Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

IEK: Ενημέρωση απ το υπ. Παιδείας για τις εξετάσεις και τις υποτροφίες των μαθητών –ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΎΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημοσίευση: 12/04/2011

 

Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (αποφοίτων δημοσίων καιιδιωτικών Ι.Ε.Κ.)

Με το άρθρο 11 του νόμου 3879/2010 προβλέφθηκε η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προϊόντων (Ε.Ο.Π.Π.) με βασική αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την πιστοποίηση των εκροών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και συγκεκριμένα  η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.

Ο Ε.Ο.Π.Π. έχει ήδη ξεκινήσει να δρομολογεί την απαιτούμενη διαδικασία για τη διενέργεια των εξετάσεων με στόχο την έναρξη των εξετάσεων στα τέλη του Μαΐου.

Για το θέμα αυτό δύνανται οι Δ/ντες και οι Υποδ/ντες των Ι.Ε.Κ., αλλά και οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να ενημερώνονται, μετά τις 10/4/2011 από τα τηλ. 210.2709152 και 210.2709154 του Ε.Ο.Π.Π.

Υποτροφίες και πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. (2008-2010)

Τόσο οι υποτροφίες όσο και η επιδότηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. αποτελούσαν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχο της πράξης τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στην παρούσα φάση δρομολογείται νομικά η μεταφορά της ευθύνης διαχείρισης και εκκαθάρισης των πράξεων αυτών στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο παράλληλα προετοιμάζει τις διαχειριστικού τύπου διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των πράξεων. Η προσπάθεια που καταβάλλεται έχει ως στόχο στα τέλη Ιουλίου να ξεκινήσει η καταβολΗ των σχετικών δαπανών. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. θα αποτελέσει και το δικαιούχο των σχετικών πράξεων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου του Ε.Σ.Π.Α.

Για το θέμα αυτό δύνανται αποκλειστικά οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Ι.Ε.Κ.,αλλά και οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να ενημερώνονται, μετά τις 10/4/2011, από τα τηλ. 213.1311609 και 213.1311562 του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις σε μια σειρά από θέματα της Αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Με βάση τις πληροφορίες της παρούσας καλείστε να ενημερώνετε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους που σας απευθύνουν σχετικά ερωτήματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη, ταυτόχρονη και ολοκληρωμέν πρόσβαση στην ενημέρωση τόσο των καταρτιζόμενων όσο και των εκπαιδευτών των  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Εξόφληση των οφειλών προς τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των Δ.Ι.Ε.Κ. και τους προμηθευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. αλλά και του Ο.Ε.Ε.Κ. για την περίοδο 2008 - 2010

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 14 του νόμου 3879/2010 οι εν γένει οικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. μεταφέρονται από την κατάργησή του στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) . Η κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. πραγματοποιήθηκε στις 21.12.2010 και κατά συνέπεια έκτοτε όλες οι σχετικές οφειλές του μέχρι και το τέλος του 2010 βαρύνουν το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Όπως έχει κοινοποιηθεί και στο από 15/3/2011 Δελτίο Τύπου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., τη Παρασκευή 11/3/2010, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά πίστωσης σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων του προϋπολογισμού του, για την αποπληρωμή του χρέους του Οργανισμο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Ήδη και πριν την εν λόγω μεταφορά είχαν συσταθεί άτυπα ομάδες έργου επιφορτισμένες με τη γρήγορη έκδοση των σχετικών ενταλμάτων και καταβολή των εν λόγω δαπανών.

Η διαδικασία από την πλευρά του ΥΠΔΒΜΘ έχει ξεκινήσει και εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου. H καταβολή των οφειλών προϋποθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού τον προληπτικό δημοσιονομικό έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.. Στο τελικό στάδιο οι οφειλές προς τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές θα εξοφληθούν μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εκκαθάριση των δαπανών αυτών θα γίνει για αυτονόητους διαχειριστικούς λόγους ανά Ι.Ε.Κ., και όχι ανά εκπαιδευτή, με κριτήριο προτεραιότητας την πληρότητα των στοιχείων των Ι.Ε.Κ. που έχουν αποσταλεί στην πρώην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. Επειδή η ανωτέρω, αναπόφευκτη, διαδικασία είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη, δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόβλεψης της ακριβούς ημερομηνίας εκταμίευσης των ποσών και πίστωσης τους στους λογαριασμούς για κάθε δικαιούχο χωριστά. Παρόλα αυτά, για το θέμα αυτό δύνανται αποκλειστικά οι Δ/ντες και οι Υποδ/ντες των δημόσιων Ι.Ε.Κ., μετά τις 11/4/2011, να ενημερώνονται από το τηλ. 210-3442370 και 210-3442204 της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να ενημερώνουν σχετικά τους εκπαιδευτές.

Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού οι δαπάνες που αφορούν μισθολογικό κόστος, όπως οι ωριαίες αντιμισθίες των εκπαιδευτών,προηγούνται των υπολοίπων δαπανών, όπως οι οφειλές των Ι.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε.Κ. προς τους προμηθευτές.

Καταβολή των δεδουλευμένων προς τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. τους προμηθευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. από τον Ιανουάριο το 2011 και μετά (αρμοδιότητας ΓΓΔΒΜ και ΙΔΕΚΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του νόμου 3879/2010 τα δημόσια ΙΕΚ που έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομή μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Ήδη από τις 22-12-2011, με απόφαση του, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, έχει αναθέσει την εκτέλεση του έργου λειτουργίας και διαχείρισης των δημόσιων ΙΕΚ στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), ενώ έχει προβεί στην απαραίτητη επιχορήγηση του και στη σύσταση ομάδας έργου με ευθύνη την κατά το δυνατόν αμεσότερη εκταμίευση των οφειλών που γεννούνται από τη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.

Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε μέχρι τα τέλη Απριλίου να καταβληθούν οι οφειλές του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, ενώ ο στόχος είναι κάθε μήνα να εξοφλούνται οι δαπάνες του προηγούμενου μήνα.

Για το θέμα αυτό δύνανται αποκλειστικά οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές +των δημόσιων ΙΕΚ να ενημερώνονται, μετά τις 15/4/2011 από τα τηλ. 213.1311609, 213.1311562 και 210.2709144 του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να ενημερώνουν σχετικά τους εκπαιδευτές και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.