ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ιδιωτική εταιρία θα αναλάβει να προτείνει το σχέδιο διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων !!!

Δημοσίευση: 23/12/2009

για το σύστημα επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης το οποίο θα περιλαμβάνει :
(α) πρόταση σεναρίων για πλαίσιο διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, βάσει κριτικής αποτίμησης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, συγκριτικών δεδομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και των πορισμάτων από επεξεργασία των προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί κατά την πρώτη διαβούλευση της σχετικής αρχικής νομοθετικής πρότασης του Υπουργείου Παιδείας καθώς και ιαγωνισμούέχι ως
(β) Πρόταση για το νέο σύστημα διοικητικών διαδικασιών, υποδομών και εργαλείων για την υλοποίηση του νέου προτεινόμενου πλαισίου, με αξιοποίηση των πορισμάτων της διοικητικής επιστήμης και των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων.
Ολόκληρη η πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού έχει ως εξής:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Αθήνα: 17-12-2009
Α.Π.: 18908     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης» (έργο ενταγμένο στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»)     
1. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με κατάρτιση σχεδίου δράσης/μελέτης
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο του έργου είναι:
Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για το σύστημα επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης το οποίο θα περιλαμβάνει (α) πρόταση σεναρίων για πλαίσιο διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, βάσει κριτικής αποτίμησης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, συγκριτικών δεδομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και των πορισμάτων από επεξεργασία των προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί κατά την πρώτη διαβούλευση της σχετικής αρχικής νομοθετικής πρότασης του Υπουργείου Παιδείας καθώς και (β) Πρόταση για το νέο σύστημα διοικητικών διαδικασιών, υποδομών και εργαλείων για την υλοποίηση του νέου προτεινόμενου πλαισίου, με αξιοποίηση των πορισμάτων της διοικητικής επιστήμης και των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων.
Στο πλαίσιο του έργου και για τη διασφάλιση της εκπόνησης μίας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής τελικής πρότασης, ο Ανάδοχος, μέσω της Ομάδας Έργου, θα παρέχει ενεργή υποστήριξη στο Υπουργείο κατά τη δημόσια διαβούλευση στην οποία θα υποβληθεί η Πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Το έργο, στο σύνολό του, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, περιλαμβανομένου και του χρόνου επεξεργασίας και συζήτησης επί των αρχικώς υποβαλλόμενων προτάσεων.
4. ΑΜΟΙΒΗ: Η αμοιβή δεν μπορεί να ξεπεράσει για το σύνολο του ζητούμενου έργου τις 96.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και κάθε υπέρ τρίτου κράτηση.
5. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ, (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 65,28% για τον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 περιφέρειες αμιγούς στόχου 1», 38,62% για τον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης», και 41,37% για τον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»).
6. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (Π.Δ. 4/2002), εφάπαξ με την παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής όλων των παραδοτέων, όπως αναφέρεται στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης.
8. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπο ή Ενώσεις Προσώπων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία να ασχολούνται νόμιμα με παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και δεν εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 18.2 της προκήρυξης.
Σημειώνεται ότι εάν ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί αποτελεί Ένωση φυσικών ή / και νομικών προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, προ της σύναψης της σχετικής σύμβασης όπως αναφέρεται σχετικά στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης.
9. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών (τουλάχιστον 5), με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία για την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. Στην Ομάδα είναι απαραίτητο να συμμετέχουν: (α) νομικός τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας , (β) στέλεχος με τριετή τουλάχιστον συμβουλευτική ή ερευνητική εμπειρία σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, (γ) στέλεχος με τριετή τουλάχιστον συμβουλευτική ή ερευνητική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης καθώς και (δ) στέλεχος με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα συστημάτων πληροφορικής ή διοίκησης τεχνολογίας. Της Ομάδας Έργου θα προϊσταται Συντονιστής του Έργου, ο οποίος απαιτείται να έχει πτυχίο, τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έναν από τους ανωτέρω τομείς και τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως υπεύθυνος έργου
10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Το Έργο θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου, Πλάκα 10558, Αθήνα. Υπεύθυνη: Αθ. Ζαμπάρα, Τηλ.: 210 – 3278032 Φαξ: 210 – 3278028 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azampara@epeaek.gr
12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ημερομηνία: 04/01/2010 Ώρα: 14:00.
13. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού όπως θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, β) εκπρόσωποι που θα οριστούν και θα εξουσιοδοτηθούν από κάθε υποψήφιο.
14. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ημερομηνία: 04/01/2010 Ώρα:15:00 Τόπος: τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου, Πλάκα, 10558 Αθήνα
15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007. Σημειώνεται πως δεν ισχύει ο Νόμος 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ Α΄ 178/8.9.1997)./ Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθέτουσα Αρχή

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ        
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.