Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Μη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου επί έγκρισης διδακτορικού διπλώματος

Δημοσίευση: 03/02/2010

εξεταστική επιτροπή υποψηφίου διδάκτορα, στις οποίες μέλος και μάλιστα επιβλέπων Καθηγητής έχει οριστεί συγγενής α΄ βαθμού εξ αίματος (πατέρας) του υποψηφίου, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν 2690/1999 διότι θίγεται η αρχή της αμεροληψίας. Εν τέλει δε πάσχουν εξαιτίας κακής σύνθεσης των ως άνω συλλογικών οργάνων οι γνώμες / αποφάσεις που έλαβαν ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και η έγκριση / απονομή του διδακτορικού διπλώματος. Η αρχή αυτή θα πρέπει να τηρείται ακόμη και όταν το συγκεκριμένο μέλος είναι το μόνο που διαθέτει το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο με το θέμα της διατριβής, διότι τα μέλη της συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής αρκεί να έχουν συγγενή επιστημονική ιδιότητα. 2) Η παράλειψη εισήγησης της συντονιστικής επιτροπής του Π.Μ.Σ. για τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. 3) Η Διοίκηση, έχει διακριτική ευχέρεια και όχι, κατ’ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προσβολής, προς αποκατάσταση της νομιμότητας εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση της ανακαλουμένης πράξεως και υπό τον όρο της αιτιολογήσεως της ενεργείας της αυτής με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ή στοιχεία. Η Διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει την πράξη της και μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου εφόσον υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος τους οποίους αντιστρατεύεται η διατήρηση σε ισχύ μιας πράξης, όπως ο κλονισμός της εύλογης εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την αξιοπιστία των διαδικασιών απονομής και του περιεχομένου των χορηγουμένων διδακτορικών διπλωμάτων, ως προϋποθέσεων, όπως εν προκειμένω, όχι απλά άσκησης ορισμένου επαγγέλματος αλλά έτι περισσότερο κατάληψης θέσης μέλους ΔΕΠ Α.Ε.Ι. Η ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων ενεργεί αναδρομικά. Σε περίπτωση ανάκλησης της διδακτορικής διατριβής μέλους ΔΕΠ, θα πρέπει να ανακληθούν και οι μεταγενέστερες εκλογές του στις βαθμίδες του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή, για τις οποίες προαπαιτούμενο τυπικό προσόν αποτελεί η κατοχή διδακτορικής διατριβής. 4) Σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. ι της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν 1268/1982, προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή δεν αποτελεί απλώς η πάροδος χρονικού διαστήματος δύο ετών από της λήψεως του διδακτορικού διπλώματος, εφόσον αφενός δεν απαιτείται η πάροδος διετίας για όλες τις προβλεπόμενες από την ως άνω διάταξη εναλλακτικές προϋποθέσεις εκλογής, αφετέρου οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη και σε συνδυασμό μεταξύ τους και άρα μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του αυτού χρονικού διαστήματος. Για την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εκλογής απαιτείται εκτίμηση του διδακτικού, ερευνητικού και επαγγελματικού έργου του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να προβούν με ρητές σκέψεις τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα. Το θέμα της συνδρομής ή μη των ως άνω προϋποθέσεων στο πρόσωπο υποψηφίου για την κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ αποτελεί ανέλεγκτη τεχνική ουσιαστική κρίση. 5) Μη νόμιμη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος όταν στη συνεδρίαση απουσίαζαν τακτικά μέλη χωρίς να αποδεικνύεται από ειδικό βιβλίο το γεγονός της αποστολής της πρόσκλησης με τηλεομοιοτυπία με σχετική σημείωση, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Ως εκ τούτου είναι μη νόμιμη και η λήψη απόφασης του Ε.Σ. για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την κρίση υποψηφίου μέλους ΔΕΠ. Μη νόμιμη η πρόσκληση των μελών σε χρόνο μικρότερο των 48 ωρών από τη συνεδρίαση, όταν δεν προκύπτουν εγγράφως οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση του χρόνου αυτού αναγκαία. 6) Αρμόδιο όργανο να εισηγηθεί προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με τον ορισμό των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της Διπλωματικής Εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή είναι η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. και όχι ο οικείος Τομέας. Μη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία ορίστηκαν ως μέλη εξ αίματος συγγενείς α΄ βαθμού (γονείς) του υποψηφίου για λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το Πρακτικό της Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό μελών τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Σ., άλλως είναι ανυπόστατο. 7) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν 3685/2008, δικαίωμα πλέον υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που πρέπει να προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής, δεκτοί στο Π.ΜΣ. μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών και Ορθόδοξοι πτυχιούχοι Θεολογικών Σχολών της αλλοδαπής, πανεπιστημιακού επιπέδου, κατά περίπτωση (μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.). Προβλέπεται αρμοδιότητα της Γ.Σ.Ε.Σ. να κρίνει κατά περίπτωση ειδικές κατηγορίες υποψηφίων. Συνεπώς πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής και όχι της Θεολογίας, ο οποίος δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης θα μπορούσε να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., μόνο ως «εξαιρετική περίπτωση» και ως «ειδική κατηγορία υποψηφίου» με ειδικά προς τούτο αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι «εξαιρετικές περιπτώσεις αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων χωρίς Μ.Δ.Ε.» θα έπρεπε να έχουν προσδιορισθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και να έχουν συμπεριληφθεί στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των προτέρων και σε ανύποπτο χρόνο, ώστε να ισχύουν έναντι όλων και όχι να προσδιορίζονται κατά περίπτωση. Μη νόμιμα δεκτός ο υποψήφιος διδάκτορας χωρίς να τηρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Ρεπορτάζ:esos.gr

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ