ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η νέα εγκύκλιος για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Δημοσίευση: 27/08/2014

Νέα εγκύκλιο, μετά την ψήφιση από τη Βουλή σχετικής τροπολογίας, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία ορίζει τα εξής (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο):
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
Σχετικά: α) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α),
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/28.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49),
γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/12.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Χ-8Τ9)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών – πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»,για την εφαρμογή των οποίων δόθηκαν οδηγίες από την υπηρεσία μας με τις αναφερόμενες στο θέμα σχετικές εγκυκλίους. Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και τις διατάξεις του άρθρου 250 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις. Συγκεκριμένα:
Α. Τροποποίηση–συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.
Με τις διατάξεις του άρθρου 250 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 και οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014. Συγκεκριμένα:
  Αρμόδιο για τον επιμερισμό όργανο: Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 250 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθήκοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγησης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, κατόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές. Δεδομένου ότι το αρμόδιο για επιμερισμό όργανο, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει (προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης, μονομελές όργανο διοίκησης κλπ), ενδέχεται κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιμερισμού να έχει αποχωρήσει από την αντίστοιχη θέση, προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, το μονομελές όργανο διοίκησης κλπ που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιμερισμού καθίσταται αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής απόφασης, κατόπιν πρότασης των προϊστάμενων που κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.
    Μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου: Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 250 ενισχύεται και εμπεδώνεται πλέον ρητώς κατά τη γραμματική διατύπωση αυτών ότι η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης του υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό προβλέπεται ρητώς ότι τα μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου συνίστανται ενδεικτικά στην επιμόρφωση αυτού, στην εκούσια μετακίνηση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ή στη βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.
    Αυτοαξιολόγηση και περαιτέρω διαδικασία της αξιολόγησης:Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 250 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία της αξιολόγησης δεν αναστέλλεται. Συγκεκριμένα, εφόσον μετά το πέρας της κατά το νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή συμπληρωμένης της αυτοαξιολόγησης από τους υπαλλήλους, αυτή δεν υποβληθεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες διοικητικού/προσωπικού θα προβούν στις προβλεπόμενες κατά το νόμο περαιτέρω ενέργειες, ειδικότερα θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του αξιολογούμενου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης) επί του εντύπου της αξιολόγησης και θα προβούν σε παράδοση των εντύπων στον εισηγητή, όπου προβλέπεται και απαιτείται εισήγηση, και στον αξιολογητή.
    Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 250  προβλέπονται κατά τη γραμματική διατύπωση των σχετικών διατάξεων τα εξής:
α)  η αξιολόγηση έτους 2013 δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2014 και δεν επιφέρει οποιαδήποτε δυσμενή έννομη συνέπεια, υπηρεσιακού ή μισθολογικού χαρακτήρα, για τον αξιολογούμενο,
β) το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης είναι μεταβατικού χαρακτήρα και ισχύει αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013.
γ) Περαιτέρω, προβλέπεται ότι εφόσον η αξιολόγηση του επόμενου έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το έτος 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση του έτους 2013 στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.
 Προθεσμίες: Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 250 επανακαθορίζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 32 του ν. 4250/2014 προθεσμίες για την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Ειδικότερα, όσες υπηρεσίες δεν είχαν ενεργήσει εντός των προθεσμιών που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 είτε εντός των προθεσμιών που είχαν επανακαθοριστεί προς διευκόλυνση των υπηρεσιών με τις σχετικές εγκύκλιες  οδηγίες της Υπηρεσίας μας, θα προβούν στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την αξιολόγηση ως εξής:
-          Έως την 1η/9/2014: έκδοση απόφασης επιμερισμού ανά κλίμακα βαθμολόγησης
-          Έως την 16η /09/2014: συμπλήρωση και υποβολή της αυτοαξιολόγησης
-          Έως την 1η/10/2014: Συμπλήρωση και υποβολή της εισήγησης, όπου απαιτείται
-          Έως 31/10/2014: Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της αξιολόγησης από τους κατά το νόμο αξιολογητές.
Β. Συγκρότηση – Θητεία Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης:
Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4250/2014. Ειδικότερα όσον αφορά στη συγκρότηση και τη θητεία της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται τα εξής:
α) Για όσες υπηρεσίες ή φορείς διαθέτουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ο αριθμός των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων που ανήκουν οργανικά στο φορέα δεν επαρκεί, αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τους φορείς αυτούς είναι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4250/2014 και σύμφωνα με όσα αποσαφηνίζονταν στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α)εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (ενότητα 8),  κατά τη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής και σε περίπτωση που προβλέπονται θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης στον οικείο φορέα, αυτοί θα ορίζονται κατ’  αρχήν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων (άρθρα 13-15 του ΚΔΔ, ν.2690/1999), τα αναπληρωματικά μέλη θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά.  Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, τότε ο αριθμός των μελών της Ε.Ε.Α. θα συμπληρώνεται από προϊσταμένους Διεύθυνσης.
β) Για τις ανεξάρτητες αρχές προβλέπεται ότι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, που συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4055/2012.
γ) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε άλλες αδυναμίες   συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, προβλέπεται ρητώς ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του φορέα στον οποίο προβλέπεται η σύσταση οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ιδίως σε περίπτωση που τα μέλη ελλείπουν λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, αρμόδια Ε.Ε.Α. είναι εν προκειμένω εκείνη του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται.
δ)  Τέλος, προβλέπεται  ότι η θητεία των μελών της Ε.Ε.Α. είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών της Ε.Ε.Α. λήγει στις 31.12.2016.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι φορείς για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης της Ε.Ε.Α. ή τροποποίησης αυτών, σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί,  κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
Γ. Περαιτέρω διευκρινίσεις:
Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών διευκρινίζονται τα εξής:
Έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει δεν προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση έκδοσης απόφασης επιμερισμού ποσοστών για τους προϊσταμένους, χωρίς αυτό ωστόσο να αίρει την δυνατότητα έκδοσης αυτής σε περίπτωση που κριθεί από το αρμόδιο για επιμερισμό όργανο ότι απαιτείται, ιδίως όταν το αρμόδιο για επιμερισμό όργανο  δεν ταυτίζεται με τον αξιολογητή των προϊσταμένων κυρίως σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο φορέα οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης: Για την έκδοση της απόφασης επιμερισμού ποσοστών, η οποία επισημαίνεται ότι γίνεται μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις μονάδες αυτές κατά το έτος 2013, έστω και εάν σήμερα έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει από την υπηρεσία (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης, λόγω μετάταξης/μεταφοράς σε άλλο φορέα κ.α) δεδομένου ότι η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα αποτελεί ένα από τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον επιμερισμό και ως εκ τούτου η μη συμπερίληψη των υπαλλήλων αυτών αντίκειται στο πνεύμα των συγκεκριμένων διατάξεων δεδομένου ότι οι εν λόγω υπάλληλοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κατά το επίμαχο διάστημα. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση κατά τον επιμερισμό των ποσοστών λαμβάνονται υπόψη οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 (άρθρο 1). Περαιτέρω εφόσον υπάλληλοι υπηρέτησαν κατά το έτος αξιολόγησης σε περισσότερες της μιας οργανικές μονάδες, με την ίδια ωστόσο ιδιότητα, θα συμπεριληφθούν, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων, όπως προαναφέρθηκε, σε όλες τις οργανικές μονάδες στις οποίες υπηρέτησαν. Σε περίπτωση ωστόσο που δεν πληρούται η απαιτούμενη χρονική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων – πεντάμηνο ή τρίμηνο κατά περίπτωση- ή σε περίπτωση που υπηρέτησαν σε οργανικές μονάδες με διαφορετική ιδιότητα, ο υπάλληλος αξιολογείται εν προκειμένω βάσει της ιδιότητας όπου πληρούται η προβλεπόμενη βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992  χρονική προϋπόθεση περί πενταμήνου ή τριμήνου (π.χ. υπάλληλος για 10 μήνες, προϊστάμενος για 2 μήνες εντός του ίδιου έτους αξιολόγησης, αξιολογείται ως υπάλληλος, διότι με την ιδιότητά του αυτή πληρούται η απαιτούμενη από τις διατάξεις σχετική χρονική προϋπόθεση).
 Εισηγητές – Αξιολογητές
Τέλος, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων παρατίθεται πίνακας σχετικά με τον αρμόδιο κατά νόμο εισηγητή και αξιολογητή σε περίπτωση υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτοτελείς οργανικές μονάδες ή προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Υφυπουργό κλπ.

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ     ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, π.χ. προϊστάμενος αυτοτελούς Τμήματος     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό
  -     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, π.χ. προϊστάμενος αυτοτελούς Τμήματος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Π.χ. Τμήματος που υπάγεται απευθείας σε Γενική Διεύθυνση
 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, π.χ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΥΠΟΥΡΓΟ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ*
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΓΕΝΙΚΟ/ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κλπ
    ΓΕΝΙΚΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κλπ
*Επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής στην προηγούμενη αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) σχετική εγκύκλιο, αναφερόταν στο σχετικό παράδειγμα (σελ. 8) ότι αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που υπάγονται σε Υπουργό ή Υφυπουργό είναι  ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου και εφόσον δεν υπάρχει ή ελλείπει, ο Υπουργός ή Υφυπουργός.
Εντός μηνός από το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, παρακαλούνται τα Υπουργεία να συγκεντρώσουν στοιχεία, για τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή τελούν υπό την εποπτεία τους,  σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αξιολόγησης και να αποσταλούν συμπληρωμένα σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται για την κοινοποίηση αυτής σε όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα τους καθώς και σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς.
Παρακαλούνται τα Υπουργεία για τη συνδρομή τους στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αξιολόγησης στις υπηρεσίες και στους φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, καθώς εκείνα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών αυτών. Η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται ενδεχομένων ερωτημάτων που θα ανακύψουν μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, μόνο εφόσον αυτά υποβάλλονται αρμοδίως από τα Υπουργεία ή μέσω των Υπουργείων για τους εποπτευόμενους και υπαγόμενους σε αυτά φορείς, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση των απόψεων της Υπηρεσίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ