"Πριμ", με τη μορφή μορίων, στους εκπαιδευτικούς που θα απασχοληθούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Ως μονάδες μετάθεσης των παραπάνω αποσπώμενων, υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον έξι (6) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

10/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Πριμοδότηση με τη μορφή μορίων, στους εκπαιδευτικούς που θα απασχοληθούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, προβλέπει νέα διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "σκούπα" του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης της περ. α) της παρ. 2 αποσπάται για ένα (1) σχολικό έτος, με δυνατότητα παράτασης, ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Δ’ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 

Ο χρόνος απόσπασης των παραπάνω εκπαιδευτικών λογίζεται ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία.

 Ως μονάδες μετάθεσης των παραπάνω αποσπώμενων, υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον έξι (6) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο της περ. α’ της παρ. 2 λαμβάνουν για τη διδακτική υπηρεσία τους δύο (2) μονάδες, ανά έτος, οι οποίες προσμετρώνται στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Ειδικότερα, ολόκληρη η διάταξη έχει ως εξής:

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη – Ψηφιακό Φροντιστήριο

1. Δημιουργείται κεντρική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr». Η ηλεκτρονική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λειτουργεί ως πύλη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναπτύσσεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.)γιαλογαριασμότουΥπουργείουΠαιδείας,ΘρησκευμάτωνκαιΑθλητισμού. 

2. Η ψηφιακή εκπαίδευση της παρ. 1 παρέχεται: α) με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (ψηφιακό φροντιστήριο) και αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και της Δ ́ τάξης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και β) με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης σε μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου, σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και σε μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., καθώς και της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Η περ. α) υλοποιείται από το Τμήμα Δ’ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. Η περ. β) υλοποιείται με ευθύνη του Ι.Ε.Π..

3. α) Για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης της περ. α) της παρ. 2 αποσπάται για ένα (1) σχολικό έτος, με δυνατότητα παράτασης, ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Δ’ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο χρόνος απόσπασης των παραπάνω εκπαιδευτικών λογίζεται ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως μονάδες μετάθεσης των παραπάνω αποσπώμενων, υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον έξι (6) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

 β) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο της περ. α’ της παρ. 2 λαμβάνουν για τη διδακτική υπηρεσία τους δύο (2) μονάδες, ανά έτος, οι οποίες προσμετρώνται στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

γ) Οι ως άνω αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα προσόντα, όπως η εμπειρία, η επιστημονική κατάρτιση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η προσωπικότητά τους, από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται προς τον σκοπό αυτό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Η ως άνω επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, καθώς και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Ψηφιακών Μέσων Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναλαμβάνει ένας εκ των αποσπώμενων εκπαιδευτικών ως Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται από την επιτροπή του πρώτου εδαφίου.

4. Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για το ψηφιακό φροντιστήριο της περ. α) της παρ. 2, δύναται να προσλαμβάνονται έως σαράντα (40) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συνάπτουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά την κατάρτιση της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, και τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού - διδακτικού έργου στο Ψηφιακό Φροντιστήριο. Ο χρόνος πρόσληψης των παραπάνω εκπαιδευτικών λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται από τους παραπάνω προσωρινούς αναπληρωτές αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στην υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, προσαυξημένη κατά το μισό, με ανώτατο όριο μοριοδότησης τις δέκα (10) μονάδες.

5. Οι εκπαιδευτικοί της περ. α) της παρ. 2 παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση το ανώτερο εννέα (9) ώρες εβδομαδιαίως, υπό τις οδηγίες του Συντονιστή, και στο υπόλοιπο του ωραρίου τους παρέχουν ασύγχρονη εκπαίδευση ιδίως με τη διόρθωση ασκήσεων, εργασιών και διαγωνισμάτων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται η πρόσβαση των χρηστών στα επιμέρους πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 με αυθεντικοποίηση μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των αποσπώμενων εκπαιδευτικών και καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής και το αντικείμενο απασχόλησής τους, ο αριθμός και οι κλάδοι/ειδικότητες, η διαδικασία της απόσπασης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 3.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της ψηφιακής εκπαίδευσης και σε άλλες τάξεις σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και σε επιπλέον μαθήματα, να τροποποιούνται τα μαθήματα, για τα οποία παρέχεται ψηφιακή εκπαίδευση, το είδος της εκπαίδευσης (σύγχρονη ή ασύγχρονη ή συνδυασμός αυτών), η έναρξη και λήξη λειτουργίας της ψηφιακής εκπαίδευσης για κάθε σχολικό έτος, οι ώρες διδασκαλίας, ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, προσδιορίζονται το περιεχόμενο και η δομή της, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία τους και καθορίζονται οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, ο τρόπος πρόσβασης και τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της εφαρμογής, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση ορίζονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία, το είδος των δεδομένων, που καταχωρίζονται, καθώς και η χρονική διάρκεια τήρησης αυτών.

 

 

Σχόλια (25)

Γιώργος 19
|

Ποιες ταξεις αφορά?
Γ Λυκειου και αργότερα ίσως και άλλες ή κάνω λάθος?

Aνώνυμη
|

Άλλαξε το σύστημα των μεταθέσεων και δεν το πήραμε χαμπάρι, έτσι;
Καμία αξιοκρατία.
Έτσι θα κάνετε και στα υπόλοιπα;

np
|

να πληρώνονται και οι βουλευτές με μόρια

ΤΖΑΜΠΑΣ
|

Ο Τζάμπας πέθανε. Με μόρια δε γίνεται δουλειά... Λεφτά χρειάζονται, που τα πετάτε εδώ κι εκεί αλόγιστα!

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας
|

Δώσε μόρια σε κάθε δυσκολία, αδιάκριτα, χωρίς διαβάθμιση και αξιοκρατία. Ένα διετές μεταπτυχιακό αξίζει όσο μια χρονιά ψηφιακό φροντιστήριο!

ΜΑΡΙΑ
|

Για όλα αυτά που λέει πάρτε μικρό καλάθι
Θα σας έλεγα καλαθάκι για τις κούκλες.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|

Βρε μανία τούτος ο υπουργός με την ψηφιοποίηση
Δασκάλους θέλουν οι τάξεις και όταν λέμε δασκάλους εννοούμε ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Όλα τα άλλα είναι μπούρδες

Κοινή λογική
|

"Ανακοινοποιημένο" σχόλιο;
Αν υπάρξει κενό σε Λύκειο σε κάποιο από τα μαθήματα που θα διδάσκονται στο ψηφιακό "φροντιστήριο", θα πρέπει ο αποσπασμένος να πάει να το καλύψει. Δεν μπορείς να έχεις κενά στα σχολεία και να λειτουργείς φροντιστήριο. Έτσι δεν είναι; Εξ ου και τα 6 μόρια.

Κοινή λογική
|

Αν υπάρξει κενό σε Λύκειο σε κάποιο από τα μαθήματα που θα διδάσκονται στο ψηφιακό "φροντιστήριο", θα πρέπει ο αποσπασμένος να πάει να το καλύψει. Δεν μπορείς να έχεις κενά στα σχολεία και να λειτουργείς φροντιστήριο. Έτσι δεν είναι;

Πωλείται
|

όπως είναι επιπλωμένο, κανένας δεν το θέλει το σκασμένο.

Δήμητρα
|

Τόσο νέος, τόσο καλός, τόσο ψηλός, τόσο έξυπνος, τόσο ικανός μα τόσο άχρηστος.

Aνώνυμος
|

Bonus στον μισθό θα πρέπει να δώσετε. Απλό

Βαγγέλης
|

Ο ψηφιακός υπουργός μας ατύχησε. Κουλουβάχατα το υποργείο. Τα ψηφιακά έγιναν ψοφιακά

Για γέλια
|

και για κλάματα. Το υπουργείο παραπαίει.

@ριστεία, όχι αστεία
|

Λεφτά μόνο μη δώσετε γιατί θα κακομάθουν. Άριστα.

Άνισο
|

Δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες στο ψηφιακό φροντιστήριο, επομένως η μοριοδότηση δημιουργεί ανισότητες και αδικίες σε βάρος όσων θέλουν αλλά λόγω ειδικότητας δεν μπορούν να συμμετέχουν στο ψηφιακό φροντιστήριο.

Απαράδεκτο
|

Δεν είναι ηθικό να εργάζονται στην Αθήνα και να παίρνουν μόρια μεταθέσεων της Ανω Ραχούλας.

Γιάννης
|

το γαρ πολύ του έρωτος, γεννά παραφροσύνη...

Φιλικος
|

Αίσχος...ντροπή. Καθαρή αλλοίωση του συστήματος μεταθέσεων! Τα γαλάζια παιδιά πάλι με "έμμεσο" τρόπο θα προηγηθούν. Δε πρέπει να περάσει αυτό το "πέταμα" μορίων εν είδη Mitsotakis-pass. Σε λίγο καιρό ίσως μοριοδοτήσουν και την υπερωριακή εργασία ή την εργασία στα γαλάζια πολιτικά γραφεία! Αίσχος, έχουμε και ζωή. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τα ξεφτέρια της ΝΔ ότι η δουλεία μας δεν είναι η ζωή μας.

Spiros
|

Δηλαδή μετά θα μπορούν να γίνουν Δντες με τόσα μόρια που θα πάρουν ;
Μάλιστα. Ωραίο κριτήριο για να γίνεις Δντης. Κάνει βιντεομαθήματα, είσαι καλός Δντης.

Τρέχω
|

Να κάνω αίτηση. Το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Με δύο μόρια θα γίνω ένας καλός διεφθηντείσ.

Αφήστε τα πριμ επιτελους
|

Ακόμη δεν αντιλήφθηκατε ότι η πολυμοριοδοτηση και τα πριμ ευνοούν την αδιαφάνεια; Υποδειξτε ένα κράτος της γης που έχει τέτοια πολυμοριοδοτηση.Ή αυτοί είναι άσχετοι και δεν την έχουν ή εμείς σχετικοί που την έχουμε .Και χώρες με παράδοση στην παιδεία και την εκπαίδευση.Υπαρχει μοριοδοτηση για Εράσμους στους συναδέλφους άλλων χωρών που έρχονται εδώ με αυτό το πρόγραμμα.Ρωτηστε τους

Στράτος
|

Διάταξη που μυρίζει αντισυνταγματικότητα. Εάν προσφύγουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι, σίγουρα το ΣτΕ θα την ακυρώσει.
Δεν μπορεί να δίνονται πλεονάζοντα μόρια μετάθεσης σε εκπαιδευτικούς με τέτοια κριτήρια. Κάποιοι μοχθούν για την απόκτησή τους εργαζόμενοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

nik
|

Εγω μόρια θέλω, λεφτά έχω, δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Τα λεφτά τα έχουν ανάγκη όσοι έχουν εξουσία.

Ελπίδα
|

Μια ακόμη απόπειρα να "βαφτούν τα αβγά" με την γνωστή ελληνική μέθοδο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ