Η νέα διάταξη για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

10/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Διάταξη για τον  επαγγελματικό  προσανατολισμό  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "σκούπα" του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η διάταξη έχει ως εξής:

Στον ν. 4368/2016 (Α’ 21), μετά από το άρθρο 26Α, προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής: «Άρθρο 26Β
Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών Α’ τάξης Λυκείου

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», με σκοπό τηv παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Λυκείου. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί στον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), με στόχο να διαπιστωθούν οι κλίσεις και δεξιότητές τους, οι οποίες είναι χρήσιμες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η πρόσβαση κάθε χρήστη διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου μέσω αυθεντικοποίησης των διαπιστευτηρίων, που διαθέτει στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

3. Η υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού διενεργείται κάθε σχολικό έτος από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου και περιλαμβάνει δύο (2) μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ψηφιακή μορφή. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ατομική συνεδρία, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά, με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος προβαίνει σε αξιολόγηση του ανωτέρω ερωτηματολογίου, διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή με γνώμονα τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του και κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης.

4. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 δημιουργείται Μητρώο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Μ.Ε.Π.), στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5. Ο μαθητής – χρήστης επιλέγει από το Μ.Ε.Π. τον οικονομικό φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, στον οποίο αποδίδεται απευθείας η οικονομική διευκόλυνση. Το Μ.Ε.Π. αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των οικονομικών φορέων στο Μ.Ε.Π. είναι οι ακόλουθοι:
α) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού να προβλέπεται στους σκοπούς του καταστατικού του φορέα,
β) η έδρα του φορέα να βρίσκεται στην ημεδαπή,
γ) ο φορέας να διαθέτει πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού της παρ. 3,
δ) ο φορέας να διαθέτει τεχνογνωσία και επαρκή εμπειρία στον σχεδιασμό ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού και στη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και ειδικότερα να έχει παράσχει υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

6. Κατά τη διενέργεια της ατομικής συνεδρίας επιτρέπεται η ζωντανή μετάδοση ήχου ή εικόνας σε πραγματικό χρόνο για την πραγμάτωση του σκοπού των παρ. 2 και 3. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση της ατομικής συνεδρίας.

7. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην εφαρμογή συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους σκοπούς του παρόντος, για περίοδο τριών (3) ετών, και στη συνέχεια διαγράφονται. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και ιδίως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α` 137).

8. Η χρηματοδότηση του έργου του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να εξειδικεύεται το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών των οικονομικών φορέων και ο τρόπος υλοποίησής τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας του Μ.Ε.Π., η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης των οικονομικών φορέων και οι πρόσθετοι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Π., το σύνολο των απαιτούμενων για την ένταξη δικαιολογητικών, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής τους από το Μ.Ε.Π., καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ΕθνικήςΟικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης του οικονομικού φορέα, τη διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αποζημίωση του φορέα.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τους όρους, τον ειδικότερο χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα, το περιεχόμενο, τα στοιχεία που καταχωρούνται, τη διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη -μαθητή, τη συμπλήρωση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού, τη διαδικασία διενέργειας της ατομικής συνεδρίας με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, την καταγραφή των δεδομένων αυτών, την ελάχιστη επεξεργασία τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τους φορείς, καθώς και κάθε άλλη τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 7 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Σχόλια (3)

Σύμβουλος ΣΕΠ ..
|

1. Υπάρχουν ΗΔΗ εδώ και χρόνια στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ ( στα Εργαλεία, σταθμισμένα τεστ:
-Τεστ Αξιών
-Τεστ Ενδιαφερόντων
-Τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων
τα οποία μπορεί οποιοσδήποτε να συμπληρώσει ΔΩΡΕΑΝ και να δει τα αποτελέσματα με τη προτροπή να συμβουλευτεί και κάποιον ειδικό για την περαιτέρω ανάλυσή τους.
Ποιος ο λόγος να κατασκευαστούν καινούρια ή αν παραμείνουν τα ίδια στη νέα πλατφόρμα, η χρήση τους να απαιτεί και χρηματική αμοιβή;;
2. Είναι τουλάχιστον φαιδρό να περιορίζεται ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός των παιδιών, στη συμπλήρωση ΕΝΟΣ τεστ και στη πραγματοποίηση ΜΙΑΣ ατομικής συνεδρίας άπαξ και αποκλειστικά στην Α' Λυκείου. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία και θα έπρεπε να προσφέρεται σαν δυνατότητα κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής ζωής των μαθητών-ειδικά στις παρούσες κοινωνικές και κατ'επέκταση επαγγελματικές συνθήκες ζωής.
3. Υπάρχουν ΗΔΗ μόνιμοι εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας είχε στελεχώσει παλαιότερα τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) εντός σχολικών μονάδων και τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) που εξυπηρετούσαν ομάδες σχολείων. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες αυτοί εξακολουθούν να υπηρετούν τη δημόσια εκπαίδευση χωρίς όμως να τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ΣΕΠ στους μαθητές τους. Αντ'αυτού το Υπουργείο προθυμοποιείται να "αποζημιώσει" ιδιωτικούς φορείς..με πολύ συγκεκριμένα απόλυτα φωτογραφικά κριτήρια...
Τα συμπεράσματα δικά σας ...

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
|

Πάλι λεφτά σε ημέτερους θα μοιράσουν.

ΣυΕΠ ΔΔΕ
|

Συγνώμη ο Υπουργός και όλο το επιτελείο του ΥΠΑΙΘ γνωρίζει ότι υπάρχουν τοποθετημένοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις ΔΔΕ, που ακόμα περιμένουν ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους οι οποίοι έχουν δώσει τη ψυχή τους για τη βοήθεια και καθοδήγηση των μαθητών τους ;;;;;;;;;;;;
Και επιπλέον αυτές τις ημέρες συμπλήρωσης των μηχανογραφικών βρίσκονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στην υπηρεσία τους για να στηρίξουν αυτά τα παιδιά!!!!

ΕΛΕΟΣ!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ