Έγγραφο για ποινές σε όσους εκπαιδευτικούς δεν αξιολογήθηκαν με υπαιτιότητά τους και σε στελέχη εκπαίδευσης που αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία

Το έγγραφο δεν διευκρινίζει εάν ο όρος "υπαιτιότητα" αφορά και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που κήρυξαν οι Ομοσπονδίες.

09/07/2024

Ενημερώθηκε: 10/07/2024, 07:46

Άκουσε το άρθρο

Να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα (ποινές) από το άρθρο 56 του νόμου 4823/2021 γα όσους εκπαιδευτικούς δεν αξιολογήθηκαν με υπαιτιότητά τους, ζητά ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής Θανάσης Νικολόπουλος ,με έγγραφο το οποίο απέστειλε στους Διευθυντές Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το παρουσιάζει το esos.

Η εφαρμογή του άρθρου 56 ισχύει και για τα στελέχη εκπαίδευσης που αποδεδειγμένα αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία  της αξιολόγησης ή την παρεμπόδισαν με οποιονδήποτε τρόπο, τονίζεται στο  έγγραφο.

Σημειώνει ότι το έγγραφο δεν  διευκρινίζει εάν ο όρος  "υπαιτιότητα" αφορά και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που κήρυξαν οι Ομοσπονδίες.

Ακολουθεί το έγγραφο


 

Τι ορίζει το Άρθρο 56

4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και στα άρθρα 57, 61, 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

5. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ. 4, οι αναφερόμενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

7. Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.

8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

9. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.

10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν προεχόντως διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται για τον χρόνο της απόσπασής τους, όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών και φορέων αυτών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι αξιολογούμενοι υπηρετούν με απόσπαση και λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη μετάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή την ανάληψη θέσης ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα. Για την πλήρωση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου εδαφίου.

Σχόλια (12)

Κουλης
|

Θαναση εφάρμοσε τουσ νομουσ.

@ @Σιγά φοβηθήκαμε.. χαλαρά!
|

Αν μπορείς ας με απολύσεις! χαλαρά μια ζωή και σε όποιον αρέσει.

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ
|

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΑ ΥΠΌΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΣΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

@Σιγά φοβηθήκαμε.. χαλαρά!
|

Μόνο με αυτά που λες έπρεπε να φας απόλυση.

ΠΟΛΙΤΗΣ
|

"ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός."

Ποιος θα επιβάλλει το πειθαρχικό (και όχι διοικητικό) πρόστιμο; Μέγιστη ποινή εκ μέρους Διευθυντή Εκπαίδευσης η επιβολή προστίμου ίσου με το 1/3 των αποδοχών.

Αν το παράπτωμα υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του ΔΕ, γίνεται παραπομπή στο Π/βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Με τους ρυθμούς που λειτουργούν τα Π/βάθμια, ειδικά στις μεγάλες Περιφέρειες, η παραγραφή είναι βέβαιη.

@ Ευτυχισμένο το 1974
|

από το 1930 μέχρι 1960 μεταπολεμικά να δεις....
αυτά δεν είδε στη διατριβή του ΓΓ , πού να ξέρει μόνο με το θέμα σχολεία-δήμοι ασχολήθηκε

Bill
|

Ευτυχισμένο το 1974.

Σιγά φοβηθήκαμε.. χαλαρά!
|

Σιγά μην εννοεί εμάς που συμμετείχαμε στην απεργία χωρίς να χάσουμε Ευρώ και σφυρίζοντας αδιάφορα σε κάθε "τυπικούρα"! (αν αυτό δεν άρεσε σε κάποιους ,δικό τους πρόβλημα, ας αλλάξουν χώρα!). Απλά κάποιοι "διευθυντές" θα τρέξουν λίγο (ας πρόσεχαν) να στείλουν τίποτα έγγραφα. Χαλαρώστε στην παραλία και βλέπουμε από Σεπτέμβριο!

Δεν πέφτω από τα σύννεφα....
|

Άντε και αναπληρωτης Γ.Γ. με το καλό?....

Μάλλον
|

το έγγραφο αναφέρεται στην περίπτωση που αξιολογητής πήγε να αξιολογήσει εκπαιδευτικό για μονιμοποίηση και ή αρνήθηκε ο ίδιος ή αντέδρασαν άλλοι με συνέπεια να μην προχωρήσει η διαδικασία

Kολομβιανός Δικαστής
|

Αυτό που καταλαβαίνω διαβάζοντας το έγγραφο είναι ότι η εφαρμογή του νόμου γίνεται κατόπιν προσκλήσεως (καλούνται οι διευθυντές να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του νόμου !!!). Βέβαια η εφαρμογή ενός νόμου δεν έχει να κάνει με προθέσεις. Μήπως τελικά υπάρχουν ενδοιασμοί για την ορθότητα του ; Μήπως πάλι θα μπουν στο ίδιο τσουβάλι οι φιλότιμοι υπάλληλοι με τους επαναστάτες χωρίς αιτία ;

Μάλιστα
|

Εντάξει θα εννοεί κάποιες αξιολογήσεις που ματαιώθηκαν με αντικανονικούς τρόπους.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ