Δεν έγινε δεκτή η τροπολογία για τους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ

10/07/2024

Άκουσε το άρθρο

Δεν έκανε δεκτή ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης την  τροπολογία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ για το δικαίωμα διορισμού- μετά από εξέλιξη - μέλους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε θέση Επίκουρου Καθηγητή.

Αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης τροπολογίας

Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια σήμερα υπηρετούν μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, και επιτελούν διδακτικό έργο, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς διδακτικές ανάγκες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ενώ προωθούν την έρευνα, είτε ως κύριοι ερευνητές είτε ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι Έργων. Αρκετά μέλη διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και εργάζονται αδιάκοπα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια κατά την τελευταία 25ετία. 

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν δίνει στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ τη δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξής και θεσμικής αναγνώρισής τους, αντίστοιχη των προσόντων τους και την πολυετή ακαδημαϊκή προσφορά τους. Κατά το παρελθόν έχουν εφαρμοστεί, νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με την ένταξη των μελών Ε.ΔΙ.Π. με διδακτορικό, στη βαθμίδα του Λέκτορα,  όπως ο ν. 1268/15-7-1982,  άρθρο 31 ,  ο ν. 2517/11-8-1997, άρθρο 3   και ο ν. 3027/28-6-2002,  παρ. 23, άρθρο 3.

Ακολούθησε η εξέλιξη των Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. σε Λέκτορες  (ν. 4485/2017, ν. 4521/2018,  ν. 4559/2018, ν. 4589/2019) ενώ με την παρ. 6, άρθρο 49, ν. 4301/2014 οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) εντάχθηκαν σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και κατόπιν κατά τα έτη 2016-17 σε θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.

Επομένως ένας αριθμός επιστημόνων με πλεονασμό προσόντων στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ (κάτοχοι διδακτορικού με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο), που μολονότι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο τις δύσκολες περιόδους της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης. 

Επιπρόσθετα οι θέσεις των Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ είναι οργανικές, και στην περίπτωση "διορισμού σε θέση επίκουρου καθηγητή", τίθεται με βάση το ν. 4957/2022 αυτομάτως σε ισχύ διαδικασία μετατροπής οργανικής θέσης σε επί θητεία. Οι δε πιστώσεις των επί θητεία θέσεων θα προέρχονται από τις υφιστάμενες θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. και ΕΕΠ χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ ήδη μισθοδοτούνται και απλώς η μισθοδοσία τους μεταφέρεται στη βαθμίδα των ΔΕΠ.

Επομένως με την προτεινόμενη ρύθμιση:

1. Αυξάνεται το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, χωρίς να μειώνονται οι ήδη αιτηθείσες νέες θέσεις ΔΕΠ. 
2. Δίνονται κίνητρα για εξέλιξη σε μέλη του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων που στην ουσία ήδη διδάσκουν, παρέχοντας στο πανεπιστήμιο πολύτιμη συνδρομή.
3. Καταργείται σταδιακά, το άνευ λόγου, ιδιότυπο καθεστώς διδασκόντων δυο ταχυτήτων στα ΑΕΙ.
4. Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των Τμημάτων με την αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ και βελτιώνεται η αναλογία ΔΕΠ/φοιτητή. 
5. Δεν προκύπτει δημοσιονομική δαπάνη, καθώς για τη μισθοδοσία τους θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες πιστώσεις των θέσεων των υπηρετούντων μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ. 

Επισημαίνεται ότι ανάλογο πλαίσιο είχε εφαρμοστεί, (παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4301/2014), με την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) όπου οι υπηρετούντες σε αυτή μόνιμοι καθηγητές, εντάχθηκαν αρχικά σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. και στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να ενταχθούν σε θέσεις ΔΕΠ.

Προτεινόμενη ρύθμιση – προσθήκη

Άρθρο …

Θέμα: «Τροποποίηση του αρθρ. 465 του ν. 4957/2022, με την προσθήκη νέας παρ. 7»

Στο άρθρο 465 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παρ. 7), ως εξής: 
«Τα υπηρετούντα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξη τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση. Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου Α.Ε.Ι. Η προκήρυξη αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο υποβάλλεται  η αίτηση από το μέλος ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ. Η διαδικασία κρίσης γίνεται με τα ισχύοντα για την εκλογή μελών ΔΕΠ. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός οκταμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση την οποία κατείχε. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) έτους, από την προηγούμενη αρνητική κρίση ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση.  Σε περίπτωση θετικής κρίσης εντάσσεται σε αυτοδίκαια συνιστώμενη θέση Επίκουρου Καθηγητή. Για την ένταξη εκδίδεται  σχετική διαπιστωτική πράξη από τον  Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. Οι υπάρχουσες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία, του ως άνω εντασσόμενου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., μεταφέρονται αυτοδίκαια για την κάλυψη μισθολογικής δαπάνης των νέων θέσεων που συνιστώνται». 

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Στέφανος Παραστατίδης
Ιλχάν Αχμέτ
Παναγιώτα (Νάγια) Γρηγοράκου
Αναστάσιος Νικολαΐδης
Αικατερίνη Σπυρικάκη 

Σχόλια (47)

@@@@Αναπάντητα ερωτήματα! 23:18 | 12 Ιουλ 2024
|

Διόρθωση (απαντώ στον εαυτό μου): υπάρχει σαφής βούληση να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η βαθμίδα του λέκτορα (εκ παραδρομής έγραψα να μην καταργηθεί) και για αυτό πλέον ως εισαγωγική βαθμίδα μέλους ΔΕΠ αναφέρεται ο Επίκουρος επί θητεία στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε μην αναφέρεστε σε πράγματα που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία.

@ @ΔΕΠ | 12 Ιουλ 2024 16:17
|

Είτε είναι είτε δεν είναι ΔΕΠ, έχετε να προσθέσετε κάτι επί των επιχειρημάτων του/της; Προσωπικές επιθέσεις είναι εκ του πονηρού επίσης.

@ @ΔΕΠ | 12 Ιουλ 2024 16:17
|

Είμαι ΔΕΠ και το γνωρίζω. Υποθετικά μιλάω αν προσέξατε. Προς τι η επίθεση;

Το θέμα της αξιολόγησης των ΕΔΙΠ ΕΕΠ είναι καυτό...
|

Ως απλός πολίτης κρίνω απο τα 43+ σχόλια που έχουν κατατεθεί εδώ ότι το θέμα της αξιολόγησης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ των ΑΕΙ είναι ενα καυτό πρόβλημα και πρέπει με πρωτοβουλια του κ. Μητσοτακη να επιλυθεί. Αξιολογηση με αυστηρές διαδικασίες που θα προβλεπει ο νομος ζητούν οι άνθρωποι. Οποιος αξιολογηθει απο εκλέκτορες που θα ειναι μέλη ΔΕΠ σύμφωνα με τα προσόντα του θα προχωραει αλλιως οχι.Που ειναι το προβλημα δεν το καταλαβαίνω. Ειναι ντροπή να υπαρχει κρυμμένο ενα τετοιο πρόβλημα εις βαρος τοσων οικογενειων ανεπίλυτο εδω και 15 χρόνια.Η ΝΔ θα δώσει λύση γιατί μόνο αυτή μπορεί.

@ΔΕΠ
|

Πώς φαίνεται ότι δεν είσαι ΔΕΠ που δεν γνωρίζεις ότι η βαθμίδα του λέκτορα έχει καταργηθεί χρόνια τώρα.

Γιαννης Οικονομου ΝΔ
|

Τελικα η ΝΔ που δεν ψήφισε την τροπολογία για την αξιολογηση των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ είναι κατα της αξιολόγησης των διδασκόντων στα πανεπιστήμια; Μια απάντηση κ. πρωθυπουργέ γιατί εμεις σας ψηφίσαμε για την αξιολογηση σε όλο τον δημόσιο τομέα

Μόνιμος Υπ. Παιδείας (συνέχεια)
|

Δεν είναι μόνο τα ΕΔΙΠ, αλλά και εμείς που θα πρέπει να λάβουμε την εν λόγω μετάταξη: και είμαστε μόνιμοι Εκπαιδευτικοί στο Υπ. Παιδείας και διαθέτουμε πολλά χρόνια προϋπηρεσίας ως (έκτακτοι) ΔΕΠ (προσωπικά πλέον της 10ετίας) και πολύτιμη διδακτική, ερευνητική, γραφειοκρατική εμπειρία στα ΑΕΙ.

Επομένως, πληρούμε όλα τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα χαρακτηριστικά και μάλιστα στη συγκεκριμένη θέση, ως ΔΕΠ (όχι σε κάτι άλλο ή παρόμοιο), και δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για το δημόσιο (δεν αλλάζουμε καν Υπουργείο) και σού μένει ο ΕΔΙΠ!

Αν πρέπει από κάπου να αρχίσει λοιπόν αυτό, είμαστε εμείς!... Τώρα αν υπάρξει και διαδικασία για μόνιμος ΔΕΠ "τύπου ΑΣΕΠ", ναι οκ.

Θύμιος
|

Σε ποια άλλη χώρα υπάρχει κλάδος ΕΔΙΠ; Όταν έγινα ΕΔΙΠ πριν 20 χρόνια, τι έλεγε ο νόμος ότι ήταν τα καθήκοντά μου και πόσο άλλαξαν στην πορεία; Κάθε τροποποίηση έβαζε νέες υποχρεώσεις, ενώ ακόμα δεν έχουν οριστεί θέματα όπως το ωράριο.
Γιατί καθηγητές εφαρμογών χωρίς διδακτορικό παίρνουν συνεχώς παρατάσεις να κάνουν διδακτορικό για να γίνουν μέλη ΔΕΠ χωρίς κρίση, ενώ ΕΔΙΠ με διδακτορικό και αντίστοιχα προσόντα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση εξέλιξης;
Γιατί σε παλιό νόμο υπήρχε διάταξη για άπαξ κρίση ΕΕΔΙΠ (και μάλιστα στη βαθμίδα Αναπληρωτή) όταν συμπληρώνουν 15ετία στην α' βαθμίδα και έχουν τα τυπικά προσόντα;
Τουλάχιστον μπορείτε να μας αλλάξετε το όνομα, γιατί είναι αδύνατον να εξηγήσουμε γιατί δεν είμαστε καθηγητές στους ξένους συναδέλφους; Τουλάχιστον μια μετονομασία σε "λέκτορες". Και αν ο όρος είναι -ανεξήγητα- φορτισμένος για μερικούς, σε "εισηγητές".

Άμα θέλετε παράλληλα, και στο στρατό μπορείς να ξεκινήσεις ως υπαξιωματικός, αλλά αν είσαι καλός κάποια στιγμή ταγματάρχης μπορείς να φτάσεις...

@@@Αναπάντητα ερωτήματα! | 11 Ιουλ 2024 23:18
|

Η βαθμίδα του Λέκτορα έχει καταργηθεί, οι λέκτορες που υπάρχουν σήμερα υπάρχουν μόνο παλαιότερων μεταβατικών διατάξεων με σαφή βούληση να μην καταργηθεί πλήρως ο κλάδος.

ΔΕΠ
|

Ποτέ και καμία διαδιασία εκλογής σε θέση ΔΕΠ δεν πρέπει να είναι κλειστή γιατι μειώνεται η δεξαμενή ταλέντου των υποψηφίων. Αν κάποιος/α ΕΔΙΠ είναι τόσο καλοί ερευνητές αρκεί να μπορούν να εκκινήσουν διαδικασία προαγωγής τους σε Λέκτορες ή Επίκουρους και να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα ο καθένας/μια που πληροί τα τυπικά προσόντα. Επιχειρήματα του τύπου "δε θα μας εκλέξουν αν είναι ανοιχτές οι διαδικασίες γιατί θα προτιμήσουν να πάρουν άλλους" είναι εκ του πονηρού. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε προαγωγές ΔΕΠ και όμως η διαδικασία είναι ανοιχτή. Δεν μπορεί ο νομοθέτης να νομοθετεί άδικες/κλειστές διαδικασίες για να αποτρέψει άλλες, πιθανώς άδικες, πρακτικές. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν ένας/μια ΕΔΙΠ παραιτείται από τη θέση της/του, η θέση θα μπορούσε να επαναπροκυρήσσεται· αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα που θα μειώσει την πίεση να "μην προσλάβουμε ήδη δικούς μας" που προκρίνεται ως "επιχείρημα". Ακόμα, το "κι εμείς τι θα κάνουμε, δε θα πάρουμε προαγωγή, αφού κάνουμε δουλεια ΔΕΠ λόγω έλλειψης προσωπικού" επίσης είναι εκ του πονηρού "επιχείρημα" υπέρ των κλειστών διαδικασιών για δυο (τουλάχιστον) λόγους: 1) η διδασκαλία είναι μέρος των υποχρεώσεων των ΔΕΠ, όμως το κύριο κριτήριο προαγωγής είναι η επιστημονική τους στάθμη (πάντα σε επίπεδο νομοθεσίας) και 2) η ελλείψεις θα πρέπει να καλυφθούν από θέσεις ΔΕΠ, στις οποίες μπορούν να κάνουν αίτηση και οι ΕΔΙΠ, και να γίνει όχι μετατροπή θέσεων ΕΔΙΠ σε ΔΕΠ γιατί τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι μειώνουμε τη δεξαμενή ταλέντου. Οι ΕΔΙΠ που έχουν σημαντική και εξέχουσα πορεία τόσο σε ερευνητική δραστηριότητα όσο και σε διδακτική προϋπηρεσία βρίσκουν θέσεις ΔΕΠ (στο δικό μας ή σε άλλα ΑΕΙ). Έχω παραδείγματα σχετικά. Πολλά σχόλια εδώ είναι κλασική επίκλιση στο θυμικό ώστε να παρουσιαστούν οι ΕΔΙΠ ως "αδικημένοι", τη στιγμή που όταν έβαζαν υποψηφιότητα στις θέσεις ΕΔΙΠ αυτές ήξεραν το νομικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει αλλάξει από το 1987 και μετά.

@Μαρθα Οικονομου Δρ ΕΔΙΠ
|

Δεν υπάρχει στρέβλωση. Υπάρχουν θέσεις ΔΕΠ ανοικτές. ΑΠΕΛΛΑ λέγεται, κοιτάξτε πόσες. Το αν δε μας βολεύει να ανταγωνιστούμε και θέλουμε να φτιάξουν θέση ΔΕΠ με το ονοματεπώνυμό μας είναι άλλο θέμα. Και άλλη εποχή.

Μαρθα Οικονομου Δρ ΕΔΙΠ
|

Δυστυχως δεν ψηφιστηκε μια σωστη τροπολογια που θα έλυνε μια στρεβλωση και αδικια πολλων ετων στα πανεπιστημια. Ο υπουργος θα πρεπει να δει το θεμα ως ενα προβλημα που θα πρεπει να επιλυσει ατο ερχομενο νομοσχεδιο για τις τρεις βαθμιδες της εκπαιδευσης

Polar_Fish
|

@Polar_Fish | 11 Ιουλ 2024 10:13
Προσωπική σας άποψη που γενικεύεται χωρίς κανένα στοιχείο. Θλιβερό.

Τι ειναι προσωπική μου άποψη? Οτι προκηρύσονται πολλές θέσεις? Και ομως προκηρήσονται. Πηγαινετε στο Απελλα. Πείτε μου 5 γνωστικά αντικείμενα για τα οποία δεν εχει γινει καμμια προκήρυξη για να το καταλάβω. Ευχαριστως να σας δώσω ονοματα νεων ερευνητών που πρώτα διοριστηκαν στη μέση εκπαίδευση και τωρα ειναι ΔΕΠ. Αλλα ειναι προσωπικά δεδομένα.

Η ουσια ειναι μια. Κανεις δεν εκμεταλευεται τα ΕΔΙΠ. Σε ενα ΕΔΙΠ ανατίθεται ή οι ωρες διδασκαλίες που ανατίθενται σε ΔΕΠ ή εργαστηριακο εργο. Υπάρχουν τμηματα στα οποια δεν γίνεται ανάθεση αυτοδυναμης διδασκαλίας σε ΕΔΙΠ αλλά μονο εργαστηριακο εργο το οποίο επίσης ειναι σημαντικό.

@@Αναπάντητα ερωτήματα!
|

Το ότι κεντρικά ιδρύματα με δεκάδες μέλη ΔΕΠ χρειάζονται ΕΔΙΠ να διδάσκουν αυτοδύναμα μαθήματα ξεπερνάει κάθε φαντασία. Λογικά κάθε Τμήμα με 15 μέλη ΔΕΠ x 4 μαθήματα το καθένα μπορεί να προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών με 60 μαθήματα. Δεν είναι και τόσο απαραίτητο ένα τμήμα να έχει ροές, κατευθύνσεις και δεκάδες προαιρετικά μαθήματα για να (μην) βγαίνει τελικά το διδακτικό ωράριο των ΔΕΠ και να χρειάζονται και ΕΔΙΠ.

Το δίκιο που έχετε (σε κάποιο βαθμό) για την ανάγκη αναβάθμισης ΕΔΙΠ με υψηλά προσόντα, φοβάμαι ότι το χάνετε όταν επιμένετε τόσο για τη βαθμίδα του επίκουρου, όσο και για το να αφορά υποχρεωτικά το τμήμα στο οποίο υπηρετείτε.

Πολλοί καθηγητές σε περιφερειακά ιδρύματα θα ήθελαν ενδεχομένως να επιστρέψουν στο κέντρο, όπως και πολλοί άλλοι που έφυγαν στο εξωτερικό. Αποφάσισαν και οι μεν και οι δε να “ξεβολευτούν” προκειμένου να κυνηγήσουν τους στόχους τους. Εικάζω ότι θα μπορούσαν με τα προσόντα που είχαν και αυτοί να γίνουν ΕΔΙΠ σε κάποιο κεντρικό ίδρυμα, τότε τις μακρινές εποχές των προσλήψεων και των μονιμοποιήσεων από το νόμο Παυλόπουλου (άλλη ιστορία αυτή, να μην τη πιάσουμε τώρα). Φαντάζομαι ότι αν γνώριζαν ότι με 15 χρόνια παραμονής πχ σαν ΕΔΙΠ θα μπορούσαν να γίνουν επίκουροι στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη, να έπαιρναν άλλες αποφάσεις από το να κάνουν το “αγροτικό” τους στα διάφορα μικρά περιφερειακά ιδρύματα.

Εν τέλει καλά έκαναν και αυτοί και εσείς. Απλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολα αποδεκτή από όλους μας, μια τροπολογία που θα άνοιγε το δρόμο στους ΕΔΙΠ να εξελιχθούν ως λέκτορες αρχικά και επίκουροι στη συνέχεια κάπου στην επαρχία που υπάρχουν τεράστιες πραγματικές ελλείψεις με κλειστές διαδικασίες φυσικά ώστε να έχουν το κίνητρο να βοηθήσουν εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη.

Επίσης θα πρέπει να κάνετε μια ρεαλιστική πρόταση για το καθεστώς των ΕΔΙΠ γενικότερα. Τι εξυπηρετεί πλέον αυτή η βαθμίδα; Πέρα από τη διδασκαλία κάποιων εξειδικευμένων εργαστηρίων και όχι φυσικά για 8 ώρες μόνο (στα ΤΕΙ οι καθηγητές έκαναν από 17 ώρες ο καθηγητής εφαρμογών έως 10 ώρες ο πρωτοβάθμιος), προσωπικά δε βλέπω κάποιο άλλο λόγο ύπαρξης της. Από τη στιγμή που επετράπη η αυτοδύναμη διδασκαλία, λογικό ήταν να ξεκινήσει και αυτή η κουβέντα.

Τέλος πάντων καλή τύχη με τον αγώνα σας και υπομονή με όσους διακαώς επιθυμούν ανοικτές διαδικασίες παντού (ακόμα και σε εξελίξεις) πιθανότατα γιατί δεν πιστεύουν ότι θα χρειαστεί να ξανακριθούν.

@Αναπάντητα ερωτήματα!
|

Δεν υπάρχει τίποτα αναπάντητο...
Απάντηση στο Ερώτημα 1: Επιτελούν έργο ΔΕΠ γιατί μπορούν, γιατί χρειάζεται στα Τμήματα λόγω έλλειψης προσωπικού, γιατί θέλουν να το κάνουν. Και οι 3 προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν. Το "αποκλειστικά εργαστηριακό" είναι μια δική σας θεώρηση ή επιθυμία αλλά δεν ισχύει.
Απάντηση στο Ερώτημα 2: Όταν σπουδάσαμε είχαμε λέκτορες σωστά το λέτε. Λέκτορες που εκλεγόντουσαν με 1-2 δημοσιεύσεις. Με μια μικρή παραγωγή διδακτορικών, με μεγάλη προσφορά θέσεων οπότε είχαμε νέους ηλικιακά ΔΕΠ. Από το 2008 που έκλεισε η στρόφιγγα, που οι πιστώσεις έρχονται με το σταγονόμετρο και με την πολύ υψηλή παραγωγή διδακτορικών, ερευνητικών εργασιών κτλ ναι η ηλικία των υποψηφίων και συνεπώς και των ΔΕΠ έχει ανέβει. Ανανέωση δεν σημαίνει απαραίτητα ηλικιακή ανανέωση. Σταματήστε να είστε ρατσιστής περί ηλικιών.
Απάντηση στο Ερώτημα 3: Όλοι μπορούν να κάνουν αίτηση και οι νέοι και οι παλιοί. Όπως το λέτε θέλετε να υπάρχει ηλικιακός αποκλεισμός. Αν είστε καλύτερος θα μπείτε. Αν όμως σας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση με ένα διδακτορικό πριν 5 χρόνια,ένα post doc και 10 δημοσιεύσεις είστε εσείς και κανένας άλλος λυπάμαι αλλά πρέπει να προσγειωθείτε.
Η ιστορία μου για την ιστορία.
Ήμουν ΕΔΙΠ, στα 46 έγινα ΔΕΠ, 10 συνυποψήφιοι , ηλικίες από 30 έως 60, από όλους είχα αριθμητικά και ουσιαστικά περισσότερα προσόντα (στο κέντρο του γνωστικού αντικειμένου περισσότερο έργο- 15 χρόνια αυτοδύναμο έργο, 20 χρόνια έρευνα, 30+ εργασίες στο scopus). Η νέα γενιά ήρθε στην καλύτερη με 4-5 δημοσιεύσεις τις περισσότερες φορές ακόμα και το διδακτορικό εντελώς εκτός γνωστικού, που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν καν τι γνωστικό καλύπτουν και μπορούν να διεκδικήσουν θέση. Το αποκορύφωμα είναι ότι 6 από τους 10 κοπήκαν από τα τυπικά προσόντα γιατί ούτε αίτηση στο ΑΠΕΛΛΑ σωστά δεν έκαναν σύμφωνα με τα απαιτούμενά της προκήρυξης.

Δήμος
|

Ανοικτές διαδικασίες για όλους. Έχουμε τόσους επιστήμονες στο εξωτερικό και εδώ αυτοαπασχολούμενους, σε εταιρείες, στο δημόσιο κλπ που πιθανόν ενδιαφέρονται για θέσεις ΔΕΠ. Γιατί να εξασφαλίζει τη θέση ένα μέλος ΕΔΙΠ χωρίς ανοικτή πρόσκληση. Αν κάποιος είναι ήδη ΕΔΙΠ μπορεί έτσι και αλλιώς να κάνει αίτηση σε αυτές τις θέσεις. Μάλιστα αν κρίνει κανείς από το τι έχει συμβεί πρόσφατα σε παρόμοιες περιπτώσεις, σε περίπτωση που το μέλος ΕΔΙΠ εκλεγεί σε θέση επίκουρου, προκηρύσσεται ξανά η παλιά θέση ΕΔΙΠ στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, οπότε δε χάνεται από το τμήμα.

@Αναπάντητα ερωτήματα!
|

1. Απάντηση 1: Το όνομα δεν σημαίνει τίποτα, τα καθήκοντα όπως περιγράφουν από τη νομοθεσία έχει σημασία και σύμφωνα με αυτή επιτελούν έργο ΔΕΠ (εκτός από την επίβλεψη διδακτορικού). Χωρίς τα μέλη ΕΔΙΠ τα ΑΕΙ θα είχαν καταρρεύσει κατά τη διάρκεια της κρίσης ακόμα και σήμερα καθώς τα μέλη ΔΕΠ σταδιακά μειώθηκαν δραματικά (50-60% είναι πλέον ακόμα και με τις νέες θέσεις).
2. Απάντηση 2: Φυσικά και μας ενδιαφέρει. Ωστόσο τα μέλη ΕΔΙΠ δεν είναι ΝΕΟ προσωπικό, αλλά προσωπικό το οποίο ήδη διδάσκει και επιπλέον ακόμα και με τη ρύθμιση δεν διεκδικεί νέες θέσεις, ούτε μείωση των νεών, αλλά να μπορούν να προκηρύξουν ακόμα και τις δικές τους μελλοντικά που τώρα είναι κλειστές.
3 Απάντηση 3: Φυσικά και τη σκέπτεται. Μάλλον δεν είτε δεν διαβάσατε την τροπολογία είτε έχετε μειωμένες νομικές γνώσεις. Τα μέλη ΕΔΙΠ δεν διεκδικούν μέρος των νεών θέσεων μελών ΔΕΠ, αντιθέτως αυτές θα μείνουν άθικτες γιατί είναι οργανικές. Για προσωπαγείς θέσεις γίνεται λόγος που δεν επηρεάζουν τις νέες θέσεις. Αντιθέτως, όχι μόνο αυτό, αλλά και μελλοντικά όταν τα μέλη ΕΔΙΠ, πλέον ΔΕΠ θα θέλουν να εξελιχθούν θα αναγκαστούν να ανοίξουν τη θέση τους με αποτέλεσμα να ανοίγουν ακόμα περισσότερες θέσεις για τους νέους συναδέλφους από ότι σήμερα που τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΕΔΙΠ παραμένουν κλειστά και δεν ανοίγουν.

Παρακαλώ θερμά τους νέους συναδέλφους διδάκτορες να μην παρασύρονται από ό,τι ακούνε δεξιά και αριστερά. Μια τέτοια ρύθμιση τους συμφέρει και με το παραπάνω: ούτε μειώνονται οι νέες θέσεις, αλλά αυξάνονται και όσες θα προκηρύσσονται μελλοντικά!

@@@
|

Δεν έχουν απλά καθήκοντα λέκτορα καθώς δεν υπάρχουν διακριτά καθήκοντα λέκτορα αλλά έχει καταργηθεί και η βαθμίδα. Έχουν όλα τα καθήκοντα μέλους ΔΕΠ με την εξαίρεση επίβλεψης διδακτορικού.

@Δρ. ΕΔΙΠ, @@
|

1) ποιός νόμος απαγορεύει την προκήρυξη θέσης στο ίδιο αντικείμενο με αυτό ενός ΕΔΙΠ;
2) ποιός απαγορεύει το αντικείμενο να αλλάξει λίγο ή να διευρυνθεί ώστε να μην είναι ακριβώς ίδιο;
3) ποιός απαγορεύει να θέσω υποψηφιότητα σε άλλο ΑΕΙ αν το δικό μου δε με θέλει;

Αναπάντητα ερωτήματα!
|

Ερώτημα 1: Αφού το Ε σημαίνει εργαστηριακό έργο, δηλαδή απασχόληση αποκλειστικά σε εργαστήρια, γιατί επιτελούν τα ΕΔΙΠ έργο των ΔΕΠ;

Ερώτημα 2: Με τις αθρόες μετατάξεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγιναν τα Πανεπιστήμια χώροι με προσωπικό 50++++. Εμείς όταν σπουδάσαμε είχαμε λέκτορες ηλικίας 28/30 και την πλειοψηφία του προσωπικού κάτω των 40.. Δεν μας ενδιαφέρει η ανανέωση του προσωπικού;

Ερώτημα 3: Τη νέα γενιά, την προσοντούχα τη σκέφτεται κανείς; Υπάρχουν νέοι/νέες με βιογραφικά και φακέλους και δεν έχουν τη δυνατότητα είτε καν να υποβάλλουν φακέλους, είτε δεν έχουν προϋπηρεσία ώστε να καλύπτουν τα προσόντα σύμφωνα με το Νόμο. Τα ΕΔΙΠ και ΕΜΠ κατέχουν ήδη μια θέση, αυτοί οι νέοι άνθρωποι καμμία, δεν πρέπει να στηριχτούν;

George Bathrellos, Associate Professor
|

Αγαπητοί,
Γράφω επώνυμα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου (φοιτητής, μεταπτυχιακός, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ, εκλεγμένος με ανοιχτές διαδικασίες Καθηγητής) βλέπω τις δίκαιες και τις άδικες αιτιάσεις της κάθε ... πλευράς.
Ας λάβουμε υπόψη τα παρακάτω:
1. όλοι παλεύουμε για το καλό του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου,
2. όλοι αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου,
3. οι θέσεις καθηγητών, που προκηρύσσονται είναι πολύ λιγότερες από τις αποχωρήσεις των τελευταίων 15 ετών,
4. όσες θέσεις προκηρύσσονται είναι σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, που έχουν χηρέψει και δεν καλύπτονται από ΕΔΙΠ ή 407, κλπ,
5. αν καλύπτονται απλά προκηρύσσονται σε άλλο γνωστικό αντικείμενο,
6. σε πολλές προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων τα μέλη ΕΔΙΠ αν και ικανοί ερευνητές δεν μπορούν να κατεβάσουν προτάσεις,
7. πολλά μέλη ΕΔΙΠ περιμένοντας να προκηρυχθεί θέση έχουν κουβαλήσει ασύμμετρα πολύ νερό στο μύλο των ΑΕΙ, και για περισσότερα από 15 χρόνια έχουν καλύψει διδακτικές, ερευνητικές ή / και διοικητικές ανάγκες των ΑΕΙ,
8. πολλά μέλη ΕΔΙΠ εμφανίζουν δυσανάλογα μεγάλο έργο για τη θέση τους, και θα μπορούσαν να είναι καθηγητές ΑΝ είχε ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΘΕΣΗ στο γνωστικό αντικείμενό τους,
ΚΑΙ ΤΕΛΩΣ
9. υπάρχουν μέλη ΕΔΙΠ με πολύ καλό έργο και μέλη ΕΔΙΠ με μικρότερο έργο. Το ίδιο πιθανά να συμβαίνει και σε εμάς τους εκλεγμένους καθηγητές, άλλοι με περισσότερο έργο και άλλοι με λιγότερο.
10. στους καλούς θα δωθεί η ευκαιρία (ως επιβράβευση ή ως κίνητρο) να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω; Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά αν θα τους δοθεί ευκαιρία,
11. σε όσους συναδέλφους γράφουν ΑΝΩΝΥΜΑ, προτρέποντας τα ΕΔΙΠ να κατέβουν σε ανοικτές διαδικασίες, τους ενημερώνω ότι πολλοί έχουν κατέβει (όπως ο υπογράφων) και τα έχουν καταφέρει. Άλλοι δεν τα έχουν καταφέρει γιατί "δεν έχουν προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης" εξατίας της ηλικίας τους (αφού περίμεναν 15 χρόνια να γίνει προκήρυξη στο γνωστικό αντικείμενό τους).
12. σε μία ανοιχτή διαδικασία, αναρωτιέμαι ποια τύχη θα έχει ένα μέλος ΕΔΙΠ (όσο καλός και αν είναι) όταν έχει απέναντί του συνυποψήφιο συγγενή καθηγητή ή "συνεργάτη" καθηγητή (μου έχει συμβεί και αυτό),
13. με το νέο νόμο Κεραμέως τα μέλη ΕΔΙΠ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για άλλη θέση πλην του Επίκουρου (αποκλείωνται, και έτσι προστατεύονται οι εκλεγμένοι καθηγητές) [ΣΗΜΕΙΩΣΗ εκλέκθηκα σε θέση Αναπληρωτή σε προκήρυξη εξέλιξης άλλου συναδέλφου] έστω και αν έχει το γνωστικό αντικείμενο και τα προσόντα [είναι αυτό δίκαιο].
14. για να μη μιλήσουμε για αδικίες τύπου λεκτόρων εφαρμογών κλπ, κλπ
Η μόνη εφικτή λύση (οικονομικά, επιτροπείας νέων διορισμών κλπ) για να σταματήσει αυτή η ανούσια αντιπαράθεση είναι η εξής:
"Α. Τα μέλη ΕΔΙΠ να κάνουν αίτηση να προκηρυχθεί η θέση τους σε ΜΟΝΙΜΗ θέση ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ Καθηγητή,
Β. Οι ΓΣ να προκηρύξουν ή όχι τις θέσεις με βάση προκαθορισμένα κριτήρια,
Γ. τα μέλη ΕΔΙΠ να κριθούν θετικά ή αρνητικά μέσω συστήματος ΑΠΕΛΛΑ από τα ειδικά εκλεκτορικά όπως ορίζει η νομοθεσία [δηλαδή εμείς οι σχετικού Καθηγητές θα τους κρίνουμε πάλι], και
Δ. όσοι εκλεγούν και προκηρύξουν τη θέση τους για Αναπληρωτή Καθηγητή θα πάνε σε ανοικτή διαδικασία".

Γιατί πρέπει τα ΑΕΙ και τα τμήματα του εξωτερικού ή τα ιδιωτικά να μπορούν να προχωρήσουν τους αξιόλογους επιστήμονες και στο δημόσιο Πανεπιστήμιο να τους κρατάμε σε ομηρεία;;;;

Φιλική & συναδελφική παράκλιση. Τα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη ΕΔΙΠ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα! συνεργάζομαι πολύ καλά και με ΕΔΙΠ και με ΔΕΠ. Στο Ακαδημαϊκό περιβάλλον όποιος δουλεύει πρέπει να προχωράει αξιοκρατικά με κρίση και όποιος δεν δουλεύει να μένει πίσω. Ήμουν ΕΔΙΠ, είμαι ΔΕΠ, άλλαξα σαν άνθρωπος;

Ευχαριστώ για την υπομονή σας,
Δρ. Μπαθρέλλος Γιώργος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών (εκλεγμένος)

@@@Οχι άλλο κάρβουνο
|

Συμφωνώ απολύτως ότι ο κλάδος των ΕΔΙΠ είναι προβληματικός. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο κλάδος διδακτικού προσωπικού ο οποίο να έχει de facto και de jure καθήκοντα άλλου κλάδου (με την εξαίρεση της επίβλεψης διδακτορικού), να τα επιτελεί πάνω από 10ετία και να μην του δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης στον κλάδο αυτόν. Επιπλέον δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αντίστοιχος κλάδος διδακτικού προσωπικού στην τριτοβάθμια και άρα διεθνώς δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί πουθενά. Ο κλάδος με τη νέα του μορφή (ΕΔΙΠ και όχι το παλιο ΕΕΔΙΠ) υπάρχει λόγω εύκολα αντιληπτών σκοπιμοτήτων και λειτουργεί πλέον ως κόφτης όσων έχουν υψηλά προσόντα αλλά τυγχάνει να μην έχουν τις σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητες διασυνδέσεις για τα περαιτέρω. Το αποτέλεσμα είναι σε πολλές περιπτώσεις (αν όχι στις περισσότερες) να προσλαμβάνονται συνάδελφοι ως Επίκουροι σε Εργαστήρια στα οποία υπάρχουν ΕΔΙΠ με μεγαλύτερο h-index και δημοσιεύσεις, ερευντητικό και διδακτικό έργο. Αυτό μόνο οργή προκαλεί πλέον, ιδιαίτερα όταν το βλέπεις να γίνεται όχι μια φορά αλλά συνέχεια... Και όχι μόνο αυτό: δείτε τα στοιχεία της ΕΘΑΑΕ. Η Ελλάδα είναι τελευταία στο δείκτη διδακτικό προσωπικό/φοιτητές με 1/47 με διπλάσια απόσταση από το δεύτερο τελευταίο. Που οφείλεται αυτό; Εν μέρει σε αυτή τη στρέβλωση! Κάποια σημαντικά στοιχεία:
1. Κανείς δεν ζήτησε να γίνει μέλος ΔΕΠ χωρίς κρίση: η τροπολογία έλεγε ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ άρα τα Τμήματα/εκλεκτορικά αν θεωρήσουν ότι κάποιο μέλος ΕΔΙΠ δεν πληροί τα προσόντα δεν θα τον κάνει μέλος ΔΕΠ.
2. Δεν θα μειωθούν οι ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ καθώς οι θέσεις αυτές αφού έχουν ήδη πίστωση και θα είναι προσωποπαγείς δεν εντάσσονται στον προγραμματισμό νέων θέσεων ΔΕΠ. Αντιθέτως, όταν και αν κάνουν τα χαρτιά τους για εξέλιξη θα ανοίξουν ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ για ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ.
3. Ένα de facto εργασιακό καθεστώς γίνεται de jure.
4. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ επειδή οι πιστώσεις υπάρχουν ήδη.
5. Βελτιώνονται την αμέσως επόμενη ημέρα οι δείκτες και οι κατατάξεις των Ελληνικών ΑΕΙ.

Θεωρώ πως οι μόνοι που έχουν πιστεύουν πως έχουν λόγους να αντιδρούν σε μια τέτοια ρύθμιση είναι νέοι συνάδελφοι με διδακτορικά που ευελπιστούν να εκλεγούν σε μια θέση ΔΕΠ και θεωρούν ότι αυτή η ρύθμιση θα τους δυσκολέψει. ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ τους διαβεβαιώνω (δείτε το σημείο 2). Ακόμα και για οργανικές θέσεις να γινόταν λόγος (που δεν γίνεται) οι κενές είναι τόσες πολλές πλέον που ένα ελάχιστο μέρος τους θα καλύπτονταν. Οπότε όλες οι αντιδράσεις θεωρώ πως έχουν άλλα ελατήρια τα οποία όσοι είμαστε στην ακαδημαϊκή κοινότητα εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε (και ο κ. Υπουργός έκανε σχετική νύξη εχθές).

ΔΕΠ
|

Εγώ συμφωνώ να επτραπεί σε ΕΔΙΠ να ζητήσουν προαγωγή αλλά όχι με κλειστές διαδικασίες. Να μπορεί να κάνει αίτηση ο οποιοσδήποτε έχει τα τυπικά προσόντα της βαθμίδας. Με αυτό τον τρόπο λύνεται το πρόβλημα και δεν γίνονται "χάρες". Μην ξεχνάτε ότι δεν έβαλε κανείς το πιστόλι στον κρόταφο σε κανέναν ΕΔΙΠ να παραμείνει ΕΔΙΠ αν είναι ικανός. Υπάρχουν και άλλες δουλειές.

Δικαιοσύνη
|

Όταν προκηρύσσεται θέση ΔΕΠ, ακόμη και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο που έχει μέλος Ε.ΔΙ.Π. σε ένα τμήμα, η πρόθεση είναι να προστεθεί ένα ακόμη άτομο στο δυναμικό του τμήματος. Και έχουμε προσβλητικά επιχειρήματα όπως η ηλικία παραγνωρίζοντας το διδακτικό, ερευνητικό και επαγγελματικό έργο ενός μέλους Ε.ΔΙ.Π. Μία δίκαιη λύση θα ήταν έστω η λεκτοροποίηση, όπως έγινε στα Τ.Ε.Ι. και κανένας δεν αντέδρασε, και να δοθεί σε όσες/όσους το επιθυμούν η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου πανεπιστημίου. Οι ελλείψεις εξάλλου είναι αρκετές, γι΄αυτό και οι λυπηρές αναλογίες καθηγητών - φοιτητών και η υποβάθμιση του διδακτικού και ερευνητικού έργου στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.

@Polar_Fish | 11 Ιουλ 2024 10:13
|

Προσωπική σας άποψη που γενικεύεται χωρίς κανένα στοιχείο. Θλιβερό.

@@
|

Τα μέλη ΕΔΙΠ έχουν γνωστικό αντικείμενο αλλά απαγορεύεται η προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στο τμήμα τους στο αντικείμενό τους!!! Όλο και περισσότερα μέλη ΕΔΙΠ έχουν μόνο αυτοδύναμες αναθέσεις και καθόλου εργαστηριακό έργο. Επομένως έχουν πλήρη καθήκοντα λέκτορα. Τα υπόλοιπα δείχνουν προσωπικές εμμονές και εμπάθειες που ουδεμία σχέση έχουν με το χώρο των Πανεπιστημίων.

Δρ. ΕΔΙΠ
|

Δεν προκηρύσσονται θέσεις ΔΕΠ σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται, ήδη, από μέλη ΕΔΙΠ με την αιτιολογία ότι πρέπει να εμπλουτιστούν τα Τμήματα και με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επομένως καταρρίπτεται το επιχείρημα που προβάλλουν όσοι κινούνται απαξιωτικά προς τον κλάδο των ΕΔΙΠ, ο οποίος είναι ξεχωριστός κλάδος διδακτικού προσωπικού, με δικές του βαθμίδες. Όπως υπάρχει το πρωτοβάθμιο μέλος ΔΕΠ υπάρχει και το πρωτοβάθμιο μέλος ΕΔΙΠ. Δηλαδή τα μέλη ΕΔΙΠ δεν είναι οι κατώτερες βαθμίδες των μελών ΔΕΠ. Επίσης αν η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κρίνει ότι το μέλος ΕΔΙΠ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις να εκλεγεί σε θέση επίκουρου καθηγητή απλά δεν θα το εκλέξει. Όλες οι άλλες "διαμαρτυρίες" που ακούγονται από τα μέλη ΔΕΠ, διότι αυτά είναι που αντιδρούν στην τροπολογία είναι εκ του πονηρού. Η τελευταία φορά που δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη ΕΔΙΠ να διεκδικήσουν θέσεις μελών ΔΕΠ ήταν το 2002. Τότε πανελλαδικά εντάχθηκαν στον κλάδο των ΔΕΠ με αντίστοιχες διαδικασίες μέλη ΕΔΤΠ, κάποια από αυτά, ως πρωτοβάθμιοι καθηγητές σήμερα, αντιδρούν στην ίδια τροπολογία...

@@Οχι άλλο κάρβουνο
|

ΟΚ, αν ένας ΕΔΙΠ έχει τόσο καλό έργο, δημοσιεύσεις και h-index μεγαλύτερο από μέλη ΔΕΠ ποιός τον εμποδίζει να καταθέσει υποψηφιότητα και να εκλεγει στο ίδιο ΑΕΙ ή και σε άλλο ως ΔΕΠ;

@@Οχι άλλο κάρβουνο
|

Αυτό που λέτε ότι δύσκολα το Τμήμα θα κάψει μια θέση για να αναβαθμίσει έναν ΕΔΙΠ ισχύει και έχετε δίκιο ως προς αυτό. Άλλο αν τα κεντρικά Πανεπιστήμια διαθέτουν πολλαπλάσια μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ από τα περιφερειακά. Ωστόσο θα πρέπει οι προτάσεις σας να είναι ρεαλιστικές, λογικές και δίκαιες. Δεν μπορεί κάποιος από ΕΔΙΠ να γίνει αυτόματα Επίκουρος σε κάποιο κεντρικό Πανεπιστήμιο όπως το ΕΜΠ, το ΟΠΑ ή το ΕΚΠΑ επειδή έχει διδακτορικό και κάποιες δημοσιεύσεις. Θα μπορούσατε να ζητήσετε να επανέλθει η βαθμίδα του Λέκτορα για αυτό τον σκοπό, ώστε να ενταχθούν (και να παραμείνουν) σε αυτήν οι ΕΔΙΠ με αυξημένα προσόντα. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να ζητήσετε την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα μετακίνησης / μετάταξης σε μικρά περιφερειακά ιδρύματα που έχουν τεράστιες ανάγκες, στη βαθμίδα του Επίκουρου μόνο με την έγκριση του Τμήματος υποδοχής (χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να σας αποδεσμεύσει το Πανεπιστήμιο σας που λογικά δε θα το έκανε γιατί θα έχανε τη θέση).

Γενικότερα η ύπαρξη της βαθμίδας των ΕΔΙΠ είναι προβληματική, χωρίς απολύτως διακριτό ρόλο στις περισσότερες περιπτώσεις και πρέπει να βρεθεί μια δίκαι λύση. Από την άλλη το να γίνεις καθηγητής σε κεντρικό πανεπιστήμιο είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και άκρως ανταγωνιστικό οπότε προφανώς δεν μπορεί να γίνει μέσω μιας οριζόντιας ρύθμισης.

ΕΔΙΠ με χρήση ΔΕΠ
|

Ο κος Υπουργός ας μην περιορίζεται στις φωτογραφίες με τις Πρυτανικές Αρχές και τις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τα μέλη ΔΕΠ κι ας ακολουθήσει (ως οφείλει) τα βήματα του Πρωθυπουργού του, και ας "διαβάσει" πραγματικά τα Πανεπιστήμια απατώντας σε μερικά από τα ερωτήματα:
1. Πόσα μέλη διδάκτορες ΕΔΙΠ στελεχώνουν ερευνητικές ομάδες κατά την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων και πόσες προτάσεις κρύβουν το επιστημονικό συντονισμό ένα μέλος ΕΔΙΠ?
2. Γιατί τα ΕΔΙΠ με διδακτορικό αποκλείονται από τα ΕΛΙΔΕΚ, ενώ νόμος του ίδιου υπουργείου, που τα χρηματοδοτεί τους δίνει το δικαίωμα του επιστημονικά υπεύθυνου?
3. Σε τι ποσοστό μέλη διδάκτορες ΕΔΙΠ επιβλέπουν πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και συντονίζουν διδακτορικές εργασίες?
4. Πόσα μέλη διδάκτορες ΕΔΙΠ καλύπτουν το εκπαιδευτικό/ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ που απουσιάζουν επι μακρόν καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης.
5. Πόσα μέλη διδάκτορες ΕΔΙΠ άλλαξαν τμήμα ή και Πανεπιστήμιο γιατί κατά τις «ανοικτές» προκηρύξεις έγινε «βουτιά» στη λίστα παρά το γεγονός ότι είχαν καλύτερο βιογραφικό?
Και άλλα πολλά ερωτήματα...που οι συνάδελφοι μπορούν να συμπληρώσουν.
Είναι σίγουρο ότι όταν απαντήσει σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα και "χωρίς συναισθηματισμούς" θα προχωρήσει ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ στην αποδοχή της τροπολογίας.
Γιατί κυριοι/ες που υπερθεματίζετε των λόγων του Υπουργού: ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ «1» ΚΑΙ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ «10» ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ