Διάταξη για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών

10/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Διάταξη  για  το διορισμό  μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "σκούπα" του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, η διάταξη έχει ως εξής:

Στο τέλος της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού ΒοηθητικούΠροσωπικού(ΕΒΠ),προστίθεταινέοεδάφιοκαιηπαρ.5διαμορφώνεταιωςεξής: 

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά: αα) σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’ 115),

αβ) σε λειτουργικά κενά των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της περιοχής διορισμού τους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψή τους σύμφωνα με την παρ. 19 του ίδιου άρθρου. 

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) της σχολικής μονάδας υποβάλλει αίτημα κάλυψης των παραπάνω κενών στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία καλεί τους νεοδιοριζόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για προσωρινή τοποθέτηση σε μέχρι τρεις (3) σχολικές μονάδες Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της περιοχής μετάθεσής τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

 Η προσωρινή τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν για την ίδια σχολική μονάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, τοποθετείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «ακαδημαϊκά προσόντα» του αξιολογικού πίνακα Α’. 

Αν υπάρξει ισοβαθμία των υποψηφίων, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., έχει επιμορφωθεί στα νέα προγράμματα σπουδών και έχει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική προϋπηρεσία. 

Στη διάρκεια της υπηρεσίας τους στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με προσωρινή τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. 

Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. 

Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Για τους σκοπούς της παρούσας, ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης του εκπαιδευτικού στην οργανική του θέση.».

β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,ΘρησκευμάτωνκαιΑθλητισμού,πουεκδίδεταιύστερααπόπρότασητουΚεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). 

Με απόφαση  του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

γ) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). 

Η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). 

Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούνται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..».

Σχόλια (2)

Νίκη Τζιουμάκη
|

Έχει ξεφύγει ένα δεν. Δεν λογίζεται ο χρονος απόσπασης ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης στην ειδική κατηγορία των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Κεσυ
|

Απορία...γράφει τα ΚΕΣΥ ..από ΚΕΔΑΣΥ που είναι τα τελευταία χρόνια, επιστρέφουν στην παλιά ονομασία ΚΕΣΥ;
Μέχρι τώρα τις μεταθέσεις και αποσπάσεις στα κεδασυ, ποιο όργανο τις αποφάσιζε;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ