Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Aυστηρή προειδοποίηση από την ΑΠΠΔ στο υπουργείο Παιδείας για τους υπαλλήλους των ΑΕΙ και τους καθηγητές των ΙΕΚ

Δημοσίευση: 10/09/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με απόφαση που εξέδωσε:
Α.Απευθύνει, με βάση το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α’ του ν. 2472/1997, αυστηρή προειδοποίηση στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. γ’ του ν. 2472/1997 και για την παραβίαση του άρθρου 10 του ν. 2472/1997.
Β.Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των διαδικτυακών του εφαρμογών, όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο 11 του σκεπτικού της παρούσας.
Η Αρχή κατέληξε σ αυτή την απόφαση, ύστερα από   δύο καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρηστών δύο διαδικτυακών τόπων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  του http://odysseas.it.minedu.gov.gr/  που απογράφηκαν οι διοικητικοί υπαλληλοι των οκτώ Πανεπιστημίων για τη διαθεσιμότητα και του http://iekteachers.sch.gr/Login του υπευθύνου επεξεργασίας, μέσω του οποίου καθηγητές υπέβαλαν αιτήσεις για απασχόληση σε Δημόσια ΙΕΚ.  
Ενόψει των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι  οι πίνακες μοριοδότησης προσόντων των υπαλλήλων που βασίστηκαν σε μη ακριβή δεδομένα δεν έχουν πλέον ισχύ, η Αρχή έκρινε ότι πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας η προβλεπόμενη στο άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997 κύρωση της προειδοποίησης όσον αφορά στην ακρίβεια των δεδομένων της απογραφής. Επίσης, η ίδια κύρωση πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας και για την μη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των διαδικτυακών του εφαρμογών..
Ειδικότερα,σύμφωνα με την απόφαση, για οποιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή του υπουργείου απαιτείται η σύνδεση χρηστών μέσω διακριτικών αυθεντικοποίησης, θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:
α) Ως προς τους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης των χρηστών, θα πρέπει να ακολουθούνται τα όσα ρητώς επισημαίνονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να βασίζεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών των διαδικτυακών εφαρμογών μόνο σε αναγνωριστικά τα οποία δύνανται να είναι εις γνώσιν άλλων (όπως είναι, για παράδειγμα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), ακόμα και εάν επίκειται υποβολή εγγράφων αποδεικτικών των υποβληθέντων στοιχείων.
β) Αναφορικά με την απόδοση διαπιστευτηρίων στους χρήστες (ήτοι την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες), θα πρέπει να ακολουθούνται τα όσα ρητώς επισημαίνονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, εφόσον πραγματοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ο χρήστης θα πρέπει να παραλαμβάνει τα διακριτικά αυθεντικοποίησής του με φυσική του παρουσία στην αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ) Η σύνδεση των χρηστών με τη διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένη με χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS, το οποίο να βασίζεται στη χρήση πιστοποιητικών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή από τα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (φυλλομετρητές).
Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ειδικότερα,   στην πρώτη καταγγελία που αφορά τους υπαλλήλους των Πανεπιτσημίων   αναφέρεται ότι  η σύνδεση των χρηστών στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο δεν ήταν κρυπτογραφημένη, ενώ επίσης δεν ήταν σε ισχύ επαρκείς μηχανισμοί για την αυθεντικοποίηση των χρηστών της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής, αφού για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείτο η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων του εκάστοτε υπαλλήλου τα οποία  δύνανται να γνωρίζουν και άλλοι,  χωρίς να πραγματοποιείται κανένας άλλος έλεγχος σχετικά με την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Επίσης, βάσει της καταγγελίας, o συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος δεν παρείχε ενημέρωση περί του ακριβούς είδους της επεξεργασίας και των αποδεκτών των δεδομένων.
 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας   του υπ. Παιδείας απάντησε στην Αρχή ως  εξής:
i) Όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οι.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (εφεξής ΑΣΕΠ) παρέχει ενιαίο λογισμικό για τη σύνταξη πινάκων συνδρομής κριτηρίων επιλογής, σε ψηφιακή μορφή, για τη θέση σε διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου, για το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, σχεδιάστηκαν ηλεκτρονικές φόρμες αντίστοιχες με αυτές του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις σχετικές επεξηγηματικές οδηγίες.
ii) Τα δεδομένα που συλέχθηκαν παραδόθηκαν εν συνεχεία στην αρμόδια υπηρεσία του υπευθύνου επεξεργασίας για τις περαιτέρω ενέργειες. Όπως προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, το ΑΣΕΠ μοριοδότησε τα προσόντα των υπαλλήλων, κατάρτισε Πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, και διαβίβασε τους σχετικούς πίνακες στο αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα, το οποίο και εξέδωσε τους τελικούς πίνακες που αναρτήθηκαν σε επίσημους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ. Λόγω της προβλεπόμενης στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση δημόσιας ανάρτησης των στοιχείων των απογραφέντων υπαλλήλων, κρίθηκαν επαρκή τα μέτρα ασφαλείας για το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα. Περαιτέρω, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους απογραφέντες έπρεπε να κατατεθούν και εγγράφως στο αρμόδιο Τμήμα του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 150628/Β2/15.10.2013 έγγραφο της Δ/νσης Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, οπότε και – όπως αναφέρεται στην ως άνω απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας – διασφαλιζόταν η ακεραιότητα των δεδομένων, η αποτροπή κακόβουλης πρόσβασης καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης ενέργειας. Συνεπώς, κρίθηκε μη αναγκαία η χρήση πρόσθετων μηχανισμών αποφυγής κακόβουλης παραποίησης των καταγεγραμμένων ηλεκτρονικών δεδομένων.
iii) Η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία, κατά τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήταν σύμφωνη με τους κανόνες που αναφέρονται στο ΠΠΥΗΔ: ειδικότερα, η υπηρεσία εντάχθηκε στο επίπεδο εμπιστοσύνης 2, λόγω της φύσης των δεδομένων, και στο επίπεδο αυθεντικοποίησης 1 λόγω του ότι θα ακολουθούσε επικοινωνία του χρήστη με τον φορέα και σε φυσικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, κρίθηκε επαρκές το να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως μηχανισμός αυθεντικοποίησης των χρηστών.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 Η  καταγγελία σχετικά με τα προσωπιά δεδομένα των καθηγητών  που  υπέβαλαν αιτήσεις για απασχόληση σε Δημόσια ΙΕΚ., ανέφερε πως τα δεδομένα που αποστέλλονται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν είναι κρυπτογραφημένα.
Το  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), απάντησε ως εξής:
i) Η πιστοποίηση των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας γίνεται με τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, και προσωπικό συνθηματικό που επιλέγει ο κάθε χρήστης. Αναφορικά με τη μη χρήση κρυπτογράφησης (πρωτόκολλο HTTP αντί για το HTTPS), ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναφέρει ότι υποκλοπή στοιχείων ενός χρήστη θα μπορούσε να γίνει μόνο αν κάποιος τρίτος αποκτούσε πρόσβαση στη δικτυακή κίνηση από το μηχάνημα από το οποίο γίνεται η υποβολή, κάτι το οποίο αποτελεί έναν μόνιμο κίνδυνο που δεν αντιμετωπίζεται με το πρωτόκολλο HTTPS.
ii) Η σχετική βάση δεδομένων βρίσκεται σε εξαιρετικά ασφαλή υποδομή, με σχήμα κατανεμημένων εξυπηρετητών και «τείχος προστασίας» (firewall), με πρόσβαση μόνο μέσω εικονικού ιδεατού δικτύου (VPN).
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κλήθηκε νομίμως, με το υπ’ αριθμ. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν προφορικά κατά τη συνεδρίαση της Αρχής, αλλά και όσα παρατίθενται στα ως άνω υπομνήματα, προκύπτουν τα κάτωθι για την επεξεργασία δεδομένων μέσω των δύο διαδικτυακών τόπων.
α) Το Υπουργείο, μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 135211/Β2/23-9-2013 (ΦΕΚ 2384/Β/2013) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 150539/Β2/15-10-2013 (ΦΕΚ 2601/Β/2013) ΚΥΑ, δυνάμει της οποίας καταργήθηκαν 1349 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού οκτώ Πανεπιστημίων, απέστειλε τη με αριθ. 139550/Β2/30-09-2013 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων διαθεσιμότητας Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013. Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους, ο τρόπος μοριοδότησής τους και λοιπά συναφή ζητήματα καθορίζονται με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914/Β/2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι Δ/νσεις Διοικητικού Προσωπικού των οικείων Πανεπιστημίων, εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της 135211/Β2/23-9-2013 ΚΥΑ, είχαν υποχρέωση να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με ενιαίο λογισμικό που παρέχει για το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ, και να καταγράψουν σε αυτούς τα προσόντα όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή/και της ειδικότητας που ανήκαν οι υπό κατάργηση θέσεις. Επίσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι σχετικοί πίνακες έπρεπε να αποσταλούν τόσο εγγράφως, όσο και σε ψηφιακή μορφή, στο ΑΣΕΠ. Παράλληλα, οι Δ/νσεις Διοικητικού Προσωπικού των οικείων Πανεπιστημίων όφειλαν να αναζητήσουν, από τους υπαλλήλους που ενέπιπταν στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με την περ. Δ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, τα νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και αφού τα ελέγξουν, να τα αποστείλουν εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας στο ΑΣΕΠ αλλά και στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 129808/Β2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2337/Β/20103) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Αφού παρήλθε άπρακτη η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε ημερών, το Υπουργείο εξέδωσε την υπ’ αριθ. 15628/Β2/15-10-2013 πρόσκληση απογραφής των υπηρετούντων υπαλλήλων για τα εν λόγω Πανεπιστήμια, προς εφαρμογή των διατάξεων της διαθεσιμότητας (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914/Β/2013) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/οι. 27653/11-10-2013 (ΦΕΚ 2560/Β/2013) Υπουργική Απόφαση). Η απογραφή αποτελείτο από δύο σκέλη: i) την ηλεκτρονική απογραφή μέσω του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου, ii) την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών των στοιχείων που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική απογραφή, η οποία έλαβε χώρα από 16-10-2013 μέχρι και 22-10-2013. Την ίδια υποχρέωση είχαν και οι υπάλληλοι που ενέπιπταν στις κατηγορίες των εξαιρέσεων της περίπτωσης Δ της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 53 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).
Σημειώνεται ότι, όπως επιβεβαιώθηκε και από τους εκπροσώπους του υπουργείου κατά την ακρόασή τους ενώπιον της Αρχής, κατά την ως άνω διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής, οι υπάλληλοι που ενέπιπταν στις ως άνω εξαιρέσεις της διαθεσιμότητας δήλωναν ηλεκτρονικά ρητώς την εξαίρεση στην οποία ενέπιπταν (όπως για παράδειγμα, αν ο υπάλληλος είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ή αν ο/η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι χαμηλότερο των 12000 €).
Τα δεδομένα που συλέχθηκαν από το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα παραδόθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισημαίνει στο υπόμνημά του ότι η ως άνω διαδικασία αποτιμήσεως προσόντων των υπό καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων των Πανεπιστημίων επιβλήθηκε εκ του νόμου και χάριν του δημοσίου σκοπού αυτού, ως υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών των ιδρυμάτων αυτών, του ΑΣΕΠ, των υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και, προεχόντως, των υπαχθέντων στην εν λόγω διαδικασία υπαλλήλων, δια του συστήματος της αυτο-απογραφής τους.
Όσον αφορά την ασφάλεια της επεξεργασίας, οι εκπρόσωποι του υπουργείου, κατά την ακρόασή τους ενώπιον της Αρχής, επανέλαβαν τους ισχυρισμούς που είχαν ήδη διατυπωθεί στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 16522/ΣΤ4 και με ημερομηνία 06-02-2014 έγγραφο– οι οποίοι ισχυρισμοί διατυπώνονται εκ νέου και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 50297/Β2 και με ημερομηνία 02-04-2014 υπόμνημα. Δεδομένου ωστόσο ότι δεν ήταν απόλυτα σαφές από το ως άνω υπόμνημα εάν πραγματοποιήθηκε από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας αντιπαραβολή των δεδομένων της απογραφής με όσα έγγραφα δικαιολογητικά απέστειλαν οι υπόχρεοι απογραφής, πριν την αποστολή αυτών στο ΑΣΕΠ, η Αρχή απηύθυνε εκ νέου προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ερωτήματα για αυτό το ζήτημα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2805/06-05-2014 έγγραφό της. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απάντησε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 79361/Β2/21-05-2014 έγγραφό του (αρ. πρωτ. Αρχής: Γ/ΕΙΣ/3191/22-05-2014), όπου και αναφέρει:«παρότι έγινε η αντιπαραβολή των δηλωθέντων στοιχείων με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, εν τούτοις δεν έγινε καμία επέμβαση στα στοιχεία που εστάλησαν στο ΑΣΕΠ». Στο ίδιο έγγραφο σημειώνει ότι οι σχετικοί πίνακες μοριοδότησης που ανήρτησε το ΑΣΕΠ στις 18 και 21 Νοεμβρίου 2013 με βάση τα στοιχεία που του απέστειλε ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι πλέον άνευ αντικειμένου και δεν έχουν ισχύ, αφού έκτοτε οι Διευθύνσεις Διοικητικού των αντίστοιχων Ιδρυμάτων έστειλαν απευθείας στο ΑΣΕΠ, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί, τα στοιχεία των υπαλλήλων τους και βάσει αυτών αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ νέοι πίνακες μοριοδότησης εντός του διαστήματος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014, οπότε και εν συνεχεία εξεδόθη η υπ’ αριθ. πρωτ. 70810/Β2/8-5-2014 Διαπιστωτική Πράξη του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων των οκτώ Πανεπιστημίων, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στα ορθά στοιχεία που εστάλησαν από τα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια και είναι, ως εκ τούτου, η μόνη ισχυρή.
β) Η Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εφεξής, ΓΓΔΒΜ) απηύθυνε – δυνάμει του ν. 4186/2013 – πρόσκληση (αρ. πρωτ.11871/16-10-2013) εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων, για την κάλυψη των αναγκών ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Ι.Ε.Κ. κατά την περίοδο 2013-2014. Οι υποψήφιοι εκλήθησαν να υποβάλλουν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ηλεκτρονική αίτηση στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στο διαδικτυακό σύνδεσμο http://iekteachers.sch.gr. Για την υποβολή της αίτησης εισάγεται ο ΑΜΚΑ καθώς και ένα συνθηματικό που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος. Άπαξ και συνδεθεί ο χρήστης, συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, καταχωρεί τα στοιχεία εκπαίδευσης και διδακτικής του εμπειρίας, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια που τον χαρακτηρίζουν (π.χ. ΑΜΕΑ, πολυτεκνία κτλ.). Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης, τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, όπως αυτά ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 11869/16-10-2013 Απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης - την οποία μπορεί να εκτυπώσει ο χρήστης – πρέπει να κατατεθούν, από όσους επιλεγούν και κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα, στο αντίστοιχο ΙΕΚ ή ΣΕΚ.   

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.