ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Νέο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Δημοσίευση: 08/05/2009

Ρεπορτάζ:esos.gr
Επιπλέον 5.000 ευρώ επιδότηση για τη διατήρηση για 12 μήνες μετά το πέρας της επιδότησης, επιχείρησης που δημιουργείται μέσω του προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά από εισήγηση του Διοικητή του Οργανισμού Γιώργου Βερναδάκη.

Το πρόγραμμα που προβλέπει την επιχορήγηση 4.500 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών, για τη δημιουργία της δικής τους ατομικής επιχείρησης, έχει προϋπολογισμό 103,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα ΝΕΕ, γίνεται ηλεκτρονικά και ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου 2009.

Ειδικότερα, από τις 4.500 θέσεις του προγράμματος:
Ø οι 1.500 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και
Ø οι 3.000 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών.

Το ύψος της επιχορήγησης για κάθε Νέο Ελεύθερο Επαγγελματία ανέρχεται στα 18.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και στα 15.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 33-64 ετών. Η προκαταβολή και η πρώτη δόση είναι ίσες με το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση είναι ίση με το 30% της επιχορήγησης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την Απόφαση Υπαγωγής του στο πρόγραμμα.
Οι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες που θα διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 12 τουλάχιστον μήνες, μετά το 12μηνο της επιχορήγησης, θα λαμβάνουν επιπλέον επιχορήγηση ύψους 5.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μετά από αίτηση του ΝΕΕ, που κατατίθεται μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ποσό της αρχικής επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνεργος που υπάγεται στο πρόγραμμα:
1. Είναι επιδοτούμενος και διακόψει την επιδότηση ανεργίας, μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής του, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση.
2. Είναι μέλος εταιρείας (με συμμετοχή τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. στην οποία είναι ομόρρυθμο μέλος) και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει να:
1. Έχουν την ιδιότητα του ανέργου (με δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη).
2. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.
3. Έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
4. Έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, που αποτελεί πλέον πάγια προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.
5. Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
6. Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άντρες υποψήφιοι).
Στο πρόγραμμα μπορεί να υπαχθεί μέλος εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιό της.

Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια. Την υποβολή από τον υποψήφιο του επιχειρηματικού σχεδίου με την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, την επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, την έγκριση στο πρόγραμμα μετά από επιτόπιο έλεγχο.

1ο στάδιο: Υποβολή αίτησης-επιχειρηματικού σχεδίου
Πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει, κατά σειρά:
· Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
· Να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα «συμβουλευτικής στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
· Να έχει προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ. Η έναρξη πρέπει να έχει γίνει από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.
Η «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνη δήλωση», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ, υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oaed.gr, πεδίο «e-αίτηση»), είτε στην περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ΚΠΑ-2 ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης δεν ολοκληρώνεται αν έχει παραληφθεί η συμπλήρωση κάποιου από τα υποχρεωτικά πεδία της.

2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΕΕ γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Κατά την αξιολόγηση δίνεται προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
Ø Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου,
Ø Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων (π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού),
Ø Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή και το βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών,
Ø Την επάρκεια του ενδιαφερομένου και συνάφεια με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κλπ,
Ø Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις,
Ø Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης επιλέγει τα επιχειρηματικά σχέδια (προέγκριση αιτήσεων υπαγωγής). Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τους επαγγελματίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη, με απαντητικό έγγραφο κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

3ο στάδιο: Ένταξη στο πρόγραμμα
Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται μετά από επιτόπιο έλεγχο στο χώρο της επιχείρησης, από εκπρόσωπο του Οργανισμού και εφόσον υπάρξει θετική έγκριση.
Ο επιτόπιος έλεγχος στο χώρο της επιχείρησης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων. Οι ελεγκτές-εκπρόσωποι του Οργανισμού ελέγχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πληροφοριακό έντυπο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,
www.oaed.gr) και διαπιστώνουν εάν η επιχείρηση λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και κατά πόσο οι ΝΕΕ απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα, όπου υπάγεται η επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο, ο επαγγελματίας υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Εφόσον η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία, μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ.3 Προεδρικού Διατάγματος 186/92 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.
Κατά τους 12 μήνες διάρκειας της επιχορήγησης ο Νέος Ελεύθερος Επαγγελματίας δεσμεύεται να προσκομίσει (μέσα σε προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε εξαμήνου):
1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι η επιχείρησή του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων-εξόδων στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα (όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων-εξόδων), είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει και
2. επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων-εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ στο ΔΥΟ, μαζί με τη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.
Επίσης, ο ΝΕΕ δεσμεύεται να μην διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησής του μέσα στο 12μηνο της επιχορήγησης και να ενημερώνει την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ