ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εξώδικο κατά του υπουργού Παιδείας για τις υπερωρίες

Δημοσίευση: 06/06/2014
Αρβανιτόπουλος
Alt Text: 
Αρβανιτόπουλος
Title Text: 
Αρβανιτόπουλος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δύο Σωματεία των Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας  απέστειλαν εξώδικη δήλωση στον υπουργό Παιδείας, με την οποία ζητούν υπερωρίες, όπως δόθηκαν και στους υπαλλήλους της κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΧΛΗΣΗ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
    1. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.
    2. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
Κ Α Τ Α
    1. Του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμ. 37.   
    Οι εξωδίκως δηλούντες αποτελούμε νομίμως συνεστημένα Πρωτοβάθμια Σωματεία, κατά τα οριζόμενα στους Ν.1264/1982 και τον Αστικό Κώδικα (αποφάσεις υπ’ αριθμ. 720/1975 και  2189/1978 αντιστοίχως) και εκπροσωπούμε τους πάσης φύσεως υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίοι υπηρετούν στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες. Ειδικότερα, το 1ο εξωδίκως δηλούν σωματείο, εδρεύω στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπώ τα νόμιμα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικοηθικά συμφέροντα των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ το 2ο εξωδίκως δηλούν, έχω αναλάβει τον ίδιο ρόλο για τους λοιπούς υπαλλήλους στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
    Με την με αριθμό 10782/Δ13/27-1-2014 απόφασή σας,  εγκρίθηκε υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. Η υπερωριακή αυτή απασχόληση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή, η οποία και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 171/Β΄/30-1-2014, κρίθηκε απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών οι οποίες αναγνωρίσθηκαν ότι υφίστανται στην Κεντρική και μόνο Υπηρεσία, αναγόμενες, μεταξύ άλλων, σε α) συνεχή μείωση του προσωπικού που υπηρετεί  λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων, β) στην αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου εργασίας λόγω συγχώνευσης εποπτευόμενων φορέων και ταυτόχρονης μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, γ) στην αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου εργασίας στα πλαίσια εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, δ) στην έγκαιρη προετοιμασία για την άρτια οργάνωση των Γενικών –Εισαγωγικών Εξετάσεων.
    Για την απασχόληση αυτή μάλιστα, εγκρίθηκε και το σχετικό κονδύλιο δαπάνης (κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού στο Υπουργείο Παιδείας, απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/Α/479/191024/ΙΒ/12-12-2013).                       
Η υπερωριακή αυτή απασχόληση εντούτοις όμως δεν εγκρίθηκε και για τους λοιπούς διοικητικούς υπάλληλους του Υπουργείου Παιδείας, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τις ίδιες ακριβώς δυσκολίες και εργάζονται υπό τις αυτές συνθήκες, εάν όχι δυσχερέστερες, εξαιτίας της απομάκρυνσής τους από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες είναι εύλογο να ενημερώνονται ταχύτερα και πιθανόν αρτιότερα. Η άνιση αυτή αντιμετώπιση δε των μελών των σωματείων μας, σε σχέση με τους απασχολούμενους στις Κεντρικές Υπηρεσίες, δεν βρίσκει κανέναν δικαιολογητικό λόγο καθότι απασχολούνται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και καλύπτοντας τις ίδιες ακριβώς διοικητικές ανάγκες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της άνισης μεταχείρισης την οποία επιφυλάσσετε στα μέλη μας  η υπ΄αριθμ. Φ.908/194918/Η/18-12-2013 απόφαση σας, με την οποία συγκροτείτε Ομάδα Εργασίας, 18 μελών, η οποία μάλιστα καλύπτεται ήδη από υπερωριακή απασχόληση, με αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενώ αντιθέτως στις Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν λαμβάνετε καμία μέριμνα για συγκρότηση ανάλογων επιτροπών όπου το έργο αυτό το εκτελούν μόλις δύο με τρεις υπάλληλοι σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για όγκο ελέγχου πολλαπλάσιο αυτού της Κεντρικής Υπηρεσίας (160.000 χιλιάδων εκπαιδευτικών) και οπωσδήποτε χωρίς καμία δυνατότητα υπερωριακής αμοιβής, παρόλο που η υπερωριακή απασχόληση τους είναι αδιαμφισβήτητη.  
Επιπρόσθετα αξίζει να τονισθεί ότι, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν χωρίς την κατάρτιση Οργανισμού, με αποκλειστική και διαχρονική ευθύνη της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας, διοικούνται δε από εναλλασσόμενους Εκπαιδευτικούς-Διευθυντές Εκπαίδευσης που συχνά στερούνται οποιασδήποτε διοικητικής εμπειρίας και υποβοηθούνται στο διοικητικό τους έργο, από χιλιάδες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, τους οποίους πρέπει πρώτα οι ίδιοι να εκπαιδεύσουν.
    Για τα ζητήματα αυτά, μάλιστα, σας έχουμε οχλήσει και κατά το παρελθόν, εφιστώντας την προσοχή σας, στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι ολιγάριθμοι διοικητικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας. Όπως, δε, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν ήδη καταργηθεί τα Γραφεία Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα, τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες επιπλέον καλούνται να καλύψουν με το υφιστάμενο διοικητικό προσωπικό τους τις ανάγκες άλλων δομών του Υπουργείου σας (ενδεικτικά αναφέρουμε: στελέχωση των γραμματειών των Ι.Ε.Κ., διάθεση διοικητικών υπαλλήλων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα για παροχή εκπαιδευτικού έργου στις καταργημένες ειδικότητες σε ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.) και οι οποίες θα επιβαρυνθούν περαιτέρω με την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των δομών της μη τυπικής εκπαίδευσης με τις Διευθύνσεις της Δια Βίου Μάθησης, τα ΙΕΚ, τα ΣΕΚ, τα ΣΔΕ, κ.λ.π.  
Επίσης, την τελευταία διετία με μεγάλη ευκολία εντάσσετε στα καθήκοντα των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητες άλλων φορέων, όπως η συγκέντρωση δικαιολογητικών για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων οικογενειών, έργο που ανήκει στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ή την σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, έργο που αντιστοίχως ανήκει στον Ο.Α.Ε.Δ. κ.ά., ενώ με τις συνεχείς ανακατατάξεις ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Δημοσιονομικού Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, ανακύπτουν ανάγκες που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν, ώστε να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης 20ωρών το μήνα για κάθε διοικητικό υπάλληλο – μέλος μας, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής του εργασίας.     
Η ανάγκη δε αυτή καθίσταται σήμερα περισσότερο από ποτέ επιτακτική, λαμβανομένου υπόψη ότι πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος, η οποία ως γνωστό, για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούμε, είναι εξαιρετικά αυξημένων αναγκών, (σημειώνεται ότι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες εκδίδουν  περισσότερο από το 1/3 των πράξεων όλου του Δημοσίου) όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, τις συνταξιοδοτήσεις, την πλήρωση κενούμενων θέσεων στελεχών, την καταγραφή κενών – πλεονασμάτων, την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή μας στην έγκαιρη προετοιμασία για την άρτια οργάνωση των Γενικών –Εισαγωγικών Εξετάσεων, καθώς και την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς.
    Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθίσταται άμεση η ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης 20ωρών το μήνα για κάθε διοικητικό υπάλληλο – μέλος μας, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής του εργασίας.
    Επειδή για το ίδιο ακριβώς ζήτημα σας έχουμε οχλήσει κατά το παρελθόν, όπως προκύπτει με το υπ’ αριθμ, πρωτ. 17/24-05-2013 έγγραφο του πρώτου εξ ημών, όπου αναλυτικά σας εκθέτουμε τους λόγους που καθιστούν άμεση την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης.
Επειδή βρίσκεται προ των πυλών, η καλοκαιρινή περίοδος, όπου για τις υπηρεσίες μας, είναι περίοδος αυξημένης απασχόλησης, με συνέπεια οι εναπομείναντες συνάδελφοι μας, να έχουν να αντιμετωπίσουν δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας, σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης και σε βάρος των κανονικών τους αδειών.
Επειδή η έγκριση της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης αποτελεί ουσιώδη όρο για την ίση μεταχείριση εργαζομένων, η οποία απορρέει από το άρθρο 288 Α.Κ. καθώς και από τα άρθρα 22 παράγραφος 1 β' του Συντάγματος και 119 εδάφιο α' της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ, και προκύπτει ότι στα πλαίσια της εργασιακής σύμβασης δεν επιτρέπεται η άνιση μεταχείριση από τον εργοδότη των μισθωτών της αυτής εκμεταλλεύσεως, που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό τις αυτές συνθήκες.
Για τους λόγους αυτούς
και με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας
- Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ανωτέρω συμπεριφορά σας, η οποία σε κάθε περίπτωση παραβιάζει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.
ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
- Όπως άμεσα από την λήψη της παρούσης, εκδώσετε σχετική απόφαση έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης 20ωρών το μήνα, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου σας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες , αντιγράφοντας το περιεχόμενο της παρούσης στην έκθεση επίδοσης που θα συνταχθεί .Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15€.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2014
Η πληρεξούσια δικηγόρος

Φωτό: Αρχείο eurokinissi

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ