ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ιδρύονται Σχολές που θα χορηγούν πτυχία αναγνωρισμένα μόνο σε Γερμανία και Ελλάδα-Θα εφαρμοστεί το δυϊκό σύστημα Εκπαίδευσης, με βάση το Γερμανικό πρότυπο

Δημοσίευση: 29/01/2014
Αρβανιτόπουλος
Alt Text: 
Αρβανιτόπουλος
Title Text: 
Αρβανιτόπουλος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την ίδρυση και λειτουργία στον Ο.Α.Ε.Δ. Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) στις υπάρχουσες υποδομές των ΕΠΑ.Σ. Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης, υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας, Οικονομικών και Εργασίας.  
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, μετά την εκπαίδευση και την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις, χορηγείται στους νέους επαγγελματίες πτυχίο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Σκοπός – Ειδικοί Στόχοι − Αντικείμενο
Σκοπός είναι η ανάπτυξη Πειραματικών Σ.Ε.Κ. Μαθητείας στο πλαίσιο του Ν. 4186/2013, άρθ. 19 και 46 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−09−2013) και η βελτιστοποίηση των ωφελειών από τη λειτουργία τους, σε ότι αφορά την ανεργία των νέων.
Βασικός στόχος του παρόντος προγράμματος αποτελεί η προσαρμογή των προγραμμάτων, που αφορούν ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού (ο οποίος διακρίνεται από υψηλή εποχικότητα) στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες τρεις ειδικότητες στην Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:
Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης,Τεχνίτης Εστιατορίου Επισιτισμού και Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Ξενοδοχοϋπάλληλος).
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία χρόνια και απευθύνεται σε απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, ηλικίας 18 έως 20 ετών.  
Δυϊκό σύστημα Εκπαίδευσης Πειραματικών Σ.Ε.Κ. Μαθητείας ΟΑΕΔ
Στις Πειραματικές Σ.Ε.Κ. Μαθητείας εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα Εκπαίδευσης, με βάση το Γερμανικό πρότυπο, αντίστοιχο του οποίου εφαρμόζεται και στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ από το 1952.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων των Πειραματικών Σ.Ε.Κ. (Π.Σ.Ε.Κ) Μαθητείας ΟΑΕΔ   συνδυάζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη σχολική μονάδα (ενδοσχολική εκπαίδευση) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει σε όλα τα έτη ενδοσχολική εκπαίδευση και Μαθητεία σε εργασιακό χώρο. Η ενδοσχολική εκπαίδευση έχει ετησίως διάρκεια 540 ωρών και υλοποιείται κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διαρκεί έως 8 μήνες, υλοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου και εφαρμόζεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 16802/667/27−8−2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1345/Β΄/31−08−2010) των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της οικείας ΠΣΕΚ Ο.Α.Ε.Δ., του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του μαθητευόμενου.

Πρόγραμμα σπουδών Πειραματικών Σ.Ε.Κ. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εγγραφών και του εκπαιδευτικού προγράμματος τόσο στη σχολική μονάδα όσο και ως προς το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» και άλλες λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Στις Πειραματικές Σ.Ε.Κ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. της παρούσης λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται κατόπιν επιλογής, οι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου, στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη και στην Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της Πειραματικής Σ.Ε.Κ.
Στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των Πειραματικών Σ.Ε.Κ. Μαθητείας της παρούσης, εφαρμόζεται ενδοσχολικό πρόγραμμα μαθημάτων έως τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.
 Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως, με δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, που είναι κοινό για όλους τους μαθη− τές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα έως τριάντα μιας (31) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από μαθήματα Ειδικότητας (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) και ξένων γλωσσών (Ν. 4186/2013 άρθρο 21).
Το πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων και των τριών ειδικοτήτων θα είναι πιλοτικό. Για την έναρξη του  προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΣ Μαθητείας των αντί− στοιχων ειδικοτήτων, τα οποία θα αναθεωρηθούν στα πλαίσια μεταφοράς τεχνογνωσίας καθώς και της έκδοσης από τον ΕΟΠΠΕΠ του κανονισμού κατάρτισης των αντιστοίχων ειδικοτήτων. Τα αναθεωρημένα προγράμματα σπουδών θα υποβάλλονται για έγκριση σταδιακά ή συνολικά στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», σαράντα (40) ωρών
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, εφαρμόζεται και στις τρεις τάξεις. Πραγματοποιείται στην επιχείρηση και εποπτεύεται από το αρμόδιο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον εκπαιδευτή της επιχείρησης.
Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο της ενδοσχολικής εκπαίδευσης καθώς και στο πλαίσιο του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας −Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», θα εκπονηθεί με βάση τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται στις αναφερόμενες ειδικότητες στο δυικό σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Γερμανία, προσαρμοσμένα στην Ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού.
Οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων των Πειραματικών Σ.Ε.Κ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους (Ν. 4186/2013 άρθρο 21).
 
Αξιολόγηση, Προαγωγή και Αποφοίτηση Σπουδαστών
Α. 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών, καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:
α) Στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση θεματικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη (Ν. 4186/2013, άρθρο 22, ΦΕΚ 193/ Α΄/17−09−2013).
3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης της παρούσης διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας με θέματα που καθορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις κάθε τάξης έχουν οι μαθητές που το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει:
α) τις εκατό (100) απουσίες του ενδοσχολικού προγράμματος, εκ των οποίων οι πενήντα (50) και άνω
πρέπει να είναι οι δικαιολογημένες. Στην περίπτωση πουοι πενήντα (50) και άνω απουσίες είναι αδικαιολόγητες, ο μαθητευόμενος παραπέμπεται σε ολική εξέταση κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις. Τέλος, στην περίπτωση που οι απουσίες υπερβαίνουν τις εκατό (100), έστω και αν είναι δικαιολογημένες, ο μαθητευόμενος, χάνει την ιδιότητα του μαθητή των Πειραματικών Σ.Ε.Κ. Μαθητεί−
ας, με απόφαση του Διευθυντή της ΠΣΕΚ και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και
β) το 1/6 του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας −Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
Η παρακολούθηση του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είναι υποχρεωτική. Μαθητευόμενος ο οποίος, απουσιάζει και οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών της διάρκειας της Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητή των Πειραματικών Σ.Ε.Κ. Μαθητείας, με απόφαση του Διευθυντή της ΠΣΕΚ και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Ο γενικός βαθμός της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ Τάξης προκύπτει από το μέσο όρο της προφορικής ή/και της
γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών Τάξεων χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ.
Στους μαθητές που αποτυγχάνουν στις γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξης δίνεται η δυνατότητα επαναληπτικών εξετάσεων εντός 15 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Β. Για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που πραγματοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4186/2013, άρθρο 22, ΦΕΚ 193/Α΄/17−09−2013). Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για τις εξετάσεις της εν λόγω πιστοποίησης.
Γ. Οι απόφοιτοι θα συμμετέχουν σε ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από εξεταστικές επιτροπές που θα συγκροτηθούν με ευθύνη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με την συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων. Η επιτυχής
συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές οδηγεί στη λήψη πτυχίου αναγνωρισμένου στη Γερμανία.
Δ. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει εκδίδει πιστοποιητικό Μαθητείας για τους μαθητευομένους.
 
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο
1. Περιγραφή Προγράμματος:
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» των Πειραματικών Σ.Ε.Κ. Μαθητείας  , πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σε αντικείμενα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους και εκτείνεταισε τρία σχολικά έτη. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: να είναι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, να είναι μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης
(Μαθητείας) στον χώρο της επιχείρησης.
Κάθε επιχείρηση οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος Μαθητείας και
ορίζει έναν εκπαιδευτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καλή εφαρμογή του προγράμματος μαθητείας στην επιχείρηση και υπεύθυνος επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς (υπεύθυνος εκπαίδευσης) για ζητήματα που αφορούν τον εκπαιδευόμενο. Στους υπεύθυνους εκπαίδευσης παρέχεται ετησίως  εκπαίδευση διάρκειας μίας εβδομάδας για την καλύτερη υλοποίηση του έργου τους.
2. Πρόγραμμα Μαθητείας:
Με το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» καθορίζεται ο κύκλος των εργασιών του μαθητευόμενου και η διάρκεια αυτού, η δε ημερήσια απασχόληση όλων των μαθητευομένων ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες.
Μαθητής, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε επιχείρηση και στη συνέχεια, με υπαιτιότητά του και χωρίς τη
συναίνεση της Π.Σ.Ε.Κ. Μαθητείας αποχωρήσει από τη θέση αυτή, υποχρεούται να αναζητήσει και να εξασφαλίσει ο ίδιος θέση για τη Μαθητεία του σε επιχείρηση, σε χρόνο ώστε να μην υπερβεί συνολικά το όριο των απουσιών όπως ανωτέρω ορίζεται.
3. Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων:
Η επιχείρηση, που συμμετέχει στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είναι υποχρεωμένη, να υπογράφει το Συμφωνητικό Μαθητείας και να εφαρμόζει το πρόγραμμα Μαθητείας της παρούσης. Υποχρεούται να διαθέτει, για την απαιτούμενη από το πρόγραμμα χρονική διάρκεια, το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος μαθητείας. Υποχρεούται επίσης να δέχεται και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους που ορίζονται από τον ΟΑΕΔ ή/και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την παρακολούθηση της ομαλής διεξαγωγής του προγράμματος. Τέλος οφείλει
να συνεργάζεται, για τη βελτίωση του προγράμματος της Μαθητείας καθώς και για την κρίση της απόδοσης των μαθητευομένων. Η συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα Μαθητείας επιχείρηση, οφείλει να τηρεί τους όρους ασφάλειας και προστασίας των μαθητών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την ασφάλεια των εργαζομένων.
4. Αμοιβή/αποζημίωση Μαθητών:
Ορίζεται ως ποσοστό αμοιβής των μαθητών των Π.Σ.Ε.Κ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. το 75% επί του γενικού
κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια της Μαθητείας, το οποίο
εφαρμόζεται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ.  186/Δ5.4/24−01−2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40146/2007 κοινή υπουργική απόφαση “Καθορισμός ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Ν. 3475/2006” και ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 3475/2006» (ΦΕΚ 119/Β΄/08−02−2011), τροποποιηθείσα με την υπ’ αριθμ. 10186/Δ5.12/09−04−2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 1186/2011 “Καθορισμός
ημερομισθίου και ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ν. 3475/2006”» (ΦΕΚ 894/ Β΄/12−04−2013).
Στον μαθητευόμενο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. γ΄του
Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει, στα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/51 όπως ισχύουν καθώς και στο άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 2335/1995.
Το σύνολο της αμοιβής των Μαθητευομένων, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα καλύπτεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
 
  Συμφωνητικό Μαθητείας:
Ο μαθητής αμέσως μόλις τοποθετηθεί στην επιχείρηση υπογράφει Συμφωνητικό Μαθητείας σε έντυπο,
που χορηγείται από την Π.Σ.Ε.Κ. και το οποίο συνυπογράφεται από το Διευθυντή της Π.Σ.Ε.Κ. και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Συμφωνητικού Μαθητείας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Το Συμφωνητικό Μαθητείας είναι δυνατό να ακυρωθεί μόνο για δικαιολογημένη και σοβαρή αιτία με απόφαση
του Διευθυντή της ΠΣΕΚ και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Το Συμφωνητικό αυτό συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα: α) ο μαθητής β) ο εργοδότης γ) η Π.Σ.Ε.Κ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. και δ) το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
8. Παρακολούθηση Εφαρμογής «Προγράμματος εκπαί− δευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό  χώρο»:
Την εποπτεία, για την εφαρμογή του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», ασκεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με τους Εκπαιδευτικούς των Π.Σ.Ε.Κ. Μαθητείας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Επιλογή μαθητών – κριτήρια
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που: α) κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο τίτλο, β) είναι ηλικίας 18 έως 20 ετών γ) προσκομίζουν βεβαίωση αποδοχής για την πραγματοποίηση της Μαθητείας υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, για την επιλογή των μαθητών στις Πειραματικές Σ.Ε.Κ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. της παρούσης, εφαρμόζονται τα κριτήρια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 40058/18−6−2007 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κριτήρια
επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006», τα οποία έχουν συνολικά συντελεστή βαρύτητας 80%, ενώ βαρύτητα 20% έχει η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) που θα πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή αντίστοιχα Ξένων Ιδρυμάτων).
 
Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού – Κριτήρια
Η επιλογή των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά), καθώς και των θεωρητικών μαθημάτων ειδικότητας (Οικονομικά, Πληροφορική, Υγιεινή και Ασφάλεια) γίνεται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 6622/383/14− 05−2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 707/ Β΄/25−05−2010) και την υπ’ αριθμ. 6097/391 τροποποίηση − συμπλήρωσή της (ΦΕΚ 1346/Β΄/2010).
Η επιλογή των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος), καθώς και η διδασκαλία ξένων γλωσσών, γίνεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη η άρτια γνώση του αντικειμένου καθώς και η επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία αντίστοιχων ευρωπαϊκών
συστημάτων.
 

Φωτό: Αρχείο eurokinissi

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ