Διάταξη για τα κριτήρια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

10/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Διάταξη  για τα κριτήρια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "σκούπα" του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, η διάταξη έχει ως εξής:

Στην περ.α )της παρ.2 του άρθρου33 του ν.4823/2021 (Α ́136),περί της μοριοδότησης των τίτλων σπουδών για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τελευταίο εδάφιο της υποπερ. αδ) η παραπομπή στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) αντικαθίσταται από την παραπομπή στο άρθρο 78 του ν. 4957/2022 (Α ́
141), β) το προτελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Τίτλοι σπουδών: δεκατρείς (13) μονάδες κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα)διδακτορικόδίπλωμααναγνωρισμένοωςσυναφέςμετοαντικείμενοαπασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α' 176): έξι (6) μονάδες,

αβ) διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο δεν εμπίπτει στην υποπερ. αα) ή δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: πέντε (5) μονάδες. Δεν μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση, δύο διδακτορικά διπλώματα μη αναγνωρισμένα ως συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015,

αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: τέσσερις (4) μονάδες,

αδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν εμπίπτει στην υποπερ. αγ) ή δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις (3) μονάδες. Δεν μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την υποπερ. αδ) δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών μη αναγνωρισμένοι ως συναφείς με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141) μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την υποπερ. αγ) και την παρούσα υποπερίπτωση, κατά περίπτωση,

αε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: δύο (2) μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνο για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

αστ) δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: τρεις (3) μονάδες,

αζ) δεύτερο πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: δύο (2) μονάδες,

αη) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): μία (1) μονάδα και
αθ) τρίτο πτυχίο: μία (1) μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης ή κατάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη ή την κατάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, γίνονται δεκτοί, εφόσον είτε είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), είτε έχει αναγνωριστεί η επαγγελματική ισοδυναμία τους ή τα επαγγελματικά προσόντα των κατόχων τους από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.).
Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.».

Σχόλια (23)

ΤΠΕ
|

Μια ερώτηση: Γνωρίζετε αν το πτυχίο γνώσης η/υ ECDL αναγνωρίζεται ως ισότιμο του ΤΠΕ α' επιπέδου, το οποίο αποτελεί προυπόθεση για ανάληψη θέσης ευθύνης; Έγιναν εξετάσεις για τπε α' επιπέδου πρόπερσι, μετά από το 2015.
Προφανώς δεν είναι λογικό να θεωρείται προυπόθεση αλλά να δίνεται η δυνατότητα λήψης του 2 φορές στα 10 χρόνια

Λαμπρά
|

Στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με μόρια από πτυχία ιδιωτικών κολλεγίων.....

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
|

αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: τέσσερις (4) μονάδες, ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιο τρόπο αποδεικνύεται , δηλαδή με τι έγγραφα , η συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης;

αδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν εμπίπτει στην υποπερ. αγ) ή δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις (3) μονάδες. ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή να μην είναι συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης; Αν κάποιος επισυνάψει την σχετική συνάφεια δεν μοριοδοτείεται;

Μετεκπαιδευόμενος
|

Το Διδασκαλείο Εκπαίδευσης να αφορά μόνο τη διοίκηση, πέρα από το ότι υποβιβάστηκε τελευταία από 3 μόρια σε 2 ;;; Απίστευτο.... Καλό θα ήταν να εξεταστούν τα προγράμματα σπουδών των 7 διδασκαλείων για να διαπιστωθεί η φιλοσοφία και ο προσανατολσμός τους στα πεδία των επιστημών της αγωγής (Παιδαγωγική Ψυχολογία, Διδακτική Μεθοδολογία), τους κλάδους γενικής- ειδικής-εκπαίδευσης και πρωτίστως η συνάφεια με τη διδακτική μεθοδοδολογία και τα γνωστικά αντικείμενα. Η οργάνωση της διοίκησης στην εκπαίδευση είναι ένα (1) από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και δεν μπορεί να επισκιάζει ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών! Δύο χρόνια σπουδών πολύπλευρης, επικαιροποιημένης γνώσης, ό,τι καλύτερο υπήρχε με τη Μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων....λυπάμαι!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|

Για την ετήσια επιμόρφωση σε ΑΕΙ δεν υπάρχει μοριοδότηση, ενώ το 2010 έδινε 4 μόρια για στέλεχος.

Νέα αναφορά σε άρθρο για integrated
|

Η αλλαγή βρίσκεται στην αναφορά του άρθρου νόμου με βάση την οποία γίνεται ο χαρακτηρισμός integrated master . Η αναφορά γινόταν σε άρθρο νόμου του 2017 ενώ τώρα είναι με αναφορά σε άρθρο νόμου του 2022. Πιστεύω όμως ότι ισχύουν οι παλαιότερες αναγνωρίσεις intrgrated master με αναφορά στον νόμο του 2017 και στις επόμενες κρίσεις που θα γίνουν με την τροποποίηση.

ΑΝΑΓΚΗ
|

Αν θέλει να πετύχει ας αλλάξει εκ βάθρων το σύστημα Κεραμέως.

Π.Σ.
|

Ποτε θα βγάλετε τις θέσεις εκπαιδευτικών θεμάτων;

ΑΡΙΣΤΕΙΑ
|

3 ERASMUS 3 μόρια, όσο ένα πτυχίο Νομικής παραμένουν προς δόξαν της αριστείας.

@στρατος
|

Να πάρουμε τη ζυγαριά ποιος συνέταξε περισσότερες γραμμές στο προγραμμα; Ας αφησουμε εκτός τέτοιου είδους project που θεωρούνται μέρος της δουλειάς μας στην επιλογή στελεχών όπως τα υγεία και πολιτιστικά όπως η ελιά γθα παράδειγμα.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης
|

Ντροπή που δεν άλλαξαν την μοριοδοτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης!! 0.5 τη χρονιά είναι ντροπή και μόνο που το σκέφτηκαν!!!

Τηλεμαχος
|

Εντάξει με τα τυπικά...όλοι τα ' χουν...για να βρίσκονται στη θέση αυτή. Με τα ουσιαστικά τι γίνεται...και κάπως γιατί δεν ελέγχονται...
Π.χ. μελέτη περίπτωσης...

ΑΡΤΕΜΙΣ
|

Ποιες είναι οι αλλαγές οέο ??????

Διευθυντής
|

Τι ακριβώς άλλαξε;. Το αντιλήφθηκε κανείς;

Τρανός
|

Τραγελαφος η μοριοδοτηση...στα συμβούλια..
Πρεπει να μοριοδοτουνται απο επιτροπη κεντρικα. Απο το υπουργειο. Κι όχι απ τις κατά τόπους διευθύνσεις που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις...λέω εγώ τώρα...για πιο αντικειμενική μοριοδοτηση.

Βενετία
|

Σας πληροφορώ ότι ο τίτλος διδασκαλειου δεν προσμετρηθηκε μόνο για διευθυντές εκπαίδευσης αλλά και για όλους τους διευθυντές σχολικών μονάδων.Καντε έναν έλεγχο...και θα εκπλαγείτε!!!!!!

ΣΤΕΛΛΑ
|

Εγώ δεν αντιλήφθηκα κάποια αλλαγή στη μοριοδοτηση...αλλά μπορεί να κάνω και λάθος....

Ασπασία Αθήνα
|

Στη μοριοδοτηση έγινε ο κακός χαμός...ειδικά στο τελευταίο πεδίο ( Ευρωπαϊκά προγράμματα, καινοτόμα κλπ ) . Ποια δηλ θεωρήθηκαν καινοτόμα???? ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ...

Στέργιος
|

Δε διαπίστωσα κάποια αλλαγή. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε???????

Ιωάννης
|

Απαράδεκτη η μοριοδοτηση σχετικά με Ερασμους και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το κάθε συμβούλιο βαθμολόγησε ό,τι ήθελε. Δεν υπήρξαν σαφείς οδηγίες. Μοριοδοτησαν ως ερασμους έναν διευθυντή που πήγε απλώς στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού του σε ερασμους. Κι όχι δηλ με το σχολείο του. Είναι δυνατόν???????

Ευρωπαίος
|

Τα ερασμους πρέπει να μοριοδοτουνται μόνο για τον συντάκτη της αίτησης.

Όλα τα υποψηφια στελέχη εκπαίδευσης πρέπει να δίνουν ΑΣΕΠ. Όσοι υποψήφιοι γράψουν πάνω από τη βάση και μόνο τότε, να τους προσμετρηθουν όλα τα υπόλοιπα μόρια από τίτλους σπουδών και συγγδαφικό έργο.

@Στρατος
|

Η δαιδαλώδης ,πολυπληθής και διφορούμενη πολυσέλιδη μοριοδοτη κριτηρίων από όσο γνωρίζω είναι πρωτοφανής στην παγκόσμια εκπαίδευση.Σε άλλα κράτη ζητάνε βιογραφικό,εμπειρία και συνέντευξη.Τα μεταπτυχιακά δεν μετράνε ούτε καν στην βιομηχανία παραγωγής μεταπτυχιακών, το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσαν να έχουν βιογραφικό,διοικητική εμπειρία και δομημένη συνέντευξη.Θα έπαυε έτσι και το κυνήγι κάθε μοριοδοτουμενου τίτλο το οποίο έχει καταντήσει επικερδεστατη επιχείρηση.Οι συνταξαντες τέτοια μοριοδοτουμενου κριτήρια δεν ενδιαφέρθηκαν να δουν τι γίνεται στις άλλες χώρες.Ας πάτε να εργαστείτε νηπιαγωγοί ή δάσκαλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και βάλτε στα προσόντα μεταπτυχιακό ακόμη και δικό τους.Δεν τους ενδιαφέρει.Η δομημένη συνεντευξη μετράει ,το βασικό πτυχίο και το βιογραφικό με ενδεχόμενη εμπειρία.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς που συντάσσουν τέτοιους νόμους.Οι άνθρωποι είναι άλλου ,όπως και η μη αντίδραση των υπολοίπων.

Στράτος
|

Με τη μοριοδοτηση ευρωπαΐκων προγραμματων, erasmus κλπ, δεν αλλάζει κάτι; Δεν αντιλήφθηκε το Τμήμα Στελεχών του ΥΠΑΙΘΑ τα ζητήματα που προέκυψαν και τις διαφορετικές ερμηνείες της διάταξης ανά Συμβούλιο Επιλογής; Π.χ. ποιο eTwinning μοριοδοτειται; Ποιοι λαμβάνουν μόρια για erasmus; Όλοι; Ακόμη και όσοι έλαβαν μια βεβαίωση με ένα ταξιδάκι, χωρίς να συντάξουν ούτε μια γραμμή στα έντυπα erasmus; Ή μήπως τελικά βολεύει η διατήρηση της διάταξης αυτής παρά την ασάφεια της για να λειτουργεί ως εργαλείο πριμοδότησης υποψηφίων κατά τη βούληση των Συμβουλίων Επιλογής;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ