Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες για της συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

Δημοσίευση: 03/06/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υφυπουργός Παιδείας Σ. Κεδίκογλου με εγκύκλιό του, αφού κανει γνωστό   ότι ορίστηκαν οι έδρες και οι επόπτες των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, δίνει τις ακόλουθες οδηγίες προς τα στελέχη της εκπαίδευσης:
Α. Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης στις περιφέρειες των οποίων ανήκουν οι παρακάτω Δ/νσεις: Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσ/νίκης, Δυτικής Θεσ/νίκης, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Κοζάνης, Καβάλας, Έβρου, Ηρακλείου, παρακαλούνται σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προχωρήσουν στη συγκρότηση των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα λειτουργήσουν από 23 Ιουνίου μέχρι και 4 Ιουλίου 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ1538 τ. Β/10-12-02) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου μόνο της Φ.253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493 τ. Β’/18-3- 2009), τις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου μόνο της Φ.253/151509/Β6 (ΦΕΚ 2441 τ. Β’/11-12-2009) Υπουργικής Απόφασης, τις διατάξεις των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου μόνο της αριθμ. Φ.251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου μόνο της αριθμ. Φ.251/51477/Β6/2013 (ΦΕΚ 919 τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης.
Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να είναι ένας σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής ή ένας καθηγητής φυσικής αγωγής με βαθμό τουλάχιστον Δ’.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα ορίσουν 2, 3 ή 4 Νομούς, αν είναι δυνατόν όμορους, από τους οποίους θα προέλθουν τα 4 μέλη κάθε επιτροπής και θα το  γνωστοποιήσουν στους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης των νομών αυτών.
Διευκρινίζεται ότι από κάθε νομό μπορούν να ορισθούν 1 έως 2 καθηγητές Φυσικής Αγωγής με βαθμό τουλάχιστον Ε’ για κάθε επιτροπή που λειτουργεί σε άλλο Νομό.
Κατά την συγκρότηση των ως άνω επιτροπών, ορίζονται μέχρι τρεις (3) ιατροί του Δημοσίου ή ιδιώτες ιατροί.
Εφόσον οι υποψήφιοι είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150), στην επιτροπή θα συμμετάσχουν μέχρι δέκα (10) καθηγητές Φυσικής Αγωγής συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων (4) που υπηρετούν σε άλλους νομούς από αυτούς της έδρας της επιτροπής.
Από εκατόν πενήντα (150) μέχρι τριακόσιους (300) υποψήφιους μπορεί να ορίζονται δύο (2) επιπλέον μέλη.
Βοηθοί γραμματείς της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής μέχρι πέντε (5) εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι. Για την υποβοήθηση του έργου κάθε επιτροπής ορίζονται μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι από το βοηθητικό υπηρετικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή γυμναστηρίων ή ιδιώτες.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι από τριακόσιοι (300) έως τετρακόσιοι (400), στην επιτροπή μπορεί να ορίζεται ένα (1) επιπλέον μέλος, ένας (1) επιπλέον βοηθός γραμματέα και ένας (1) επιπλέον υπάλληλος από το βοηθητικό υπηρετικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή γυμναστήριων ή ιδιώτες, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.
Από τετρακόσιους (400) υποψηφίους και πάνω μπορεί να ορίζεται ένα (1) ακόμη επιπλέον μέλος, όπως και ένας (1) επιπλέον βοηθός γραμματέα και ένας (1) επιπλέον υπάλληλος από το βοηθητικό υπηρετικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή γυμναστήριων ή ιδιώτες, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.
Β. Παρακαλούμε να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε κατά τη συγκρότηση των επιτροπών, να μη χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής για τρίτο (3ο) συνεχόμενο έτος.
Γ. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 11, της αριθμ. Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538 τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, τα μέλη της επιτροπής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι δεν έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που θα εξετάζεται στην οικεία επιτροπή και ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν προετοίμαζαν υποψηφίους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. εκτός σχολικού προγράμματος.
Δ. Προκειμένου να επιτευχθεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών και γενικά η διαδικασία της επιλογής, αλλά και να αμβλυνθούν τα παράπονα των ενδιαφερομένων, που υποβάλλονται κατά καιρούς στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε να τηρούνται σχολαστικά από τις επιτροπές οι σχετικές οδηγίες του Υπουργείου, ώστε και οι διαδικασίες να είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους, αλλά και τα τυχόν αναφυόμενα προβλήματα να αντιμετωπίζονται ενιαία. Επίσης παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες εδρεύουν επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, να συνεργαστούν όπου κρίνεται απαραίτητο, για την ομαλή διεξαγωγή του έργου των επιτροπών.
Ε. Παρακαλούμε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης να υπάρχει οπωσδήποτε και οφθαλμίατρος.
Ζ. Επειδή η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση και για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει, όπως έχει ανακοινωθεί, να διεξαχθεί σε κολυμβητήριο των 50μ. και λαμβανομένου υπόψη ότι στην πόλη της Κοζάνης δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ., το αγώνισμα αυτό θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Για το λόγο αυτό η επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγωνίσματος θα μεταφερθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Παρακαλούμε τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης στις οποίες εδρεύουν Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας να ενημερώσουν για το πρόγραμμα τους τις Δ/νσεις των περιφερειών που δεν εδρεύουν επιτροπές, ώστε οι υποψήφιοι που επιθυμούν να μετέχουν στις πρακτικές δοκιμασίες, να προσέλθουν σε αυτές.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές.
Η. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης στους οποίους απευθύνεται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, έως δέκα (10) ημερών στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα χρειαστεί να μετακινηθούν για να συμμετάσχουν στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.
Θ. Παρακαλούνται οι κ.κ. Περιφερειάρχες των Περιφερειών στις οποίες θα λειτουργήσουν οι 17 επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, όπως παραχωρήσουν τα στάδια και τις πισίνες που θα ζητηθούν από τις επιτροπές αυτές.__

φωτό: eurokinissi

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ