Live/ Βουλή: Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου για τον Οργανισμό της Ακαδημίας Αθηνών

Το esos συνδέθηκε διαδικτυακά με τη Βουλή για να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση.

04/07/2024

Ενημερώθηκε: 04/07/2024, 22:16

Άκουσε το άρθρο

Συζητείται σήμερα , στις 12:30 μ.μ. , στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το Σχέδιο  Νόμου για τον Οργανισμό της Ακαδημίας Αθηνών.

Εισηγητές είναι εκ μέρους  της ΝΔ ο Ευάγγελος Λιάκος  και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, ο  Διονύσιος – Χαράλαμπος Καλαματιανός.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου

Το esos συνδέθηκε  διαδικτυακά με τη Βουλή για να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση.

Με  το Σχέδιο Νόμου:

1.α. Διευρύνεται ο σκοπός της Ακαδημίας και καθορίζονται τα μέσα επίτευξης αυτού, μεταξύ των οποίων είναι:

 • η ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία ερευνητικών κέντρων, γραφείων έρευνας, ινστιτούτων, εργαστηρίων και ιδρυμάτων, η εκπόνηση, η υλοποίηση και η ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων,
 • η έκδοση βιβλίων και μελετών, πρακτικών και λοιπών έργων της, οι δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών και η λειτουργία βιβλιοπωλείου,
 • η απονομή αριστείων και βραβείων σε φυσικά πρόσωπα ή φορείς,
 • η χορήγηση υποτροφιών ή άλλων οικονομικών ενισχύσεων, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα,
 • η συγκρότηση βιβλιοθηκών, αρχείων και συλλογών,
 • η οργάνωση επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εκθέσεων κ.λπ.

β. Η Ακαδημία, στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών της, μπορεί να συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με διεθνείς οργανισμούς καθώς και με ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.α. Ορίζεται ότι η Ακαδημία είναι η Εθνική Ακαδημία της Ελλάδας και λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

β. Επαναλαμβάνονται ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με:

 • τη συγκρότηση της Ακαδημίας στις υφιστάμενες τρεις (3) Τάξεις και τα    επιστημονικά πεδία αυτών,
 • τον αριθμό των τακτικών και των λοιπών μελών (ξένοι εταίροι, αντεπιστέλλοντα, επίτιμα μέλη) της Ακαδημίας και την κατανομή τους ανά Τάξη,
 • τα συλλογικά και τα μονομελή όργανα αυτής, τα οποία επικουρούνται από επιτροπές και μπορούν να συστήσουν και ομάδες εργασίας, με την οριζόμενη συγκρότηση και έργο.

γ. Επανακαθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος εκλογής των τακτικών μελών, με τη δυνατότητα διενέργειας της διαδικασίας και χωρίς προκήρυξη, καθώς και ο τρόπος ανακήρυξης επίτιμου μέλους και διαγραφής μέλους.
(άρθρα 5-24)

3.α. Ορίζονται τα μέλη της Ολομέλειας της Ακαδημίας και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους.

β. Επανακαθορίζονται:

 • τα μέλη του Προεδρείου της Ακαδημίας (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και δύο Γραμματείς), το οποίο επικουρείται από τον Έφορο (κατά τα ισχύοντα, τον Γενικό Δ/ντή), καθώς και ο τρόπος εκλογής τους,
 • οι αρμοδιότητες των μονομελών οργάνων της Ακαδημίας.

γ. Προβλέπεται η δυνατότητα:

 • καταγραφής των συζητήσεων και αποφάσεων της Ολομέλειας και της Συγκλήτου με σύγχρονα μέσα καταγραφής ήχου και εικόνας,
 • ηλεκτρονικής καταγραφής (εκτός από την έντυπη) των πρακτικών της Ολομέλειας και της Συγκλήτου καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των δημοσιευμάτων της Ακαδημίας.

δ. Επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη σύνθεση του Προεδρείου των Τάξεων και της Συγκλήτου καθώς και για τις αρμοδιότητες αυτών.

ε. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία των συνεδριών της Ολομέλειας, των Τάξεων και των Επιτροπών της Ακαδημίας και παρέχεται η δυνατότητα τηλεοπτικής ή διαδικτυακής μετάδοσης των δημόσιων συνεδριών της Ολομέλειας, με απόφαση του Προεδρείου. (άρθρα 25-54)

4.α. Ρυθμίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με τα δημοσιεύματα της Ακαδημίας (αρμόδια υπηρεσία, είδος δημοσιευμάτων κ.λπ.), τα οποία μπορεί να εκδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

β. Διευκρινίζεται ότι τα περιουσιακά δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας επί έργων, που εκδίδει η Ακαδημία, μεταβιβάζονται σε αυτήν άνευ ανταλλάγματος, εκτός αν υπάρχει ρητή αντίθετη συμφωνία. 

5. Προβλέπονται:

 • η λειτουργία στην Ακαδημία, ως αυτοτελών διοικητικών μονάδων, της υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης της και της υπηρεσίας των Αρχείων της καθώς και η λειτουργία Βιβλιοπωλείου [κατά τα ισχύοντα (π.δ. 122/2006), η Βιβλιοθήκη αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης με δύο (2) Τμήματα],
 • η άσκηση της εποπτείας των προαναφερόμενων μονάδων από τις 2 μνημονευόμενες επιτροπές, με την οριζόμενη κατά περίπτωση σύνθεση.

6. Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο απονομής, από την Ακαδημία, των προβλεπόμενων βραβείων και του «Αριστείου» της Ακαδημίας και ανατίθεται στη Σύγκλητο ο καθορισμός των υποτροφιών, που θα χορηγηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

7. Προβλέπεται η λειτουργία στην Ακαδημία Ερευνητικών Κέντρων και Γραφείων Έρευνας, ως αυτοτελών ερευνητικών μονάδων, που εντάσσονται στο νομικό πρόσωπο αυτής και καθορίζονται τα όργανα άσκησης της εποπτείας αυτών.

Καθορίζονται οι κατηγορίες του προσωπικού, που στελεχώνουν τις προαναφερόμενες ερευνητικές μονάδες καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση τόσο του ερευνητικού όσο και του διοικητικού προσωπικού αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

8. Επαναπροσδιορίζονται οι πόροι της Ακαδημίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις, εκτός από τον τακτικό προϋπολογισμό που ήδη προβλέπεται, και από το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, έσοδα από εκμετάλλευση της περιουσίας της κ.λπ. 

9.α. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας της Ακαδημίας βάσει προϋπολογισμών καθώς και ο τρόπος εκκαθάρισης και εξόφλησης των δαπανών, σύμφωνα με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού και του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Ορίζεται ότι τα ακίνητα της Ακαδημίας δεν υπόκεινται σε χρησικτησία.

γ. Αποτελεί νόμιμο τίτλο, με την έννοια του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.4978/2022), η απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία καταλογίζονται οι οφειλές τρίτων προς την Ακαδημία και τα υπέρ αυτής κληροδοτήματα.

δ. Προβλέπεται η συμμετοχή της Ακαδημίας στην ίδρυση του διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, ως σωματείου, με έδρα στην Αθήνα επί μνημονευόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας της. (άρθρα 72-79)

10.α. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων και, μεταξύ άλλων, για:

 • την έκδοση των εσωτερικών κανονισμών της Ακαδημίας, των Ερευνητικών Κέντρων και των Γραφείων Έρευνας,
 • την ίδρυση νέου Ερευνητικού Κέντρου της Ακαδημίας και Γραφείων Έρευνας,
 • τον καθορισμό, με απόφαση της Συγκλήτου, των εξόδων κίνησης, έρευνας και παράστασης των μελών της Ακαδημίας και των ξένων εταίρων κ.λπ.

β. Παρατίθενται οι καταργούμενες και οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις, μεταξύ των οποίων προβλέπεται και η σύσταση Τμήματος Ταμείου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ