Δεν έγινε δεκτή η τροπολογία για τους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ

10/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Δεν έκανε δεκτή ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης την  τροπολογία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ για το δικαίωμα διορισμού- μετά από εξέλιξη - μέλους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέση Επίκουρου Καθηγητή.

Αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης τροπολογίας

Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια σήμερα υπηρετούν μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, και επιτελούν διδακτικό έργο, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς διδακτικές ανάγκες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ενώ προωθούν την έρευνα, είτε ως κύριοι ερευνητές είτε ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργων. Αρκετά μέλη διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και εργάζονται αδιάκοπα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια κατά την τελευταία 25ετία. 

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν δίνει στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ τη δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξής και θεσμικής αναγνώρισής τους, αντίστοιχη των προσόντων τους και την πολυετή ακαδημαϊκή προσφορά τους. Κατά το παρελθόν έχουν εφαρμοστεί, νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με την ένταξη των μελών Ε.ΔΙ.Π. με διδακτορικό, στη βαθμίδα του Λέκτορα,  όπως ο ν. 1268/15-7-1982,  άρθρο 31 ,  ο ν. 2517/11-8-1997, άρθρο 3   και ο ν. 3027/28-6-2002,  παρ. 23, άρθρο 3.

Ακολούθησε η εξέλιξη των Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. σε Λέκτορες  (ν. 4485/2017, ν. 4521/2018,  ν. 4559/2018, ν. 4589/2019) ενώ με την παρ. 6, άρθρο 49, ν. 4301/2014 οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) εντάχθηκαν σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και κατόπιν κατά τα έτη 2016-17 σε θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.

Επομένως ένας αριθμός επιστημόνων με πλεονασμό προσόντων στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ (κάτοχοι διδακτορικού με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο), που μολονότι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο τις δύσκολες περιόδους της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης. 

Επιπρόσθετα οι θέσεις των Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ είναι οργανικές, και στην περίπτωση "διορισμού σε θέση επίκουρου καθηγητή", τίθεται με βάση το ν. 4957/2022 αυτομάτως σε ισχύ διαδικασία μετατροπής οργανικής θέσης σε επί θητεία. Οι δε πιστώσεις των επί θητεία θέσεων θα προέρχονται από τις υφιστάμενες θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ ήδη μισθοδοτούνται και απλώς η μισθοδοσία τους μεταφέρεται στη βαθμίδα των ΔΕΠ.

Επομένως με την προτεινόμενη ρύθμιση:

1. Αυξάνεται το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, χωρίς να μειώνονται οι ήδη αιτηθείσες νέες θέσεις ΔΕΠ. 
2. Δίνονται κίνητρα για εξέλιξη σε μέλη του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων που στην ουσία ήδη διδάσκουν, παρέχοντας στο πανεπιστήμιο πολύτιμη συνδρομή.
3. Καταργείται σταδιακά, το άνευ λόγου, ιδιότυπο καθεστώς διδασκόντων δυο ταχυτήτων στα ΑΕΙ.
4. Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των Τμημάτων με την αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ και βελτιώνεται η αναλογία ΔΕΠ/φοιτητή. 
5. Δεν προκύπτει δημοσιονομική δαπάνη, καθώς για τη μισθοδοσία τους θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες πιστώσεις των θέσεων των υπηρετούντων μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ. 

Επισημαίνεται ότι ανάλογο πλαίσιο είχε εφαρμοστεί, (παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4301/2014), με την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) όπου οι υπηρετούντες σε αυτή μόνιμοι καθηγητές, εντάχθηκαν αρχικά σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να ενταχθούν σε θέσεις ΔΕΠ.

Προτεινόμενη ρύθμιση – προσθήκη

Άρθρο …

Θέμα: «Τροποποίηση του αρθρ. 465 του ν. 4957/2022, με την προσθήκη νέας παρ. 7»

Στο άρθρο 465 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παρ. 7), ως εξής: 
«Τα υπηρετούντα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξη τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση. Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου Α.Ε.Ι. Η προκήρυξη αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο υποβάλλεται  η αίτηση από το μέλος ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ. Η διαδικασία κρίσης γίνεται με τα ισχύοντα για την εκλογή μελών ΔΕΠ. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός οκταμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση την οποία κατείχε. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) έτους, από την προηγούμενη αρνητική κρίση ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση.  Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσεται σε αυτοδίκαια συνιστώμενη θέση Επίκουρου Καθηγητή. Για την ένταξη εκδίδεται  σχετική διαπιστωτική πράξη από τον  Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. Οι υπάρχουσες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία, του ως άνω εντασσόμενου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., μεταφέρονται αυτοδίκαια για την κάλυψη μισθολογικής δαπάνης των νέων θέσεων που συνιστώνται». 

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Στέφανος Παραστατίδης
Ιλχάν Αχμέτ
Παναγιώτα (Νάγια) Γρηγοράκου
Αναστάσιος Νικολαΐδης
Αικατερίνη Σπυρικάκη 

Σχόλια (69)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μέλος ΕΔΙΠ
|

Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια φόρμουλα με την οποία μόνο οι αξιόλογοι ΕΔΙΠ να γίνουν Επίκουροι? Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνουν όλοι? Αν κάποιος δεν έχει το απαιτούμενο έργο, απλά ας μη γίνει. Αν κάποιος κάνει εδώ και χρόνια δουλειά μέλους ΔΕΠ χωρίς να είναι ΔΕΠ, παράγει ερευνητικό έργο, τα citations του προάγουν το τμήμα που υπηρετεί ενώ είναι και υπεύθυνος χρηματοδοτουμενων έργων, δεν είναι άδικο να υπηρετεί σε μια κατηγορία που θα είναι βαθμιδας Α' από τα 40+ του μέχρι τη σύνταξη, δηλαδή στασιμότητα για 25 και πλέον χρόνια? Σε ποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού υπάρχει τέτοια στάσιμη ταχύτητα διδακτικού προσωπικου? Με βάση τα λεγόμενα σας, είναι δίκαιο και λογικο να αφήσουμε τέτοιους ανθρώπους να συνεχίσουν να παράγουν δημιουργικό έργο για τα επόμενα 25 χρόνια χωρίς επιβράβευση, εξέλιξη, ανταμοιβή, εκτός από τα έργα που τους επιτρεπεται μόνοι τους να παίρνουν ή αν ξενιτευτουν σε άλλη πόλη ή χώρα με ή χωρίς τις οικογένειες τους? Αλλιώς θα μείνουν να βλέπουν τους επικουρους να έρχονται σε θέσεις άλλων γνωστικων αντικειμένων (το δικό τους δε χρειάζεται να το προκηρυξουν γιατί το τμήμα ήδη τους εχει), οι επίκουροι θα γίνονται αναπληρωτές κλπ και οι ίδιοι θα μένουν περιχαρείς στάσιμοι στην φοβερή βαθμίδα Α' μέχρι τη συνταξη! Εξαιρετικό πλαίσιο εργασίας! Κι όλα αυτά επειδή δεν καθόμαστε να βρούμε την παραπάνω φόρμουλα αξιολόγησης...

@ΔΕΠ
|

Μα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ είναι ήδη Ακαδημαϊκό Προσωπικό και αξιολογούνται ως τέτοιο!!! Η εξέλιξη τους μετά από κρίση ώστε οι ικανοί να προχωρήσουν δεν έχει σχέση με αυτά που γράφετε. Βέβαια, είναι και η κατσίκα του γείτονα που καλό θα είναι να ψοφήσει… Με αυτό έχει σχέση!

@ΔΕΠ | 20 Ιουλ 2024 00:47
|

Αυτό ζητούν αλλά τους αγνοείτε. Είναι λυπηρό.

ΔΕΠ
|

Ανοιχτές διαδικασίες και μόνο. Ο,τιδήποτε άλλο μειώνει την ποιότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|

Αυτά μονο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Δυτυχώς!! Παντού εξελίσσεται ο κόσμος εφόσων έχει τα εφόδια και τις γνώσεις! Ζητάμαι το αυτονόητο .......χρόνια.

ΕΕΠ & ΕΔΙΠ
|

Εδώ και χρόνια τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ επιτελούν έργο ΔΕΠ. Όσοι εργάζονται στα Πανεπιστήμια το γνωρίζουν. Η συγκεκριμένη τροπολογία, με την οποία η εξέλιξη σε μέλος ΔΕΠ κρίνεται από εκλεκτορικό σώμα και την Γενική Συνέλευση του Τμήματος αφαιρεί κάθε επιχείρημα στο να μην προχωρήσει η κατάθεση της τροπολογίας. Ουσιαστικά, τα ίδια τα Τμήματα θα αποφασίσουν ποιοι είναι ικανοί να γίνουν Επίκουροι Καθηγητές και ποιοι όχι. Κύριε Υπουργέ ήρθε η ώρα να γίνει το δίκιο. Τολμήστε και Ενεργήστε…

ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
|

Ψηφίστε επιτέλους την τροπολογία και δώστε την ευκαιρία σε αξιόλογους καθηγητές με αυξημενα προσοντα που ήδη υπηρετούν το πανεπιστήμιο να εξελιχθούν . Προσωπικά πιστευω και με ανοικτή διαδικασία να δοθεί αυτή η δυνατότητα σε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα και όχι να συμβαίνει το αντίθετο….

όχι στις κλειστές διαδικασίες (για κανέναν)
|

αλλά έχουν δίκιο ότι δεν ανοίγουν και θεσεις ΔΕΠ για αντικείμενο που περίπου καλύπτουν ΕΔΙΠ , χρειάζεται μια λύση , ανοιχτή μεν αλλά ... ας το ξαναδούν εκεί στο μαρούσι

@ΔΕΠ
|

Έλεος με τις ανοικτές διαδικασίες. Οι διαδικασίες οφείλουν να είναι ορθάνοικτες όταν πρόκειται για νέες θέσεις. Όταν είναι εξέλιξη, προαγωγή ή κάτι αντίστοιχο ο καθένας πρέπει να κρίνεται για το έργο το οποίο παρουσίασε στο περιβάλλον το οποίο εργάστηκε με βάσει τις εκάστοτε συνθήκες. Πού αλλού έχετε δει όταν κάποιος ζητάει να εξελιχθεί/προαχθεί να γίνεται η διαδικασία ανοικτά; Αν θέλει το κάθε τμήμα ας ορίσει κάποια αντικειμενικά κριτήρια που επιθυμεί να έχει κάθε βαθμίδα και όποιος είναι έτοιμος ας προχωρήσει. Όλα τα άλλα είναι για γίνεται παιχνίδι.

@@@@@Αναπάντητα ερωτήματα!
|

Γνωρίζω τι ισχύει για την βαθμίδα του Λέκτορα. Η κατάργηση της ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη και φυσικά δεν έγινε τυχαία αλλά με εντελώς υστερόβουλα κριτήρια (ας τα αφήσουμε για την ώρα). Το να εκλέγεται κάποιος Επίκουρος ή απευθείας Αναπληρωτής και να έχει μπροστά του μόνο 1-2 κρίσεις για 30-35 χρόνια καριέρας είναι τραγικό και εντελώς αντιπαραγωγικό. Στην περίπτωση σας (αν είστε ΕΔΙΠ) η ύπαρξη της βαθμίδας αυτής έστω και σε λανθάνουσα μορφή (κυρίως για τους καθηγητές των π. ΤΕΙ) είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναβαθμιστείτε που το αξίζετε αν διδάσκετε αυτοδύναμα, χωρίς ωστόσο να καταστρατηγηθεί η όλη διαδικασία εκλογής ΔΕΠ όπως σωστά σας επισημαίνουν και άλλοι σχολιαστές. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι η χρυσή τομή που αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα σας και καλό θα ήταν να μην την απαξιώνετε.

Μάλιστα...
|

Τα ιδιωτικά ΑΕΑι, όπως αναφέρουν αρκετοί, είναι μια διέξοδος για τους ΕΔΙΠ. Άλλωστε και σε άλλους τομείς του Δημοσίου συμβαίνει το ίδιο , δηλαδή η επιλογή ιδιώτη ως εργοδότη.

@ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ: Ενα σοβαρο προβλημα για λυση | 14 Ιουλ 2024
|

Δε ζητούν αξιολόγηση: ζητούν προαγωγή με κλειστές διαδικασίες. Παραπληροφορείτε.

ΕΕΠ & ΕΔΙΠ
|

Το χρόνιο πρόβλημα της στασιμότητας και μη εξέλιξης πρέπει επιτέλους να λυθεί. Αν δε συμβεί και τώρα προβλέπω μελλοντικές αποχωρήσεις σε ιδιωτικά κολλέγια κλπ Άλλωστε η αναλογια μελών δεπ σε σχέση με τους φοιτητές 1/47 μας κατατασει τελευταίους στην Ευρώπη και είναι να απορεί κανείς αφού οι περισσότεροι έχουν προσόντα επίκουρου …

@Αντώνης
|

Ακριβώς. Άλλος ένας λόγος. Όμως κανείς δε μιλάει γι'αυτό. Αυτό θα γινόταν αν έκαναν αιτήσεις σε θέσεις ΔΕΠ που ανοίγουν. Αλλά μερικοί δεν το θέλουν αυτό, προτιμούν προσωποπαγείς, κλειστές διαδικασίες. Είναι λογική '80s και καλά έκανε και δεν τσίμπησε ο υπουργός.

Αντώνης
|

Χρειάζεται αυστηρή αξιολόγηση. Ακόμα και αν γινόταν δεκτή η εξέλιξη πρέπει να μπει ελάχιστος αριθμός δημοσιεύσεων π.χ. 10-15 σε διεθνή περιοδικά.
Υπάρχουν ΕΔΙΠ με 4 δημοσιεύσεις και ΕΔΙΠ με 24 δημοσιεύσεις. Ο πρώτος δεν είναι λογικό να εξελιχθεί σε ΔΕΠ.

@@ΕΕΠ
|

Θα πρέπει να επισημανθεί όμως οτι ειδικα στα ΕΕΔΙΠ υπάρχουν μέλη πολλαπλών ταχυτήτων, ενω στα ΕΕΠ.σε συμβαίνει αυτό καθως προσφέρουν διδακτικό εργο και ήδη κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό ενω πολλοί είναι με αυξημένα προσόντα ….

Να λυθει το προβλημα
|

Ειμαι ενας πολιτης που βλεπω οτι εχει διαπιστωθει ενα προβλημα με το status των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ εξού και η τροπολογία που προτεινε το ΠΑΣΟΚ. Ο υπουργος θα πρεπει να λύσει αμεσα το προβλημα που εχει ξεσηκωσει τετοιες αντιδρασεις οπως να ψοφήσει η κατσίκα του διπλανού κλπ.

ΕΔΙΠ Δρ. ΑΠΘ
|

Το σχόλιο είναι από την διαβούλευση και με βρίσκει 100% σύμφωνο.
================================================================

Η ακαδημαϊκή εξέλιξη των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ κατόχων διδακτορικού μέσω ένταξης σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή μετά από κρίση, είναι μείζονος σημασίας για πολλαπλούς λόγους, όπως:
1. Αξιοποιείται στο μέγιστο το υφιστάμενο προσωπικό των ΑΕΙ. Πρόκειται για επιστήμονες που διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό-ερευνητικό έργο, εργάζονται αδιάκοπα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια κατά την τελευταία 20ετία και επιτελούν αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς διδακτικές ανάγκες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
2. Ενισχύεται ο αριθμός των διδασκόντων των ΑΕΙ, χωρίς δημοσιονομική δαπάνη και χωρίς να μεταβάλλεται ο προγραμματισμός των νέων θέσεων των ΑΕΙ. Η υποστελέχωση των Ελληνικών Πανεπιστήμιων δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, καθώς λειτουργούν περίπου με το 60% του αριθμού των μελών ΔΕΠ προ κρίσης (σε κάποια Τμήματα/Σχολές τα κενά είναι σημαντικά μεγαλύτερα). Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα κενά είναι πρακτικά αδύνατον να καλυφθούν.
3. Αίρεται μία πολυετής προβληματική συνθήκη των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όπου υπάρχουν διδάσκοντες δύο ταχυτήτων (μέλη ΔΕΠ και μέλη ΕΔΙΠ / ΕΕΠ).
4. Ενισχύεται ο εθνικός δείκτης μελών ΔΕΠ/φοιτητών των ΑΕΙ που σήμερα είναι ο κατώτατος της Ευρώπης (1/47). Επισημαίνεται ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1/13, ενώ στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Κύπρος με δείκτη 1/26 (Ετήσια Έκθεση ΕΘΑΑΕ, 2022).
5. Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς δίνεται η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης και ενίσχυσης του ερευνητικού και επιστημονικού έργου των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ κατόχων διδακτορικού, στη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων από ερευνητικά προγράμματα.
6. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αποτελεί κάποια ad hoc ανακάλυψη. Σχετικές ρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί και στο παρελθόν (ένταξη στην εισαγωγική βαθμίδα μελών ΔΕΠ), προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες διδακτικές ανάγκες των Πανεπιστημίων. Υπενθυμίζονται οι Νόμοι 1268/15-7-1982 (άρθρο 31), 2517/11-8-1997 (άρθρο 3), 3027/28-6-2002 (παρ. 23, άρθρο 3), των οποίων έκανε χρήση ένας μεγάλος αριθμός Καθηγητών (σήμερα τακτικών, Ομότιμων, συνταξιοδοτηθέντων), που προσέφεραν και προσφέρουν τα μέγιστα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

======================================

Συμπληρώνω ότι οι ΕΔΙΠ/ΕΕΠ αν δεν γίνει δεκτό μάλλον θα φύγουν όλοι για τα ιδιωτικά ΑΕΙ σε χρόνο μηδέν.

ΕΔΙΠ και ΕΕΠ: Ενα σοβαρο προβλημα για λυση
|

Ο κ.Μητσοτακης πρεπει να δωσει λυση σε αυτο το σοβαρο προβλημα που υπαρχει απο το 2012. Αξιολογηση ζητουν οι ΕΔΙΠ και ΕΕΠ. Το αυτονόητο δικαιωμα καθε εργαζομενου σε καθε ευνομούμενο και δημοκρατικο κρατος .

@ Να ψηφιστεί η Τροπολογία! | 13 Ιουλ 2024 17:46
|

"Να ψηφιστεί από τη Βουλή η Προτεινόμενη Τροπολογία όπως την κατέθεσαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι." Γιατί; Έχετε επιχειρήματα, ή απλά το δηλώνετε; " Έχει την στήριξη από τουλάχιστον τρία κόμματα της Βουλής, δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή και στήριξη." Χμμμ, έχουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτά τα κόμματα; "Προφανώς έχουν καταλάβει όλοι το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κατάσταση." Εγώ δεν το έχω καταλάβει, θα μου το εξηγήσετε; Μια χαρά είναι η κατάσταση όπως το βλέπω εγώ, καθώς διασφαλίζεται καλύτερα η ποιότητα των ΔΕΠ από να ψηφιστεί.
"Ο Υπουργός πρέπει να έχει το θάρρος, να κάνει αυτό που πρέπει -αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό-." Όπως φαίνεται έχει το θάρρος να ΜΗΝ το κάνει και καλά κάνει.

Να ψηφιστεί η Τροπολογία!
|

Να ψηφιστεί από τη Βουλή η Προτεινόμενη Τροπολογία όπως την κατέθεσαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Έχει την στήριξη από τουλάχιστον τρία κόμματα της Βουλής, δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή και στήριξη. Προφανώς έχουν καταλάβει όλοι το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κατάσταση.
Ο Υπουργός πρέπει να έχει το θάρρος, να κάνει αυτό που πρέπει -αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό-.

@ Το θέμα της αξιολόγησης των ΕΔΙΠ ΕΕΠ είναι καυτό... | 12 Ι
|

Αν διαβάσετε τα σχόλια θα δείτε και αρκετά σχόλια που εξηγούν ακριβώς γιατί ΔΕΝ πρέπει να έχουμε κλειστές διαδικασίες επιλογής στα ΑΕΙ.

@@@@Αναπάντητα ερωτήματα! 23:18 | 12 Ιουλ 2024
|

Διόρθωση (απαντώ στον εαυτό μου): υπάρχει σαφής βούληση να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η βαθμίδα του λέκτορα (εκ παραδρομής έγραψα να μην καταργηθεί) και για αυτό πλέον ως εισαγωγική βαθμίδα μέλους ΔΕΠ αναφέρεται ο Επίκουρος επί θητεία στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε μην αναφέρεστε σε πράγματα που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία.

@ @ΔΕΠ | 12 Ιουλ 2024 16:17
|

Είτε είναι είτε δεν είναι ΔΕΠ, έχετε να προσθέσετε κάτι επί των επιχειρημάτων του/της; Προσωπικές επιθέσεις είναι εκ του πονηρού επίσης.

@ @ΔΕΠ | 12 Ιουλ 2024 16:17
|

Είμαι ΔΕΠ και το γνωρίζω. Υποθετικά μιλάω αν προσέξατε. Προς τι η επίθεση;

Το θέμα της αξιολόγησης των ΕΔΙΠ ΕΕΠ είναι καυτό...
|

Ως απλός πολίτης κρίνω απο τα 43+ σχόλια που έχουν κατατεθεί εδώ ότι το θέμα της αξιολόγησης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ των ΑΕΙ είναι ενα καυτό πρόβλημα και πρέπει με πρωτοβουλια του κ. Μητσοτακη να επιλυθεί. Αξιολογηση με αυστηρές διαδικασίες που θα προβλεπει ο νομος ζητούν οι άνθρωποι. Οποιος αξιολογηθει απο εκλέκτορες που θα ειναι μέλη ΔΕΠ σύμφωνα με τα προσόντα του θα προχωραει αλλιως οχι.Που ειναι το προβλημα δεν το καταλαβαίνω. Ειναι ντροπή να υπαρχει κρυμμένο ενα τετοιο πρόβλημα εις βαρος τοσων οικογενειων ανεπίλυτο εδω και 15 χρόνια.Η ΝΔ θα δώσει λύση γιατί μόνο αυτή μπορεί.

@ΔΕΠ
|

Πώς φαίνεται ότι δεν είσαι ΔΕΠ που δεν γνωρίζεις ότι η βαθμίδα του λέκτορα έχει καταργηθεί χρόνια τώρα.

Γιαννης Οικονομου ΝΔ
|

Τελικα η ΝΔ που δεν ψήφισε την τροπολογία για την αξιολογηση των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ είναι κατα της αξιολόγησης των διδασκόντων στα πανεπιστήμια; Μια απάντηση κ. πρωθυπουργέ γιατί εμεις σας ψηφίσαμε για την αξιολογηση σε όλο τον δημόσιο τομέα

Μόνιμος Υπ. Παιδείας (συνέχεια)
|

Δεν είναι μόνο τα ΕΔΙΠ, αλλά και εμείς που θα πρέπει να λάβουμε την εν λόγω μετάταξη: και είμαστε μόνιμοι Εκπαιδευτικοί στο Υπ. Παιδείας και διαθέτουμε πολλά χρόνια προϋπηρεσίας ως (έκτακτοι) ΔΕΠ (προσωπικά πλέον της 10ετίας) και πολύτιμη διδακτική, ερευνητική, γραφειοκρατική εμπειρία στα ΑΕΙ.

Επομένως, πληρούμε όλα τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα χαρακτηριστικά και μάλιστα στη συγκεκριμένη θέση, ως ΔΕΠ (όχι σε κάτι άλλο ή παρόμοιο), και δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για το δημόσιο (δεν αλλάζουμε καν Υπουργείο) και σού μένει ο ΕΔΙΠ!

Αν πρέπει από κάπου να αρχίσει λοιπόν αυτό, είμαστε εμείς!... Τώρα αν υπάρξει και διαδικασία για μόνιμος ΔΕΠ "τύπου ΑΣΕΠ", ναι οκ.

Θύμιος
|

Σε ποια άλλη χώρα υπάρχει κλάδος ΕΔΙΠ; Όταν έγινα ΕΔΙΠ πριν 20 χρόνια, τι έλεγε ο νόμος ότι ήταν τα καθήκοντά μου και πόσο άλλαξαν στην πορεία; Κάθε τροποποίηση έβαζε νέες υποχρεώσεις, ενώ ακόμα δεν έχουν οριστεί θέματα όπως το ωράριο.
Γιατί καθηγητές εφαρμογών χωρίς διδακτορικό παίρνουν συνεχώς παρατάσεις να κάνουν διδακτορικό για να γίνουν μέλη ΔΕΠ χωρίς κρίση, ενώ ΕΔΙΠ με διδακτορικό και αντίστοιχα προσόντα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση εξέλιξης;
Γιατί σε παλιό νόμο υπήρχε διάταξη για άπαξ κρίση ΕΕΔΙΠ (και μάλιστα στη βαθμίδα Αναπληρωτή) όταν συμπληρώνουν 15ετία στην α' βαθμίδα και έχουν τα τυπικά προσόντα;
Τουλάχιστον μπορείτε να μας αλλάξετε το όνομα, γιατί είναι αδύνατον να εξηγήσουμε γιατί δεν είμαστε καθηγητές στους ξένους συναδέλφους; Τουλάχιστον μια μετονομασία σε "λέκτορες". Και αν ο όρος είναι -ανεξήγητα- φορτισμένος για μερικούς, σε "εισηγητές".

Άμα θέλετε παράλληλα, και στο στρατό μπορείς να ξεκινήσεις ως υπαξιωματικός, αλλά αν είσαι καλός κάποια στιγμή ταγματάρχης μπορείς να φτάσεις...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ