ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας

Δημοσίευση: 14/04/2009

 

                                     

   ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΜΑ:  «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2009 - 2010 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις διαδικασίες του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄)».

Προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2009-2010, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες, καθώς και οι προθεσμίες της παρούσας εγκυκλίου.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ:

Α.1. Νομικό πλαίσιο αποσπάσεων

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα από τις ακόλουθες διατάξεις ως εξής:

- άρθρο 6 παρ. 6 περ. α΄ του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄) «στην Κεντρική Υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» καθώς και σε «σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων τους».

- άρθρο 31, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 1946/1991(ΦΕΚ 69Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄) στα Γ.Α.Κ. «ύστερα  από  εισήγηση  της  Εφορείας των Γ.Α.Κ., η οποία κρίνει και αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων για απόσπαση».

- άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι΄, τελευταίο εδάφιο, του Ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78Α΄) «Σε κενές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης των νομών (…) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» ύστερα από γνώμη του Ανώτερου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Ανώτερου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ανάλογα.

- άρθρο 14 παρ. 6 περ. στ΄ του Ν. 3149/2003(ΦΕΚ 141Α΄) στον Ο.Ε.Ε.Κ. «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα  από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη του Δ.Σ. του (Ο.Ε.Ε.Κ.)».

Α.2. Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης αποσπασμένων εκπαιδευτικών  - μόρια

Στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, σύμφωνα με το προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο αποσπάσεων, οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υλοποίηση απόφασης απόσπασης θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης και λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης της οργανικής τους θέσης σύμφωνα  με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄) μόνον όσοι:
· αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και στη Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (που έχει συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την παρ.1 αρθρ. 12 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄),

· στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης καθώς και στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
· στον Ο.Ε.Ε.Κ., με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄)

Επίσης, θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, αλλά λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκαν, όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται:
· στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού (άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86, ΦΕΚ 203Α΄),
· της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124Α΄),
· στο Δημοτικό Σχολείο Ισραηλινής κοινότητας Αθηνών (άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86, ΦΕΚ 203Α΄, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2986/2002, ΦΕΚ 24Α΄),
· στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (άρ.10 παρ.10 Ν.2552/97 - Φ.Ε.Κ. 266Α΄) και
· στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (αρ. 9 παρ. 18 Ν.2817/2000, Φ.Ε.Κ. 78Α΄).

Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών με τις διαδικασίες του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186 Α΄) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι. Μητροπόλεις, λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., ΝΕΛΕ, Γ.Α.Κ., Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Ο.ΕΠ.ΕΚ., Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γραμματείες ΠΕΚ κ.λ.π.), οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς την υπηρεσία όπου αποσπάστηκαν, χωρίς να λογίζεται ότι υπηρετείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η οργανική τους θέση. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ:
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186Α΄), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και αρ.16, παρ.10 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ1Α΄), προκύπτει ότι:
α) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Η διάρκειά τους θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον τριετής.
β) Οι αποσπάσεις στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ. Η διάρκειά τους θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον τριετής.
γ) Οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί. Στην

παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄).

Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Οι προτεινόμενοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.
Οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ  θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών.
Σε αντίθετη περίπτωση, καμία απόσπαση δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Επίσης σημειώνεται ότι οι αναλήψεις υπηρεσίας σε όλους τους φορείς όπως τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ, θα πρέπει να αποστέλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών προς ενημέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων και όχι στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Για τους εκπαιδευτικούς:
Οι εκπαιδευτικοί που, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2009-2010 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση  μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Ε.Ε.) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 15-04-2009 μέχρι και 06-05-2009.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έναν μόνο φορέα και (σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) μέχρι 5 ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. Εάν για έναν εκπαιδευτικό ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης σε φορέα, στη συνέχεια δεν εξετάζεται η αίτησή του για απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος και δεν θα επικυρωθούν από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε καμία περίπτωση η αίτηση δεν θα υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ ή στον φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν.

Παράλληλα με την καταχώριση της αίτησής τους στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αποσπάσεων, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εργασίες, μελέτες, εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών) και ο συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης.
Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώνουν στην αίτηση με σειρά προτίμησης τα Ι.Ε.Κ., στα οποία  ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.
Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

Για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων /Γραφείων Εκπαίδευσης:
Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Γραφείων που καταχώρισαν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών οφείλουν:
α) να διαβιβάσουν άμεσα:
- Στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- Στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις αποσπάσεις που αναφέρονται σε ΓΑΚ και Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141Α΄) και
- Στη Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠΕΠΘ τις αντίστοιχες αιτήσεις για τις αποσπάσεις στα ΠΕΚ, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να προκαλέσουν σχετική γνωμοδότηση του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
Διευκρινίζουμε ότι για τις προαναφερθείσες αποσπάσεις, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο πίνακα και όχι οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Τμήματα Γ΄.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Διοικητικού  Α.Παπανδρέου 37 151 80 Αθήνα 210 3443215 Κος Καστρινάκης 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ Δ/νση Βιβλιοθηκών  και ΓΑΚ  Α.Παπανδρέου 37 151 80 Αθήνα 210 3442538 Κος Κωτούλας 
Π.Ε.Κ. Δ/νση Προσ/κού Ετέρων Κλάδων  Α.Παπανδρέου 37 151 80 Αθήνα  210 3442066       Κος Διαμαντής 

· Για τις αποσπάσεις που αφορούν τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες αρμόδια είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (Τμήμα Α΄, τηλ. 210 3442745, κος Ιντζόγλου).
· Επίσης για τις αποσπάσεις που αφορούν την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ, όπου οι αιτήσεις γίνονται χειρόγραφα (Τμήμα Α΄, τηλ. 210 3442337, 210 3443432).
· Όσον αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε., οι αιτήσεις θα υποβάλλονται απ’ ευθείας (χειρόγραφα) στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (Πληροφορίες: Αχαρνών 417, ΤΚ 111 43, τηλ. 210 2530286, 213 131 1637, κα Αδάμ).
· Σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή σε καθηγητές Φ.Α. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239Α΄), θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ. (Πληροφορίες στο τηλ. 210-3443516, κος Μάνταλος).

β) να διαβιβάσουν άμεσα τις αιτήσεις απόσπασης σε Γραφεία, Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να προκαλέσει, κατά περίπτωση, σχετική γνωμάτευση (πρόταση) του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, την οποία και θα αποστείλει προς το ΥΠΕΠΘ ηλεκτρονικά (Διευθύνσεις Προσωπικού Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης) για την έκδοση της σχετικής απόφασης (άρθρο 14 §29 περ.ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  Δ/ΝΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤAX. ΚΩΔ. ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ   ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΤΣΟΧΑ  15 - 17 115 21 ΑΘΗΝΑ 210 - 6464294 κ. Πυρομάλη 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25310 - 83510                     κ. Ανέστη (α΄θμια) 25310 - 83553 κ. Κίτσου (β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  26 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510 - 48163                     κ. Πασινιός (α΄θμια) 22510 - 48154 κ. Χατζησάββα (β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 25Α & ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 262 22 ΠΑΤΡΑ 2610 - 362404                           κα Μπούσια Ασημίνα (α΄θμια)                                        2610 - 362405                                 κα Αργυροπούλου Βασιλική (β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  22 501 00 ΚΟΖΑΝΗ 24610 - 49963 κ. Τσίρου (α΄θμια) 24610 - 21352 κ. Γρηγοριάδου (β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΩΤ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑΔΙΟΥ  12 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 - 83979 κ. Κάντα (α΄θμια & β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  23 412 22 ΛΑΡΙΣΑ 2410 - 539229 κ. Κική (α΄θμια & β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ ΑΛΥΚΕΣ  ΠΟΤΑΜΟΥ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 26610 - 82194-5 κ. Μπαμπαναράκη 
Δ/ΝΣΗ   ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 570 01 ΘΕΡΜΗ  2310 - 474812 κ. Τριανταφύλλου (α΄θμια & β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΚΡΗΤΗΣ Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 6  713 06  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 - 302442       κ Παπαμαστοράκης  (α΄θμια)                                   2810 - 302445                 κα Μαρή  (β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥ  15  &  ΕΣΤΙΑΣ  2 841 00 ΣΥΡΟΣ 22810 81974 κ. Ευθυμίου (α΄θμια)                  22810 79615                                   κ. Ισαακίδης (β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ  38 - 40 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 2710 - 230116 κ.Παπαριστείδης (α΄θμια) 2710 - 230115 κ. Λαρδίκου (β΄θμια) 
Δ/ΝΣΗ   ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 351 00 ΛΑΜΙΑ 22310 - 66152 κ. Κάλλου  (α΄θμια & β΄θμια) 

γ) να διαβιβάσουν άμεσα στις διοικήσεις των οικείων φορέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΕΕΚ και λοιπών εποπτευομένων φορέων) τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου οι φορείς αυτοί να συντάξουν προτάσεις, τις οποίες και θα αποστείλουν στο Υπουργείο  ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί σε επόμενο έγγραφό μας.
Πίνακες που αποστέλλονται από επιμέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΙΕΚ δεν θα γίνονται δεκτοί.
ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΠΟΔΕ) Δημ. Σούτσου 6,  Πλατεία Μαβίλη,  115 21 Αθήνα 210 6421281 Κα Μητρογιάννη 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Ε.Ε.) Ανδριανού 91,  105 56 Αθήνα 210 3310283 Κα Κιμισκίδου 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.) Καραμαούνα 1,   Πλατεία Σκρά  551 32  Θεσσαλονίκη  2310 459101  Κος Βλάχος 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) Λεωφ. Εθν.Αντίστασης 41,  142 34 Νέα Ιωνία Αττικής 210 2709091 Κα Τζακώστα 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ) <
http://www.oepek.gr/> 3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου,   104 33 Αθήνα 210 5203251 εσωτ. 202 Κος  Αναγνωστόπουλος 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.) Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή Αττικής  210 6016364  Κα Μπρουγιαννάκη Κος Βασιλάκης 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 28, 106 79  Αθήνα 210 3664778 Κος Γιαμάς 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
· Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Γραφείων της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των δηλουμένων από τους εκπαιδευτικούς υπηρεσιακών στοιχείων καθώς και το αν αυτοί θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ της παρούσας. (Θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο οδηγιών με τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων).

Για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν απόσπαση σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος απόσπασης στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ (σχολικά έτη).

Δ. ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις εκπαιδευτικών:
α) Όσων διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80Α΄).
β) Όσων είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-08-2009.
γ) Όσων υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2009.
Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών των παραπάνω περιπτώσεων δεν γίνονται δεκτές.

      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και τους χορηγηθεί/ανανεωθεί η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους.
2.   Αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 για τα ΠΕΚ και τον ΟΕΕΚ/ΙΕΚ
      δεν θα γίνονται δεκτές.
3.  Δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19 και  ΠΕ20, ειδικότητας Πληροφορικής, να ζητήσουν απόσπαση σε Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ίδια με τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Υπάρχει επίσης για όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλην του κλάδου ΠΕ70, η δυνατότητα αίτησης απόσπασης σε Γραφεία Σχολικών Συμβούλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναλήψεις υπηρεσίας σε όλους τους φορείς όπως τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ, θα πρέπει να αποστέλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών προς ενημέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων και όχι στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.

Εφιστάται η προσοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω υποδείξεων και προθεσμιών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η παρούσα εγκύκλιος αφορά αποσπάσεις ΜΟΝΟ σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ. Δήλωση λοιπών υπηρεσιών και φορέων δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

                                                                                                        Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 

                                                                                                 ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνημμένα: Αναλυτικές οδηγίες
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών                
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων   
5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή  Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
6.     Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
7. Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Ανεξάρτητα Τμήματα ΚΥ ΥΠΕΠΘ              
8. ΑΕΙ - ΤΕΙ  της χώρας
9. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
10. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
11. ΙΠΟΔΕ
12. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
13. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
14. ΟΕΕΚ
15. Ο.ΕΠ.ΕΚ
16. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
17. Ακαδημία Αθηνών
18. ΚΥΣΔΕ
19. ΚΥΣΠΕ
20. ΚΥΣΔΙΠ
21. Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ
22. ΟΛΜΕ
23. ΔΟΕ
   22.   Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ    Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ ( Ν. Π. Δ. Δ ):
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας Πανεπιστημίου 32, Αθήνα 10672 
Αίγινας Κυβερνείου 6, Αίγινα 18010 
Αμφίκλειας Αμφίκλεια 35002 
Ανδρίτσαινας Ανδρίτσαινα 27061 
Αρεόπολης Αρεόπολη 23062 
Αταλάντης Πλ. Δημαρχείου, Αταλάντη 35200 
Βέροιας (Κεντρική) Έλλης 8, Βέροια 59100 
Βυτίνας Βυτίνα, Βυτίνα 22010 
Γρεβενών (Κεντρική) Πλ.Ελευθερίας, Γρεβενά 51100 
Δελφών Αγγ.& Εύα Σικελιανού, Δελφοί 33054 
Δημητσάνας Δημητσάνα 22007 
Δράμας (Κεντρική) Αγ.Βαρβαρας 5, Δράμα 66100 
Έδεσσας (Κεντρική) Φιλίππου 32-34, Έδεσσα 58200 
Ελευθερούπολης (Κεντρική) Πλ.Αγ.Νικολάου, Ελευθερούπολη 64100 
Ζαγοράς Ζαγορά 37001 
Ζακύνθου Πλ.Διονυσίου Σολωμού, Ζάκυνθος 29100 
Ιωαννίνων (Κεντρική) Ελευθ.Βενιζέλου & Μπότσαρη, Ιωάννινα 45444 
Καλαμάτας (Κεντρική) Αριστομένους 28, Καλαμάτα 24100 
Καρπενησίου (Κεντρική) Εθνική Καρπενησίου-Αγρινίου, Καρπενήσι 36100 
Κέρκυρας (Κεντρική) Αγγλ.Στρατώνες-Παλιό Φρούριο, Κέρκυρα 49100 
Κιλκίς (Κεντρική) Γ.Καπετά, Κιλκίς 61100 
Κόνιτσας (Κεντρική) Πλ.Ελευθερίας, Κόνιτσα 44100 
Λαμίας (Κεντρική) Αινιάνων 6, Λαμία 35100 
Λάρισας (Κεντρική) Παπακυριαζή 47, Λάρισα 41110 
Λειβαδιάς (Κεντρική) Κάδμου 7 & Δαιδάλου, Λειβαδιά 32100 
Λευκάδας Ροντογιάννη 11, Λευκάδα 31100 
Ληξουρίου (Κεντρική) Αικατερίνης Τουλ 1, Ληξούρι 28200 
Μήθυμνας Δ.Χατζηαποστόλη 18, Μήθυμνα 81108 
Μηλεών Μηλιές, Βόλου 37010 
Μολάων Μολάοι Λακωνίας 23052 
Μουζακίου Μουζάκι Καρδίτσας 43060 
Μυτιλήνης (Κεντρική) Σμύρνης 11, Μυτιλήνη 81100 
Ναυπάκτου (Κεντρική) Κοζώνη 7, Ναύπακτος 30300 
Ναυπλίου (Κεντρική) Κωλέττη 3, Ναύπλιο 21100 
Πεταλιδίου Πεταλίδι 24005 
Πύργου (Κεντρική) Γερμανού & Μυρτίλου, Πύργος 27100 
Ρεθύμνου (Κεντρική) Αγ.Βαρβάρας 26, Ρέθυμνο 74100 
Ρόδου (Κεντρική)  Αριστοτέλους 1, Ρόδος 85100 
Σάμου (Κεντρική) Θεμ.Σοφούλη 47, Σάμος 83100 
Σερρών (Κεντρική) Π.Κωστοπούλου 2, Σέρρες 62122 
Σιάτιστας (Κεντρική) Πλ.Τσιστοπούλου 3, Σιάτιστα 50300 
Σπάρτης (Κεντρική) Λυκούργου 135, Σπάρτη 23100 
Τρίπολης (Κεντρική) Γεωργίου Α' 41, Τρίπολη 22100 
Φλώρινας (Κεντρική) Αργυροκάστρου 1, Φλώρινα 53100 
Χαλκίδας (Κεντρική) Μ.Κακαρά 2, Χαλκίδα 34100 
Χίου (Κεντρική) Κοραή 2, Χίος 82100 
Αργοστόλι  (Ν.Π.Ι.Δ) Ηλ.Ζερβού 12, Αργοστόλι 28100 

23. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:
ΓΑΚ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. 
ΓΑΚ-Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΨΑΛΗ,  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 302 00 
ΓΑΚ-Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β. ΧΑΛΗ 12- Τ. Θ. 119           ΝΑΥΠΛΙΟ 211 00 
ΓΑΚ-Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΝΕΥΜ.ΚΕΝΤΡΟ  ΤΡΙΠΟΛΗ 221 00 
ΓΑΚ- Ν. ΑΡΤΑΣ Β΄ΠΑΡ/ΛΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΥ/    Τ.Θ. 125 ΑΡΤΑ 471 00 
ΓΑΚ-Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200,         ΠΑΤΡΑ 26 221 
ΓΑΚ-Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΕΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ 511 00 
ΓΑΚ-Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 16,  ΔΡΑΜΑ 661 00 
ΓΑΚ-Ν. ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  1,           ΡΟΔΟΣ 851 00 
ΓΑΚ- Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 6,   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 681 00 
ΓΑΚ-Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ 5,  ΧΑΛΚΙΔΑ 341 00 
ΓΑΚ-Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΨΑΡΩΝ 1,       ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 
ΓΑΚ-Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,  ΖΑΚΥΝΘΟΣ 291 00 
ΓΑΚ- Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΔΟΥΚΑ 30, ΠΥΡΓΟΣ 271 00 
ΓΑΚ- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΛΓΑΝΟΥ 23 ,      ΒΕΡΟΙΑ 59 100 
ΓΑΚ- Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 30/ Τ.Θ. 1274   ΗΡΑΚΛΕΙΟ 711 10 
ΓΑΚ-ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ & ΓΛΥΚΗΔΩΝ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 452 21 
ΓΑΚ-Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 &ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ/ Τ.Θ. 1158, ΚΑΒΑΛΑ 654 03 
ΓΑΚ-Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 431 00 
ΓΑΚ-Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ 491 00 
ΓΑΚ-Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΕΝΗ 1, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 281 00 
ΓΑΚ- Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16/ Τ. Θ. 152    ΚΙΛΚΙΣ 611 00 
ΓΑΚ-Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2, ΚΟΖΑΝΗ 501 00 
ΓΑΚ- Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  17α,  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 201 00 
ΓΑΚ-ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΚΡΗΤΗΣ Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 20,  ΧΑΝΙΑ 731 34 
ΓΑΚ-Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ /ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ,  ΣΥΡΟΣ 841 00 
ΓΑΚ-Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΑΣΙΔΟΥ 174, ΣΠΑΡΤΗ 231 00 
ΓΑΚ-Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚ. ΣΟΥΤΣΟΥ 10,  ΛΑΡΙΣΑ 412 22 
ΓΑΚ-Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛ. ΔΙΟΙΚΗΤ., ΑΝΑΠ. ΠΟΛΕΜΟΥ 3, ΝΕΑΠΟΛΗ 724 00 
ΓΑΚ-Ν. ΛΕΣΒΟΥ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21-23,  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 811 00 
ΓΑΚ-Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1, ΛΕΥΚΑΔΑ 311 00 
ΓΑΚ-Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ& ΣΠΥΡΙΔΗ/ Τ. Θ. 1291,  ΒΟΛΟΣ 381 10 
ΙΣΤ.ΑΡΧ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 39 
ΓΑΚ-Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 36, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 241 00 
ΓΑΚ- Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30,  ΞΑΝΘΗ 671 00 
ΓΑΚ-Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38, ΕΔΕΣΣΑ 582 00 
ΓΑΚ- Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40,   ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 00 
ΓΑΚ-Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ 1, ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 
ΓΑΚ- Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΩΝ. ΣΑΘΑ 18/  Τ. Θ. 154,  ΡΕΘΥΜΝΟ 741 00 
ΓΑΚ- Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 6,  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 691 00 
ΓΑΚ-Ν. ΣΑΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΩΝ,  ΣΑΜΟΣ 831 00 
ΓΑΚ- Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1,  ΣΕΡΡΕΣ 621 23 
ΓΑΚ- Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 421 00 
ΓΑΚ-Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6, ΛΑΜΙΑ 351 00 
ΓΑΚ-Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΒΕΡΩΦ 36,  ΦΛΩΡΙΝΑ 531 00 
ΓΑΚ- Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 331 00 
ΓΑΚ- Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β. ΦΡΑΝΤΖΗ 9 ,  Τ.Θ.1680,  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 631 00 
ΓΑΚ-Ν. ΧΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 2,  ΧΙΟΣ 821 00 
ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 1,  ΑΓΙΑ 400 03 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ/ Τ.Θ. 67,   ΑΙΓΙΝΑ 180 10 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 14,  ΑΙΓΙΟ 251 00 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΙΘΑΚΗΣ ΒΑΘΥ,   ΙΘΑΚΗ 283 00 
ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ, ΚΥΘΗΡΑ 801 00 
ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΡΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ,  ΛΕΡΟΣ 854 00 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,  ΛΕΩΝΙΔΙΟ 223 00 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ,  ΛΙΜΝΗ 340 05 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΝΑΞΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 843 00 
ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ.ΠΑΞΩΝ ΜΑΓΑΖΙΑ, ΠΑΞΟΙ 490 82 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΛ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ 14,  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 462 00 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΟΥ 180 20 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29,  ΣΑΛΑΜΙΝΑ 189 00 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΠΕΤΣΕΣ 180 50 
ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΥΔΡΑΣ ΥΔΡΑ 180 40 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΑΚ ΔΑΦΝΗΣ 61,  ΨΥΧΙΚΟ   /ΑΘΗΝΑ 154 52 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ