Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ : Απαντήστε μας κυρία υπουργέ

Δημοσίευση: 02/12/2010

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) , παρακολουθώντας από κοντά τις αποφάσεις του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., διαπίστωσε δυστυχώς ότι καταστρατηγήθηκαν πολλές από τις εξαγγελίες της ίδιας της ηγεσίας του. Εύλογα λοιπόν μας δημιουργούνται τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τα υπάρχοντα κενά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ΑΜΩ και ωρομισθίους, χωρίς πρώτα να προβεί στους απαραίτητους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών που συνταγματικά είναι υποχρεωμένο να κάνει, δεδομένου μάλιστα του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων; Ο αριθμός διορισθέντων εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας που ανακοινώθηκε με τη Δ2/96218/02-08-2010 εγκύκλιο μόνο ως κοροϊδία μπορεί να εκληφθεί καθώς δεν καλύπτει ούτε το μισό του αριθμού που το Υπουργείο όφειλε να διορίσει σύμφωνα με την προκήρυξη 3Π/2008(ΦΕΚ 516/08-10-2008) και τις διατάξεις του νόμου 3255/2004. Το δε επιχείρημα της αναστολής διορισμών λόγω έλλειψης χρημάτων δεν ευσταθεί, αφενός γιατί ο Ν. 3833/2010 εξαιρεί εξαρχής το Υπουργείο Παιδείας από την αναστολή διορισμών και αφετέρου γιατί βάσει της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/οικ.22433 που εξέδωσε στις 20.10.2010 το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζονται τα εξής: « […] Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τον μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν) από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν. π. δ. δ. το τρέχον έτος η Κυβέρνηση αποφάσισε εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31-12-09.[…] »

2. Γιατί, αφού με την εγκύκλιο Φ12/652/63838/03-06-2010 παρ. 4, τα κενά ΠΕ05 είναι οργανικά, δεν συστάθηκε μέχρι και σήμερα κλάδος ΠΕ05 και αντίστοιχες οργανικές θέσεις στην Α/θμια.;

3. Γιατί μόνιμοι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια από τη στιγμή που υπάρχουν κενά στη Δευτεροβάθμια, όπως αυτό προκύπτει από την πρόσληψη ΑΜΩ και στη Δ.Ε.;

4. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη ΑΜΩ και ωρομισθίων, χωρίς να προβεί πρώτα σε πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και γιατί το καθεστώς αυτό πρόσληψης αφορά στους καθηγητές Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας; Το επιχείρημα που προβάλει για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δικαιολογεί τη συγκεκριμένη ενέργεια λέγοντας ότι οι όροι χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ δεν επιτρέπουν την πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, καταρρίπτεται. Συγκεκριμένα, αφού το ΕΣΠΑ δε δικαιολογεί ΑΚΩ , τότε γιατί οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας, Πληροφορικής, Αισθητικής Αγωγής) που έχουν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καλύπτουν πλήρες ωράριο 24 ωρών; Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ δικαιολογεί πλήρες ωράριο σε όλες τις ειδικότητες εκτός της Γαλλικής και της Γερμανικής; Ομοίως, καταρρίπτεται και το επιχείρημα που επικαλείται το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του με θέμα «Ενημέρωση για προσλήψεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του ΕΠ “Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση”» (αρ, πρωτοκόλλου 8957/05-11-2010), όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι «Η πρόσληψή τους ως εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου οφείλεται στο γεγονός ότι οι ώρες διδασκαλίας ανά τμήμα για την Β’ Ξένη Γλώσσα είναι δύο(2), με συνέπεια να μην υφίσταται δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρους ωραρίου από έναν εκπαιδευτικό». Η ανωτέρω εξήγηση δεν πείθει αφού γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ειδικότητες με μία μόνο ώρα διδασκαλίας που προσλήφθηκαν ως ΑΚΩ. Επίσης, αν οι 2 ώρες διδασκαλίας αποτελούν εμπόδιο για την πρόσληψη ΑΚΩ, πως το Υπουργείο προσέλαβε ΑΚΩ ιταλικής γλώσσας; Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι στην πράξη, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των σχολείων που μπορεί να εργαστεί ένας καθηγητής. (κατά το τρέχων σχολικό έτος, οι μόνιμοι καθηγητές ΠΕ05, με ολική διάθεση στην πρωτοβάθμια, καλύπτουν το ωράριό τους σε πέντε και έξι σχολεία). Συνεπώς, ποια είναι η πραγματική αιτία που το Υπουργείο προσέλαβε ΑΜΩ Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, χωρίς να προσλάβει πρώτα ΑΚΩ;

5. Γιατί η ανάθεση ωρών και τα κριτήρια τοποθέτησης των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από Διεύθυνση σε Διεύθυνση; Υπάρχουν καταγγελίες για σπάσιμο των κενών, για δυσμενείς αλλαγές αναφορικά με την περιοχή τοποθέτησης (π.χ. από Α’ Λάρισας σε Β’ Λάρισας), για αυθαίρετη κατανομή των εκπαιδευτικών σε Γραφεία Εκπαίδευσης τα οποία αναλαμβάνουν την τοποθέτησή τους σε σχολεία. Επίσης, παρατηρούνται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ανεξάρτητα από χωροταξικά κριτήρια, γεγονός που δυσχεραίνει την κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και την μετακίνηση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, την ίδια μάλιστα ημέρα.

6. Γιατί οι ΑΜΩ καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία, με λευκές συμβάσεις εργασίας, χωρίς να τους έχουν γνωστοποιηθεί οι ώρες ανάθεσης, οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους καθώς και βασικοί όροι της σύμβασης εργασίας όπως το ύψος των αποδοχών και ο τρόπος υπολογισμού των ενσήμων; Σημειώνουμε ότι μέχρι και σήμερα, τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν έχει εκδοθεί κανένα επίσημο έγγραφο που να διευκρινίζει τους όρους που διέπουν το εργασιακό καθεστώς του ΑΜΩ γαλλικής γλώσσας.

7. Γιατί οι ΑΜΩ που προσλαμβάνονται καλούνται να συμπληρώσουν παρουσιολόγια όπου μάλιστα δεν αναγράφονται οι επίσημες εορτές και αργίες; Συγκεκριμένα: Ενώ στην υπ αρ. Φ361.1/395/121337/Δ1 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου» αναφέρεται ότι «Στο άρθρο 17 παρ.4 του Ν 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09- 2010τ.Α΄) ορίζεται ότι «Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τους, καθώς και επιδόματα εορτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σχετικές πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ. Οι αποδοχές καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού», σύμφωνα με άλλη εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών της 2ης ξένης γλώσσας» και στην οποία αναφέρονται τα υπ αρ. Φ95/9901/18-12-2008, Φ95Β/2005/01-04-2009 και Φ95.Γ/8495/18-11-2009 έγγραφα της Υπηρεσίας ζητείται από τους Διευθυντές των σχολείων να συμπληρώνονται μηνιαία παρουσιολόγια στα οποία θα αναγράφονται οι ώρες που πραγματοποίησαν οι ΑΜΩ και τα οποία θα υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί, αφού ελέγξουν τις ώρες που δηλώνονται στις δύο καταστάσεις οφείλουν να τις υπογράψουν. Η υπογραφή τους έχει την έννοια της Υπεύθυνης Δήλωσης. Καμία αλλαγή δεν είναι δυνατή στη συνέχεια επί των καταστάσεων αυτών». Στα παρουσιολόγια τα οποία έχουν αποσταλεί από την υπηρεσία παραλείπονται οι γιορτές και οι αργίες. Ειδικότερα, στο παρουσιολόγιο Οκτωβρίου παραλείπεται η 28η Οκτωβρίου, τον Νοέμβρη η 17η Νοεμβρίου, το Δεκέμβριο το παρουσιολόγιο έχει ως τελευταία ημερομηνία την 23 Δεκεμβρίου, τον Ιανουάριο ξεκινάει από τις 10 Ιανουαρίου, τον Μάρτιο δεν αναγράφεται η 7η Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα) και η 25η Μαρτίου, τον Απρίλιο σταματάει στις 15 Απριλίου (Πάσχα) και τον Ιούνιο παραλείπεται η 13η Ιουνίου (Γιορτή Αγίου Πνεύματος). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί της Β’ ξένης γλώσσας καλούνται να υπογράψουν σε παρουσιολόγια που έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν πραγματοποίησαν και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται τις αμοιβές και τα ένσημα για τις ημέρες των εορτών και των αργιών. Πώς επαληθεύονται λοιπόν οι δηλώσεις της κυρίας Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή σύμφωνα με τις οποίες το εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου είναι καλύτερο από αυτό των ωρομισθίων;

 

8. Πώς εφαρμόζεται στην πράξη η υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 8957/5-11-2010 εγκύκλιος που εξεδόθη από το Υπουργείο Παιδείας και η οποία αναφέρει ότι: «…τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που αμείβονται από τον τακτικό προϋπολογισμό.» Καλούνται και οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου που έχουν προσληφθεί στη Β/θμια να συμπληρώσουν παρουσιολόγια παρόλο που αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό; Πώς εξομοιώνονται ο μισθός και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου που όμως υπηρετούν σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης αν λάβουμε υπόψη τη διάταξη που αναφέρει ότι «Οι αποδοχές καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού», δεδομένου ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου θα έχουν αποδοχές χ/21 εκτός των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ οι οποίοι θα έχουν αποδοχές χ/24 παρότι δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις για τον κλάδο της Γαλλικής Γλώσσας στην Α’θμια Εκπ/ση;

9. Γιατί δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται ως ΑΜΩ(5-15 ώρες) να εργάζονται σε άλλους φορείς ή επιχειρήσεις σχετικές με την εκπαίδευση (πχ. ΙΕΚ, φροντιστήρια) έτσι ώστε να συμπληρώνουν το εισόδημα και τα ένσημά τους και να είναι σε θέση να μπουν στο ταμείο ανεργίας μετά τη λήξη της σύμβασής τους;

10. Τέλος, γιατί το Υπουργείο όχι μόνο δεν καλύπτει τα εναπομείναντα κενά, αλλά επιπλέον προβαίνει στη σύμπτυξη τμημάτων και στην κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας;

Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. περιμένει άμεση απάντηση στα εύλογα ερωτήματα που έθεσε στην ηγεσία του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ