Τροπολογία στη Βουλή για τη σύσταση 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια και κατάργηση ισάριθμων Θέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επιδιώκεται η κάλυψη των ανωτέρω οργανικών θέσεων, που μέχρι σήμερα καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, από μόνιμους εκπαιδευτικούς.

09/07/2024

Ενημερώθηκε: 09/07/2024, 09:57

Άκουσε το άρθρο

Με τροπολογία τον οποία κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή συστήνονται:

  • αφενός,  1.723  οργανικές Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων Θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, 
  • αφετέρου 1.555) οργανικές Θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων Θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, επιδιώκεται η κάλυψη των ανωτέρω οργανικών θέσεων, που μέχρι σήμερα καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, από μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα, η τροπολογία ορίζει τα εξής:

Στον ν. 1566/1985 (Α’167), μετά από το άρθρο 13, προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

«Αρθρο 13Α
Ρύθμιση για οργανικές θέσεις κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συστήνονται, πλέον των υφισταμένων, χίλιες επτακόσιες είκοσι τρεις (1.723) οργανικές Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με Ταυτόχρονη Κατάργηση ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους κλάδους ΠΕΟ5 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕΟ6 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕΟ7 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕΟ8 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους / ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.Ο1 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ9Ι ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ9Ι.Ο1
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ9Ι.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως:

2. Οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο / ειδικότητα της παρ. 1 κατανέμονται σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες και διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι οργανικές Θέσεις που απομένουν κενές, μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης, διατίθενται για διορισμό.

3. Οι οργανικές Θέσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. Ι είναι σι ακόλουθες: οκτακόσιες (800) οργανικές Θέσεις του κλάδου ΠΕΟ5 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, πεντακόσιες σαράντα εννέα (549) οργανικές Θέσεις του κλάδου ΠΕΟ6 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, δεκατέσσερις (14) οργανικές Θέσεις του κλάδου ΠΕΟ7 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, οκτώ (8) οργανικές Θέσεις του κλάδου ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, τριακόσιες πενήντα δύο (352) οργανικές Θέσεις του κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Άρθρο 2
Σύσταση οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 1566/1985

Στον ν. 1566/1985 (Α’167), μετά από το άρΘρο 35, προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«Αρθρο 35Α

Σύσταση οργανικών Θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού ΒοηΘητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συστήνονται, πλέον των υφιστάμενων, χίλιες πεντακόσιες πενήντα πέντε (1.555) οργανικές Θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριΘμων θέσεων από τη
δευτεροβάΘμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι θέσεις της παρ. Ι κατανέμονται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ανά περιοχή μετάθεσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διατίθενται για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι οργανικές θέσεις που απομένουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό.

3. Οι οργανικές θέσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. Ι είναι οι ακόλουθες: πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕΟ2 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, τριακόσιες (300) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕΟ3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, τριακόσιες (300) οργανικές Θέσεις του κλάδου ΠΕΟ4 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, διακόσιες πενήντα πέντε (255) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και διακόσιες (200) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ.».

Σχόλια (19)

ΕΡΤ
|

Οι ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ οργανικές είναι στο Υπουργείο (δεν υπάρχει ΔΥ χωρίς οργανική). Οι λεγόμενες "οργανικές" στις Διευθύνσεις κακώς λέγονται οργανικές...ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ στο άρθρο.

Δημιουργουνται;;;;
|

Μετονομάζονται έπρεπε να λέει....και δλδ τόρα οι αναπληρωτές θα πηγαίνουμε στις κατηργημενες της δευτεροβάθμιας;;;; Και οι καθηγητές της διάθεσης στις δευτεροβάθμιες που δεν είχαν οργανικη τι θα γινουν;;;; I Don't get it!!!!

ΠΥΘΙΑ ?ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 6 Ή ΟΤΙ ΝΑ ΄ΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟ
|

ιιβ) Ο Διευθυντής δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρέπει να διαθέτει αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής Πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών αλλοδαπής, επιστημονική, τεχνική άλλη κατάρτιση, εμπειρία επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και αποστολής των Σ.Α.Ε.Κ.. Συνεκτιμάται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου 7 του Ε.Π.Π. (Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) ακαδημαϊκά ισοδύναμος ισότιμος αλλοδαπής, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.)
ΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΨΗ -ΓΝΩΜΗ :Ο Διευθυντής Πρέπει να διαθέτει αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα :Εφόσον τα ΙΕΚ έγιναν ΣΑΕΚ η ξεκάθαρη λογική υπαγορεύει τα κάτωθι προσόντα για Διευθυντές ΣΑΕΚ : Πτυχίο ή Δίπλωμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου 6 , Δίπλωμα επιπέδου 7 και Δίπλωμα επιπέδου 8 ...Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με τα προσόντα αυτά τότε μπορεί να επιλεγεί Διευθυντής ΣΑΕΚ και ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός ή διοικητικός με παιδαγωγικές σπουδές και Πτυχίο ή Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου 6 ή καθηγητικής ή παιδαγωγικής σχολής.

@ @άλλο ένα χτύπημα
|

Και έτσι να είναι, με κάπου 800 ευρώ το μήνα (που δεν φθάνουν πλέον να ζήσεις!) αρχικό μισθό, ποιος "πολύ καλός" θες να πάει; Αμ θέλουμε ποιότητα, αμ στο "τσάμπα" (<10k/έτος)!
Α, να μην ξεχάσουμε να βάλουμε και την αξιολόγηση από πάνω!

Στράτος
|

Ολίγον ακατανόητα τα περιεχόμενα στην τροπολογία. Προφανώς πρόκειται για οργανικές σε συνολικό επίπεδο.
Δύο ερωτήματα προκύπτουν πάντως:
1. Χρονικά πότε αναμένονται αυτοί οι νεοδιόριστοι στα σχολεία;
2. Αφού η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνει μετά από αυτούς τους διορισμούς, ποτέ να αναμένουμε αναπληρωτές στα σχολεία;
Σημαντική πιθανότητα μεγάλων καθυστερήσεων στελέχωσης των σχολείων. Μακάρι να διαψευστώ....

Μαθηματικός
|

Τα όσα γράφει ο @άλλο ένα χτύπημα στερούνται σοβαρότητας...

@άλλο ένα χτύπημα
|

Σκεφτείτε το εξής: είναι τραγικά μεγάλο το πλήθος του κόσμου που στο παρελθόν γινόταν μαθηματικός η φυσικός ή χημικός με σκοπό να διδάξει. Ίσως ενοχλήσει αυτό που θα γράψω, αλλά η διδασκαλία των μαθηματικών στο σχολείο δεν απαιτεί υψηλού επιπέδου δεξιότητες, ούτε καν στα μαθηματικά. Δηλαδή μπορεί να είσαι πολύ μέτριος ή και κάτω του μετρίου και να τα πας μια χαρά. Τα βιβλία είναι έτοιμα, το υλικό έτοιμο. Δε σε αξιολογεί κανείς ως προς τη μεταδοτικότητα κλπ φυσικά. Το υπουργείο σου λέει ποιά ύλη να καλύψεις και πότε. Δεν υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας. Κι έτσι γεμίσαμε (οχι τώρα, εδώ και 10ετίες) με πολλούς μέτριους (και παρακάτω) στη Β'-βάθμια. Και δεν αφορά μόνο τα μαθηματικά φυσικά.

Lucius Artorius
|

Λογικά θα γίνει όπως το '21 συμπληρωματικές μεταθεσεις και μετατάξεις και μετά διορισμοί...

Βιοπληροφορική
|

@Αναπληρώτρια: δεν υπάρχουν "βασικές" και "μη-βασικές" ειδικότητες, που το γράφει αυτό;

@ΕΡΤ
|

Μας δουλευεις; Αφου το λεει ξεκαθαρα η τροπολογια, αρθρο 13Α , παρ. 2, σε αυτες τις θεσεις θα γινουν συμπληρωματικες μεταθεσεις και μετα διορισμοι! Ενω θα επρεπε να γινουν ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ αναμεσα σε αυτα τα δυο.

Eleni
|

Τι εννοεί 2023-24; πως ακριβώς θα ικανοποιηθουν αιτήσεις μετάθεση προηγούμενου έτους;;
Κάτι δεν είναι σωστό εδώ. Κ πως θα δώσει τις οργανικές πριν δώσει την ευκαιρία σε αυτούς που ζήτησαν φέτος μετάθεση;
Μπέρδεμα

Χριστινα
|

Οι πε71 θα πάρουν τίποτα; Μιλούν για ειδική αγωγή για ποιον λόγο δεν μιλά κανείς για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής;

άλλο ένα χτύπημα
|

άλλο ένα χτύπημα στις καθηγητικές σχολές...ποιός θα πάει για μαθηματικός πλέον...αφού θα γίνονται τα μαθήματα μέσω ΑΙ....

Αναπληρώτρια
|

Καταργεί τις οργανικές των βασικών ειδικοτήτων και τις κάνει οργανικές των ειδικοτήτων; Δηλαδή ξανά τον ίδιο αριθμό διορισμών θα κάνει στους βασικούς; Μας δουλεύει ή μας βάζει να τσακωθούμε; Βγάλε επιτέλους την κατανομή και μην παίζεις με τον πόνο μας

ΠΕ86
|

Καταργούνται 352 οργανικές πληροφορικών, 500 οργανικές θέσεις φιλολόγων, 300 θέσεις μαθηματικών κ.α στην δευτεροβάθμια; Τι σημαίνει αυτό; Με ποιο τρόπο καταργούνται;

άνθρακες ο θησαυρός
|

ουσιαστικά νέες θέσεις δεν υπάρχουν και ας διαφημίζονται...οι διορισμοί είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης να αναπληρωθούν τα κενά εδώ και πολλά χρόνια....

Νίκος
|

Οι θέσεις που "καταργούνται" στην δευτεροβάθμια είναι εικονικές. Παραμένουν αχρησιμοποίητες εδώ και δεκαετίες. Κανείς δεν ζημιώνεται από τη συγκεκριμένη "κατάργηση". Αντίθετα με την ίδρυση των οργανικών στην πρωτοβάθμια ικανοποιείται ένα αίτημα που εκκρεμούσε πολλά χρόνια.

ΕΡΤ
|

που το είδες ότι δεν θα γίνουν πρώτα οι μετατάξεις; Αυτές δεν είναι "οργανικές" για μετάθεση/μετάταξη, αλλά οργανικές στο Υπουργείο.

Πέτρος Καλογηρου
|

Ντροπή να δινονται οι θεσες αυτες για διορισμο χωρις πρωτα να έχουν δοθει για μεταταξεις!
Παραβιαζεται η νομοθεσία με αυτο που πατε να κανετε!
Αλλαξτε το γιατι θα πέσουν δικαστικές προσφυγες!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ