είναι στην κειμενοκεντρική κατεύθυνση;
Αν ναι, οι διαπιστώσεις έστω και καθυστερημένα θα έχουν νόημα.
Αλλά το έχει θέσει ως όρο στις συγγραφικές ομάδες;
Γνωρίζουν τον όρο και την προσέγγιση όλες οι συγγραφικές ομάδες;
Οψόμεθα!

Inheritor
|

Μας δουλεύετε;
Τουλάχιστον 1/2 μαθητές πηγαίνει στο Γυμννάσιο χωρίς να ξέρει στοιχειώδη ορθογραφία.
Τουλάχιστον 1/3 μαθητές πηγαίνει στο Γυμνάσιο χωρίς να ξέρει στοιχειώδη μαθηματικά (προπαίδεια, κλάσματα κλπ).
Τί ακριβώς να συζητήσουμε από εκεί και μετά;
Αφήστε τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο να δουλέψουν.
Αφήστε τους μία φορά να βάλουν σε κάθε μαθητή τον βαθμό που πραγματικά αξίζει, αντί να τους φουσκώνουν τους βαθμούς και τα μυαλά τους με αέρα!
Όταν έχουμε παρέμβαση στην παρέμβαση, δεν γίνεται να υπάρξει ουσιώδες έργο!
Και φυσικά να μην ξεχάσουμε το ποιο σημαντικό, που είναι αντί για αναπληρωτές να κάνουν μόνιμους διορισμούς. Υπάρχει τρομερή έλλειψη και το υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα!
Ποια ύλη ακριβώς να μειωθεί άραγε; Έχει ήδη μειωθεί η ύλη στα μαθηματικά πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Δείξτε την ύλη στους Κύπριους και θα βάλουνε τα γέλια!

parmenides51
|

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο μαθηματικός Γυμνασίου που θα μπει στην τάξη εκτός της Γ Κατεύθυνσης, θα κοιτάξει το σχολικό βιβλίο, την διδακτέα ύλη και ο ψαγμένος τις οδηγίες διδασκαλίας. Αμφιβάλλω οτι θα ασχοληθεί με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους,

Επειδή πιστεύω οτι τα παιδιά διαβάζουν μόνο όσα εξετάζονται, μια πρόταση για να βελτιωθεί η απόδοσή τους στο Γυμνάσιο, θα ήταν να ανεβαίνουν δημόσια στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου τα διαγωνίσματα και τα θέματα των τελικών εξετάσεων στα Μαθηματικά, ώστε να προετοιμάζονται καλύτερα οι μαθητές, να μην βάζουν πάντα τα ίδια θέματα κάθε χρόνο οι καθηγητές τους, και να μπορεί ο μαθητής που ενδιαφέρεται να βρει τι θέματα έβαλε στα Μαθηματικά ο μαθηματικός στο άλλο σχολείο, οπότε να αποκτήσει μια πιο σφαιρική εικόνα για το τι είναι σημαντικό. Αυτό θα ωφελεί τον εκάστοτε μαθηματικό να βλέπει και τι ζητάνε οι άλλοι μαθηματικοί στα άλλα σχολεία για να βλέπει και άλλες ιδέες στο στυλ θεμάτων, στις εξεταζόμενες ενότητες, στο τι θεωρεί κάποιος άλλος σημαντικό για να το εξετάσει.

Επειδή πιστεύω οτι τα παιδιά διαβάζουν μόνο όσα εξετάζονται, καλό θα ήταν να υπάρχει μια γραπτή σε κάθε κεφάλαιο σημαντικό της ύλης. Πχ. Αν θέλω να σιγουρευτώ οτι τα παιδιά έμαθαν στην Γ Γυμνασίου να λύνουν ένα γραμμικό σύστημα 2x2 , θα τους εξετάσω είτε γραπτώς στην τάξη είτε θα τους ενημερώσω οτι θα μπει σαν ερώτημα στις εξετάσεις.

Αν θέλουμε να προάγουμε την κριτική σκέψη στους μαθητές, πρέπει να εξετάζουμε τους μαθητές σε προβλήματα και στην θεωρία με ερωτήσεις κρίσεως, όχι μόνο να τους διδάσκουμε αλλά να τους εξετάζουμε κιόλας.

Σωτηρία not
|

Όταν σε επίσημο κείμενο του ΙΕΠ ο επιχειρηματολογικός λόγος αναφέρεται ως "επιχειρηματικός" (!!!); δεν υπάρχει σωτηρία.
Κρίμα...

Ο ΓΟΝΙΟΣ
|

Οι σύμβουλοι που δεν έχουν αξιολογηθεί ως καθηγητές θα οργανώσουν εργαστήρια και σεμινάρια; Να αξιολογηθούν άμεσα οι σύμβουλοι ως καθηγητές με προτεραιότητα στην αξιολόγηση όσων την τελευταία τετραετία δεν είχαν πλήρες ωράριο σε τάξη, από καθηγητές που έχουν αξιολογηθεί και έχουν μεταπτυχιακά , ικανό αριθμό επιμορφώσεων και το σημαντικότερο από εκπαιδευτικούς που έχουν διδάξει σε πολλές σχολικές μονάδες στη χώρα, οπότε διαθέτουν ποικιλία παραστάσεων από τάξη και μαθητές /τριες!

Η ΥΛΗ;
|

Όσο υπάρχει αυτή η τερατώδης ύλη (η η νέα ύλη με τα νέα ΠΣ)και ειδικά στο Λύκειο δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου .Μειώσετε λοιπόν την ύλη λιγότερα και βαθύτερα και μάλλον καλύτερα.

ΝΙΚΟΣ
|

Μήπως να αφήνατε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη δουλειά τος χωρίς να παροτρύνετε κηδεμόνες και μη να τους τρέχουν για οτιδήποτε στην αστυνομία με χειροπέδες; Θυμίζω και την δήλωση του στελέχους του υπουργείου μετά τον διασυρμό εκπαιδευτικών σε αστυνομικό τμήμα. " Ε, δεν έπαθαν και τίποτε που έμειναν μια μέρα στο κρατητήριο ". Επίσης και ειδικά στα Γυμνάσια, η γραφειοκρατία - ψηφιακή και μη - απαγορεύει στον εκπαιδευτικό να αφοσιωθεί στο Λειτούργημά του. Και γενικότερα από όταν μπήκαν οι "ειδικοί" στην εκπαίδευση που δεν έχουν πατήσει σε τάξη, η εκπαίδευση έχει πάρει την κατηφόρα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ